WERKMANSHUIS Werkmanswoningen Aannemersalaam LEMAHIEU. te leper. UIT TER HAND TE KOOP TE I E P E R NAUDTS, Notaris te Komen. Op Dinsdag 12 Mei 1942 INSTEL MET PREMIE van 0.50 p. c. Op Dinsdag 26 Mei 1942. TOEWIJS Gemeente KOMEN, Nieuwestraat DRIE AANKENHOUDENDE UIT T2R HAND TE KOOP 4 Ha. 65 aren 19 ca. M A A t G R A S te OOSTVLETEREN, nabij de Fintele. Georges TAHON, Jules Capronstraat. 11te Yper. Op Maandag 4 Mei 1942 te POELCAPELLE MERKWEERDIGE VERKOOPING EN BOUWMATERIALEN WEEFAUTOMATEN PICANOL Le Grés de Waritêton GEMEENTE WOESTEN GE M EENTETINTJAN LAAT UW MEUBELS MAKEN ter MEUBELMAKERIJ Daniel Dehaern& - Craye D'Hondtstraat, 69, YPER Uitslag der Keuring en Prijskamp der Stieren en Melkkoeien 8 Studie van den N»taris oV GERIEVIG met 3 aren 36 ca. 91 ma. grond en erve Tuinwijk Ligy, Nr 258 Onmiddellijk vrij Voor inlichtingen en sleutels zich wenden bij voornoemden Notaris, Elverdingestraat. 23. Studie van Meester o in de herberg Au Bien Venu gehouden door M Victor Lesaffre-Douchies, en in de herberg Au Postillongehouden door Mevr. W Cyrille Braem-Reynaert, te Komen, TJzerwegstraat. telkens om 4 uur 's namiddags, (officieel uur), van en 2 aren 08 ca. aan gebouwen en grond, genumeroteerd onder de nummers 76, 78 en 80. Verpacht aan 110 fr. te maande ieder zonder pacht en zonder lasten. Bezichtdagen de Woens- en Vrijdagen mits schriftelijke toelating van den verkoopenden No taris, van 2 tot 4 uur. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Meester Naudts, te Komen. Studie van den Notaris DE GRAVE te Loo. O Studie van den Deurwaarder o Uit oorzaak van uitscheiding van bedrijf o te beginnen van 10 uur 's morgens ten huize en afhangen bewoond en gebruikt door Mevrouw Wed. Jules Masschelein, bij de Plaats, Steenweg van Yper. van een groote hoeveelheid Bevattende namelijk 2 bétonnièren met naphte motoren, electrische motor, opwinder met dubbele werking. Verders hoeveelheid andere winden, ijzeren en andere stellingen, electrische pomp met darmen, andere pompen, waterbakken, snijmachi nes, platen voor het plooien van ijzers, bandijzers, ijzeren platen, poutrellen, betonnen platen, mor telbakken, mortelstaans, ijzeren en houten kui pen. kortewagens, stellingen, ladders, metsersschra- gen, steekkarren, stellingplanken, schoorstukken, baddens, coffrage. en andere planken, schragen, barakken, werkbanken, groote hoeveelheid ijze ren vormen (3.500 kg.) dienstig voor betonzolde- ringen te gieten, madriers, balken, groote hoe veelheid klein hout (hardhout) dienstig voor dr aaiers, beukenhout, gratte ciel lengte 4m., loo- den darmen, gewichten, kooldeksels, roosters. Verders hoeveelheid ander alaam, brandhout, enz. enz. S Ook nog hoeveelheid poorten, buiten, en bin nendeuren, vensters, pannen, veursten. gegolfde rternietplaten. dakvensters, muurdeksels, beton nen muurdeksels, arduinsteenen, buizen, tegels, cimentzakken, enz. enz. tiet komptante betaling en gewone voorwaarden. HET YPERSCHE 24-4- 1942 Naamlooze Vennootschap Diksmuidesteenweg 1-3. leper Handelgr leper 259 De buitengewone algemeene vergadering bijeenge roepen op Zaterdag 18 April 1942. het' statutaire quorum van vertegenwoordiging der aandeelen niet bereikt heb bende volgens proces-verbaal opgemaakt door Heer Notaris Ide Rijselstraat. 20. te Kortrijk. worden de Heeren aandeelhouders verzocht de buitengewone alge- meene vergadering der maatschappij te willen bijwonen, welke zal plaats hebben op Zaterdag 9 Mei 1942. te 14 uur. Rijselstraat. Nr 20, te Kortrijk Deze nieuwe al- gemeene v ergadering zal geldig mogen beslissen over de punten op de vorige dagorde gebracht, welke ook het aantal vereenigde aandeelen weze ingevolge artikel 70 der wet op de vennootschappen DAGORDE 1 Kapitaalsverhooging met twee miljoen frank 2 - De volgende wijzigingen aan de standregels Artikel zes wordt: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen frank Het wordt vertegenwoordigd door tien duizend kapitaalsaandeelen van duizend frank Er worden daarenboven vijf duizend stichtersa-muee- len uitgegeven, zonder aanduiding van waarde, die de vroegere bevoorrechte en stichtersaandeelen vervangen Kapitaal- en stichtersaandeelen hebben hetzelfde stemrecht, hetzij eik één stem en zulks binnen de per ken van het artikel 75 der samengeordende wettpn op de Handelsvennootschappen. Van beide soorten mogen stukken opgemaakt- die het zij één. tien of vijf en twintig aandeelen vertegenwoor digen Artikel vijftien wordt De vennootschap mag bij tjeslissing van den beheer raad obligaties uitgeven, waarvan hij de voorwaarden zal bepalen Artikel vijf en twintig wordt De beheerraad mag bijzondere bepaalde machten geven of overdragen aan één of meer zijner leden of zelfs aan derde personen al of niet aandeelhouders. Hij mag eveneens het'dagelijksch beheer van de ven nootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer beheer ders. hetzij aan één of meer bestuurders, uit of buiten den raad gekozen en al o. niet aandeelhouders Hij zal hunne machten en hunne vergoeding betref fende deze bijzondere opdrachten bepalen, ze herroepen en naar goeddunken in hunne vervanging voorzien Al de akten die de vennootschap verbinden, behalve deze van dagelijksch beheer of ingeval van bijzondere afvaardiging van den beheerraad, moeten geteekend worden, hetzij door één beheerder en één bestuurder, die in geen geval de hun door den beheerraad verleende machten tegenover derden hoeven te bewijzen. De akten van dagelijksch beheer moeten geteekend worden door een beheerder of door een bestuurder Worden als akten van dagelijksch beheer aanzien alie verbintenissen waarvan het beloop de twintig duizend frank niet overtreft Om aan deze vergadering te kunnen deelnemen moe ten de heeren- aandeelhouders hunne aandeelen ten minste drie dagen voor de vergadering neerleggen ten zetel van de vennootschap of op de Kredietbank voor Handel en Nijverheid (GEZONDHEIDSCERAMIEK) Naamlooze Vennootschap te Waasten Handelsregister van Yper. Nr 3012. De jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats op Donderdag 7 Mei 1942. te 15 uur ten maatschappe- 1 ijken zetel. DAGORDE 1 Verslag der beheerders en commis sarissen: 2) Goedkeuring van den bilan 3) Ontlasting aan beheerders en commissarissen 4) Benoemingen 5) Verscheidene De aandeelhouders op naam moeten vijf dagen vóór de vergadering, hun inzicht eraan deel te nemen of zich er te laten vertegenwoordigen ten maatschappelijken zetel kenbaar maken, en de nummers aanduiden der titels voor dewelke zij zinnens zijn aan de vergadering deel te nemen.Jfeelijkvormig art. 29 der standregelen. Om tot de algemeene vergadering toegela ten te worden, moet alle eigenaar van titels aan drager zijne acties ten minste vijf volle dagen vóór den datum der vergadering neerleggen 't zij op den maatschappe lijken zetel, 't zij in een agentschap der Bank van Brussel Te begeven plaats van tijdelijken hulpagent. Voorwaarden 1) Ouderdom minstens 25 jaar en hoogstens 35 jaar, (40 jaar voor de begunstig den door de wet van 3/8/19 en 21/7/24). 2) Voldaan hebben aan de militieverplichtingen. 3) De ge meente bewonen een maand na de benoeming. 4) Loon 4 fr. 50 per uur met maximum van 40 per dag. Stukken bij de aanvraag te voegen Geboorte- akt, getuigschrift van nationaliteit en militie, getuigschrift van geneesheer bevestigende de ge schiktheid tot dit ambt. De aanvragen moeten per aanbevolen brief aan den Heer Burgemeester gericht zijn en in zijn bezit zijn uiterlijk den Woensdag 6 Mei 1942. B. B De Secretaris, De Burgemeester, (get) Ampe. (get.) Clicteur. De plaats van ONTVANGER der Commissie van Openbaren Onderstand is te hegeven. Voorwaarden Ouderdom tusschen 25 en 40 jaar. 45 jaar v( or oudstrijders en gelijkgestelden.) Wedde500 fr. en bovendien de wettelijke tij delijke vergoeding voor den burgerlijken steun. Borgsom 1000 frank. De aanvragen moeten bij aanbevolen schrijven ingestuurd worden naar den Heer Voorzitter der Commissie vóór 11 Mei 1942. De Secretaris. De Voorzitter. Mare. Merlevede. E. Samyn. (Nevens Muziekschool(3325) gehouden te MEES EN, den 16 April 1842 Er weracn 32 stieren voorgesteld, waarvan 13 .in- vaard en 19 geweigerd B. Stieren met 1 of 2 landen van volwassene <2 mededingers» 1 prijs 400 fr aan Geerardyn Henri Westnieuwkerke 2' prijs: 300 fr aan Hoórne Gerard. Meesen C. Stieren met teil minste 3 tanden van volwassene (4 mededingers» 1 prijs: 000 tr. aan Geerardyn Valère! Meeree. 2' pru 400 fr aan Careye August. Westnieuwkers 3' prijs: 300 fr aan Vandenbussche Remi Wijtschate D. Eerste annuïteit (800 fr. I van Bewaring sprnuie 1 Ollivier Jean, Westnieuwkerke 2' Vermeulen Cyriei. Ploegsteert Accessieten Geerardyn Henri Westnieuwkerke E. Tweede annuïteit 1000 fr.) van Bewaringspremae Coppein Etienne. Waasten Benevens de bekroonde dieren werden ook nog de stieren aanvaard van: Planckaert Cyriei, Westnieuw kerke Verhelst Jerome Wulvergem Soenen Jerome. Wijtschate Desbuquoit Gerard, Waaster. Melkkoeien A. Gewone preiniën <7 mededingsters» 1' prijs500 fr aan Ollivier Jean. Westnieuwkerke 2 prijs: 400 fr aan Geerardyn Valère. Meesen 3' prijs300 fr. aan Vandenbussche Remi. Wijtschate 4" prijs200 fr aan Geerardyn Valère. Meesen 5 prijs 200 fr. aan Vandenbussche Remi. Wijtschate 6' prijs: 200 fr. aan Vandenbussche Remi. Wijtschate. D. 1' annuïteit (400 fr.) van bewaringspremie Geerardyn Valère. Meesen E. 3 annuïteit (300 fr.van bewaringspremie. Vandenbussche Remi. Wijtschate gehouden le MOORSLEDE, den 20 April 1942 Er werden 31 .-.tieren voorgesteld waarvan 23 aan vaard en 8 geweigerd A. Stieren zonder tand van volwassene (12 mededingers) 1' prijs: 400 fr aan Verheerst André. Moorslede 2"' prijs: 300 fr aan Synd. Vandenabeele A Mour.-i 3' prijs 250 fr aan Vanwalleghem Georges. Zormetoeke 4 prijs 200 fr aan Vanwalleghem Georges, Zonnebekc 5' prijs 200 fr. aan Verschaeve Gaston Zonnebeke 6- prijs200 fr aan Vandermeulen Theofiel. Passdhen- dale. B. Slieren met één of twee tanden van volwassene »4 mededingers» 1' prijs 400 fr. aan Cornette Jozef. Zonnebeke C. Stieren met tenminste 3 tanden van volwassene (2 mededingers) 1' prijs1: 600- fr aan Delheye Arthur. Moorslede D. Eerste annuiteit (800 fr.) van bewaringspremie. Vanwalleghem Georges. Zonneoeke. FH-buf Jerome Passchendale Accessieten Cornette Jozef. Zonnebeke E. Tweede annuiteit (1000 fr.) of 3' annuiteit 15*44 fr. van bewaringspremie. Verheerst André. Moorslede. 2" annuiteit Synd iDepuydt Victor) Passchendale.' 3"-' annuiteit Synd (Delva Elie», Zonnebeke, 3r annuiteit Benevens de bekroonde dieren werden ook nog de stieren aanvaard van Vanlerberghe Ivo Beselare Bosseuyt C. - Lcuis, Moorslede Monfcailliu Henri Zonnebeke Labaere, Kinders. Moorslede Debuf Al- beric Moorslede Dillies Victor. Zonnebeke D'Hpogt Alidopr. Moo-slede Decaesteckcr Remi Moorsléde Mersis RemiZonnebeke Melkkoeien .A. Gewone premiën 14 mededingster.- 1' prijk: 500 fr. aan Lieven- Jules. Moorslede 2 prijs 400 fr aan Delva Elie. Zonnebeke. 3'' prijs300 fr aan Delva Elie. Zonnebeke 4 prijs: 200 fr aan Cornette Jozef Zonnen'ke D. Eerste annuiteit (400 fr.) van'bewaringspremie Cornette Jozef. Zonnebeke E. Derde annuiteit (300 fr.) van bewaringspremie Vandcolaeghe Emiel. Zonnebeke gehouden le KEMMEL, den 21 April 1942. Er werden 16 stieren voorgesteld, waarvan 10 aan- vaard en 6 geweigerd A. Slieren zonder land van volwassene (3 mededingers) 1' prijs 400 fr. aan Raes André. Kemmel 2 prijs 300 fr. aan Deraedt Arthur Dikkebusch 3 prijs 200 fr. aan Lemahieu Jozef. Loker B. Stieren met één of twee tanden van volwassene 1* prijs: 400 fr. aan Leuridan Irma Kemmel C. Slieren met ten minste 3 tanden van volwassene. 3 prijs: 300 fr aan Goudezeune Kinders. Keramei D. Eerste annuiteit (800 fr.) van bewaringspremie. 1' Decoster Henri. Dikkebusch. 2 Obin Achiel. Loker Accessieten Leuridan Irma. Kemmel Benevens de bekroonde stieren werden ook nog de dieren aanvaard van Vanhacke Charles. Reningeist. Aernoudt Odiel. Dra— nouter. Thybaut Urbain. Dranouter Melkkoeien A. Gewone premiën (4 mededingsters) 1' prijs 500 fr aan Deraedt Arthur. Dikkebusch 2 prijs 400 fr. aan Monkerhey Hector. Dikkebusch 3'' prijs: 300 fr. aan Monkerhey Hector Dikkebusch 4 prijs: 200 fr aan Deraedt Arthur, Dikkebusch D. Eerste annuiteit (400 fr.) van bewaringspremie. Deraedt Arthur. Dikkebusch gehouden te HOUTEM (leper), den 22 April 1942 Er we:den 24 stieren voorgesteld, waarvan 1,4 aan vaard. 9 geweigerd en 1 uitgesteld. A. Stieren zonder land van volwassene. (5 mededingers) 1 prijs 4 fr aan Clarebout W'" Alfons. Houtem 2' c-ijsi 300 fr. aan Cla ebout Henri. Houtem. D. Eïrsté annuiteit (800 fr.) van bewaringspremie. 1 Clarebout Henri. Houtem. 2 Nuvtlens Kinders. Komen E. Tweede annuïteit ilOOO fr.) van bewaringspremie. Legrand Remi. Zandvoorde Benevens de bekroonde stieren werden ook nog de die en aanvaa d van: Demulier Albert. Neer-Waasten. Adriaen Georges. Hollebeke Baelde Jozef. Wijtschate. Verplancke Wed. Karei Boezinge. Deidicque Marcel. Komen. Cloet Jules Hollebeke. Pillaert Paul Neer-Waasten Melkkoeien A. Gewone premiën (7 mededingsters) 1 prijs 500 fr. aan Clarebout Henri. Houtem. 2 prijs: 400 fr aan Bordau Hector. Komen. 3' prijs 300 fr aan Depoorter Wn Henri. Houtem 4' prijs: 200 f aan Clarebout Henri, Houtem 5- prijs: 200 fr. aan Bordau Hector, Komen. 6 nrijs200 fr aan Bordau Hector. Komen. D. Eerste annuiteit (400 fr.van bewaringspremie- Clarebcut Henri, Houtem. E. 21- annuiteit (300 fr.) of 3' annuiteit (300 fr.i van bewaringspremie- Ciarêbout Henri. Houtem. 2" annuiteit. Nuyttens Kinders. Komen. 3 annuiteit. Druk. Dumur: er. 34. Boterslraat. 34, Yper Tel. 589

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8