DUITSCHE LEGERBERICHTEN UITTREKSEL VAN VONNISSEN Aanbesteding voor het plaatsen der electrische lichtinstallatie in het heropgebouwde Vlaamsch Huis te Poperinge 4 HET YPERSCHE 1-5 1942 TLIUFNS EEN ZEEGEVECHT IN HET KANAAL VERLOREN DE BRITTEN EEN SNELBOOT EN WERDEN I K VERSCHEIDENE ANDERE BESCHADIGD EEN KLEINE BRITSCHE STOOTTROEP LANDDE NABIJ BOULOGNE. DOCH WERD ONMIDDELLIJK VERDREVEN IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE EN IN DE Ml K1KAANSCHE WATEREN WERDEN VERSCHEIDENE VIJANDELIJKE SCHEPEN DOOR DUITSCHE DUIK BOOTEN TOT ZINKEN GEBRACHT SUCCESVOL OPTREDEN DER DUITSCHE LUCHTMACHT TEGEN MOERMANSK EN HAVENS VAN DE ZWARTE ZEE EN DE ZEE VAN AZOV VAN 11 TOT 5 APRIL ERLOREN DE SOVJETS 312 VLIEGTUIGEN IN NOORD-AFRIKA VERKENNINGSBEDR1J- IG11EID OP HET OOSTFRONT WORDEN DE SOVJETAANVALLEN MET ZWARE VERLIEZEN VOOR DIN VIJAND TERUGGESLAGEN IN VERGELDING DER BRITSCHE LUCHTAANVALLEN TEGEN DUITSCHE STEDEN WORDEN BELANGRIJKE ENGELSCHE CENTRUMS ZWAAR GEBOMBARDEERD DONDERDAG 23 APRIL 1942 Aan het Oostfront werden verscheidene onzer aanvals- mdernem.ngen met succes bekroond In den cent:alen en in den Noordelijken frontsector mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand. Forma- ties gevechtsvliegtuigen vielen verleden nacht een groot jorlogsbedrtjf der Sovjets te Stalingrad aan en plaatsten talrijke bomtretïe.-s welke door branden en ontploffin gen werden gevolgd Een andere doeltreffende lucht- innval was gericht tegen de haveninstallaties van Moer mansk. In Karelië hebben Finsche troepen, tijdens tiendagen- iange gevechten aan het Swirfront. 150 vijandelijke aan vallen afgeslagen Hierbij verloor de vijand buiten de talrijke gevangenen en wapens, meer dan 14 000 dooden: 00.N mis.ukte de aanval van den vijand in dezen front- sector tegen een Duitsche formatie ondernomen, met bloedige Russische verliezen In Noord-Afrika bedrijvigheid der verkenningstroepen langs beide Zijden. Sterke fo.maties gevechisvliegtu.gen. Stuka's en jagers zetten bij dag en bij nacht met goed gevolg hun aanvallen voort op militaire installaties en vliegpleinen van het eiland Malta. Bij luchtgevechten boven Malta werden negen Britsche vliegtuigen neerge schoten. Gevechtsvliegtuigen plaatsten tijdens nachtelijke aan vallen bommentjeffers op een springstoffabriek 4n Zuid-Engeiand In het Kanaal kwam het in den nacht van 21 op 22 April tusscben formaties Duitsche voorposten-booten en Bri sche sne'booten tot verscheidene gevech.en, tijdens dewelke een aantal vijandelijke snelbooten werd be schadigd. In het zeegebied ten Zuiden van Boulogne werd in denzelfden nacht bij een botsing tusschen Duitsche mijnenvegers en een formatie Britsche snelbooten. een vijandel.ine sneiboot tot zinxen geb.acht, twee andere werden zwaar beschadigd. De Britsche formatie trok z-ch daarop terug onder de- bescherming van kunst- matigen m.st Onze eigen boo.en kepen zonder verliezen of averij hun steunpunt binnen. Gedurende dit kort ge vecht hebben de Britten op een afgelegen plaats van de kust een kleinen stoottroep aan wal gezet, d.e onmid dellijk verwikkeld werd in een vuurgevecht met een Duitsche kustwacht en zich vluchtend onder bloedige verliezen en zijn gansche uitrusting achter latend terug trok In den verloopen nacht wierpen Britsdie vliegtuigen bommén uit in VVest-Duitschland De burgerbevolking leed eenige verliezen. Geringe stoffelijke schade weid aangericht, vooral aan woonwijken. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten vijf der aanvallende bom menwerpers neer. VRIJDAG 24 APRIL In het Zuidelijk gedeelte van het Oostelijk front wer den eigen aanvals- en stoottroepondernemingen in het Donetzgebied met succes bekroond. In het zeegebied van Noworosijsk werden een Sovjet- Russisch tankschip en twee handelsschepen door bom- treffers beschadigt]. In den Noorde.ijken sector van het front werd een afgesneden groep strijdkrachten van den vijand aan het "Woichowfront vernietigd na gevechten welke verschei dene dagen duurden. Gevechtsvliegtuigen vielen de haveninstallaties van_ Moermansk aan en beschadigden door bomtreffers een' koopvaardijschip. B.j de zuiver.ngsoperaties in de gebieden achter het front vernietigden Hongaar sche afdeel; ngen een sterk bewapende bolsjewistische bende. In Lapland sloegen Duitsche bergjagers verscheidene vijandelijke aanvallen af en brachten den tegenstrever zware verliezen toe. In de Middellandsche Zee brachten Duitsche duik- booten twee transportschepen met 13.600 brt. en drie kustzeilbooten uit Britsche aanvoertransporten tot zin ken De militaire Installaties van La Valetta en de vliegvel den van het eiland Malta liepen opnieuw door golfs gewijs uitgevoerde luchtaanvallen zware schade op. Aan de Amerikaansche Oostkust en In de Karaïbische zee kelderden Duitsche duikbooten zes vijandelijke kooovaa d.jschepen met te zamen 35.000 BRT. Onmid dellijk voor een Noord-Amerikaansche haven viel een duikboot een sleper met drie lichters aan en bracht met artillerievuur gansch het s'.eepkonvooi tot zinken. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden verleden nacht haveninstallaties aan de Engelsche Zuidkust, met goede ontploffings- en branduitwerking. Britsche bommenwerpers vielen in den nacht van 23 op 24 Ap-11 woonwijken van verscheidene plaatsen in bet Noordduitsche kustgebied aan. De burgerbevolking leed eenige verliezen. Vier der aanvallende bommenwer pers we-den neergeschoten. In de tijdspanne van 11 tot 20 April verloor het Brit sche luchtwapen 161 vliegtu:gen. waa-van 46 boven de Middellandsche Zee en in Noord-Afrika. In dezelfde tijdspanne we. den in den strijd tegen Groot-Brlttannië 25 eigen vliegtuigen verloren. ZATERDAG 25 APRIL Aan het Oostfront weiden plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Eigen stoottroepenondernemin gen verliepen met goed gevolg. De luchtmacht bombardeerde met goed resultaat ha- veninstal'aties langs de Oosteli'ke kust van de Zwarte Zee en in de Zee van Azov alsmede achterwaartsche verb nd'ngen der Sovjets. Bij de -eeds gemelde aanvallen van Duitsche ge- vechtsvl'eetu gen op Moermansk schoten begeleidende jagers tijdens hevige luchtgevechten 18 vijandelijke v'iegtuleen naar beneden, waaronder 17 van het type Hu-rcane. Ita'iaansche vliegtuigen vielen op 23 April bij verras sing een Sovjet vliegveld aan en vernielden 9 vijande lijke vl'egtuigen op den bezanen grond. Tengevolge van het slechte weder slechts lichte ver- kerners bed -ijvigheid in Noord-Afrika De luch aanvallen op nrlitaire installaties van het eiland Malta werden overdag en bij nacht voortgezet. Talriike bomtref'ers van zwaar kaliber veroorzaakten nieuwe omvangrijke vernielingen. In het Kanaal geraakten lichte bewakingsstri'dkrach- ten der oorlogsma: ine in den nacht van 23 op 24 April slaazs me' v'jandelitke destroyers en snelbooten. Een Britsch destrover werd oo ko-ten afstand door artll'e- r'evnu beschadigd De vijand brak hierop het gevecht af G ste en schoten Du'tsche jagers boven de Kanaal- kust tiidens luchtgevechten met sterke B-itsehe jarht- fo-maMes acht vijandelijke vliegtuigen raar beneden. L'ch»e Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag fa- b- eks- en bevoorradines-installaUes in Zuid-Engeland met bommen en boordwapens aan. Als verzeili ng voor herhaalde Enge'sche luehtaan- va'len oo Pu!tsrhe steden, we d de stad Eretar aan de Fn"e'sehe Zuidkust met zware gevolgen gebombardeerd. Br;'v+o bommenwerpers ve'en in den nacht van 24 op 25 April woonwijken te Rostock aan. De burgerbevol- ,vitig had enkele verliezen aan dooden en gekwetsten te betreuren Een aantal woonhuizen, cultuurmonumenten en sociale instellingen werden vernield of beschadigd Twee der aanvallende bommenwerpeis werden neer- gescno*en ZONDAG 28 APRIL Op het Oostfront hebben onze troepen en onze aan- valsafdeelingen enkele plaatselijke aanvallen met suc ces ondernomen Afzonderlijke aanvalsondernemingen van den vijand leden schipbreuk Gevechtsvliegtuigen hebben over dag de inrichtingen van militair belang gelegen te Leningrad en te Novoros- sijsk en op de kust van den Caucasus gebombardeerd. In Lapland hebben Duitsch-Finsche troepen machtige vijande-ijne aanvallen teruggeslagen en zware verlie zen aan den tegenstander toegebracht. Van den 11 tot 25 Ap it heboen de Sovjets 312 vlieg tuigen verloren. Van dit getal werden er 214 tijdens luchtgevechten en 35 door het afweergeschut neerge haald De overige werden ten gronde vernield. Gedu rende hetzelfde tijdstip g.ngen op het Oostfront 36 onzer vliegtuigen ve loren In Noord-Afrika hebben Duitsche en Italiaansche strijdkrachten vrjandeli.ke verkenningsgroepen terug geslagen. De havenmr-chtingen van Tobroek we.den op doelmat-ge wijze gebombardeerd. Duitsche jachtvlieg- tu.gen, welke bommenwerpers vergezelden, hebben 8 Britsche toestellen neergeschoten. Tijdens den laatsien nacht hebben Duitsche gevechts vliegtuigen een Britsch vliegplein. gelegen bij het Ka naal van Suez, aangevallen. Gansch den dag door wer den elkaar opvolgende luchtaanvallen met uitstekende uitslagen uitgevoerd tegen de kazernen en barakken- standplaatsen van het e.land Malta. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gister, nabij het eiland Wight, drie Britsche handelsschepen, eener gezamenlijke tonnemaat van 10.000 ton. In den grond geboord. Brische bommenwerpers, die gister binst den dag, onder een sterke begeleiding van jachtvliegtuigen, de kust der bezette gebieden nade.den, werden door Duit sche jagers tot den strijd gedwongen. Tijdens hevige luchtgevechten en door het doelmatig optreden van het afweergeschut, heeft de vijand 19 vliegtuigen verloren. De vergeldingsmaatregelen tegen de Britsche luchraan- vallen op bewoonde wijken van Duitsche steden voort- zetier.de, hebben machtige format.es gevechtsvliegtuigen, waarvan enkele zeer laag vlogen, tijdens den laatsten nacht, de stad Bath aangevallen, gelegen in het Zuiden van Engeland. Dit bombardement had een vernielende uitwerking. Een andere nachtelijke aanval werd gericht tegen de militai e inrichtingen der Schotsche Oostkust. In den nacht van 25 op 26 April hebben Britsche bom menwerpers eens te meer de stad Ros.ock aangevallen. De bommen werden bijna uitsluitend geworpen op de bewoonde wijken der oude stad. Onde. de burgerlijke bevolking teit men talrijke dooden. Waardevolle cul- iureele gedenkteekens. alsmede lokalen van maatschap- pelrjken bijstand werden vernield. Britsche vliegtuigen ondernamen s.oringsviuchten boven het Zuidelijk ge deelte van Duitschland en het Protectoraat Nachtelijke jachtvliegtuigen hebben 9 der aanvallende bommen werpers neergehaald. MAANDAG 27 APRIL Aan het Oostfront eigen plaatselijke aanvals- en stootiroepenonde-nemingen. Verscheidene aan- en uit vallen van den vijand werden afgeslagen. In Lapland wezen Duitsche en Finsche troepen, tijdens hardnek kige gevechten, verdere aanvallen der Sovjets af. De vijand leed zware en bloedige verliezen. Verscheidene pantsers werden vernietigd In het gebied van Moer- nansk vernietigden Duitsche jachtvliegtuigen tiidens uchtgevechten 9 vijandelijke jagers, zonder zelf ver liezen te lijden. In Noord-Afrika levendige verkenningsactiviteit. De luchtaanvallen op het eiland Malta werden met sterke krachten en goed resultaat voortgezet. Gevechtsvliegtuigen van een licht type plaatsten bij dag voltreffers op kazernen en een fabriek in Zuid- Oost Engeland. In het zeegebied rond IJsland .verd een voorpostenboot gekeide.d. Sterke formaties gevechts vliegtuigen zetten tijdens den jongsten nacht de vergel- dingsaanvallen op Engeland voort. Bij helder weer werd de stad Bath met goed resultaat gebombardeerd Britsche bombardementstoestellen herhaalden in den nacht van 27 April hun terroriseerings-aanvallen op woonwijken van de stad Rostock. Er vielen nieuwe slachtoffers onder de burgerbevolking. Volgens totnog toe binnengekomen berichten werden twee vijandelijke bombardementstoestellen neergehaald. DINSDAG 28 APRIL In den centialen en Noordelijken sector van het Oost front kenden onze aanvalsoperaties plaatselijke succes sen. In enkele sectors werden sterke aanvallen van den vijand onder bloedige verliezen voor den tegenstander teruggeslagen. Hierbij werden op een plaats 13 vijan delijke pantserwagens vernietigd Gevechtsvliegtuigen bombardeerden over dag vijan delijke schepen te Leningrad en aan de kust van de zee van Azov. Op het front van. de Noordelijke IJszee werden 5 Sovjetbommenwerpers, die een Duitsch vliegveld aan vielen. volledig vernietigd. Drie Hurricanes werden eveneens neergeschoten. In Noord-Afrika sloegen de Duitsch-Italiaansche troe pen verkennrngsondernemingen van den vijand terug. Groote formaties van het luchtwapen zetten de aanval len op de militaire installaties van het eiland Malta voort. Te La Valetta werd aan de kazernes en de be- voorradingsinstallaties verdere schade veroorzaakt. Gis teren verloor het Briïsche luchtwapen boven de kusten van de bezette gebieden in het Westen tijdens lucht gevechten en door de afweer- en de marineartillerie 19 vliegtuigen. In den nacht van 27 op 28 April voerden fo-maties gevechtsvliegtuigen een vergeldingsaanval uit op de stad Norwich, die met talrijke brand- en brisantbommen werd bestookt. Britsche bommenwerpers vielen tijdens den afge- loopen nacht uitsluitend niet militaire objectieven aan te Keulen. Onder de burgerbevolking telt men dooden en ge wonden. Talrijke woonhuizen, ke-ken en sociale inrichtingen werden vernield of beschadigd. Een enkel Brrtsch vliegtuig deed een storingsvlucht naar Zuid-Dultschland en het protectoraat. Nachtjagers en afweer artillerie schoten 12 der aan vallende vliegtuigen neer. Tiidens een nachtelüken aanval op de Noorsche kust werden verschillende Britsche bommenwerpers neerge haald. Hierdoor verloor het Britsche luchtwapen gister over dag en tijdens den afgeloopen r.acht bij zijn vluchten boven het bezette gebied en boven het Reich minstens 38 vliegtuigen- WOENSDAG 29 APRIL In de Zwarte Zee en in de Zee van Azow werdervsuc cesvolle luchtaanvallen uitgevoerd Op havernnstellnttes en schepen der Sovjets. In den centralen sector van het Qoètelijk front her haalde de vijand op afzonderlijke plaatsen zijn vrpchle looze aanvallen In den Noordelijken frontsector werden eigen plaat»*' lijke aanvals- en stoottroep-operaties met succes uitge voerd Bij de verovering van een vijandelijk bruggen hoofd door een divisie infanterie, verloor de vijand meer dan 1.400 dooden, 6 tanks. 9 stukken geschut en talrijke andere wapens In Lapland sloegen Duitsche en Finsche troepen ver scheidene vijandelijke aanvallen af. Aan het front van de Noordelijke IJszee haalden Duitsche jagers. Zonder eigen verliezen. 15 vijandelijke vliegtuigen naar bene den .waarvan 14 van het type Hurricane. In Noord-Afrika werd in het gebied ten Zuid-Oosten van El Mechili, een Britsche aanval afgeslagen. Succes volle luchtaanvallen waren gericht op Britsche tenten kampen en auto-concentraties bij Tobroek, alsmede op militaire installaties van de Britsche vlootbasis Alexan- drië. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen zetten de vernie tigrng van militaire inrichtingen op het eiland Malta voort i Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen bij dag met bom* men en boordwapens. werf-installatles op het eiland Wight en spoorwegobjectieven aan de Engelsche Zuid kust aan. Boven de kust van het Kanaal haalden Duit sche jage-s uit sterke Britsche formaties jachtvliegtui gen.zonder eigen verliezen, 6 vijandelijke toestellen naar beneden Als vergelding voor de Britsche luchtaanvallen op woonwijken van Duitsche steden, vielen formaties ge vechtsvliegtuigen in den nacht van 28 op 29 April de Engelsche stad York aan. Talrijke groote en kleinere branden, alsmede ontploffingen leverden het bewijs van de hevige uitwerking van dezen aanval. Gedurende den afgeloopen nacht vielen Britsche bom menwerpers het Noord-Duitsche kustgebied aan. De aanval was vooral gericht op de stad Kiel. Onder de be volking ontstonden verliezen. Woonhuizen, ziekenhuizen en cultureele gedenkteekenen werden verwoest of be schadigd .Van de aanvallende bommenwerpers werden er' 11 neergehaald, terwijl de vijand tijdens een nachte lijken aanval op de Noorsche kust, nog 3 andere toe stellen verloor. Weenerwalsen is een operette, die haar roem en haar succes over gansch de wereld te danken heeft aan haar meeslepende muziek Nog één opvoering is er door het Winterhulp- tooneel Bij beslissing genomen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper: VANBECELAERE Leon, handelaar te leper, Rijsei- straat, Nr 61, wordt veroordeeld tot eene geldboete van Vijftien duizend franken, (15.000 fr.) wegens het ver handelen van allerhande eetwaren tegen woekerprijzen Tot verbeurdverklaring der onrechtmatige winst zijn de Drie en twintig duizend franken (23 000 fr.). Tot publicatie van het vonnis in de weekbladen HET YPERSCHE» en «DE POPERINGENAAR Tot sluiting zijner inrichting en schrapping van het Handelsregister. Met verwijzing tot de kosten des gedlngs en dei publicatie. Gedaan te leper, den 24 April 1942 Bij beslissing genomen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper DEBRUYNE Maurits-Cyriel, handelaar te leper, St- Jacobsstraat, Nr 73, wordt veroordeeld tot eene geld boete van Duizend vier honderd franken (1400 fr.), en de verbeurdverklaring der in beslag genomen waren tot publicatie van het vonnis in de weekbladen HET YPERSCHE» en «DE POPERINGENAAR», met ver wijzing tot de kosten des gedrngs en der publicatie.' Gedaan te leper, den 24 April 1942. Bij beslissing genomen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper SOENEN Remi-Jozef, handelaar te leper, Rijselstraai 150bis, wordt veroordeeld tot eene geldboete van Twee duizend honderd franken (2100 fr.), wegens verkoop van eieren tegen zeer overdreven prijzen. Waarvan tegenwoordig uittreksel van het vonnis ter publicatie zal ingelascht worden in de weekbladen DE POPERINGENAAR» en «HET YPERSCHE». Met veroordeeling tot de kosten des gedings en der publicatie. Gedaan te leper, den 27 April 1942. De Arrondissementscommissaris, (get.) Willem BOONEN. Art. 1. Aan de geïnstalleerde pat-oon-electrlekers of maatschappijen wordt gevraagd een forfaitalren prijs in te dienen voor het plaatsen en leveren van de elec trische lichtinstallatie van het Vlaamsch Huis te Pope ringe Art. 2. Deze lichtinrichting bevat het leveren en plaatsen in al de aangeduide lokalen, gangen, fappen, tusschenruimen. kamers, kelderingen, koeren en aan- hoorigheden van al de noodige leidrngen, stopkontakten en gebeurlijke inschakelaars op zoodan'ge wijze dat on middellijk de lichttoestellen kunnen ingeschakeld wor den. Art. 3. Voor de juiste ligging, het aantal lichtpun ten en stopkontakten alsmede op de manier van p'aat- sen ('t zij inwerk, 't zij opbouw) zullen al de noo dige inlichtingen verschaft wo"den doo den Heer Ar- chitekt O. Carpentier, waar eveneens de inzage der plans kan gebeuren Art. 4. De patroon electrieker is verantwoordelijk voor de aansluiting de: Ie ding aan het stadsnet en de daaruit voortspruitende onkosten die in den forfaitalren prijs moeten be ekend worden. Art. 5.Voor het leveren der lichttoestellen zullen la ter afzonderli ke prijzen mogen inge'everd worden aan den installateur zal gebeurlijk de voorkeur gegeven worden Art. 6. De patroon-electrieker-installateur is al'een verantwoordelijk tegenover de vergunninghoudende electriciteitsmaatschappi; voor de aanvaarding van het werk. Art 7. Voor het bekomen van het noodige mate riaal (buizen, draden, enz) moet de :nstallateur ze'.f de noodige aanvraag opmaken en indienen bij 't kommis- sarlaat voor wederopbouw. Art 8. Bij het ind'enen van zijn fo-faitairen prijs zal h!j een p'-an voegen de- voorgesielde electrische inrichting. Art. 9. Uiterste datum voor 't indienen der aan besteding wordt ges'e'd on 15 Mei e k. Poperinge. 30 Anr'* De afgevaardigde beheerder, ivnein'r, Steenweg op Westoutre. 3B.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 10