WEENER WALSEN Physieke Kenmerken (Eigenschappen) en Intellect 23e aar, Nr 2 Krijs 0.75 tr. Vrijdag 1 Mei 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD "VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34. Boterstraat Tel. 500 YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST Uitreiking der Rantsoeneeringszegels Aardappelbevoorrading Bericht aan de Landbouwers Bericht aan alle houders van Schapen TOEGELATEN TAXIS STAD YPER WINTERHULP STADSSCHOUWBURG Zoctdag 3 Mei 1942 Maandag 4 Mei 1942 KUNSTVERTOONING -VOETBAL- KAMPIOENSCHAP WESTLAND Zondag 3 Mei 1942, te 2,30 uur WHITE STAR A - E. BOEZINCE Op Zaterdag 9 Mei 1942 STADHUIS BEVOORRADINGSDIENST HET YPERSCHE l UO.NM.MKNTSPRI.IS oor België één jaar 36.00 fr. zes maanden 18.00 fr. .Men kan inschrijven in alle Belgische Fostkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Duraorlirr 34, Botcrstraat, Yper Tei. 500 - Fosteh. 46.173 - H. R. Yper 320 «ra nWMNHM De personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag hebben afgehaald, kunnen deze SLECHTS beko men op ZATERDAG 2 Mei, van 9 tot 12 uur, 's namid dags ts het bureel gesloten. Alle inwoners die bij den dienst LANDBOUW Boterstraat. 13, nog geen aangifte hebben gedaan, en aog geen contract voor provlsieaardappelen nebben af gesloten. cf nog geen landbouwer vonden om te con tracteeren. moeten zich onverwijld komen aangeven om door tusschenkomst van het Stadsbestuur een contract te kunnen afsluiten. Het is door de Hoofdgroepeering Aardappelen toe gelaten te contracteeren voor dubbel rantsoen (zieken en invaliden» en ook voor een aanstaande geboorte. Diegenen die hun contractformulier (blauw exem plaar) van de Hoofdgroepeering te Brussel terug ont vangen, moeten zich onmiddellijk met hun formulier «aar den Land bouwdienst begeven. Nog slechts veertien dagen blijven over om een con tract af te sluiten Na 15 Mei is het aan de gemeentebesturen verboden de contracten nog in ontvangst te nemen. De formulieren voor aardappelcontracten zijn ter be schikking van de bevolking, bureel LANDBOUW Beverstraat, 13. De d.d burgemeester E. BIEBUYCK. De exploitanten van 50 aren grond en meer die een formulier Teeltplan» hebben ingediend zijn verplicht zich hij den plaatselijken secretaris der Nationale Land bouw en Voedingscorporatie, Boomgaardstraat, num mer 29, aan te bieden, tusschen 1 en 8 Mei, voorzien van bovenvermeld formulier, ten einde hun definitief teeltprogramma kenbaar te maken. In het Staatsblad van 13-14 April j l verscheen een verordening van de Belgische Textielcentrale die aan ieder houder van een of meer schapen de verplichting oplegt ten laatste vijf dagen na de schering en uiter lijk op 1 Juni 1942 aangifte te doen aan het gemeente bestuur Dienst Landbouw Als basis wordt genomen het aantal schapen opgeno men bij de telling van 1-1-42. Binnen enkele dagen zullen door de plaatselijke politie aan ieder schapen houder de noodige onderrichtingen en formulieren wor den overhandigd Zooals vorig jaar zal de wol moeten afgeleverd wor den In de lokalen van het Openbaar Slachthuis doch niet vóór 15 Mei. Bepaalde datums zullen later bekend gemaakt worden. Voor alle inlichtingen of wijzigingen moet men zich wenden tot den dienst LANDBOUW Boterstraat. IS van Maandag morgen 4 Mei 1942 tot Zondag 10 Mei inbegrepen. VANDER BEKE Marcel, Statiestraat. 59. PATTYN Georges. Fochlaan. 1ROXBaggMtHM Afd. Prop. Sekt. Tooneel aan 3 uur om 19 uur en Zondag 10 Mei, te 15 uur Operette in 3 bedrijven van J. Strauss BALLETTEN GROOTE MONTEERING PRACHTIGE KOSTUUMS Regie Deconinck Muziek Van Overbcke Dans Jeanne Darley. Bij het 2" bedrijf DE BLAUWE DONAU in 4-stemmig koor. 3* bedrijf DEFILE WALSEN VAN STRAUSS. PRIJZEN DER PLAATSEN 15 12 8 en 5 Frank. Te nummeren en te verkrijgen in Café Astrid. Bij kunst en vermaak steunt Winterhulp. Wat zijn de standaardtabellen waard betref fende de karakterkunde Deze tabellen worden nog altijd in een groot aantal boeken met enorme oplaag afgedrukt en door zakenmenschen benut bij het aanstellen van bedienden. Wij hebben onze zienswijze reeds doen kennen. Zeker is het, dat deze tabellen wetenschappelijke waarde missen. Steunende op de gegevens der phrenologie, die voor negentig procent door de moderne anatomie en psychologie wordt omver geworpen, plaatsen zij nog immer het kleurzin- tuig» juist achter het oog, terwijl het in werke lijkheid achterin de hersenbasis gelegen is. Ze plaatsten eveneens de vereering of aan bidding »in het bovengedeelte van den schedel, ofschoon dit in werkelijkheid de plaats is, die het bewegen der teenen controleert, een weinig gees telijke uiting voorwaar. Voor de halsstarrigheid van zekere moderne aanhangers van Dr Gall en zijn volgelingen, is het geraden deze leer eens nader op den keper te beschouwen. Het doel van den meester was door proefonder vindelijk onderzoek van de verschillende forma ties van den schedel tot een zekere wetenschap van alle menschelijke vermogens te komen. Aanvankelijk hield hij zich uit dien hoofde voornamelijk bezig met het onderzoek van sche dels welke ongehoord groot waren of toebehoord hadden aan menschen met abnormale of misda dige hartstochten. Het groot verwijt, dat men den grondlegger dezer leer in later tijd zou aanwrijven, is het verzuim van ieder zielkundig onderzoek der ver mogens gesteund op een inwendige waarneming. De school van Gall heeft voor de zielsgesteld heid van den mensch drie hoofdverdeelingen aan. gewezen in overeenstemming met drie verschil lende deelen van den schedel. De gewaarwor- dingsvermogens zijn spraakvermogen, geluid of melodie, rekenen, orde en tijd, plaatselijkheid, kleuren, uitgebreidheid en zwaarte, gedaantevor ming en zin voor individualiteit. De bezinningsvermogens zijn vergelijking en •oorzakelijkheid. Deze laatste is het vermogen der gewaarwording van het verstand tusschen oor zaak en werking. Deze verstandelijke faculteiten zouden zich aan het voorhoofdsgedeelte bevinden, die der over denking aan de kruin, die der waarneming aan den grondslag. Vervolgens komen in aanmerking de vermo gens, die den mensch eigen zijn, zooals idealiteit, eerbied en godsdienstig gevoel, hoop en zin voor het wonderbare, neiging tot verheffing, geestdrift en opgewondenheid, nabootsing. Zij zouden in het bovenste gedeelte der hersenen liggen en hunne maat uitgedrukt zien door de verheffing tusschen het middelste van het oor en de kruin van het hoofd. De hartstochten en baatzuchtige neigingen, die de mensch gemeen heeft met de lagere diersoor ten, zooals zinnelijke liefde, kindermin, zin tot verwoesting, geheimhouding, opbouwen en twist zucht vinden plaats in het achterste hoofdge deelte. Eigenliefde, welwillendheid, bedachtzaam heid en zucht naar goedkeuring hooren hier ins gelijks thuis.. De kritiek heeft deze onechte en onnatuurlijke methode verworpen voor het gemis aan bewijs gronden. Wij behooren inderdaad niet eerst onzen schedel te onderzoeken om te weten wat we zijn. Iedereen kent zichzelf inwendig veel beter dan hij door eenige kenmerken van zijn uiterlijk zou kunnen leeren. De fout van Gall is de gewone methode der natuurkundige wetenschappen te willen overbrengen op een geheel ander en onder scheiden gebied. Ieder weet, dat hij denkt en ge- Tersrein C. S. YPROIS Inkomprijs 2 fr. Tribuun1 fr. opleg. om 17 ure Op het terrein van a C. S. Y.Augustinenstraat zal een VOETBALMATCH doorgaan tusschen de elftallen van tegen voelt met volledige zekerheid door zijn inwen dige bewustheid, zonder eenig uitwendig teeken. Gij kunt wel uwèn schedel betasten, maar dat heeft geen invloed op de zekerheid der kennis, die gij door uw eigen bewustheid van u zeiven hebt. Zoo ook wordt het u mogelijk een geregelde, aaneengeschakelde orde van zielsvermogens voor te stellen. Verschillende malen heeft men beproefd bet phrenologisch stelsel te doen herleven. Carus «J.m. gaf eên atlas voor kranioscopie uit. Hij wil wei is waar de menigte van plaatselijke zetels niet er kennen voor zooveel overeenkomstige vermogens, maar vergenoegde zich met de aanwijzing van eenige groote verdeelingen. De kleine hersenen houdt hij voor het werk tuig van wil en geslachtsdrift, de middelste voor het werktuig van het gevoel, de groote voor het werktuig van denkvermogen en verbeelding. Maar we herhalen hier dezelfde kritiek er be hoeven wel bewezen psychologische feiten. De proeve van Carus berust maar op een zeer hy- pothetischen en onvolledigen grondslag. Hetzelfde verwijt verdienen de «Studiën» van Dr Catharina Blackford, in wier boeken over ka rakterkunde duizenden zakenmenschen vertrou wen stellen. Door hare geschriften kwam de algemeene prac. tische overtuiging tot stand, dat blonde men schen aanmerkelijk van die met donker haar verschillen. De normale blondine zou positieve, dynamische, vooruitstrevende, heerschende, agressieve, onge duldige, actieve, hoopvolle, veranderlijke en spe culatieve eigenschappen bezitten en daarom van afwisseling houden. De normale brunette daarentegen heeft sta tische, negatieve, conservatieve eigenschappen en neigt tot nabootsen, ernstige beradenheid, ernstig nadenken. Het onderzoek heeft echter uitgewezen, dat bei de typen zeer dikwijls op zeer grappige wijze on trouw zijn aan hun eigenschappen. Men liet namelijk vier en negentig ontwikkelde mannen en vrouwen ieder twee uitgesproken blonde en twee donkere typen onder hun ken nissen uitkiezen. Men moest nu de speciale ka raktertrekken van elk type aanstippen, doch het resultaat sprak de theorie volkomen tegen. Een en zestig procent vertoonden eigenschappen, die donkere menschen nooit en nergens zouden be zitten, terwijl slechts' drie en zestig procent van de blonden de karaktereigenschappen blootleg den, die, volgens Dr Blackford, blonden altijd en overal vertoonen. Dr Kenagy te Pittsburg wilde op zijn beurt de theorie toetsen. Hij liet veertig winkelchefs in acht en dertig bedrijven hun beste verkoopers beoordeelen op de eigenschappen van het blonde en van het don kere type volgens de methode van Dr Blackford. Van de honderd twee en vijftig verkoopers, die de beste resultaten hadden, waren er twee en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1