leoer Vh*m«che Toeristenbond Pnctxeeelverzamelaars Revoorradine van Kolen IEPERSCH KRONIEKSKE WINTERHULP KRONIEK 2 M tachtig doiücetq an slechts zevenyg blujide typen Het besltht fifet ?o6r"8e hahVf."'^ Ofwel is dit onderzoek een "weerlegging van Biackfords beweringen, ofwel bewijzen de ken merken van elk type, door gezegde waarneem ster vastgelegd, juist het tegenovergestelde van haar gevolgtrekking. De «negatieve statische «langzame» man met de zoogenaamde donkere karaktereigenschappen, zou dan juist de ver- kpoper zijn, die men voor zijn zaak behoeft. De zakenleiders mogen ons hunne ervaringen hieromtrent mededeelen. Den laatsten tijd hebben zich ook_ eenige ge- neesheeren ingespannen, den invloed der klieren op het organisme te onderlijnen. Wij twijfelen geenszins aan hunnen invloed op de persoonlijkheid, op lichaamsbouw en grootte. Doch het middel om langs dezen weg hel indivi dueel karakter met zekerheid te bepalen is verre na niet gevonden. Het systeem wordt niet zonder tegenspraak door de geleerden onderzocht. Dr Stockhard specialiseerde zich in belangrijke onderzoekingen betreffende den invloed op de verschillende hondenrassen met hun typische eigenschappen. Volgens hem verschillen korte, dikke menschen van lange, slanke gestalten eenigszins in persoonlijkheid. Bij honderden be schouwd, kan deze zienswijze wel doorgaan. Wij willen niet zoo onwetenschappelijk zijn om te beweren, dat er volstrekt geen verband bestaat tüsschen iemands uiterlijk en zijn verstandelijke eigenschappen en persoonlijkheid. Deze betrek kingen zijn echter zoo wisselvallig en moeilijk op te sporen, dat alle pogingen om ze bij afzonder lijke personen volgens een bepaalden standaard vast te stellen op volslagen mislukking moeten ujtloopen. - r Wie zal het bewijs leveren, dat rood haar bij voorbeeld op een vurig temperament wijst Wel. ken karaktertrek wilt ge lezen uit een mond, die enkel door het buitensporig pijprooken is scheefgetrokken Er zijn goedige, zachtzinnige menschen, die zonder grimeering opperbest zouden kunnen optreden als de gemeenste schurken in een film. De gelaatkundigen zelf geven toe, dat men loodrechte rimpels in het voorhoofd vindt, zoo wel bij menschen, die door zware rampen zijn bezocht, als ook bij lichtgeraakte, ontevredene, nijdige menschen. Diepe groeven tüsschen de oogen kunnen een groot concentratievermogen aanduiden, maar in andere omstandigheden ook bij denzelfden mensch een teeken zijn van maag- pijp. Sterk geklemde lippen wijzen op daadr kracht en nierlijden. Hoe wilt gij onder zulke voorwaarden een zielstoestand zonder vooraf, gaande inlichtingen ontraadselen FIETSTOCHT NAAR MEESEN Donderdag 14 Me: (O. H. Hemelvaart) moo'e fiets tocht naar Wijtschate met bezoek (waarschijnlijk aan het gemeentehuis); korte wandeling door het bosch: van daar naar Meesen (bezoek aan de crypte van de St Nik'aaskerk XT' eeuw), onde- de leld:np van den Z. E. H M De Conlnck, pastoor, langs de mljntrech- ters en den Kemmelbe-g terug. Ve rtek te 2 uur stipt, op de Groote Markt UITSTAP NAAR HET POLYGOONBOSCH In Juni (de juiste datum volgt later): Prachtige ul'stap naar het Polygoonbosch te Zornebeke. De fietseis ri'den samen tot a3r d*>n 'neang van het bosch. De voet« an- delaars nemen de tram van 2 u. tot aan het Kan- tientje Van daar wandeling. VOORUITZICHTEN In voorbereid ng is een schoore lee-rijke uitstap naar den Katsberg. H:i zal zoo geschikt worden, dat ook tri die over geen fiets meer beschikken, meekunnen. In een late- nu-n-riQ- van dit blad. aanvullende Inlichtingen. - HEEMKUNDE. Reeds enke'e belangstellenden lieten zich inschrij ven De vertegenwoordiger verwacht nog andere ln- schrl 've*s. DOVANEK AARTEN. W'e naar Frankrijk moet met de fiets kome zlin douanekaa'rt afhalen bij den vertegenwoordiger. Zij •wordt onmiddellijk afgeleverd. Foto niet vergeten. GOF.D NIEUWS Voortaan op lede-en 1" Zondag der maand, van 10 tot 12 uur, en op iederen' 3" Woensdag. van 18 tot 20 uur groot; RUII VFRGADEPTNG In ons lokaal. Café bij Achille Leire-Debeuf, Stuers- straat. te Yper. Iedereen welkom. zelfs beg'nnelingen en tot Zondag a. s. 3 Me: od de b:;eenkomSt. Nsm-n Phi'ateT-Ruiteroetj. Gent. Sectie Yper, Lokaal, Stuersstraat. De Bedriifsgroepeer'ng Kotenkleinhandel deelt mede In den loop der maand MEI zullen geen rantsoenen toegekend worden voor de gewone bevoorrading der ger'nnen en rndemem'ngen. De kolenkle'nhnndelaars zullen echter in deze maand de »»--r»n*en moren doen 1) De achterstallige rantsoenen alsmede de hoeveel heden d e ove-eerslemmen met de vroege: door onze Groeoeerlnp uitgegeven bons en die tot op heden niet ge'everd werden. 2) fte hoeveelheden overeenstemmend met ai de bors Ambachten b> de bcns uitgegeten doo- onze Groepeering en geldig ve-k'aard voor Me:. order meer bons c-v»-:a1e Ve: bruikers bons Z eken bons Gere°sheeren enz... De k'e'nhandelaars zullen. Indien zij ra al de boven- ©ooesomde lever ngen te hebben verzekerd, nog over een r«'-e en vno-raad beschikken, hetzij on werf. hetzij ln ren-d'ne deren voor-aad niet mogen gebruiken. r>„ uvrhandelaars zu 'en Inde daad een zekere hoe- vee'he d !n voorraad moe'en hebben me' het oog on de bevoorrad nv '*an hun k'anten luldens het or'werp dat thans ter studie ligt voor de komende maanden HET YPERSCHE 1-5-1942 TÜSSCHEN TENT EN WAGEN. Van de oride. werpen die" een schrijver op zijn actief kan nemen, is het circusleven zeker niet het minst inte ressante. Bestaat er meer bekorende romantiek dan m liet leven tüsschen tent en wagen, waar de zoa eigen aardige circusmenschen bewegen en, door het publiek te amuseeren, hun brood trachten te verdienen Wanneer dan. zooals ve: leden Vrijdag, een circus zijn tent in onze nabijheid opslaat, zijn er maar weinige menschen die aan de bekoring weerstaan eens te gaan kijken. En als we dan in de piste de vroolijke clowns hun fratsen z.en uithalen, de lenige danseressen over de planken en in het ruim zien zweven, den dierentemmer door ongelooflijke demonstraties zijn meesterschap van den mensch over de schepping zien bev\ ijzen, dan be- k. uipt ons het verlangen eens met die menschen kennis te maken en te doorgronden welke onbegrijpelijke liefde -hun aan dat leven bindt, hoe het komt dat zij, niettegenstaande soms schitterende loopbanen dié la het gewone ailedaagsche leven voor hun open liggen, maar steeds tof dat zwervende leven terugkomen om voor het publiek altijd opnieuw nooit geziene dingen te y^rtponen. VEELZIJDIGE ARTISTEN. Dit hebben wij gedaan voor het publiek, toen verle den week het circus Libot voor enkele dagen een schil derachtige noot in onze stad bracht. Ziehier de bestuurder. Hij is een blonde slanke kerel, die onder zijn rok een buitengewoon gespierd* lichaam heeft. Hij moet er voor zorgen dat gansch de zaak draait zooals het behoort, dat iedereen heeft wat hij moet hebben, dat er geen ongelukken gebeuren en. dat er n.ets aan het circus komt. Gewis, een zware verant woordelijkheid- Maar hij verlgat de tent ook geen mi nuut en heeft het oog op alles. Het eenige nummer, dat hij thans nog .zelf vertoont, is zich onder zijn schouder bladen met een gewicht van 100 kg:, in de hoogte te iaien herten en een romemsehe wagen met twee per sonen eroo, waarvan h,j den d ssëi s,eeds tüsschen de schouderbladen houdt, vooruit te trekken. Doch meen niet dai dn a-ies is wat hij aan. Vroeger werkte hij aan het trapezium, nu heeft hij het aan zijn dochtertje Pau lina L-bor geleerd Naar de gezegden van de andere ar- tteten moet hij nog .heel wat mee.- op zijn repe.torium hebben. Want een circus kunstenaar mag niet eenzijdig zijn. De beste clown is d.kwijis een sterke athieet, een goed muzikant, een goochelaar, een danser, een paar- denrïjder, kortom eer. durvel-doet-al... Begaafde men schen moeten het zijn, en dat vermoedt het publiek niet altijd. KLEINE MEISJES HEBBEN GROOTE ZORGEN. Zien we den heer Lou-s Libot.' bij voorbeeld, niet beurtelings als bu.ksprexe. en clown optreden En ook hij kan al heel wat mee op zijn actief ze .ten Doch wie wel de meesie sympathie van het publiek oogst, z.jn de twee k.eine art.sijes Denise en Marie- Lou.se L.bot. die door haar acrobatische dansen de toeschouwers tot enthousiasme brengen. Ook voor deze twee meisjes is ijverig werken de harde wet. Pas komen ze te.ug van een rondreis of daar gaan ze weer dansles nemen bij de dansmeesteres Lily De Munter van de stadsopera te Gent. (Het circus is afkomstig van Gent). Aan deze befaamde jonge danseres hebben ze haar kunde te danken. Nu moer Het puto-iek niet denken dat de glimlachjes, die ze zoo kwrstg rondspreiden bij het uitvoeren van haar nummers, e: spoed.g af zijn eens dat ze achter de schermen staan. Wel neen. die lieftal lige me.sjes schijnen wél heel veel van haar beroep te houden en kunnen wei vroolrjk zijn ondereen, ooa ais ze niet voor het voetlicht staan. Het paardje schijnt gansch het voorwerp van haar genegenheid te zijn. Men zou ze het moeten zien streelen. en vleien en zich erop leggenen het die.tje schijnt er zeer van gecharmeerd. EEN KRANIG JUFFERTJE EN FLINKE CLOWNS. Paul.ne Libot, die veel ouder maar toch nog een kind is, heef. het al ver gebracht. Na de leeuwenvoor- stelling heeft zij het sensationeelste nummer, en gevaar is er niet bij te ko't In den top van de tent, met het hoofd naar beneden, beur.elings den linker en den rechter voet in een telkens verder hangenden singel steden en zoo van het eer.e trapezium naar het andere te ioopen is een niet al'.edaagsch Hunstje dat u een koude rilling over de ruggegraat doet gaan en het hart beklemt. Wanneer men het meisje eenvoud.g met de kracht van haar teenen in de ruimte ziet har.gen. is men bl.j dat het nummer af Is en zonder ongelukken voorbij. Het is steeds een verdienste voor een circus goede c'owns te hebben. Een clown cimenieert de verscheidene deelen van het programma aaneen en vult de leemten. Hij ve. maakt vooral het publiek en wanneer men dit zoo hartelijk ziet lachen bij de grappen die ze maken, moer men besluiten dat het succes van een circusvoor stelling nog in de grootste mate van hen afhangt Joseph en Coli zijn menschen die op de hoogte zijn van hur. taak. Een niet te onderschatten voordeel is dat ze de taal van het publiek meester zijn- Het tegenover gestelde geval doet zich dikwijls voor en dan is de clown uitsluitend op de mimiek aangewezen, wat dik- w'i's cebekkige resultaten geeft. VLIEGER. Maar daar hebben we kapitein Jim. Hij is de meest typische figuur van het circus... een «ech'e». Kapitein Jim heeft al een zee: avontuurlijk leven achter den rug. Ziehier wat we daarover konden vernemen. De nationaliteit van Jtm uitmaken is eigenlijk een puzzle oplossen. Zijn ouders waren Nederlanders, doch woonden te Antwe pen toen hij geboren we-d. In z'jn verdere 'even beschouwde men hem in Holland als Belg en in Be'.gië als een Hollander. Lang was hij een ras- ech'e Gentenaar, maar van 1917 tot 1919 droee hij de... Amerikaansche nationaliteit. Nu ben ik geloof Ik Belg» ze?t hij nuchter. Hoe hi;' eens Amerikaan is geweest vergt een u:tleg. Ge moet weten, Jtm is vlieger geweest. En dan nog niet minder dan tn het wereldberoemde «Escadrille La Fayet'eDat was een groep Amerikaansche vliegers d e, vóór Amer'ka openlijk in den oorlog trad. In FrankrUk kwamen dienen J:m was de laatste die er bij tnves'hreven was. Pij had iri de rangen van het vreemdelingen'egloen gestaan (thans heeft hij er nog een zoon d'e kanite'n is) en eindelijk kwam h j bij dit escadrille terecht. In oude boeken en t'jdschrlf en kan men nog de naam Jim Roose vermeld z en op de vlie- gerslijst van het Escadrille La Favette. Het is van toen ook dat hij den titel van kapite'n d aagt. Na den oor'og gaf hij deze oude idealen niet op. Hij vloog namelijk op de ll'n Kenlen-Rotterdam-Antwerpen. Boven Rotterdam ging het er eens s'echt aan toe Op 185 me er hoogte stond de motor st'l. Hij vlei... en brak een a m. Vl'egers geven me^aa- bi-'narren. H i was Jtm sans peur Als ge commandant X ziet. geef hem de g"v>ten van Jrm sans peur zegt hij ons gansch na tuurlijk. BOKSER EN ELEOTRISCHE MAN. Wat Jim ook deed was boksen In 1911 was hij toe- to T^ens tn Noord-F-ankr'jk. 'oen Descamps een jnng ta'ent aan het oole'den was. Georges Carpent'er. H'i kreeg eenige lessen van Carpent'er en begon toen met bok«en. Tn 1920 ben !k met HypoVet Tvncke. Arthur Wijns. Cr'oui en een'pe ande-e naa- Australië gitaar» vertelt h:* verder. «De een na den ande- ver dween terug naar Eurooa. Ze hadden landz'ekte. maar tv >io* rfaa„ pperl >ast van en heb er goed po'd ve"d:end». H»t toot, rMn rfat eon zeverer t'fd d° Ho'"and- S"he nat:onaI1te!t had. want hl' was vee tien jaar boks- dat land. Ook alle Belg'sche boksers ver sloeg hij toen. In 1925 had hij een clrquvri#^, oen Amerikaan. «ir> doodgaan binéen voorstenlng Welke' deze afs* «ele«- trische man gaf. Jim nam de erfenis van zijn vriend in zijn repertoire over. Hij kocht het electrisch apparaat in Frankrijk van de weduwe af en trainde zieb ander half jaar vóór hij de kunst machtig was water in zijn mond te laten koken en lampen met zijn hand aan te steken. Daarvoor moest hij een electrlsche spanning van 80.000 volt door zich heen laten gaan Dagelijks ver toonde hij die voorstelling wel 'n twintig maal «Jam mer dat de dokter het mij in '27 verbood... er was.een kortsluiting ontstaan en ik heb negentien uur bewuste loos gelegen... m'n bloed was overkookt zei hij., jam mer. want er zat geld in 't nummer» GEVAARLIJKE BEESTJES. Jim heeft eigenlijk altijd van Sieren gehouden Doen meest van beren. In 1917 werd hij te Bordeaux door een Grlzzlybeer aangevallen. Toen hij als genezen ontsla gen was, mankte hij en, was hij aan den linkerkant .vrij wel lam. Daar draagt hij nog de sporen van. j In 1939, op de kermis te Brussel werd hij door een woedenden zwarten Kraagbeer uit hetHimalayagebergte zwaar gehavend. Drie maandenlang kon hij geen hand meer uitsteken Dat zijn gevaarlijke heerschappen, di$ k aagberen... bij andere roofdieren ziet ge direct als ze lets in het schild voeren Zij trekken hun siaart iik hun ooren liggen plat... bij zoo'n kraagbeer weet jo het nooit Dat zijn dingen die regelmatig gebeuren. De evne maal Is het erger dan de andere maal. En Jlm vertelt maar de ergste Anders kan hij twee dagen lang vertel len. Het vreeselijkste drama dat hij in zijn kool beleefde, gebeurde in Maart 1939. Het was in het Koninklijk Cir cus te Gent. De danseres Aioka zou alleen in de leeu( werikooi optreden. Een aantal persfotografen waren uitgenoodigd. Op zeker oogenblik sprong de leeuwin Copain naar de jonge vrouw toe en beet haar in het hoofd, zoodat 'ze letterlijk gescalpeerd was. Slechts met veel moeite kon kapitein Jim Roose de- kooi binnen dringen en schoot acht en twintig losse patronen in den kop van het dier In een uiterste krachtinspanning kon hij de muil van de leeuwin opentrekken en tüsschen de kaken schieten. Slechts dan liet het dier zijn prooi loe De ongelukkige had 166 wonden, waarvan 36 doode- ttjke. En toch werden én mensch éri dier gered. VOLHOUDEN, NIETTEGENSTAANDE ALLES- De twee leeuwen, waarmede Jim nu nog optreedt, zij» de eenige die nog leven in België. En dat is ook aan een toeval te danken. Wanneer de oorlog uitbrak bezat Jin> zeven leeuwen en vier toeren. Hij werd gemobiliseerd en toen hij terugkwam naar Laeken, waar zijn vrouw met de dieren gebleven was, vernam hij dat-de politie de beren had neergeschoten en de leeuwen vergiftigd. Drie van de leeuwen werden gered, door dat ze het vergif uitspuwden. Verleden jaar ging er één van dood. De lezers zullen door de dagbladen wel vernomen hebben dat vóór veertien dagen een voorstelling te Waregem bijna een slechten afloop had. Jim wilde zoo als gewoonlijk zijn hoofd ln den muil van den leeuw steken. Maar nauwelijks was hij dichtbij gekomen, of daar hap e de leeuw reeds naar hem. Gelukkig kon hij zich bijtijds wegtrekken en beperkte alles zich tot twéé kleine wonden in het gezicht. Dit zijn enkele episodes uit het leven van circus menschen. Over hun avonturen geraken ze zelf nooit uitgepraat. Voor ons zijn ze onbegrijpelijk. Maar we kunnen best gelooven dat als de circuskoorts eens iemand heeft aangegrepen, zij hem niet meer loslaat Fernand DE BRUYN. r>- COLLECTE MOEDER EN KIND De eerste Zondag van de maand Mei wordt het feest der Moede-s gevierd. Ook dit jaar is dit het geval maar... thans staat dit feest in het teeken van Winter hulp Inderdaad heeft dren dag een algemeene collecte plaats waarvan de opbrengst ten goede komt van «Wim terhuip in 't algemeen en van de behoeftige moeders in het bijzonder Moeder en Kind door Winterhulp 'ondersteund zullen er goed bij varen Indien iedereen' d.en dag. namelijk op Zondag 3 Mei e- k- zijn plicht weet te doen. NATIONALE KINEMADAG. Alle bioskopen uit de stad nemen op Zaterdag 2 Met deel aan den Nationalen Kinemadag. Dit beteekent dat DE TOTALE OPBRENGST VAN DE VERTOONINGEN VAN DIEN DAG AAN WINTERHULP WORDT GE SCHONKEN Deze manifestatie van de schoonste soli- dari.eit van wege de u.tbaters van 4e Bioskopen is niet een alleenstaand feit voor leper alleen, maar WORDT IN HET GANSCHE LAND OP DENZELFDEN DAG GEHOUDEN. Wie de minderen liefheeft en ook van een mooie fiim- vertooning houdt, zal den Zaterdag uitkiezen omdat hij hie door blijk zal geven van zijn sympathie voor een werk waarvan wij de degelijkheid en de noodzakelijk heid n et meer behoeven te onderstrepen. Onthoudt dus allen Zaterdag e. k. 2 Mei, allen naar de Kinema ter gelegenheid van den Nationalen Kinemadag HET HOOGSTE SUCCES Dat het hoogste succes van het seizoen zal bereikt worden door de laatste vertooning van het Winterhuip- tooneel en wel met WEENERWALSEN zullen onze lezers reeds weten. Het wo.dt een succes omdat het een heerl:jke suite is van de mooiste liederen, komen, walsen, balletten die men z.ch kan droomen Het wordt daarenboven nog een succes omdat de spelers van het W.nterhulp-tooneel het willen, en zij zich sedert weken dag aan dag op toe leggen iets van de bovens e plank voor te schotelen. En zij versagen niet.. De laatste dagen zijn de herha lingen met een buitengewoon brio doorgegaan en er heerscht reeds een me.kwaardige eenheid tüsschen het toonee'-gedeelte en de muziek. Daarom blijft niemand rn leper thuis Zondag of Za terdag, maar iedereen die eenigszins kan komt naar Weene walsen De bijzonderheden over kaartenverkoop ook voor de aanvullende vertooning op Zendag 10 Mei, te 15 uur, waartoe intusschen werd besiotenvindc iedereen op de advertentie en op de aff ches. Let wel De ver tooningen beginnen respectievelijk te 3 uur en te 7 uur klokslag Voor de ve-tocning van 3 Mei zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Voor de opvoering van 4 Mei nog en kele CIJFERS. Het is goed dat de steuners en de ondersteunden af en toe eens wat c jfers te zien krijgen om zich te ver gewissen of de gelden goed gebruikt worden. Er mag in een organisme als het onze controle zi n en ju:st daarom pub'lceeren wij h'e onder enke'e cijfers welke betrekk'ng hebben op het 1" kwartaal 1942 Gem'dde'd aantal ondersteunde gezinnen 1012. Gemiddeld aantal onde-steunde personen 3654. Melk. 39 625 li er Kolen. 362 600 kgr. Vo'ks- soeo. 10.724 liter Schoolsoep. 78.275 liter Brooden, 3.927 stuks -Visch in pekel. 420 kgr Sardines. 1040 kgr. Beschutten. 150 kgr. S'naasappe'en, 1620 kgr. Vi'oen. 3095 ker. Levertraan. 118 liter Reeren chocolade. 4320 stuks Vitaminen C D 115 450 capsules Verde- werden nog verstrekt Vo'.led ge maaltijden 7222. Sardines voor krijgsgevangenen 59 doozen. Is dat geen schoon biian voor het eerste kwartaal

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2