V. Cuvelie - Bernolet DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE Naamdagen Zon Maan. Maanstanden. In het1 Commissariaat-Generaal voor 's Lands Wederopbouw VOOR UW VERVEN KU1SCHEN -- NIEUWWASSCHEN Boterstraat, 1, Yper IET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. Lotenleening 1932 DE PENSIOENWET Verordening betreffende het- achterhouden van om het even welke geldsoort Kalender der Vlamingen Valsche bankbiljetten van 50 Reichsmark in omloop HET YPERSCHK 1-5 -1942 van 3 tot 9 Mei 1942 Zondag 3 Mei Kruisvinding. Alexander Theodulus. Juvenalis Maandag 4 Mei Monica. Florian Dinsdag 5 Mei: Pius V; Hilarius. Emmanuel. Woensdag 6 MeiJoannes vóór de Latijnsche Poort Donderdag 7 MeiStanislas. Amatus, Domitianus Vrijdag 8 MeiVerschijning van den H. Michaël. De- siderius Zate-dag 9 Mei Gregorius van Nazianze Opgang Ondergang Zondag 3 Mei 6 u. 14 21 u. 05 Maandag 4 Mei 6 tl- 13 21 u 07 Dinsdag 5 Mei 6 u 11 '21 u 08 Woensdag 6 Mei 6 u. 09 21 u. 10 Donderdag 7 Mei 6 u. 08 21 u 11 Vrijdag 8 Mei 6 u 06 21 u 13 Zaterdag 9 Mei 6 u 04 21 u. 15 (}pgang Ondergang Zendag 3 Mei 0 u 19 8 u 25 Maandag 4 Mei 1 u. 19 9 u 19 Dinsdag 5 Mei 2 u. 10 u. 21 Woensdag 6 Mei 2 u 11 11 u. 27 Donderdag 7 Mei 2 u. 52 12 u. 38 Vrijdag 8 Mei 3 u. 28 13 u. 47 Zaterdag 9 Mei 3 u 58 14 tl. 57 Laatste kwartier 7 Mei. te 14 u 13 Nieuwe maan15 Mei. te 7 u 45 Eerste kwartier: 23 Mei. te 11 u 11. Volle maan 30 Mei. te 7 u. 29 Ontslag van den heer Verwilghen De heer Verwilghen. Commissaris - Generaal voor 's Lands Wederopbouw, heeft als dusdanig ontslag ge nomen Zijn ambt wordt thans voorloopig waargenomen door adjunct-oommissaris-generaal Custers. Men ver wacht binnen kort de benoeming van een titularis. wend U in volle vertrouwen in den Roze boom bjj 9 WERUMEUS BUN ING Op 4 Me; 1891 werd de Nederlandsche dichter Jo.i Will Frederic Werumeus Buning geboren Deze journa list. die aanvankelijk voor het notariaat werd opgeleid is in Vlaanderen vooral bekend door zijn ballade «Maria Leuna Dat de poëzie van Buning zulke populariteit verwierf, kan men geen toeval noemen. Hij heeft zien inderdaad nooit in een onvruchtbaar egocentrisme ver meid Zelfs in zijn individueele verzen blijft hij m ling met de gemeenschap. Het melodische, de loutere iust tot ungen is »v.t- heerschend in zijn poëzie (J. A Rispen.) ><k ten onuitsprekelijk-zachte teederheid. als in dat zeer sug gestieve Zoo teedere schade als de bloemen vreezen In zijn jongsten- bundel Dagelijksch Brood klink; dikwijls een geeselende toon. opstandigheid tegen het gemakzuchtige leven, gebed om strijd en beproeving Naast zijn poëtisch werk. dat voornamelijk bestaat ui: «In MemoriamDood en Leven», «Et in Terra en de reeds geciteerde Maria Leuna schreef Buning ook boeken over het tooneel. den dans en de geschiede nis van den dans. de prozabundels Tierelantijnen een gastronomische leidraad, een bloemlezing van verzen over Nederland, zijn bewoners en him zeden en talrijke literaire beschouwingen. Zijn opvatting over de poëzie heeft Werumeus Bu ning indertijd toegelicht bij zijn bezoek te Brussel, toen hij, tijdens een lezing over het ontstaan van Maria Leuna in de Vlaamsche Club verklaarde zij wezc eenvoudig, opdat velen haar kunnen verstaan al geef ik toe dat kunst die maar tot enkelen spreekt grooter kan zijn dan de kunst voor velen Aan de poëzie is er veel kwaad begaan door er hoogdravende bespie geling over te zoeken. Zij is een gave van God en van de wereld, gelijk een appel. Hoe zij ontstaat weet geen mensch... L V BEN EN ANDES OVER HET GELUID (Slot) De geologen maken van deze snelheidsverschillen ge bruik om op te zoeken op welke diepte een vastere aardlaag begint- Ze graven een gaatje en stoppen daar een dynamietpatreontje in Dan stellen ze op eenigen afstand daarvan kleine lulsterinstrumenten op De bij de ontploffing van het dynamietpa troont je ontstane knal komt op twee manieren bij den ontvanger terecht, één keer in horizontale richting en een tweeden keer door weerkaatsing tegen de dieper gelegen, hardere grond laag. Deze laatste weg is natuurlijk de langste. Men be rekent dan uit het verschil der tijden op welke diepte de hardere laag ligt Van de greotere voortplantingssnelheid van het geluid in water, dan in lucht wordt gebruik gemaakt bij de •nderzeesche kloksignalen. Groote schepen zijn voorzien van een klók bijzijden van het schip onder water aan gebracht, die automatisch geluid wordt. De trillingen, die hiervan uitgaan, worden opgevangen door andere schepen op een metalen plaat, die in den wand van het schip onder water aangebracht is. En de trillingen van «tere plaat worden weer overgebracht naar den comman dant - Vooral bij zwaren mist worden deze kloksignalen gebruikt. Deze klokken worden ook wel aan den ingang van havens, bij vuurtorens en boeien geplaatst De temperatuur en natuurlijk de wind hebben grooten invloed op de geluldsvoortplanting Op stille, heldere nachten kan het geluid over groote afstanden gehoerd warden en bij dikke mist wordt het geluid eveneens beter en sneller voortgeplant. Ook kan het gebeuren dat een. ontploffing gehoord wordt op 30 km. afstand en dat dere zelfde ontploffing niet gehoord wordt op een kcr- terem afstand in dezelfde richting. TERUGKAATSING VAN HET GELUID. Dat het geluid tegen een muur of een boschrand te rugkaatst. is gemakkelijk waar te nemen Door die terug kaatsing ontstaat de echo. Beroemd is de echoput bij Apeldoorn." de echo bij Muiden en die bij de Lorelei, waar het geluid herhaaldelijk wordt teruggekaatst. Van die echo wordt gebruik gemaakt om de diepte der zee te meten (zie verder) Een merkwaardig verschijnsel vormen eveneens de •uistergewelven in verschillende groote kerken. In de Loodensche St. Paul's kathedraal kan men op bepaalde tdaatsen heel nauwkeurig woorden verstaan, die op ver ren afstand gefluisterd worden. De oorzaak moet men •zoeken in den vorm van de kerk, die zoodanig is. dat alle geluidsgolven op bepaalde plaatsen geconcentreerd worden, zoodat men daar dus die golven uitstekend kan opvangen Het is er mee als met een hollen spiegelvalt daar zonlicht op. dan knijpt de spiegel den heelen btm- samen in een punt Veel jongens zullen uit hun Karl May-tijd zich wel dat beroemde verhaal van Winnetou eo Old-Shatterhand op dit gebied herinneren. In het gebergte is een keteldal. waarin een rots staat, die De vil's Ear (Het Duivelsoor) wordt genoemd. Daar kan men namelijk precies verstaan, wat verweg in het ke teldal gesproken wordt. Bij het bouwen van gehoorzalen begint men met de wetten der terugkaatsing rekening te houdien. In de groote gehoorzaal van het Pleyelgebouw te Parijs heeft men aan podium slechts 10 m. diepte en 7 m. hoogte ge geven. Het geluid dat tegen den achterwand van het podium terugkaatst, bereikt daardoor de hoorders hoog stens 24/340 sec. later dan 't rechts tree ksche geluid. Daar nu bij 1/10 a 1/15 sec. tijdsverschil de geluidsindrukken samenvallen, wordt het laatste geluid door het eerste versterkt. De achterwand van het podium is zoo gebo gen. dat het geheele parterre door het teruggekaatste geluid toestreken wordt Om te voorkomen dat de terugkaatsing op de zij wanden van de zaal nagalm zou geven, wijken deze naar adhteren trechtervormig uit. Zoodoende wordt het tijds verschil voor geen enkele zitplaats te groot. De achter wand van de zaal mag niet terugkaatsen en bestaat daarom uit gebogen oppervlakken met een geluiddem pend materiaal bedekt Voor de galerijen zorgt het pla fond dat daartoe een bijzondere kromming heeft ge kregen. Op het podium behoeft men niet harder te -preken dan in een gewoon klasselokaal om op elk van -4e 3000 zitplaatsen verstaan te worden. Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel vat) gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo niet vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N. V. HOOFD - OPZIENER Bezorgd werk Matige prijzen Snelle bediening Rouw in 8 uur Werkhuis d'Hondtstraat, 84 (3426) 122° trekking van 25 April 1942 Een lot van 50 000 fr. is toegekend aan de serie 163 857. Elf loten van 25.000 fr. zijn toegekend aan de series 153.681 168,785 198,456 228.808 228.844 231.315 246.271 249.233 260.177 277.527 286.017. De waarde der voordeelen in natura bij het bepalen van de werkgevers- en werknemers bijdrage. Het Staatsblad van 16 AprÜ kondigt af Artikel 1- Artikel 15 van het koninklijk besluit ad 27 December 1937 wordt als volgt gewijzigd Art. 15. Ten einde de klasse vast te stellen, waarin de loontrekkenden, geheel of gedeeltelijk in natura bezoldigd, dienen begrepen, en het bedrag van de in te houden persoonlijke bijdrage, en van de te storten maandelijksche werkgeversbijdrage te bepalen, wordt de waarde der voordeelen in natura door de werkgevers verleend aan de personen in hun dienst werkzaam eenvormig op beneden opgegeven sommen vastgesteld eerste maaltijd (ontbijt) 2 fr. 50 tweede maaltijd (hoofdmaaltijd): 3 fr. 75; derde maaltijd (avondmaal) 3 fr 75 i> huisvesting (per dag) 2 fr. 50. Wanneer deze voordeelen op een vaste wijze wor den verleend, moet de waarde ervan op de basis van dertig dagen in de maand worden berekend. Art. 2. Dit besluit treedt in werking den ln van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad Het Verordeningsblad van den Militairen Bevelheb ber in België en Noord-Frankrijk van 13 April, bevat volgende verordening Op grond van de verleende volmacht, wordt voor België en Noord-Frankrijk het hier navolgende ver ordend Wie zonder rechtmatige reden om het even welke geldsoort achterhoudt, wordt met gevangenisstraf, in bijzonde^ ernstige gevallen met dwangarbeid gestraft. Inzonderheid het bewaren van geldsoorten in bank- safes geldt als achterhouding. Naast de straf kan de verbeurdverklaring van de achtergehouden geldsoorten worden uitgesproken. Geen strafvervolging wordt ingesteld dan op vorde ring van den Chef van het Militair Bestuur de ver ordening kan ingetrokken worden. Deze verordening treedt met haar afkondiging in wer king Voor den Militairen Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk, De Chef van het Militair Bestuur. Eere aan wien eere toekomt, Op 1 Mei 1830 werd Guido Gezelle te Brugge geboren Kloos zei van hem De vrome priester Guido Gezelle, in wiens hart de liefde voor Vlaanderens taai, zeden en natuurschoon een geheel vormde met zijn innig katholiek geloof, is de zeer engemeene geheel en al oorsp:onkelijke dichter, de zuiver ziende, mooi gevoelende mensch. die tot de dich ters bij Gods genade in de eerste plaats behoort. Zijn geboortehuis, op den Rolieweg. is nu het Gezelle - Museum geworden, alwaar een rijke voorraad hand schriften en gedenkenissen van den Westvlaamschén zanger bewaard worden. 3 Mei 1882 ziet te Antwerpen de geboorte van Floris Prims, archivaris der stad en historieschrijver. In 1875, op 4 Mei, overleed de gemoedelijke dichterres Rosalie Loveling. Ofschoon zij reeds op veertig-jarigen leeftijd overleed te Nevele, alwaar zij geboren werd in 1834. heeft zij, met haar zuster Virginie, om haar ver zen en niet min om haar novellen, waaronder Meester Huygheten volle verdiend vereenigd te worden in Max Rooses gelukkig gezegdeHet Nevelsche Nachte- galenpaar Denzeifden dag overleed te Betekom in 1935 prol Lodewijk Scharpé. hocgleeraar aan de Leuvensche hoo- geschool en leerling van prof Vercouillie. Eveneens op 4 Mei, doch van het jaar 1861 werd in de schaduw van den Anwerpschen Lieve Vrouwen toren Jan Verbeeck geboren Hij was een geestdriftig voorstander van het lyrisch drama, waaruit later het lyrisch tooneel zou groeien. In 1900 weid hij algemeen toezichter van de Vlaamsche Opera benoemd Hij was toegevoegd bibliothecaris van de Dierentuin-Concerten en van het Peter Benoit-fonds Hij nam de regie op zich van een massa groote concerten én festivals. De naam Jan Verbeeck zal altijd verbonden blijven aan de geschiedenis van de Vlaamsche Opera. De Vader van Pallieter. Felix Timmermans, werd op 5 Mei 1886 geboren. Voor dezen die in bestendigen li- chamelijken en gemoedsnood verkeerden, kwam de elegische balsemgeur van dit boek aandrijven als de bode van een onbereikbaar en wellicht voor goed verlo ren utopia» (Marnix Gijsen). Op 6 Mei 1924 overleed Emiel Wambach, de Vlaam sche toondichter. Hij werd op 26 November 1854 te Aar len geboren, studeerde o. a. te Antwerpen aan het Con servatorium onder de leiding van Peter Benoit en werd aldaar in 1913 directeur van hetzelfde Conservatorium Hij schreef o. a. de opera's Qumten Matsys Melu- sina de cantates «Rubens». Vlaanderland Kin dercantate de oratoria Mozes op den Nijl Yc- lande en de fantasie Aan de booiden van de Schelde De dichter Theodoor Van Ryswyk, wiens grootste roem het geweest is, Vlaanderens volkszanger te zijn geweest, overleed krankzinnig te Antwe.-pèn op 7 Mei 1849. Wat de Vlamingen voelden tegen het verfranschte landsbestuur wist den Door in zijn populaire volks liedjes kruimig en luimig te uiten. Enkele zijner ge dichten zijn echter niet vrij te pleiten van bieedspra- kigheid- De bekende rechtskundige Pieter Stockmans overleed te Antwerpen op dezen dag in 1671. o Naar van bevoegde zijde medegedeeld wordt» werden den laatsten tijd verscheidene malen valsche bank biljetten van de Rijkskredietkassen, ten bedrage van 50 R. M. in beslag genomen. Het publiek wordt m zijn eigen belang aangespoord, zich voor dergelijke valsche biljetten in acht te nemen en zich eventueel onmid dellijk tot een Duitsch of een Belgisch politiebureel ofwel tot een Rijkskredietkas te wenden. De politiebu- reelen zullen de aangiften desgewenscht vertrouwelijk behandelen. Voor inlichtingen d^e tot opsporing van de daders voeren, wordt een 'billijke belooning toegekend

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3