W' A. Witdouck Zoons Ijfyrliig hel vochtig en killig weder en de Piano's - Accordeon's Huis QVIc.x OSCAR Alb. Dt lender De statistiek der Belgische bevolking met 37.282 eenheden verminderd in 1941 Elke maand een pakje voor onze krijgsgevangenen Voor het bestrijden der ziekten van fruitboomen gebruikt FORMACTINE en SOUFRACTINE, omdat ze doelma tigst werken. ALIDOR VANDEPUTTE Alle aardappelen voortgebracht in de Polders zullen vastgelegd worden als plantaardappelen voor 1943 De organismen die weiden lieten scheuren of braakgronden ontginnen worden als uitbaters beschouwd Cichorei mag niet meer gemengd verkocht worden Meststoffen voor de leden van het Werk van den Akker De standplaatsverandering van paarden en veulens De bevoorrading voor Dieren plotselinge doling dnr temperatuur Zonnebekesteenweg, 61 IEPER. jSladioi Doorgangstraat, 26 IEPER Tel. 485 HERSTELLINCEN van alle GEWAARBORGD. MERKEN De landbouwers moeten tusschen 1 »n8 Mei definifief hun tee'tplan v-e*to««on iS MU Statiestraat, 4, ie^cr - Tel. 580 AKKORDEON5 Enorme keus vat H tonoplaten phonoplaten a.T 7 r kilo. Vraagl voorwaarden nlirMingpn ■■n«i 10 HET YPERSCHE 1-5-1942 De centrale dienst voor statistiek (Ministerie van Eco nomische Zaken) deelt mede: Het aantal inwoners van de aan de Belgische admi nistratieve rechtsmacht onderworpen gemeenten, dat 8 294 674 beliep op 31 December 1940. is gedaald tot 8 257 392 op 31 December 1941. hetzij een vermindering van 37 282 eenheden (4 51 per duizend) Per provincie is de bevolking verdeeld als volgt Antwerpen 1 247 675 hetzij 15 11 t h van het totahl Brabant 1 755 942 hetzij 21 27 We>t-Vlaanderen 971 472 hetzij 11 76 O-Vlaanderen 1 200 121 hetzij 14 53 Henegouwen 1214 101 hetzij 14 70 Luik 870 447 hetzij 14 54 Limburg 427 740 hetzij 5 18 Luxemburg 217 721 hetzij 2.64 Namen 352 173 hetzij 4 26 Van 1940 tot 1941 beliep de aangroei per duizend In woners 9 41 in Limburg 4 48 in Luxemburg en 0 85 in Wot-Vlaand eren daarentegen werd vermindering vast gesteld in de provincies Henegouwen (10 94) Luik 10 291 Antwerpen (8 80). Brabant <4 84>. Namen (2 66> (10 29) Antwerpe en Oost-Vlaander eren (031) De geboorten Het aantal geboorten dat 110.323 bedroeg in 194Ö. n het hierboven bedoelde gedeelte des lands, is in 1941 gedaald trt 98.417. Het aantal sterfgevallen, dat 125083 n 1940 was en van 1931 tot 1938 gemiddeld 102 757 be droeg. is voor 1941 118 670. Het geboortecoëfficient bedraagt 20 21 per duizend in Limburg. 15 29 per duizend in West-Vlaanderen. 13 48 in Antwe pen 12 96 in Oost-Vlaanderen. 11* 78 in Luxem burg 10 38 in Namen 10 13 in Brabant 9 16 In Hene gouwen en 8 53 in Luik De sterfgevallen Het sterftecoefficient voor het rijk is 1437. Hebben een coefficient nooger dan dit gemiddelde, de provincies Henegouwen (17 21) Namen (15 92). Luik (15 23). Bra bant (14 81) en Luxemburg (14.72). Hebben een gunsti ger coëfficiënt dan dit gemiddelde van "t rijk Limburg (1156). Antwerpen (12.61). West-Vlaanderen (12 73) en Oost-Vlaanderen (1387). Het overschot van de sterfgevallen op de geboorten beloopt 20 253 eenheden of 2 45 per duizend inwoners <>p 31 December 1941. Hef*overschot van de geboorten op de sterfgevallen werd waargenomen in de p-ovincies Limburg (865 per duizend) West-Vlaanderen (2 56) en Antwerpen (0 87). Een overschot van de sterfgevallen op de geboorten was er in de provincies Henegouwen (8 05). Luik (6 71), Namen (5 54), Brabant (4 68). Luxemburg (2 94) en Oost-Vlaanderen (0.91). De buitenlandsche verhuizingsbeweging die in nor- ■nalg, jaren een licht overschot van inwijking op de uit wijking ve-toonde. sluit dit jaar met een overschot van de uitwijking op de inwitking van 17 029 eenheden Bhet verklaren van de cijfers van den loop der be volking en den burgerlijken stand in 1941 moeten we rekening houden met volgende feiten die we opsommen volgens de rangorde hunner belangrijkheid 1 Het aantal huwelijken was slechts 54 871 in 1939 en 35 685 in 1940. terwijl het gemiddeld aantal huwelij ken van 1931 tot 1938 63 630 was met een spreiding van 1 559 eenheden. Gedurende de drie eerste maanden van 1941 was het aantal huwelijken 391 eenheden kleiner dan het reeds zeer klein aantal gedurende de drie eerste maanden in 1940; 2 van Mei 1940 tot einde 1940 waren 180.000 200 000 manschappen in krijgsgevangenschap, van Februari 1941 tot einde 1941 nog nagenoeg 90 000 3. bij het einde der vijandelijkheden in België, wer den 88 090 inwoners aan de Belgische rechtsmacht ont trokken 4 naar den vreemde gevluchte personen zijn nog steeds ingeschreven in de bevolkingsreg;sters en worden gete'd onder de bevolking waarvan hierboven sprake. Anderzijds mag de afschrijving van de bevolkingsregis ters wegens het ove-lijden slechts geschieden op voor legging van de overlijdensakte of de uitgifte van het in de plaats tredende vonnis Naar uit welingelichte bron vernomen wordt, heeft de heer Plisnler. sec-etaris-generaal bij het ministerie van financiën, een besluit onderteekend volgens hetwelk voortaan elke maand op kosten van den Staat een pakje naar elk Belgisch krijgsgevangene in Duitschland zal worden gezonden. Om aan de bijzondere behoeften van eiken gevan gene te voldoen zal de iiihoud van het pakje door de fanrvlie van den betrokkene worden samengesteld. Zoo als dit tot hiertoe het geval was, zal het Roode Kruis de verzending ervan op zich nemen. Om het-aanschaffen de** benoodigde levensmiddelen mogelijk te maken zullen de diensten voor hulp aan het gedemobillsee:de leger maandelijks bons. een waarde van 100 fr. vertegenwoordigend, aan de families doen geworden. Deze maatregel van het ministerie van financ:ën wordt dan pas van kracht wanneer het besluit in het Staats blad verschenen is Het ls dus voorloopig nutteloos stappen bij de betrek ken diensten voor het gedemobiliseerde leger of bij het Roode Kruis te doen 1) Besproei met FORMACTINE zoodra de hoo rnen ontbladerd zijn en zorg dat alles goed over gaan is van het onderdeel van den stam tot het uiteinde der takken. 2) Besproei met SOUFRACTINE veertien da gen vóór de bloeien opengaan. 3) Besproei met SOUFRACTINE een week na den bloei der knoppen. Dese producten zijn te verkrijgen bij Handelaar in Granen en Veevoeders Kaai. Yper Tel. 243. «Vclk en Bodem» publiceert volgend bericht van de hoofdgroepeerir.g «Aardappelen»: Door de Hoofdgroepeering Aardappelen» zal eerlang een verordening uitgevaardigd worden, waardoor alle aardappelen die zullen voortgebracht worden op velden gelegen binnen de grenzen der Polders, zooals deze vastgesteld werden door de N L V. C zullen vastge legd worden als plantaardappelen voor het jaar 1943 De beslissing waardoor aan de voortbrengers van plantaardappelen de mogelijkheid wordt geboden om leveringscontracten met particulieren af te sluiten, blijft van kracht, doordat de Centrale hun vcor de planters welke zij meer leveren dan de verplichte levering van 8000 kg per Ha vallende onder het teeltplan. een over eenstemmende hoeveelheid eetaardappelen zal in ruil bezorgen, die zij kunnen gebruiken om hun afgesloten contracten uit te voeren Uit het bovenstaande vloeit voort dat al dezen die in de mogelijkheid zijn hun aardappelvelden voor de Keu ring te laten inschrijven bij het Gewestelijk secretariaat van den A K D (Algemeene Keuringsdienst). De Croy- laan. 30. te Heve lee. er alle belang bij hebben onmid dellijk hun inschrijving op hooger opgegeven adres in orde te brengen Inderdaad de landbouwers, die hun aardappelvelden voor de keuring zullen laten inschrijven hebben ook kans dat hun aardappelen worden gekeurd en bij afle vering ervan zullen zij dus den prijs ontvangen, die zal vastgesteld worden voor de gekeurde planters, naarge lang de klas waarin zij zullen gerangschikt worden. De afgekeurde en ongekeurde zullen als handelspootgoed worden aangezien De Hoofdgroepeering Aardappelen vestigt de aan dacht van al de organismen die ten voordeele van hun personeel of van hun leden weiden hebben gescheurd of braakgronden hebben ontgonnen, met het oog cp de aardappelaanplanting. op het volgende Winterhulp, handels- en nijverheidsondernemingen, gemeenschaopen zooals kloosters, kostscho'en. :n erna- ten ziekenhuizen klinieken, krankzinnigengestichten en andere inrichtingen van dien aard, alsook gemeente besturen en alle groepeeringen van verbruikers die weiden scheurden of braakgronden ontgonnen met het oog op de bevoorrading vap hun begunstigden per soneel. kostgange-s. onderhoorigen of leden, worden als uitbaters beschouwd. Zij dienen dus bij de telling aan gifte te doen van hun aanplantingen, bij het gemeente bestuur waar de zetel der exploi'atie is gevestigd Zij zullen eveneens onverwijld leveringscontracten afsluiten, ais uitbaters, met die personen waarvoor ze verbouwen, op dezelfde wijze als de gewone landbou wers, en dit vóór 15 Mei 1942. Het Staatsblad van 20-21 April publiceert volgend bericht van het Ministerie van Landbouw en Voedsel voorziening De cichorei mag voortaan niet meer verkocht worden dan ongemengd Zij mag niet meer gebruikt worden in de samenstel ling van mengsels voor de menschenvoeding. De door het Ministerie van Landbouw en Voedsel voorziening afgeleverde toelatingen betreffende produc ten met cichorei, welke onder de toepassing van het besluit dd. 27 November 1940 betreffende de vervaar diging van en den handel in zekere mengsels voor de menschenvoeding vallen, worden hiermede ingetrokken. Het is evenwel toegelaten de op het oogenbli'k der be kendmaking van onderhavig bericht bestaande stocks van dergelijke mengsels te verkoopen of te koop aan te bieden tot uiterlijk 31 Mei 1942 Door bemiddeling van Het Werk van den Akker of gelijkaardige instellingen worden aan de leden van deze organismen zegels toegekend om samengestelde mest stoffen *e bekomen, waa-van de verkoop gereglemen teerd is door de Hoofdgroepeering Grondstoffen voor den Landbouw». Deze meststoffen bieden alle gewenschte waarboigen voor wat hun waarde betreft en de snelle u'twerking van de vruchtbaarmakende bestanddeelen die ze inhouden De verkoopprijzen aan de verbruikers werden bepaald doo- het Commissariaat voor Prijzen en Loonen. De verbruikers hebben dus allen waarborg wanneer ze deze meststoffen aankoopen, hetgeen niet kan gezegd worden van de meststoffen die zonder zegels kunnen aangekocht worden. Het besluit van 30 Januari 1940 waarb'j de handel, alsmede de standnlaatsve-or^oring v>r' en veu lens voorloopig aan machtiging onderworpen worden, wordt ingetrokken met ingang op den da um der be kendmaking van dit besluit (28 April 1942). Paarden Voor de maand Mei 1942 zijn de rantsoe nen voor de paarden vastgesteld als vo'gt De niet-landbouwoaarden van meer dan 450 k'logram hebben recht op 200 kilogram samengesteld voeder (2 zegels) Deze van minder dan 450 kllog-am hebben recht op 100 kilogram samengesteM voeder (1 zegel) De half-landbouwpaarden worden niet meer bevoor raad. Melkvee Voor de maand Mei 1942 is er geen be- vooriadng voor de melkkoe'en voorren. Stamboekdieren Voor de stamboekdieren welke voor komen op de lijsten der afdeeling Veetee'td'enst van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening, is een 'bijzondere regeling voorzien. Opgepast l Bi) de eerste kentee- kenen van verkoudheid, koorts, (huivering door het gansche li chaam. vermoeidheid, pijn ln de lenden enzgrijpt dadelijk ln, om de nakende kwaal te bestrijden. Enkele ROOS KRUIS POEDERS zijn voldoende om de pijn te ver drijven. de kwaal tegen te wer ken en U volledig op te beuren In alle apotheken de doos-8 Poedert 10fr.de doov25Poed. Akkordeeren Herstellen Verhuren. Alsook al andere instrumenten NIEUW OCCASIE R. VIAENE, Merghelynckstr., 4, Yper. VOOR HET CHROMEEREN, EMAILLEEREN EN NIKKELEEREN wendt U nog steeds tot het van ouds bekend huis VELOARTIKELEN alleen in 'T GROOT. I.orale ontvangst in recht- -treeksche versterking met er Kigeevenaarde muziek- T-t-ryH' e veel getrouwer dan iei^, gl' tot hiertoe ge- In het juist verschenen numme- van Volk en Bo dem wordt gemeld dat binnenkort eer bes'uit zal vc-schimen waarbij zal beraald wo-dep' Aa' *r*:- vidueele teeltprogramma's door de boeren ingediend, defnitief moeten vas'ge'.egd worden. Deze vastlegging moet definitief, ooher oenelijk ge schieden tusschen 1 en 8 Mei e k Daa-toe moeten al de landbouwers die aan het tee'tplan onderworpen zijn z:ch tusschen 1 en 8 Met voorzien van he* -t-'bh»1 van het teeltplanformulier dat in hun bezit is b i den 'rwa'en secretaris van de N.L.V.C. begeven ten einde aan dezen laatste hun definitieve teeltverklaringen ove te maken. en Mondharmonika's van allen aard. Chromatische en diatonische Piano's en Snaarinstumenten. Jazz-banden en Jazz-instrumehten. RADIO'S, PICK - UPS en PIIONO'S. aller merken. Alle muziekuitgaven Klassieke en Moderne Muziek Herstellingen en akkonrdzetten aller instrumenten. Overname en aankoop van oude instrumenten AANKOOP VAN OUDE OF GEBROKEN School voor het aanleeren van Akknrdeon.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4