NOTARIEELE VERKOOPINGEN WOONHUIS WOON HUIZEN Schoon Woonhuis WOON H U IS WOONHUIS EEN WERKHUIS EEN WOONHUIS RENTENIERSHUIS Werkmanswoningen Beste Zaailanden en Bouwgronden M A A G R A S LEMAHIEU, te leper, en E.-Louis DECOCK, fe Nieuwkerke Op Maandag 4 Mei 1942 OPENBARE VERKOOPINC i STAD IEPER Een schoon en geriefvol Rijsselsfraat, Nr 174 LEMAHIEU, fe leper. Toeslag Op Dinsdag 12 Mei 1942 GEMEENTE VOORMEZEELE 2 aaneenhoudende kloekgebouwde Op Woensdag 6 Mei 1942 OPENBARE VERKOOPINC te IEPER, In hef goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHR!ST,AENS 6 en 10, Noordlaan YPER Alb. LAUWERS, f'leper. Op Woensdag 20 Mei 1942 INSTEL MET PREMIE Gemeente HOLLEBEKE Langs de leperstraat, Nr 46 OVERSLAG Woensdag 27 Mei 1942 THERRY, te Nieuwkerke. OPENBARE VERKOOPINC Gemeente PLOEGSTEERT - BIZET ZAAI LAND BOUWGROND Overslag Zaterdag 9 Mei 1942 Robert VAN DEN BOOGAERDE Notaris te Beselare L. DE SAEGHER, Notaris te Lichtervelde OPENBARE VERKOOPING 5 Ha. 19 aren 29 centiaren gelegen te ELVFRDINGE, INSTEL Op Maandag 18 Mei 1942 OVERSLAG Op Maandag 25 Mei 1942 UIT TER HAND TE KOOP 4 Ha. 65 aren 19 ca. NAUDTS, te Komen. Instel met 0,50 instelpremie Op Maandag 4 Mei 1942 Voor den Toeslag Maandag 18 Mei 1942 Gemeente KOMEN, Vredestraat OPENBARE VERKOOPING Gemeente Houthem-Ieper NAUDTS, Notaris te Komen. Op Dinsdag 12 Mei 1942 INSTEL MET PREMIE van 0,50 p. c. Op Dinsdag 26 Mei 1942, TOEWIjS Gemeente KOMEN, Nieuwestraat HET YPERSCHE 1-51942 Studie der Notarissen O orn 3 i ure namiddag (officieel uur) her gehoorzaal van het Vredegerëchtshof, Groote Markt te leper. N IN EEN ZITDAG, VAN ft. V ft' lep kadaster bekend Sectie I, Nr 490c, voor eene toïhoudsgrootle van 52 centiaren. SterÖiliis van d'Heer Jéroom Missiaen, in leven rentenier, rustend landbouwer, te leper. Vrij van gebruik. Aanslag met de geldtelling. Sleutels te bekomen bij Heer Marcel Missiaen, Boterstraat, Nr 52, te leper. Voor verdere inlichtingen wende men zich ter Studie Van voormelde Notarissen Studie van den Notaris o- j om 3 ure namiddag (officieel uur) her Herberg Au Bon Accueilbij Remi Arnout, te Voormezeele, Dorp van Dorp met Lochting Zaalstraat, Nrs 13 en 13A groot volgens titel 11 aren 39 centiaren. Verdeeld in twee koopen Koop 1. WOONHUIS, Zaaistraat, Nr 13, ten kadaster bekend Sectie A, Nrs 220b en 230r, voor eene inhoudsgrootte van 6 aren 70 centiaren. Ingesteld32.000 frank. Th gebruik zonder geschreven pachtvoorwaar- den door d'Heer Saensens Joseph, te Voormezeele. Koop 2. WOONHUIS, Zaaistraat, Nr 13a, ten kadaster bekend Sectie A, Nrs 219i en 219k., voor eene inhoudsgrootte van 4 aren 85 centiaren. Ingesteld28.000 frank. In gebruik zonder geschreven pachtvoorwaar- den door d'Heer Gryson René, te Voormezeele. BezoekdagenDen Dinsdag en Vrijdag van iedere week van 2 tot 5 ure 's namiddags. Voor verdere inlichtingen en plan, zich wenden ter Studie van voornoemden notaris verkooper Elverdingestraat, 23, te leper. Kantoren van de Notarissen LEM\HIEU te leper en VAN EECKE te Poperinge. O te 2 1/2 uur namiddag, te IEPER in het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het 2e Ktnton leper, van een met twee verdiepingen, leider en kolenbergplaats en 1 are 05 ca bebouwden grond en erf, tef Oostzijde der De Muntstraat, er geteekend Nr 35. Bewoond door de medeverkoopster Jufvrouw Victurine Baeyen Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 uur namiddag. Kantoor van den Notaris o om 2 i uur nanoen te IEPER, ter herberg «De Voerman», Rijsel- poort, b&j E. Adam, van EEN WELGELEGEN zijnde de herberg «DE DOORNBOSCH», met achtergebouw, inrijpoort en schoonen hof, geheel met muur omsloten, bekend bij kadaster Sectie A, Nrs 253y en 253z, voor eene inhoudsgrootte van 4 aren 10 centiaren. Gebruikt door Maurice Verlinde. Kantoor van den Notaris o DOOR STERFGEVAL o van Steenweg naar den Touquet. met 2 aren 90 centiaren grond groot 38 aren 40 centiaren groot 14 aren 60 centiaren Gebruikt door Gustaf Vandesoinpele en andere, mits 1280 frank 's jaars. Eigendom der familie Delporte. Ingesteld in massa108.000 frank. om 4 uur namiddag Ter herberg Au Bon Coin bewoond door Remi Bouten, te Ploegsteert - Bizet. Studiën van Meester en Meester van VERDEELD IN VIJF LOTEN (Zuid Poperinge hoek) met uitgang op Galgestraat en Hallestraat (Po peringe), dicht bij «Brandhoek» (Vlamertinge). Gebruikt zonder pacht, in vijf deelen, mits 250 fr. de 44 aren, zonder de lasten. telkens om 2 uur stipt (officieel uur) in Hotel du Miroir, Groote Markt te leper. 1/2 instelpremie. Recht van samenvoeging. Voor alle inlichtingen zie plakbrieven met plan en zich wenden ten kantore der verkoopende Notarissen. Studie van den Notaris DE GRAVE te Loo. te OOSTVLETEREN, nabij de Fintele. Studie van den Notaris ter herberg «Au Centre», gehouden door M' M Lefebvre ter herberg A la Fontaine gehouden door M' J. Leirens, telkens om 4 uur (Officieel uur) te Komen op de Plaats, van groot aan bebouwden grond 2 aren 81 ca. Dit werkhuis welke kan uiteen genomen worden, bevat poutrellen en houten balken, 4 gebinden verbonden met plaatijzer. Ongeveer 56 m2 glas op T ijzer, zooals voor serren. Dak in gegolfd plaatijzer en gegolfde eternitafsluitsels en plafond in planken en eter- nitongeveer 126 loopende meters houten bal ken, enz. Voor bezichtiging en alle inlichtingen zich te. wenden ter studie van M. Naudts, te Komen. Studie van Meester NAUDTS, Notaris te Komen. van gedeeltelijk vernield door oorlogsfeiten, eo 7 aren 97 ca. aan grond en gebouwen. De oorlogsschadevergoeding is geschat op 16.332 fr. 60 - J£Y' MET INRIJPOORT gedeeltelijk vernield door oorlogsfeiten en 7 aren 17 ca. aan gebouwen en grond. De oorlogsschadevergoeding is geschat op 18 440 fr. 37 EENIGE ZITDAG Den Donderdag 7 Mei 1942 om 2 1 2 uur 's namiddags, te WERV1K, op het Vredegerecht, St-Maartens- plaats. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Meester Naudts. Notaris te Komen. Studie van Meester in de herberg Au Bien Venu gehouden door M. Victor Lesafïre-Douchies, en in de herberg Au Postillongehouden door Mevr. W' Cyrille Braem-Reynaert, te Komen. - IJzerwegstraat, telkens om 4 uur 's namiddags, (officieel uur), van DRIE AANEENHOUDENDE en 2 aren 08 ca. aan gebouwen en grond, genumeroteerd onder de nummers 76, 78 en 80. Verpacht aan 110 fr. te maande ieder zonder pacht en zonder lasten. Bezichtdagen de Woens- en Vrijdagen mits schriftelijke toelating van den verkoopenden No taris, van 2 tot 4 uur. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Meester Naudts, te Komen. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men niet succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7