EEN WOONHUIS Een Hofstedeke Aannemersalaam Handelseigendom WOONHUIZEN WOONHUIZEN EEN WOONHUIS EEN EIGENDOM EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS BOUWGROND GOEDE WEIDE OPENBARE VERKOOPINC Instel Woensdag 6 Mei 1942 Overslag Woensdag 20 Mei 1942 INSTEL Maandag 18 Mei 1942 OVERSLAC Maandag 1 Juni 1942 Gemeente ISENBERGE met Wei- en Zaailand Georges TAHON, Jules Capronstraat, 11, te Yper. Op Maandag 4 Mei 1942 te POELCAPELLE MERKWEERDIGE VERKOOPINC EN BOUWMATERIALEN UIT TER HAND TE KOOP STAD KOMEN OPENBARE VERKOOPINC Instel Woensdag 6 Mei 1942 Overslag Woensdag 13 Mei daarna OPENBARE ^ERKOOPING Gemeente Komen VIJF AANEENHOUDENDE Stad Waasten Gemeente Ploegsteert INSTEL Woensdag 3 Juni 1942 OVERSLAG Woensdag 17 Juni 1942 OPENBARE VERKOOPINC Komen, Avenue du Canal, No 3 I. EEN NIEUWGEBOUWD INSTEL Woensdag 3 Juni 1942 in het koffiehuis gehouden door M. Georges VAN. DECASTEELE,- Statiestraat, 6, te Komen. OVERSLAG Woensdag 17 Juni 1942 André VAN ORTROY. te Brugge Biskajersplaats, 3. OPENBARE VERKOOPINC 2 Ha. 14 Aren 90 centiaren te MERKEM INSTEL Dinsdag 12 Mei 1942 TOESLAG Dinsdag 26 Mei 1942 WEEFAUTOMATEN PICANOL GEMEENTE WOESTEN GEMEENTE SINT JAN HET YPKKSCHE 15 1942 Stud it' van den Notaris VERVISCH, te Moorslede. van met 5 aren 1/2 prond en land Sectie A, 315H en I, gelegen te LANCEMARCK. Clerckenstraat Bewoond en gebruikt door medegerechtigden S Gruwier-Debergh. Pachtrecht tot 1 Oct. 1942. 1/2 Instelpremie. ZITDAGEN telkens om 3 ure namiddag ter herberg Au Lion d'Or bij E. Desender, te West-Roosebeke Studiën van de Notarissen DE CRAVE, te Loo en DEEREN, te Nieuwpoort. o telkens om 3 ure namiddag (torenuur) te Isenberge, ter herberg In 't Spaansch Kwar tier bij Jules Desmadryl, van nabij de dorpplaats ter grootte van 2 Ha. 25 aren 26 ca. en verdeeld in 3 loten, 't zij 1) Hofstedeken met weide, groot 83 a. 76 ca. 2) Zaailand, groot 71 aren 50 ca. 3) Zaailand, groot 70 aren. In pacht door Jozef Laleman, mits 2.000 fr. per jaar. met 1 October, tot 1 October 1947. Zie plakbrieven. 1/2 instelpremie. Studie van den Deurwaarder o Uit oorzaak van uitscheiding van bedrijf te beginnen van 10 uur 's morgens ten huize en afhangen bewoond en gebruikt door Mevrouw Wed. Jules Masschelein. bij de Plaats, Steenweg van Yper. van een groote hoeveelheid Bevattende namelijk 2 bétonnièren met naphte motoren, electrische motor, opwinder met dubbele werking. Verders hoeveelheid andere winden, ijzeren en andere stellingen, electrische pomp met darmen, andere pompen, waterbakken, snijmachi. ■es. platen voor het plooien van ijzers, bandijzers, ijzeren platen, poutrellen, betonnen platen, mor telbakken, mortelstaans, ijzeren en houten kui pen. kortewagens, stellingen, ladders, metsersschra- gen. steekkarren, stellingplanken, schoorstukken, baddens, coffrage- en andere planken, schragen, barakken, werkbanken, groote hoeveelheid ijze ren vormen (3.500 kg.) dienstig voor betonzolde- nngen te gieten, madriers, balken, groote hoe veelheid klein hout (hardhout) dienstig voor draaiers, beukenhout, gratte ciel lengte 4m., loo- den darmen, gewichten, kooldeksels, roosters. Verders hoeveelheid ander alaam, brandhout, mnz. enz. Ook nog hoeveelheid poorten, buiten, en bin nendeuren, vensters, pannen, veursten, gegolfde eternietplaten, dakvensters, muurdeksels, beton nen muurdeksels, arduinsteenen. buizen, tegels, »kmentzakken, enz. enz. Met komptante betaling en gewone voorwaarden. Kantoor van den Notaris Georges MOENECLAEY, te Torhout GROOTE groot 280 m2 gebouwd. Bevattende huis en magazijnen, nieuwgebouwd m 1938. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore Studie van den Notaris Jacquet RAMAULT te Wervik. van TWEE AANEENHOUDENDE met ieder 1 are 98 ca erve en hof, gelegen te WERVIK Bakkerstraat, Nrt 10 en 12. Respectievelijk gebruikt door M. Kamiel Pattyn en Mevr. Wed Georges Descamps, mits 75 fr. te maande, tijdelijk gebracht op 50 fr. ZITDAGEN telkens te 3 uur namiddag te WERVICK, ter herberg Au Lion Blanc gehouden door H. Logie-Merlevede, Leyestraat. 1 2 Instelpremie. Recht van Samenvoeging. Alle inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris RAMAULT, te Wervik. van waarvan een dienstig voor herberg Au Télé- graphe gelegen Driehoekstraat (bij de Statie), Nummers 18 tot 22. Samen groot 16 aren 52 ca. dienstig voor herberg Au Repos des Voya- geurs te Le Touquet, (Station), groot 1 a. 95 ca. omvattende twee woonhuizen, waarvan een dien stig voor herberg A l'Epine en eene smis. samen groot 4 a. 80 ca. in pacht gehouden door den Belgischen Staat en dienstig als Bureel van den Toldienst, gelegen te Le Bizet, Armentiersstraat, Nr 177, groot 3 a. 70 ca. dienstig voor herberg Café de la Douane gelegen Le Bizet, Armentiersstraat. Nr 179, groot 1 a. 25 ca. ZITDAGEN ter café A la Briqueterie bij M. Gustave SOHIER, Steenweg op Wervik, 129, te Komen. ter Hotel du Nord bij M. C. VERMEERSCH. Statiestraat, te Komen. Telkens te 2 1/2 uur namiddag. 1/2 Instelpremie. Inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris RAMAULT, te Wervik. van met 1 are 93 ca. erve H. EEN SCHOON PERCEEL met 9.10 m. straatzijde en groot 1 a.re 60 ca., beide blok uitmakende. Vrij van gebruik. ZITDAGEN ter Café du Phare gehouden door M. C. KER- KAERT-TEIRLYNCK, Statiestraat, 24, te Komen. Telkens te 5 ure des namiddags. 1/2 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris o van genaamd De Draaibank gekadastreerd Üeei».- D, nummer 1136. Verpacht zonder, geschreven voorwaarden aan de kinders De Jaegher, te Mer- kem, sinds meer dan 9 jaren, mits 1350 fr. 's jaars om 2 uur stipt, ter Bank der Société Générale de Belgiqu- Brugge. Vlamingstraat, 56. 1/2 instelpremie te winnen. Affichen met plan te bekomen ter studie. Naamlooze Vennootschap Dlksmuidesteenweg. 1-3. leper Handelsr leper De buitengewone klgemeene vergadering, bijesinge roepen op Zaterdag 18 April 1942. het statutaire quorum van vertegenwoordiging der aandeelen niet bereikt heb bende volgens proces-verbaal opgemaakt door Heer Notaris Ide» Rijselstraat. 20. te Kortrijk. worden de Heeren aandeelhouders verzocht de buitengewone alge meene vergadering der maatschappij te willen bijwonen welke zal plaats hebben op Zaterdag 9 Mei 1942. te 14 uur. Rijselstraat. Nr 20, te Kortrijk Deze nieuwe al gemeene vergadering zal geldig mogen beslissen over de punten op de vorige dagorde gebracht, welke ook tiet aantal vereenigde aandeelen weze. Ingevolge artikel 76 der wet op de vennootschappen DAGORDE 1. Kapitaalsverhooging met twee miljoen t'ranfc 2. De volgende wijzigingen aan de. stand regels Artikel zes wordt: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien müjuea frank Het wordt vertegenwoordigd door tien duizend kapitaalsaandeelen van duizend frank. Er worden daarenboven vijf duizend stiahtersaaud.ee len uitgegeven, zonder aanduiding van waarde, die de vroegere bevoorrechte en stiehtersaandeelen vervangen Kapitaal- en stiehtersaandeelen hebben hetzelfde stemrecht, hetzij elk één stem en zulks binnen de per ken van het artikel 75 der samengeordende wetten op de Handelsvennootschappen. Van beide soorten mogen stukken opgemaakt, die het zij één. tien of vijf en twintig aandeelen vertegenwoor digen Artikel vijftien wordt De vennootschap mag bij beslissing van den beheer raad obligaties uitgeven waarvan hij de voorwaarden zal bepalen Artikel vijf en twintig wordt «De beheerraad magbijzondere bepaalde machten geven of overdragen aan één of meer zijner leden zelfs aan derde personen, al of niet aandeelhouders Hij mag eveneens het dagelijksch beheer van de ven nootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer beheer ders. hetzij aan één of meer bestuurders, uit of buiten den raad gekozen en al of niet aandeelhouders Hij zal hunne machten en hunne vergoeding betref fende deze bijzondere opdrachten bepalen, ze herroepen en naar goeddunken in hunne vervanging voorzien Al de akten die de vennootschap verbinden, behalve deze van dagelijksch beheer of Ingeval van bijzondere afvaardiging van den beheerraad, moeten geteekend worden, hetzij door één beheerder en één bestuurder die in geen geval de hun door den beheerraad verleende machten tegenover derden hoeven te bewijzen. De akten van dagelijksch beheer moeten geteeke t.i worden door een beheerder of door een bestuurder Worden als akten van dagelijksch beheer aanzien alle verbintenissen waarvan het beloop de twintig duizend frank niet overtreft Om aan deze ve-gadering te kunnen deelnemen snoe ten de heeren aandeelhouders hunne aandeelen ten minste drie dagen .voor de vergadering neerleggen ten zetel van de vennootschap of op de Kredietbank voo» Handel en Nijverheid Te begeven plaats van tijdelijken hulpagent Voorwaarden 1) Ouderdom minstens 25 jaar en hoogstens 35 jaar, (40 jaar voor de begunstig den door de wet van 3/8/19 en 21/7/24). 2) Voldaan hebben aan de militieverplichtingen. 3) De ge meente bewonen een maand na de benoeming 4) Loon 4 fr. 50 per uur met maximum van 40 per dag. Stukken bij de aanvraag te voegen Geboorte- akt, getuigschrift van nationaliteit en militie, getuigschrift van geneesheer bevestigende de ge schiktheid tot dit ambt. De aanvragen moeten per aanbevolen brief aan den Heer Burgemeester gericht zijn en in zijn bezit zijn uiterlijk den Woensdag 6 Mei 1942. B. B. De Secretaris, De Burgemeester. (get) Ampe. (get.) Clicteur, De plaats van ONTVANGER der Commissie van Openbaren Onderstand is te begeven. Voorwaarden Ouderdom tussehen 25 en 40 jaar. (45 jaai vu* oudstrijders en geli.ikgestelden.) Wedde500 fr. en bovendien de wettelijke tij delijke vergoeding voor den burgerlijken steun Borgsom 1000 frank. De aanvragen moeten bij aanbevolen schrijve*» ingestuurd worden naar den Heer Voorzitter det Commissie vóór 11 Mei 1942. De Secretaris, De Voorzitter, Marc. Merlevede. E. Sarnyn. Drukkerij Dumortier. 34. Boterstraat. Yper Tel. 900

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8