Zielmissen ALLERHANDE NIEUWS Gemeente Brielen -^•Gemeente Zonnebeke KUNSTNIEUWS Schoon gebaar ten voordeele der Ypersche Krijgsgevangenen Lichtdempingsdienst Gevonden en Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van Yper Woesten Begrafenis ZONDAGRUST Dp Aoofh*»pk van M VANROBAEYS, Boterstraat is alleen open op Zondag 3 Mei 1942 HANDBOOCSCHIETINCEN BEDANKINCEN HET YPERSCHE 1-5-1942 l Bij plaatsgebrek moeten wij een artikel over de be- «raXenispleehtislieden te Leuven, van de kleine Rosa, waarvan het stoffelijk overschot verleden week onze stad verliet, tot a. s. week verschuiven. Om dezelfde reden moeten wij het vervolg van ons mengelwerk tot ons volgend nummer uitstellen. VÜOKMKZKKLK. Onze talentvolle medeburger Accordeonist Henri Deleu, van St Elooi. komt nog eens •ieuwe lauweren te plukken. Inderdaad, deelnemende san den Grooten Internationalen Wedstrijd, die plaats greep te Kortrijk, den Zondag 19 April 11., in de Feest zaal van de Concordia», behaalde hij er, in de afdee- ling «Groote Prijs in Virtuositeit», een Eersten Grooten Prijs In Virtuositeit met groote Onderscheiding en den Beker en werd terzelfdertijd toegelaten aan den Wed strijd voor den Grooten Prijs van BelgiëPro Buterpe te Brussel. ttet hem opgelegde muziekstuk was de s Rhapsodie Hongro:se Nr 11». van Llszt. en het door den Heer Henri Déleu gekozen muziekstuk Cavaleria Rusticana van Suppé. De beide muziekstukken werden op meesterlijke wijze, met veel schranderheid en innig kunstgevoel, uitgevoerd én behaalden een grooten en welverdienden bijval bij het aanwezig deskundig publiek. Onze beste gelukwensehen aan den jongen artist en aan zijn professor. Heer R. Viaene, van Ype: die eer haalt van zijn jeugdigen leerling. Teneinde de geteisterden onzer gemeente te helpen bij het opmaken van hun dossier van oorlogsschade, heeft het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw besloten een afgevaardigde te zenden op den eersten en dérden Dinsdag der maand Mei. De zitdagen worden gehouden in het gemeentehuis, van 9 tot 17 uur De noodige formulieren en alle nuttige inlichtingen worden er gratis verstrekt. Alle vorige aan giften der schade aan gebouwen, dieren, vruchten, huis raad. enz. door beschieting of plundering, dienen her nieuwd te worden op speciaal daarioe bestemde for mulieren. BRIELEN. Diefstal. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben dieven een bezoek gebracht aan de hofstede Gouden Mijn bewoond door Derameau en gelegen nabij de grens der gemeente Boeslnghe. en heb ben er de met rubberen banden voorziene wielen van de driewielkar afgedaan en meêgenomen BOESINGHE. Poging tot diefstal. Op de hof stede Vandewalle. gelegen langs den Ypersteenweg, werd tijdens denzelfden nacht van Zaterdag op Zondag laatst gepoogd in te breken. Daar het paard juist moest kadhtelen, bevond de boer zich dien nacht in den stal, toen hij opeens een verdacht gerucht op het hof vernam. Hij ging dadelijk zien wat er gebeurde en vond de deur van het wagenkot open Van de dieven echter was er nergens geen spoor meer te zien, doch hij hoorde alleen nog een auto wegrijden, zoodat verondersteld wordt dat de dieven, in hun werk gestoord zijnde, onverrichter- zake'de vlucht hebben genömén. POPERINGHE. Velodiefstal. De E H. Vanden Berghe leeraar aan het St Stanislascollege. begaf zich Zaterdag avond bij den E.H. onderpastoor D'Hoore, wo nende St Jans Kruisstraat, en liet er zijn velo enkele oogenblikken onbeheerd buiten aan den gevel staan Toen hij echter terug vertrekken wilde, stelde hij vast dat zijn rijwiel reeds verdwenen was NOORDSCHOTE. De hofstede van Butaye werd des nachts bezocht door dieven, die er de deur eener stalling opengebroken hebbenen met 5 eenden en een 25 tal kilogram haver op den loop zijn gegaan Teneinde de geteisterden onzer gemeente te helpen bij het opmaken van hun dossier van oorlogsschade, heeft het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw besloten een afgevaardigde te zenden op eiken Maandag der maand Mei. De zitdagen worden gehouden in het gemeentehuis, Van 9 tot 17 uur De noodige formulieren en alle nuttige inlichtingen worden er g-atis verstrekt. Alle vorige aan giften der schade aan gebouwen, dieren, vruchten, huis raad .enz. door beschieting of plundering, dienen her nieuwd te worden op speciaal daartoe bestemde for mulieren - - MAATSCHAPPIJ DE OUDE Veresnigde Hofbouwliefhebbers van het Arrondissement Yper Lokaal «In de Trompet», Groote Markt, 28, Yper Verslag der algemsene vergadering van 5 April 1942 De vergadering wordt om 15 uur geopend onder het voorzitterschap van den Heer V. Vanbecelaere. Deze drukt zijn tevredenheid uit over de talrijke opkomst der leden voor de voordracht. f Nieuw lid. De H. Ach. Petillon wordt voorgesteld door den H. Vanbecelaere Hij wordt met algemeene stemmen aanvaard. Daarna neemt de H. Depinois het woord en weet met gepaste woorden den kweek van tomaten en wortels aan te moedigen, door enkele nuttige inlichtingen hie> omlrent te geven. Het applaus der leden laat dan ook zien dat ze ten volle genoten hebben van deze leerzame voo-dracht. Er wordt overgegaan tot de beoordeeling der aan brengsten. De HH Depinois, Sinnaeve J„ Vasseur R. alsook secretaris Lamps worden als Juryleden aange duid De Heer Buseyne behaalt 2 punten de Heer Lamps. 3 punten. Na nog een kort woordje door den v oorzltter, wordt oen tombola onder de leden verloot waarna om 17 uur de vergadering gesloten wordt De Schrijver. De Voorzitter. G- Faes- V. Vanbecelaere. De tentoonstelling van Kunstkring Hoppeland te Poperlnge Is een echt succes geworden, inderdaad ui de 30 uren dat de tentoonstelling open was, werden ruim 4000 ingangskaartjes verkocht en een vierde van dé tentoongestelde werken werden aan den man gebracht. De twee exposanten uit lepe", de HH. Vandroeme Adhemar en Vermeersch Ge-ard, hadden ook hun deel. «a In het succes, en in de bate Het was de kip met de gouden eieren voor Winter hulp. want 1/10 van de opbrengst kwam Winterhulp ten goede Op Beloken Paschen, te 5 uur, had de sluiting plaats. Na een ha -teli.k woord van den H. Burgemeester en Voorzitter van Winterhulp, kwam de propagandaleider. H Lucien Deschodt, aan het woord, die al de mede werkers en koope-s dankte ln naam van Winterhu.p. Hij stelde daarna voor een tableau, dat door Winterhulp zelf werd aangekocht, per Ame-ikaansch opbod te ver- fcoopen Dat bracht de aardige som op van 1246 fr. Na de trekking van de tombola der steunende leden en de tombola der ingangskaa-ten. werden reeds plan nen gemaakt voor toekomende jaar. De Hoppelandcrs slapen er niet op Waar een wil is. is. een weg zegt het spreekwoord, dat hebben zij bewezen VV ij wen- schen hen veel succes in hun toekomstplannen al hun leden ter eere en Winterhulp ten bate. De Commissie van Openbaren Onderstand van Yper heeft, in een harer laatste zittingen, besloien door tus- schetikomst van het Rood-Kruis een pakje van 5 kg te sturen aan de thans nog overblijvende Ypersche krijgsgevangen, wier aantal op dit oogenblik nog 6 of 7 moet bedragen. Dit mooi gebaar der Commissie van Openbaren On derstand zal voorwaar algemeen geprezen worden en namens de ouders der krijgsgevangenen, die van dit besluit verwittigd weiden, sturen wij haar hier hun oprechtsten dank L. B. (Z. H. D.) At deeling Yper Laatste, waarschuwing voor onvoldoende lichtdem- ptng M Wullus. Lange Torhoutstraat. 15 Het Kader. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Donderdag 23 April, door M. Dehaene Charles, De Hae.nestraat twee bankbriefjes Zondag 26. óp de Groote Markt, een huisdeursleutel. Maandag 27, door M. Kulman Willy, Bruggesteenweg, een huisdeursleutel Door Mc Lesage Huguettte. Dickebuschsteenweg. een pet. Door de politie, op de Groote Markt, een kussen voor auto. In de Femina Boterstraat. een geldbeugel eenig geld bevattende. Dinsdag 28, door M. Bonte Gustaaf, Arsenaalstraat, een lederen heerenhandschoen. Woensdag 29, door M° Galle Julia, Zonnebekesteen- weg, een aantal meikzegels. Donderdag 30, door M. Verfaillie Laurent, Zonnebeke- steenweg. een paternoster. Door M° Degryse Esther. Rijsel'straat. een lederen handschoen. Door M. Deweerdt Albert, Maarschalk Haiglaan. een huisdeursleutel Verloren. Donderdag 23 April, door Mevr. Mille- ville-Bouckaert, Veemarkt, een melkkaart. Door Mevr. Compernolle Maurice Bruggesteenweg, een handschoen in daim. Vrijdag 24, door M. Flamand Valère, van Meesen, een lederen handschoen met manchette. Belooning voor den vinder. Door M' Janssens Antoinette. Bruggesteenweg, een notaboekje met adressen en een gansch blad vleesch- zegels. Door M'- Forret Yvette. Basculestraat, een gouden armband met naam Yvette erin gegrift Zaterdag 25, doer M® Hcornaert Suzanne. Meenen- steenweg, een zwart linker handschoen in garen. Door M. Decan Roger, Aalmoezenierstraat, een halve meter zwarte voering- Door M. Alleman Emile, Rijselsteenweg, een zwarte mansschoen. Zondag 26, door M. Vanlerberghe Henri, de Stuers- straat, een bril met bleekbruine omlijsting tn mica. Dinsdag 28, door Mej. Derlun Anna, Meenensteenweg, een blauwe alpenmuts voorzien van kenteeken K A J. Woensdag 29, door M. Gonze Paul, Ed Fiersstraat. een lederen manshandschoen met hooge manchette. Be looning voor den vinder. Door M. Durie Camiel, de Haernestraat, een blauw gestreepte voorraadzak. Door M. Vanhoutte Christine. Capronstraat- een bruin lederen geldbeugel. van den 24 tot den 30 April 1942 Geboorten Decrock Denise, Recollettenpoort. 5, van Wulvergem. Croes Liliane, Recollettenpoort, 5, O L Vrouwstraat, 7. Platteau Albert, Recollettenpoort 5, Ad;. MasScheleinlaan, 48. Goemaere Magda, Meenen- straat, 42. - Duwel Jacques. Recollettenpoort, 5, Maar schalk Haiglaan, 144 Voet Luc, Recollettenpoort, 5, van Langemark. Hessel Noël. Recollettenpoort, 5, van Noordsehote. HuwelijkenGelein André. steenbakker en Simoens Julienne, z b., beiden te Yper. Ceuninck Albertus, onderwijzer, en Crève Marietta, kleermaakster, beiden te Yper Hoorelbeke Josephus, fabriekwerker, te Yper, en Daman Madeleine dienstmeid, te Bikschote. de Poorter Julien. rijwiélmaker en Dehollander Maria, herbergierster, beiden te Yper. OverlijdensVan Elslander Emilie. 73 jaar. z b on gehuwd. Poperingesteenweg. 16. Domicent Maria, 68 jaar. z b.. wed. Verbunt Alfons, Wenninckstraat, 5. Foor Anna. 80 jaar, z. b. ongehuwd, Minneplein. 11 -4 Detollenaere Marie, 76 jaar. wed- Vercaompst Emieï, Poperingesteenweg. 16. Vandereyde Julia. 37 jaar, z bongehuwd. Poperingesteenweg, 16. Sabben Arthur, 85 jaar, z. b.. echtg. Degroote Eveline. Maar schalk Plumerlaan, 1. HuwelijksbeloftenWilly Claeys, steenkapper, en Jeannette Reydant, fabriekwerkster, beiden te Yper. Cyriel Charles, kolenhandelaar, te Vlamertinghe en Estella Ollevier, dienstmeid te Vlamertinghe, voorheen te Yper. Daniel Leeuwerck. beenhouvfer, te Dicke- busch, en Jeanne Timperman, bloemiste. te Yper. Modeste Garmyn, chocoladefabrikant, te Brugge, en Rachella Decuf, z. b., te Yper. Verleden week Woensdag, overleed alhler, na een langdurige ziekte en versterkt door de laatste H. Sacramenten, de Heer G. Mommen, veldwachter der gemeente. Maandag laatst weid zijn stoffelijk over schot ter aarde besteld Daar de overledene gepen- sionneerd rijkswachter was sn onder de manschappen veel vrienden telde, waren een menigte uniformer, in den stoet waar te nemen. De veldwachters uit de om streken, onder leiding van hun brigadier, hadden er ook aan gehouden hun ambtsbroeder naa - zijn laatste rustplaats te vergezellen. Zij hielden het lijk geschou derd en vormden de eerewacht. Daar de aflijvPe oud- strijder 1914-1918 en terzelfdertijde oorlogsinvalide was, gingen twee zijner oud-wapenbroede s voorop r dep lijkstoet met een sierlijke kroon, door de invalidenaf- deellng van leper, waarvan hij een trouw lid was. ge schonken. De gemeentekerk liep proppensvol. daar de over ledene hier reeds sedert een twaalftal ja ven zijn ambt vervulde en onder de gemeentenaren veel vrienden telde. Het offer duurde een grcot half uur en op het kerkhof waren het weerom de verwachters die vol orde en eerbied, onder hun gezaghebbenden leider, den afgestorvene naar zijne laatste rustplaats brachten Woesten zal deze droevige plechtigheid, die zoo vól orde, eerbied en genegenheid geschiedde, lang geheugen. Wr allen die hem kenden, zullen dan oök een vroom gebed gestort hebben voor zijne zielerust en aan zijn achtergelaten gel'efden bieden wij hier de verzekering onze- innige deelneming STAANDE PERS ZONDAG 3 MEI 1942 Om 2 1 uur: ZILLEBEKE, Dorp: Oppervogel 60 ;i Twee zijd vogels, elk 30 fr.; Twee kallen, elk 20 fr Kleine vogels 10 fr en boven de 50 schutters- aan 12 fr Inleg 13 fr 50 Maandag 4 Mei 1942 Om 15 uur: YPER, WILLEM-TELL Oppervogel 150 frank Tweede oppervogel 75 fr. gegeven door den Ee're-Voorzitter Twee zijdvogels, elk 15 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr en boven de 80 schutters al. pnimés van 25 fr. Inleg 25 fr Zondag 10 Mei 1942 Om 14 j uur Vlamertinghe Inleg 13.50 fr. 0 r: Mevrouw Wed. Henri Descamps-Vasseur Heer en Vrouw Gustaaf Marichal-Descamps en hunne kinderen Rika. Lena, Maria Vera, Victor. Louis,. Octavie, Omer en Robert Jufvrouw Zoé Vasseur Mevrouw Wed. Henri Derycke-Descamps en familie Heer en Mevrouw Emile Van Haecke-Descamps en familie Heer en Mevrouw Evariste Verstraete - Vasseur en familie Heer en Mevrouw Jerome Vasseur-Pouille en familie, Mevrouw Wed. Valère Vasseur-Genty en kinders De kinders van wijlen Heer en Mevrouw Jean Des- camps - Reubrecht. Ju'.es Goudezeune - Descamps en Louis Leterme-Descamps De famiMën Descamps, Leterme. Vasseur en Pauwels danken de talrijke vrienden en kermissen voor de innige blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Heer Henri-Louis DESCAMPS hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, groot; vader, b-oeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant' en voor hunne tegenwoordigheid op den lijkdienst- Heer en Vrouw Arthur Dehaene-Deconinck. kinders en kleinkind Heer en Vrouw Albert Pickel-Dehaene Mevrouw Wed. Maurice Sambaere-Dehaene en kind Heer "en Vrouw Henri Dehaene-Louagie en kinders Heer en Vrouw Maurice Santy-Dehaene, kinders er kleinkind Heer en Vrqmv Louis Pickel-Dehaene. kinders en klein- kinders Heer én Vrouw Maurice Doolaeghe-Dehaene en kinders; Heer en Vrouw Maurice Dehaene-Verleure en kinders; Heer en Vrouw Camiel Deberdt-Dehaene en kind Heer en Vrouw Joseph Dehaene-De Cuyper en kinders. Heer en Vrouw Coffyn-Bartier, kinders en kleinkinders: De familiën Dehaene, Coffyn, Flamant, Hoedt en Devos, danken vrienden en kennissen om de blijken van deel neming betuigd bij het afsterven van Heer Polydoor DEHAENE Weduwnaar van Vrouw Marie Coffyn (3498) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 8.30 uu«. in Slnt. Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Jozef DEPLANCKE zoon van Heer Julien en van Vrouw Zulma Knockaert (34871 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 8.30 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer August LEMAY en huisvrouw. (34881 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dte ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk. tot 2ielelafenis van Heer Cyriel DEVOGHEL echtgenoot van Vrouw Leontine Van Praet. (.3489) VTienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 10 uur, in de kerk der E. P Capucïenén, tot zielelafenis van de overledene ouders van Heer Camiel VANTOEST en den overleden vader zijner huisvrouw. (3490) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 MEI, om 10 uur, in Sint Pieterskerk tot zielelafenis van Heer Charles CUVELIE vari wegens zijn echtgenoote Mevrouw Charles Cuvelie-Wattel. d'Hondtstraat, 84. (3500) 9"r V-lenden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS b:j te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 3 MEI, om 11.30 uur, in Sint Maartenskerk, tot zielelafenis van Vrouw Maria VERHAEGHE echtgenoote van Heer Julien Tahon. (3491) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 MEI, om 8,30 uur, tn Sint Jacobskerk. tot zielelafenis van Mevrouw Elvire CALLENS echtgenoote van Heer Maurice Verbeke. (3499) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bil te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 MEI, om 8,30 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis', van Heer Charles RAMBOUR en zonen Cesar en Sylvère (3513) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ^ONDAG; 10 MEI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer André CLAEYS zoon van Heer Marcel en Vrouw Anna Dufcur (3502) oden en kennissen worden uitgenoodigd de jaarmis b;* te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 10 mei, om 11,30 uur, in Sint Maartens- iathed. aal, tot z'e'eiafenisvan Keer Gaston SMAGGHE gesneuveld voor het Vaderland echtgenoot van Vrouw Maria Vanoverberghe. (3501) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de jaarmis b'i te wnnen d'e zal gezonden worden op DONDERDAG 14 MEI, om 8,30 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Jules LIPPINOIS echtgenoot van Vrouw Julia Desmadryl.' (3514)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 9