WEENER WALSEN 23e jaar, Nr 3 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 8 Mei 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. A A N KO N D I G I N G S W E E K B L A D VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER ABONNEMENTSPRIJS Uitgever DUMORTIER. 34. Boterstraat Tel. 500 YPER STAD YPER AARDAPPELCONTRACTEN REISPASSEN Inleveren Gummibanden Omhaling ten voordeele der noodlijdende oudstrijders Oproep tot de bevolking -VOETBAL- Op Zaterdag 9 Mei 1942 STADHUIS BEVOORRADINGSDIENST Op Zondag 10 Mei 1942 W. S. leper A - S. K. Rensngelst De kunst van gelukkig te zijn STAD YPER WINTERHULP STAD SSCHOUW BURG KUNSTVERTOON1NC HET YPERSCHE Voor Belgiëéén jaar zes maanden Men kan inschrijven tn alle Belgische Postkantoren 36.00 Ir. 18.00 fr. TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortx-r 34. Boterstraat, Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 - H. K. Yper 220 Be personen die eene aanvraag gedaan hebben vóór 30 APRIL om, door tusschenkomst van het Gemeente- een contract af te sluiten voor provisie-aard appelen, worden hierbij dringend verzocht hun contract at te halen bij den Dienst van LandbouwBoter straat ,13, op MAANDAG 11, DINSDAG 12 en WOENS DAG 13 MEI e. k., telkens van 8 tot 12 uur. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Er wordt ter kennis gebracht dat voor het ver strekken van inlichtingen en het opmaken van reispassen, een afgevaardigde van de Kreiskom- mandantur Roeselare, den Donderdagnamiddag van iedere week van 15 u. tot 17 u. op het stadhuis te Yper de belanghebbende personen zal ont vangen. Yper. den 6 Mei 1942. De Burgemeester, A. Notebaert. De Burgemeester herinnert aan de bevolking de bekendmaking gedaan op 9 December 1941 waarbij, ingevolge paragraaf 5 der verordening van de Militai ren Bevelhebber voor België en Noord-Frankrijk d d. 10 November 1941. het Inleveren der inbeslaggenomen gummibanden voor zooveel deze zich niet op motorrij tuigen bevinden, geboden werd. Er blijkt uit bekomen inlichtingen dat de inzameling dezer gummibanden niet het gewenschte resultaat heeft opgeleverd. Diensvolgens worden de belanghebbende, personen, welke in het bezit zijn van gummibanden voor zooveel deze zich niet op motorrijtuigen bevinden, verzocht aan dezen oproep onverwijld gevolg te geven. Voor het Arrondissement Yper. zijn volgende verza melplaatsen aangewezen Firma Denoyette Serafijn. Oude Houtmarktstraat, 35. Yper Firma Bruneel Leon, Wervikstraat, 90. Komen. Firma Bultinck Julien, Bruggestraat, 47. Poperinge Binnen afzienbaren tijd zal deze Inzameling gesloten worden De nalatigen stellen zich bloot aan strenge strafmaat regelen bij toepassing van art. 6 van voormelde veror dening. Inlichtingen omtrent de manier en het doel der inza- mrdmg kunnen op het Vervoerbureau bekomen worden. ▼per den 2 Mei 1942 De Burgemeester a i E. BIEBUYCK. —O Volgens besluit van den heer Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, in datum van 10 Januari 1942, zal op Zondag 17 Mei aanstaande, een «inhaling, met verkoop van Het Madeliefje van den <Nidatri'der ingericht worden. Wij rekenen op uwe medewerking ten voordeele van «nze noodlijdende landgenooten. invaliden en oudstrij de»». en danken u bij voorbaat. Namens het Nationaal Werk der Oudstrijders. De Ypersche afgevaardigden, Callewaert H., Cambier L., Van Caemelbeke J- K B B 1941-194? om 17 ure 9p het terrein ran C. S. Y.Augustinenstraat Ml een VOETBALMATCH doeirgaan tusschen de elftallen van tegen O om 14.30 uur «l> het Ypersch Stadium. Augustijnenstraat EINDRONDE WESTLAND Inkomprijsfrank Tribuun1 fr. opleg. o Wie het geluk wil bezitten, beginne met het le ven zélf te bestudeeren en het geheim van zijn bestaan te ontsluieren. De ervaring leert ons, dat geheel de schepping door geestelijke wetten bestierd en in stand wordt gehouden. Wie dat eenmaal goed begrepen heeft, ziet klaar en duidelijk in, dat eenieder de maker is van zijn bestaan en bijgevolg de op bouwer van zijn geluk. Aan elk ding of wezen is in de natuur een plaats aangewezen. Zoo dus een menschelijk we zen ergens lijdt, ligt dit hieraan, dat dit wezen de plaats niet inneemt, die het van natuurswege toekomt. Het geluk bestaat dus voor den mensch, mits alleen de gedachtenwereld, in dwaling kan ver- keeren. In het heelal is alles mentaal, anders gezegd bestaat alles in de gedachte. Ziedaar de groote waarheid, die merg en been moet doordringen. De gedachte maakt en richt alles op. Wil men dus een wensch ten uitvoer brengen, zoo vange men de uitvoering aan in den geestde verwezenlijking zal dan niet lang uit blijven. Wanneer we onze blikken op onze onmiddel lijke omgeving slaan, ontwaren we slechts een zeer klein getal menschen, die de kunst verstaan kalm en tevreden te leven. Van den eenen kant zien wij lieden, die slechts hunne slechte ver langens het oor leenen. Ze kennen amper stok paardjes en driften, wat hun natuurlijk bij niet- bevrediging, een bron van lijden en verdriet wordt. Van den anderen kant ontmoeten wij men. schen, die rustig en gelaten hunne dagen slijten zonder daarom rijkdom of welstand te bezitten, omdat zij in feite de natuurlijke wetten <Jer schepping in toepassing brengen en hun leven in rust en stilte willen doorbrengen. Welke zijn die natuurlijke wetten der schep ping Wie gelukkig wil zijn, moet ze kennen en ze in toepassing brengen. Wie ze met de voeten treedt, staat in geen verhouding meer met de schepping en met alles, wat zijn individualiteit uitmaakt. Wij noemen vooreerst de wet der onvermijde lijke noodzakelijkheid. Als iemand in zijn gedachten met kracht een verlangen opwekt, dat nuttig kan zijn aan zijn leven, zal deze gedachte zich noodzakelijkerwijze verwezenlijken. Als gij het werkelijk wilt, zult gij krachtens deze wet, het voorwerp uwer ver langens in huis halen. Elke gebeurtenis, die noodzakelijk is, valt uit, want vaststaande, onveranderlijke wetten bestie ren alle voorvallen. Dat is de sleutel der levenswijsheid. Maar de wet der onvermijdelijke noodzakelijkheid open baart zich op zoovele verschillende wijzen, dat ze op voorhand niet op te sommen zijn. De gedach ten zijn immers oneindig talrijk en de natuur be dient zich van haar om de wet in vervulling te doen gaan. Gij moet dus alles wat voorvalt ge dwee aannemen, als gij de wet wilt zien blijken. Daartoe is het noodig niet de minste suggestie te ondergaan vanwege wereldsche gedachten, die u zouden beletten te aanvaarden, wat de Voorzie nigheid u overzendt. Wat is de Voorzienigheid anders dan de engel, die over den rampspoed waakt, de onzichtbare vertrooster, die het door wanhoop versteven hart verwarmtde Voorzienigheid is de lichttoren in den nacht voor het behoud van hen, die rondzwal. pen op de stormachtige levenszee. Wat van belang is in ons leven zijn de gedach ten, omdat het leven de weergave is der gedach ten. Wie goede velangens heeft, doet eer aan zijn Schepper, die alles heeft geschonken. Wie slechte verlangens onderhoudt, schaadt zichzelf, want hij verwijdert de goede gedachten, die de onmisbare bondgenooten zijn van het geluk. Afd. Prop. Sekt. Tooneel Zondag 10 Mei 1942 Maandag 11 Mei 1942 om 15 uur om 19 uur Operette in 3 bedrijven van J. Strauss BALLETTEN GROOTE MONTEERING PRACHTIGE KOSTUUMS Regie Deconinck Muziek Van Overbeke DansJeanne Darley. Bij het F bedrijf DE BLAUWE DONAU in 4-stemmig koor. 3e bedrijf: DEFELE WALSEN VAN STRAUSS. PRIJZEN DER PLAATSEN: 20 15 12 8 en 5 Frank. Te nummeren en te verkrijgen in Café Astrid. Bij kunst en vermaak steunt Winterhulp. Een voorbeeld zal dit verduidelijken Als een rijkemanskind zich voorneemt een kin derbed op te richten om er verlaten kinderen op te voeden, dan is het noodig, dat hij doordrongen zij van de noodzakelijkheid van zulk gesticht. Deze stichting moet hij bovendien noodzakelijk verbonden achten aan zijn leven. Dan eerst zul len al de nuttige gedachten in zijn brein ontwa ken, die de inrichting van zijn liefdewerk in de hand werken. Het idee staat reeds vast, volledig, volmaakt als hij nog aan 't denken isalle ge dachten kwamen vanzelf bijgestroómd op de eene of andere wijze, zonder dat hij maar één voet be hoefde te verzetten. Zoo staan de zaken voor eenieder, die een han delszaak of gelijk welk ontwerp wil ten uitvoer brengen. Vóór alles, dient men dus op zeer energieke wijze aan de zaak te denken, die men zoekt te verwezenlijken. Een ondernemer bouwt geen huis zonder plan. Als hij den grond voor de fondamenten weg- graaft, doet hij dat niet blindelings. Alle verdere werkzaamheid, tot de inwendige versiering, is hem geleidelijk ingegeven. Zelfs de gedachten van zijn werkvolk baat hij uit en deze kwamen tot hem, zonder dat hij op hen beroep deed. Zoo zal het ook u gaanalle gedachten, die uw voorne men kunnen dienen, zullen van alle zijden en vanzelf tot u komen, op ééne voorwaarde, dat gij het intens verlangt. Het eerste werk moet altijd in de gedachte plaats grijpen, die berust op een rechtvaardig en billijk verlangen. Met deze voorzorg moogt gij verzekerd zijn dat alles zich voor het best zal schikken door de tennuttemaking uwer inner lijke intuitie, die steunende op oprechtheid en wettigheid al wat dienstig en bruikbaar is zal ontdekken om uwe zaak te doen bloeien. Doch het wezenlijke zij steeds uw kalmte te bewaren. Waarom uzelven kwellen, verontrusten en folte ren Gedurende al den tijd, dat gij u overgeeft aan gezannik en droefheid, laat gij goede gelegen, heden voorbijgaan, want uw verstand houdt zich ondertusschen met een tekort bezig in stee op een rechtmatig gedacht geconcentreerd te zijn, dat alleen u voldoening kan schenken. Alles zal u mogejijk zijn met een onderhouden geestkracht, mits een onwrikbaar vertrouwen op uzelf en uwe medemenschen in stand te houden. Bij de wet der onvermijdelijke noodzakelijk heid past de wet der minste krachtinspanning van lichaam of geest. Het is niet moeilijk deze wet te ontdekken en te controleeren. Voor gelijk welke levensdaad zal men steeds in zijn onmiddellijke nabijheid of in zichzelf dat-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1