23e Jaar, Nr 5 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 22 Mei 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER STAD YPER BEVOORRADINCSDIENST Uitreiking der Rantsoeneeringszegels Inschrijving voor Aardappelen Arbeiderspakketten TUCHTKAMER DER NOTARISSEN Van het arrondissement ieper dienstjaar 1942-1943 Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER BEKENDMAKING Gezet denken bevordert het geluk Zondag 24 Mei 1942 (Sinksen) GROOT ATHLETIEKFEEST STRAATCOLLECTE Gasverbruik HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voor Belgiëéén jaar36.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren «*<ii iMuwMiHwmamwgmgigmamnnpn O De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode va nl Juni 1942 tot en met 30 Juni 1942 zal'geschie den volgens de nummers der rantsoenkaarten. telkens van 8 uur 30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Den Zater dag Slechts van 8 uur 30 tot 12 uur 30. Biisda; 26 Mei 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 411000 tot er met 413499. 's namiddags Voor de rantsoenkaarten genummerd van 413500 tot en met 414999. Warnsdag 27 Mei 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 415000 tot en met 416999. 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 417000 tot en met 418599. •andrrdag 28 Mei 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 418600 tot en met 420599 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 420600 tot en met 422199 Vrijdag 29 Mei 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 422200 tot en met 424199 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 424200 tót en met 425899. Zaterdag 30 Mei "s morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 425900 tot en met 428000. De personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag komen afhalen kunnen deze SLECHTS ontvangen •p MAANDAG 1 JUNI 1942, van 9 tot 12 uur 30 en van 14 tot 15 uur. OPMERKINGEN 11 Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te RANG- SCHLKKEN per nummer en zooveel mogelijk op de vastgestelde dagen te komen. 2) DE RANTSOENKAARTEN van de personen die in het buitenland verblijven moeten onverwijld worden in gebracht o De bevoorrading in aardappelen voor de periode van 1 Juli 1942 tot 31 October 1942 zal geschieden door tus- schenkomst der kleinhandelaars. IEDEREEN moet zich dus bij een winkelier naar heuze laten inschrijven. Deze inschrijving zal op de volgende wijze geschie den Van zoohaast de verbruiker in het bezit is van zijn rantsoeneeringszegels voor de maand Juni. moet hij de kaarten van zijn gezin indienen bij den verkozen klein handelaar in aardappelen en dit ten laatste op 3 Juni 1B4C De kleinhandelaar verzamelt de kaarten van zijn fcüënten. brengt zijn naamstempel aan in het daartoe voorbehouden vak en dient de kaarten in op het bureel va» den Bevoorradingsdienst, winket Nr 1, ten laatste «p 5 Juni 1942. De verbruikers mogen de rantsoeneeringskaarten af halen bij den aardappelhandelaar vanaf 15 Juni 1942. N B De kleinhandelaars die niet minstens 30 in- kohrimngen tellen, komen niet in aanmerking voor de verdeeling van aardappelen. o Vanaf 1 Juni 1942 wordt het verzenden van Vrbeiders- Nkketteii naar Duitschland toegelaten voor de in het Buitsche Rijk gebezigde werkkrachten. AI!e twee maanden mag er een pakket van hoogstens 1# kgr. opgezonden worden De inhoud ervan wordt be paald opkleedingstukken. linnengoed, behoeftevcor- werpen. levensmiddelen, rookwaren (maximum 100 si garen of 300 sigaretten of 500 gram tabak). Bete pakketten moeten goed ingepakt, ten stadhuize BUREEL DER BEVOLKING) aangeboden worden tot hel vervullen der noodige pleegvormen Yper. den 19 Mei 1942 De Burgemeester. A. Notebaert. Voorzitter m' Pierre Desimpel, Notaris te Waas ten. Syndic m' Victor Pieters, Notaris te Reninge. Verslaggever M' orbert D'Hu vet tere, Notaris te Ieper. Secretaris M' Ergard Reynaert, Notaris te Sta at en. Penningmeester M' André Camerlynck, Notaris te Passchendaele. Leden M' Jean Naudts. Notaris te Komen, en m' Willem Devos, Notaris te Wervik. Alarm Op verzoek der Standortkommandantur Yper van den 15 Mei 1942 heb ik de eer mijne medeburgers het volgende bekend te maken. 1 Bij gebeurlijk alarm door de Duitsche Weer macht worden de inwoners verplicht, onmiddellijk de straten en openbare plaatsen te verlaten en in hunne woningen deuren en vensters dicht te maken. Dit alarm dat niets gemeens zal hebben met het ge woon Brandalarm of alarm tegen luehtaanvallen, zal in voorkomend geval, op bijzondere manier, duidelijk, en ten gepasten tijde, gegeven worden. Bij niet nakoming zal zonder verwittiging geschoten worden. 2 De verduistering in verscheidene woningen der stad is zeer gebrekkig en zelfs totaal onvoldoende. In 't vervolg zullen op de wegens de verduistering in gebreke gebleven personen, tuchtstraffen, met inbe grip van gevangenzitting toegepast worden. In het belang van iedereen verzoen ik bijgevolg om stipte naleving dezer hierbovengemeide onderrichtingen. Yper. den 19 Mei 1942. De Burgemeester. A. Notebaert. Uit een neergeschoten Engelsch vliegtuig zijn op 20 Mei 1942 drie leden van de bemanning gevlucht. De geheele bevolking wordt hiermede aangewezen, actief mede te werken, om de Britsche vliegers gevangen te nemen. Berichten, die tot opsporing kunnen leiden, moeten onmiddellijk aan den dichtstbijzijnden post der Rijkswacht. Gemeentepolitie of diensten van de Wehr- macht medegedeeld worden. De bevolking wordt er bijzender op gewezen, dat die gene met den dood gestraft wordt, die weet van het verblijf van een Engelschen staatsburger, ook van een Engel&ch soldaat dus. en daarvan niet zonder verwijl aan de bevoegde Kreis- of Ortskommandantur kennis geeft. Yper den 21 Mei 1942. De Burgemeester. A. Notebaert. 0 Alle menschen zijn op deze wereld verre na niet gelukkig. Toch is het zeker, dat wij gescha pen werden om zelfs in dit leven tot het geluk te worden gevormd. Aan deze vorming moeten wij zelf arbeiden. Wij kunnen het, door de rede te volgen, die ons de wétten voorschrijft, naar welke wij in ons kennen en willen moeten te werk gaan. Deze twee hoofdwerkzaamheden onzer ziel staan met elkander in het nauwste verband. Al wat ons willen bepaalt en regelt behoort tot het gebied der zedekunde. Het kennen, dat ons willen moet voorafgaan, wordt de redeneerkunde over gelaten. Naar den aanleg van onze rede moeten wij de waarheid leeren kennen en betoogen en zoowel ons zeiven als anderen voor dwaling behoeden. Al zijn wij in het dagelijksch leven niet zoo gelukkig als wij het wenschen, toch streven wij naar datgene wat onzes inziens kan bijdragen tot ons geluk. De middelen moeten wijzelf kiezen. Wij moeten zelf oördeelen over hetgeen wij te doen en te laten hebben. Is onze keus niét juist of is ons oordeel niet waar, dan handelen wij verkeerd en druischen wij in tegen het geluk, dat we nastreven. Wij zijn overigens niet alleen in de wereld, maar maken deel uit van de maatschappij, waarin wij verplicht zijn ons nuttig te maken voor ande ren. Wij behoeven er dus voor te zorgen, dat wij door gebrek aan redeneering zelf niet dwalen en de anderen in onze dwaling medesleepen. Wat redeneeren is, meent iedereen te weten. Als de menschen iemand zien, die zich aan toorn, moedeloosheid of wanhoop overgeeft, zeg gen ze Hij redeneert niet. Hij moest meer rede neeren Wat beteekent dit anders, dan dat zoo iemand zijn hartstochten volgt en zijn rede werkeloos laat. Redeneeren wordt hier eenvoudig tegenover het inwilligen en opvolgen der hartstochten ge steld. Hartstocht en rede hebben eenen onmid- dell ijken invloed op onzen wil en zetten ons aan om te handelen. De hartstocht kan ons wel aansporen tot voor treffelijke daden, doch omdat hij in zichzelf geen palen kent, vervoert hij ons wel meer tot het TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortirr 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Yper 22Ü om 15 uur cp het Ypersch Stadium. Augustijnenstraat voor Kadetlen, Scholieren, Juniors en Seniors LOOPEN HOOGSPRINGEN KOGELSTOTEN DISCUSWERPEN. Algemeene inkompiijs2 frank. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE RAMP TE TESSENDERLOO wordt op PINKSTEREN. 24 Mei e. k., een gehouden. Het comité rekent, in naam der ■honderden geteisterden, op den milden steun van alle Ieperlingen. Dank o 1 Er wordt ter kennis gebracht dat er voortaan geen nieuwe aanvragen voor aansluiting van gas zullen in aanmerking genomen worden, slechts deze ingediend vóór 15 Mei 1942 worden uitgevoerd. 2. GASDRUK. De uren van gasdruk zullen regelmatig aangekondigd worden aan het Stadhuis en aan de bureelen van den Gas- en Electriciteitsdienst. Boterstraat. kwaad. Hoe krachtdadig werkt niet het gevoel van schaamte om ons terug te houden van wat on edel en laag is? De droefheid kan rechtmatig overkomen, de verontwaardiging op een edele manier in onze ziel oprijzen. De eergierigheid heeft meer dan' een heerlijkschoone daad gesteld. Maar hoe dikwijls geraken de driften tot het uiterste en storten zij den mensch in het ongeluk? Wat moeten wij dan denken van de hartstoch ten, als zij de drijfveer worden van onze hande lingen en den verontwaardigde tot toomelooze gramschap vervoeren, de schaamte tot laffe vrees, de droefheid tot moedeloosheid en de eergierig heid tot ijdele roemzucht De hartstochten moeten dus bedwongen wor den. Dat kan alleen het vermogen, dat ons de wetten voorschrijft bij ons kennen en willen, en ons tot redelijke schepselen maakt. In dien zin houdt het redeneeren ons af van alle kwaad en dwaling. In dien zin kan niet alleen ieder mensch, wiens vermogens niet gekrenkt zijn, redeneéren, doch moet hij dit ook doen. Wei gert hij, dan schiet hij zijn zedelijke verplichtin gen tekort. Hierbuiten bestaat ook een redeneeren, dat aangeleerd kan worden. Het natuurlijk en aan geboren vermogen is niet altijd voldoende. Som migen, die het nooit van een ander geleerd heb ben, redeneeren zeer verstandig, doch hoevelen redeneeren er slechtDeze laatsten geraken het spoor bijster, omdat zij ongemerkt de regels en grondbeginselen der redeneerkunde uit het °°S verliezen. Nog anderen zijn niet in staat de drog redenen te weerleggen, van sopoisten en reve- laars! De wilden spreken, rekenen, meten, bouwen en genezen op hunne manier naargelang hunne behoeften dit vorderen, doch de meerdere be- hc often, die de beschaafden gevoelen, om in deze bedrijven naar vaste regels en beginselen te han delen en het hoe en waarom ervan te weten, heeft hen langzamerhand die beginsel en en regels doen cpteekenen ten einde hunni verdere werkzaam heden hiermede te voltrekken en deze voor ver keerdheden te behoeden. Nu is het waar, dat men zijn rede kan gebrui ken zonder kunstmatige aanwijzing, gelijk dit geschiedt met de ledematen van zijn lichaam. Alles hangt af van de mate verstand, waarmede

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1