-VOETBAL- C. S. YPER W. S. YPER 23e jaar, Nr 7 Prijs 0.75 tr. Vrijdag 5 Juni 1942 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER. 34, Boterstraat Tel. 500 YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP Eierbedeeling Vischbedeeling Voor de Slachtoffers van Tessenderloo Liehtdempingsdienst Zondag 7 Juni 1942 om 4 uur OUDE GLORIËN Aaneenschakeling der denkbeelden Eerste verrichting van 't denkvermogen HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voor België: één jaar36.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven !n alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Yper 220 AFLEVEREN VAN MACHTIGINGEN VOOR SCHOENWAREN In den loop van de maand Juni 1942 mogen volgende hoeveelheden individueele machtigingen voor schoenwa ren afgeleverd worden 1) Marsch- of werkschoenen 1% van het bevol kingscijfer 2) Kinderschoenen 1% van het bevolkingscijfer 3) Lichte zomerschoenen 6% van het bevolkings cijfer. De personen welke een machtiging voor schoenwaren wenschen te bekomen en er nog recht op hebben, kunnen zich vanaf Maandag 8 Juni 1942. tot den Bevoorradings- dienst wenden. Op Zaterdag 6 Juni, tusschen 9 en 12 uur, zullen er eieren verkocht worden aan al de ingezetenen van stad tusschen 60 en 70 jaar. Ieder moet voorzien zijn van de eenzelvigheidskaart en vischkaart. Gepast geld 3,20 frank. Op Dinsdag 9 Juni, enkel aan de ondersteunden van Winterhulp, op vertoon hunner kaart. Rantsoen 700 gram per lid van het gezin. Letter A tot en met D van 9 tot 10 uur Letter E tot en met J van 10 tot 11 uur Letter K tot en met P van 11 tot 12 uur. Letter Q tot en met U van 2 tot 3 uur. Letter V tot en met Z van 3 tot 4 uur. Verpakking medebrengen 2.50 fr. per rantsoen. KUNSTAVOND. Behoudens goedkeuring van het programma is de KUNSTAVOND van het Jongeren Trio met de juf frouwen Dethoor. De Bruyn en de heer Hengelmc-len vastgesteld op Zondag 14 Junj e. k. Het programma, dat werk bevat van Mozart. Haendel. Chopin, Beethoven en anderen, zal alleszins de moeilijkste muziekliefhebbers bevredigen. Wie zinnens is dezen muzieknamiddag bij te wonen houde van nu af reeds den dag vrij. Volgende week geven wij alle noodige details. BONTE AVOND. Op Zaterdag 20 Juni heeft de BONTE AVOND plaats ten voordeele van Tessenderloo. Het comité heeft zich echter genoodzaakt gezien beroep te doen op een vreemd gezelschap, nl. op den heer D. A Brinkerhof (Gezel schap Dickson), die met een onuitgegeven gevarieerd programma dien dag in den Stadsschouwburg zal op treden. Samen met de mededeelingen over den kunst avond verschijnen volgende week alle nuttige inlich tingen. L. B. (Z. H. D.) Afdeeling Yper Laatste waarschuwing voor onvoldoende lichtdemping LESAGE E.. 5, Surmontstraat. BRAEM J., 8. Boesinghestraat. Het kader. K. B. V. B. 1941-1942 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat TEGEN ■ken voordeele van de uitrusting der spelers van beide clubs. Ingang 3 frank Tribuun 1 frank opleg. o Wij moeten de begrippen, die wij eenmaal ge vormd hebben, gemakkelijk en geregeld kunnen verbinden om te kunnen redeneeren en zoodoende tot waarheid en kennis te geraken. De natuur van ons denkvermogen wijst daartoe den weg. Door middel der verbeeldingskracht ontstaat een onwillekeurige aaneenschakeling onzer voor stellingen, die wij slechts te volgen hebben om ordelijk te denken en onze kennissen uit te brei den en te ontwikkelen. Op grond der wet van gelijktijdigheid en gevolg schakelt zich de eene voorstelling aan de andere wanneer zij door gelijktijdigheid gepast aan sluiten. Bij het weerzien van uw geboortedorp zult gij u gemakkelijk uwe kinderjaren met meer bijzon derheden herinneren, dan gij daartoe in staat zoudt zijn door uwe verbeeldingskracht alleen. Een reis, een bezoek, een ontroering roepen ons eveneens kleine bijzonderheden in het geheugen of de gedachte. Omgekeerd kunnen wij, door het terugdenken aan die details, ons de geheele hoofd zaak geheel voorstellen. De voorstelling van een naam Columbus, Edi son, Cesar, Napoleon, brengen ons de uitvindin gen. heldendaden en onsterfelijke verdiensten de. zer helden weder te binnen. Gekend is het, dat Cesar op zekeren dag het standbeèld van Alexander den Groote stond te bewonderen. Het aandenken aan den grooten veldheer, waarvan hij op dit oogenblik de geheele reeks roemrijke wapenfeiten overzag, ontvlamde hem zoozeer, dat hij het besluit nam deze na te volgen. Doch niet enkel is de voorstelling van een naam of beeld hiertoe in staat. Er zijn klanken, woor den, gebaren, teekens, die bekwaam zijn ons -ge dachten te geven, die, zoowel op onszelf als op anderen, een invloed van belang kunnen uitoe fenen. De alarmklok verwittigt ons, dat er gevaar is trom of trompet roept den krijgsman te wa pen één sein van het admiraalschip beheerscht de bewegingen van de gansche scheepsmacht. Geheele reeksen van gedachten kunnen opge wekt worden door één blik, door één woord. Scipio, valsch beschuldigd door zijn aanklagers, verijdelde hun ingespannen proces door de woor den Burgers, heden is het de dag, dat Han nibal overwon. Laat ons naar het Kapitool gaan en de Goden gaan danken. Marius ontwapende zelfs den soldaat, die hem wilde vermoorden, door de kracht van zijn vlam mend oog en de gepaste woorden Zult gij Caius Marius dooden De kracht van één enkelen kreet, van één leus van opstand, zien wij 't best in de geschiedenis der oorlogen en staatsomwentelingen. Denk slechts aan den kreet van Pieter den Kluizenaar God wil heten zooveel andere oorlogs. en omwentelingskreten, die geheele stammen en vol keren de wapenen deden omgorden en het juk der dwingelanden afschudden. Oorzaak en gevolg zijn niet minder verbonden. Denk aan oorlog, aardbeving, onweders en on middellijk rijzen voor ons oogen tooneelen van verwoesting. Het woord ontploffing doet ons den ken aan de kracht van gassen, buskruit en dyna miet. De kaart van Amerika volstaat om ons Co lumbus te herinneren. Wat bevestigde den be roemden ontdekker in het denkbeeld, dat men door het westwaarts overstevenen van den Oce aan, land en nog wel bewoond land moest aan treffen Had de bemanning bij een westerwind bij het eiland Madera geen stukken hout zien aandrijven, die door menschenhanden met kunst besneden waren Het denkbeeld van de oorzaak, die zich onmid dellijk met de aanschouwing van het gevolg ver bond, was voor het nageslacht van evenveel be lang als zoovele onbeduidende feiten, die de uit vinders op het denkbeeld brachten hunner uit vindingen, die een onverekenbaren invloed heb ben uitgeoefend op de wetenschappen. Wie meent, dat de aaneenschakeling der denk beelden alleen vruchten oplevert bij uitvindin gen en ontdekkingen, slaat den bal mis. Zij is hoogstbelangrijk in alle wetenschappen. Beschouw slechts den omvang der natuurkun dige wetenschappen. Hierin ligt de kennis van het menschelijk lichaam en zijn verzorging en zijn genezing besloten. Oorzaak en gevolg worden hier wederom aan elkander verbonden. Ten andere, kwam Newton niet op de gedachte eener algemeene wet van zwaartekracht door den val van een appel Hoe kan de geneesheer den aard der ziekten kennen en het gepaste geneesmiddel neerschrij ven als hij zich het verband van oorzaak en ge volg niet voor den geest stelt Zou zonder deze aaneenschakeling de studie der geschiedenis mogelijk zijn Stelt zij ons niet in staat de geschiedenis van geheele volkeren te overzien en te verklaren Er is echter nog een tweede wet, die ons denk vermogen beheerschtde wet van gelijkvormig heid en tegenstelling. De eene mensch roept ons een andere in het geheugen, de eene plant brengt ons een andere in het geheugen, de eene gewaarwording herinnert ons een andere door hunne onderlinge gelijkvor migheid. Deze aaneenschakeling is wel van groo- ter belang voor onze kennis, dan men wel den ken zou. Ieder weet bij eigen ervaring, dat men in zijn gedachtenloop ongemerkt van het eene denkbeeld op het andere overgaat. Wij doorloo- pen aldus een geheele reeks van denkbeelden en voorstellingen, waarvan wij den schakel niet zou den terugvinden tenzij door gelijkvormigheid of tegenstelling. Dit maakt ons gesprek leerzaam, als zinlijkheid, verbeelding en verstand het hunne bijdragen. Want alles hangt a^ van de werkzaamheid der zielvermogens de mindere of meerdere leven digheid van onze verbeeldingskracht, de vlugheid van ons bevattingsvermogen, den omvang, de juistheid en de helderheid van onze kennis. Rijke bron tot menschenkennis wordt dan ook de verschillende wijze, waarop zich bij verschil lende menschen, de denkbeelden aaneenschake len. De heerschiende neiging, hetzij ten goede, het zij ten kwade, wordt gekenmerkt door de wijze, waarop een mensch onwillekeurig zijn gedachten leidt, bepaalt en aaneenschakelt. Wie deze leiding en aaneenschakeling telkens op zijn eigen Ik ter- rugbrengt moet onvermijdelijk een groote nei ging tot eigenliefde en verwaandheid doen op merken. Eene allerbelangrijkste beschouwing is nu we derom de werkzaamheid onzer geestelijke ver mogens toe te passen op de uitbreiding onzer kennis, de oefening van ons verstand en de ont wikkeling van ons denkvermogen. Wekt een of ander voorwerp de herinnering op van een of meer dergelijke, dan worden wij daar door aanstonds tot vergelijking en vervolgens tot onderzoeking gebracht. De aaneenschakeling al leen brengt ons tot dat onderzoek. Tot het verkrijgen eener wetenschappelijke kennis is het een hoofdvereischte de voorstellin gen in geslachten en soorten te onderscheiden en het geheel te vormen uit de voorstelling der dee- len. Planten en delfstoffen, alsook dieren, worden eerst en vooral tot dezelfde soort of hetzelfde ge slacht gerekend. Moest de voorstelling van het eene voorwerp niet die van anderen opwekken, dan zou het van geen leien dakje gaan. Ook de tegenstelling ligt tot grond bij deze we deropwekking. Immers vele eigenschappen der dingen kennen wij slechts door vergelijking en wel bepaaldelijk door tegenstelling. Doet de schiL der ook het licht zijner schilderij niet best uitko-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1