KUNSTCONCERT De Ontwikkeling van het Geheugen 23e Jaar, Nr 8 Pn|s U.75 tr. Vr\jdag 12 Juni 1942 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER Aan de Landbouwers en Voortbrengers Bestrijden van den Koloradokever WELDADIGHEIDSFEEST SCHOENEN ALLERHANDE GERIEF, enz. HET YPERSCHE V V BON N KMENTSPRIJS ..,ii Ki'igie één jaar 36.00 fr. zes maanden 18.00 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren t TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Uunutri.. 34, Boterstraat, Vper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Vper «h o Vroeger meende men, dat het gemoed zich bewust was van al de handelingen, die erin plaats grijpen. De moderne wetenschap erkent tfaans een voornamen rol aan het onbewuste ge bied der gemoedswerkzaamheid. Onbewuste in drukken. gevoelens, denkbeelden en gedachten hebben een groote beteekenis in de wereld der gedachte. Achter het veld van het bewuste ligt het veld van het onbewuste, dat den sluier spreidt over vele geheimen. Minder dan 10 der werkzaamheid van het gemoed zou in het dagelijksch leven door het bewuste deel ver richt worden, al het overige vindt zijn oorsprong in het onbewuste. Het geheugen is bijzonderlijk een functie van de onbewuste gemoedswerkzaamheid. Wij van gen indrukken op, doch waar bergen wij deze? Niet in het veld van het bewustzijn, doch in de schachten van de onbewuste werkzaamheid van het gemoed. Waar worden zij bewaard gedu rende den tijd, die verloopt tusschen het opber gen dezer indrukken en hunne herleving, zoo niet in deze stapelplaats? De wil alleen kan den werkers in deze onbe kende stapelplaats het bevel geven de opgebor gen indrukken te zoeken en aan het licht te brengen. Tal van dingen, die men lang ver geten waant, komen terug in het bewustzijn, wanneer zij door eenige noodzakelijkheid, een wensch of drang, ofwel door eenig verband worden opgeroepen. Sommigen komen nooit aan het licht, eenvoudig omdat er geen noodzakelijk heid voor bestaat. Anderen verbeiden het uur hunner opstanding, evenals licht en warmte latent begraven blijven in de kool van onont dekte terreinen onder de aardoppervlakte, waar zij het uur afwachten om bovengehaald te wor den en te schitteren en te branden in volle heer lijkheid. Oogenschijnlijk onaangezocht, verschijnen vele vergeten dingen, als van zelf op het bewust gebied. In een droom zien wij dikwijls lang ver geten gezichten en herkennen wij stemmen, wier klank ons totaal ontgaan was. Zoo spreekt ook dikwijls een zieke in ijlkoortsen over lang ver geten dingen, waarvan hij na zijn herstel zich niets meer herinnert. Zoo vertelt Coleridge van een vrouw, die geheel ongeletterd was, en toch toen zij in koortsen lag, op eenmaal Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch begon te praten. Ge leerden werden bijgeroepen en schreven alles op, wat ze vertelde. Het bleek nu, dat de uitge sproken zinnen wel een beteekenis hadden, doch geen verband hielden onder elkander. Het mees te scheen op een rabbijnsch dialect te gelijken. Niemand geloofde aan bedriegerij, want de persoon was erg onnoozel. Men besloot dan maar alles toe te schrijven aan den duivel, doch een verstandig doktér wilde deze pil niet slikken. Hij begon te snuffelen in het verleden dezer vrouw en bevond, dat zij op den leeftijd van negen jaar opgevoed was in het huishouden van een ouden predikant. Deze ouderling had de gewoonte op en neer te loopen in een gang, die op de keuken uitkwam en ondertusschen ge- heele passages van rabbinale geschriften en aan halingen uit oude schrijvers op te zeggen. Men onderzocht zijn boeken en de zinnen, die men opgeteekend had, stemden volkomen overeen. Aan de koorts nu was het te wijten, dat dit goedje aan de onbewuste stapelplaats werd ont rukt. Wat eens indruk heeft gemaakt op het ge moed, wordt nooit vergeten. Geen enkele indruk, die eenmaal opgenomen is, houdt op te bestaan. Zelfs al kemt die indruk niet boven, zoo blijft toch de indruk en dat valt het best op te merken »an zijn uitwerking, die niet ophoudt te blijken uit onze daden en gedachten. Bemerk wel, dat onze meeningen en gedach- Ik houd er aan te herinneren dat ook in onzen dienst - LANDBOUW Boterstraat. 13 (eerste verdiep bevoorradingsdienst), de uren op dewelke het bureel voor het publiek toegan kelijk is als volgt zijn bepaald lederen dag van 9 tot 12 en van 14 tot 15 uur. Iedere maand gedurende de uitreiking der rantsoeneeringszegels van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Op andere uren worden de loketten niet ge opend, dit om de bedienden toe te laten hun werk naar behooren te verrichten. De landbouwers en kleingebruikers worden verzocht streng toezicht te houden op hunne aardappelteelten. Van zoohaast de aanwezigheid van KOLO- RADOKEVERS of LARVEN mocht vastge steld worden, moet onmiddellijk aangifte ervan gedaan worden ten Stadhuize (Secretariaat, Bureel 5). Lood- en kalkarseniaat zal desgevallend ter beschikking gesteld worden tot het bestrijden dezer aardappelziekte. Yper, den 10 Juni 1942. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. ten van heden grootendeels het resultaat zijn van een lange reeks kleine ondervindingen vaa het verleden, die misschien lang vergeten zijn en wellicht nooit meer in herinnering zullen komen. Zijn wij eenmaal diep overtuigd, dat niets veigeten wordt, dan zullen wij weldra de moge lijkheid inzien onze opgenomen indrukken te leiden en te verbeteren, op te bergen en terug tc roepen. Hoe duidelijker die indrukken het gemoed binnenstroomen, hoe duidelijker zij kun nen opgeborgen worden en hoe gemakkelijker zij kunnen in het bewustzijn teruggebracht wor den. De intensiteit van den origineelen indruk be paalt dus den graad van de toekomstige wille keurige of onwillekeurige herinnering. Zonder ten minste eenige oplettendheid kan geen duur zame indruk opgeborgen worden. Oplettendheid en bewustzijn zijn noodig ten tijde van den eer sten indruk om ons iets te kunnen herinneren. Kan men aan meer dan één voorwerp tezelf- der tijd zijne oplettendheid wijden? De zielkun- digen zijn het niet eens, doch de beste autori teiten schijnen thans aan te nemen, dat het ge moed zich slechts met één ding tegelijk kan bezig houden. Wat het doet voorkomen, dat iemand zich tegelijkertijd met twee dingen schijnt bezig te houden is slechts het bewegen van het eene voorwerp naar het andere met een won dervolle snelheid. De oplettendheid kan zich zeer snel verplaatsen en dus twee of meer dingen beurtelings in oogenschouw nemen. Wie kan nu een voorwerp geheel uit zijn geheugen stellen en zijn aandacht onverdeeld aan een nieuw onderwerp wijden? Dat kan alleen hij, die de macht der geconcentreerde oplettend heid heeft ontwikkeld. Onverdeelde aandacht geeft heldere indrukken en voert hun macht tot het uiterste. Zie maar een zieke, die zijn aan dacht concentreert op zijn pijnen. Door het feit zelf maakt hij dit gevoel duidelijker. Mannen van groote intellectueele kracht be- heerschen hunne aandacht, idioten daarentegen kunnen ze niet meester. Het gemoed van den eersten is vol diepe indrukken, de tweede heeft er slechts een kleine voorraad. Laat ons daarom slechts één ding tegelijk doen, en dat ééne ding zoo goed mogelijk ver richten als we kunnen. Wijden wij onze aan dacht en belangstelling slechts aan één ding, STADSSCHOUWBURG IEPER ZONDAG 14 JUNI, te 16 uur door het Jongeren Trio ten voordeele van TESSENDERLOO. Mej. N- Dethoor, Celliste Mej. AL De Bruyn, Violiste Heer P. C. Hengelmolen, Pianist Locatie «Astrid», Vanden Peereboomplaats. O Binnenkort GROOTE UITVERKOOP vair EET- EN TEXTIELWAREN ALLES ZONDER ZEGELS VERKOCHT Te Gent, in den Minardschouwburg, meer dan 35.000 bezoekers voor de DICKSON REVUE dan wordt de taak of studie genoegelijk en we zullen beide goed volbrengen. De kortste weg om veel te doen is één ding tegelijk te doen. Wij verkrijgen de beste resultaten bij het bestudeeren van een voorwerp of taak wanneer wij opvolgentlijk onze aandacht op de onder deden richten, wat beter is, dan het als een geheel te beschouwen. Leeren wij dus de deelen kennen, waaruit een ding bestaat. Door oefening kan men zijn aandacht bijna automatisch en zonder moeite op het gewenschte voorwerp rich ten. Het geheim om onze geestelijke vermogens te ontwikkelen en te verbeteren ligt in de oefe ning en de trapsgewijze verbetering. Het spreekt vanzelf, dat de graad van onze aandacht de maatstaf is voor de diepte van den indruk in ons gemoed. Iets waaraan men zijn aandacht heeft gewijd, brengt een indruk te weeg, die veel sterker is, dan iets dat weinig of geen aandacht opwekt. Dit laatste zal dan ook veel moeilijker herinnerd worden. Onze vijf zinnen zijn bij machte de indrukken op te vangen. Het gevoel, de smaak en de reuk noemt men directe zinnen, zien en hooren gaan door als indirecte. Deze laatsten brengen indruk ken over, die gemakkelijk in het geheugen kun nen worden teruggeroepen, wat met de anderen niet altijd het geval is. De voorstelling van smaak en reuk of aanraking is lastig in verge lijking met eene herinnering voortkomende van het gezicht of het gehoor. Wil men gemakkelijk onthouden, zoeke men eerst en vooral heldere en duidelijke indrukken. Ook het ontwikkelen van de aandacht en de belangstelling heeft tot wondere resultaten ge voerd. Grotius en Pascal vergaten niets van wat zij ooit hadden gelezen of gedacht. Kardi naal Mezzofanti was meer dan honderd ver schillende talen meester. Seneca was in staat twee duizend woorden die met elkander in ver band stonden, te herhalen, na ze eens gehoord te hebben. Themistocles kon de twintig duizend inwoners van Athene bij hunne namen noemen. Men vermeerdert zijn kennissen het best door dc kunst van opmerken te ontwikkelen. Helaas, hoe weinig merken de détails op van de meest ordinaire zaken? Hoevelen weten er of de ooren van een koe boven, beneden, voor of achter de horens staan? Gaat een kat den trap op met zijn kop of met zijn staart naar voren? Staan paarden en koeien op met hunne voor- of achter-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1