BONTE AVOND VERBEELDINGSKRACHT 23e |aar Nr 9 Prijs 0.75 fr. Vrijdag 19 juni 1942 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONOIGINGSWEEKBL AD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST WELDADIGHEIDSFEEST door het DICKSON - GEZELSCHAP te» Toordeele ran het Comité voor de slachtoffers van Tessenderloo. HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voor Belgiëéén jaar 36.00 fr. zes maanden18.00 fr. .Vlen kan inschrijven In alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumorticr 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Yper Hu UITREIKING DEK RANTSOENEERINGSZEGELS. De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 1 Juli tot en met 30 Juli 1942 zal ge schieden volgens de nummers der rantsoenkaarten, teikens van 8 uur 30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. De Zaterdag slechts van 8 uur 30 tot 12 uur. Donderdag 25 Juni: 's morgens voor de rantsoen- kaarten genummerd van 411000 tot en met 413499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 413500 tot en met 414999. Vrijdag 26 Juni: 's morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 415000 tot en met 416999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 417000 tot en met 418599. Zaterdag 27 Juni: 's morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 418600 tot en met 420599. Maandag 29 Juni: 's morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 420600 tot en met 422799. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422800 tot en met 424399. Dinsdag 30 Juni: 's morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 424400 tot en met 426499. s Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 426500 tot en met 428500. De personen die hun zegels niet op den vastgestel- den dag komen afhalen kunnen deze slechts bekomen op Woensdag 1 Juli 1942, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur. OPMERKINGEN: 1° Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te rangschikken per nummer. 2® De rantsoenkaarten niet voorzien van de stem pels der kleinhandelaars zullen geweigerd worden. 3® Bij het afhalen der zegels zal de Identiteitskaart streng geëiseht worden. ZEEPKAARTEN. De zeepkaarten A en B zullen worden uitgereikt samen met de rantsoeneeringszegels voor de maand Juli, op vertoon der rantsoenkaarten en der strooken der vervallen zeepkaarten. De zeepkaarten C (Bijzondere kaarten voor kin deren beneden de 8 jaar, dokters, verpleegsters enz.) zuilen worden afgeleverd vanaf Donderdag 9 Juli tot en met Dinsdag 14 Juli 1942, telkens van 9 tot 12 uui en van 14 tot 15 uur. 's Zaterdags van 9 tot 12 u. AARDAPPELKAARTEN. De aardappelkaarten voor de maand Juli zullen worden uitgereikt, op vertoon der rantsoenkaarten, voigens de nummers der ravitailleeringskaarten, tel kens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Vrydag 3 Juli: 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 411000 tot en met 413499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 413500 tot en met 415999. Zaterdag 4 Juli: 's morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 416000 tot en met 418499. Maandag 6 Juli: 's morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 418500 tot en met 421999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422000 tot en met 424499. Dinsdag 7 Juli's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 424500 tot en met 426999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 427000 tot en met 428499. O]» Zondag 28, Maandag 29, en Dinsdag 30 Juni e. k. in de School der Zusters van Maria (Lamotte) telkens van af 15 uur GROOTE UITVERKOOP (zonder zegels) van EET- en TEXTIELWAREN SCHOENEN HUISGERIEF en KUNSTVOORWERPEN ten bate van Winterhulp en inzonder der arme kleinen der Mariaschool. eet «ANGEN, SPELEN en BOERENCONCERT docr de leerlingen der Mariaschool. o Zoo wij in een voorgaand artikel de oefening van het geheugen aangeprezen hebben om onze eenmaal verkregen kennis in stand te houden en uit te breiden, willen wij vandaag handelen over hel vermogen, waarin dit vermogen zijn grond en beginsel heeft, namelijk de verbeeldings kracht. Wij mogen beide niet verwarren. Niet ieder, die een rijke verbeeldingskracht bezit, heeft daarom een vast geheugen en ook niet omgekeerd. Tot onze zinnelijke gewaarwordingen wordt vcreischt, dat de voorwerpen voor ons tegen woordig zijn. Wij kunnen ons evenwel ook zin nelijke aanschouwingen maken van dingen, die niet in ons bereik liggen. Wij kunnen met onze gedachten rondzwerven, fantaseeren. Wij kun nen ons volkomen een persoon inbeelden, dien wc over een paar dagen hebben ontmoet. Dat weldadig vermctgen, dat ons door een bepaalde inwendige werkzaamheid hiertoe in staat stelt zonder eenige hulp der zintuigen, noemt men verbeeldingskracht. Alle menschen bezitten ze in min of meerdere mate. Zij roept de afwezige voorwerpen onzer zinnelijke beschouwingen weer voor den geest of doet ons uit de verschillende voorwerpen, die wij te voren met onze zinnen hebben aan schouwd. nieuwe voorstellingen vormen en scheppen. Vandaar de benamingen terugroepen de en scheppende verbeeldingskracht. Deze laatste blijkt zonneklaar uit het vermo gen van eenieder om een vogel, dien hij tevoren zag, weer evenzoo te vertegenwoordigen en door samenstelling een vliegende draak te scheppen in verbinding met een vroeger gezien viervoetig dier. Men kan aldus de aanschouwingen zijner zinnen tot in het oneindige vermenigvuldigen. Bij de terugroepende verbeeldingskracht komt het vooral op gemakkelijkheid, getrouwheid en juistheid aan. Bij de scheppende verbeeldings kracht, ook wel dichtvermogen genaamd wor den gepastheid, rijkdom en levendigheid ver- eischt. Deze hoedanigheden zijn niet alle men schen, evenmin als verstand, in gelijke mate ge schonken. Wij kunnen en moeten dit vermogen aankweeken en het beteugelen, om niet van den weg der waarheid te verdwalen en op dwaal sporen te geraken. De oefening onzer zintuigen en de opmerk zaamheid spelen hierbij een voorname rol. De verbeeldingskracht vernieuwt ons geheel of ge deeltelijk slechts de aanschouwing van die voor werpen, welke wij te voren door onze zinnen hebben waargenomen. Hoe nauwkeuriger dit gedaan werd, hoe getrouwer en juistèr wij ze naderhand weer voor den geest kunnen brengen. Wij kunnen onze vroegere voorstellingen wel vernieuwen, doch niet alle even duidelijk. Dit ligt in den aard der zaak. Inwendige waarnemin gen vertegenwoordigen zich zoo gemakkelijk niet als uitwendige. Het gehoor en het gezicht brengen heel wat gemakkelijker en duidelijker voor den geest, omdat ze diepere indrukken nalaten, die telkens ook zonder de minste in spanning weder worden hernieuwd. Er hangt Siadsüiclioiiwburg leper XATEHDAG VO JUNI I94S, te 1» uur 30 Kaarten in Astrid van 5 fr. tot 20 fr. Zie bijzonderheden op de affiches. natuurlijk veel af van de inwendige kracht van ons zielvermogen, doch ook zeer veel van de oefening, die we aanwenden om ze te sterken. Kunstschilders kunnen wel eens welgelijken de portretten vervaardigen van afwezende of overleden personen. In de geschiedenis der toon kunst worden toonkunstenaars vermeld, die zeer ingewikkelde muziekstukken konden opteekenen of naspelen, ofschoon ze deze maar één enkelen keer gehoord hadden. De beroemde wiskundige, Leonard Euler, was blind gedurende de zeventien laatste jaren van zijn leven. Dit belette hem niet gedurende dien tijd de moeilijkste algebraische berekeningen te dicteeren, die geheele bladzijden in beslag na men. Hij moest zich dus noodzakelijkerwijze het geheele beloop der rekening met een oneindig aantal cijfers, letters en teekens, vertegenwoor digen. Dat kon hij alleen met behulp zijner ver beeldingskracht, die hiertoe steeds meer en meer geoefend was. Het is overigens bewezen, dat een gestadige of gedwongen oefening het rekenver- mogen een groote kracht bijzet. Het is dan ook niet te verwonderen, dat schaakspelers, in een ander vertrek gezeten en zonder het bord te zien, te midden van andere bezigheden, hunne partij vermogen te spelen en te winnen. Wellicht werpt hier iemand op, dat zulks meer herinneringsvermogen is dan wel verbeel dingskracht. Wij antwoorden, dat de naam wei nig ter zake doet. Wij verstaan immers door verbeelding in het algemeen, het vermogen om afwezige voorwerpen voor de aanschouwing van onzen geest te brengen, zonder dat dit bepaalde lijk betrekking heeft op een vroegere aanschou wing. Bij de herinnering zijn wij die voorstelling altoos zoo bewust, als wij die thans hebben, waar en wanneer wij deze ook mogen gehad hebben. Het geheugen is precies het vermogen, om zulke voorstellingen, die men eens of meer malen gehad heeft, zoo dikwijls men wil, te ver nieuwen en voor den geest te brengen. Er be staat bijna geen vermogen der ziel, dat door enkel oefening meer kan worden opgescherpt en bevestigd. De aanschouwing onzer verbeeldingskracht is uit haren aard zwakker dan die onzer zintuigen en dat verklaart zich uit de onmiddellijke en onwillekeurige werkzaamheid dezer laatste. De ecne gewaarwording verdringt allicht de andere bij gelijktijdige zinnelijke aanschouwingen, om dat onze aandacht verdeeld is. Bij de aanschou wingen onzer verbeeldingskracht gebeurt het zelfde, doch als onze zinnen in rust zijn, als wij ons in dé eenzaamheid of in de duisternis bevin den, kan zij tot een aanmerkelijken trap van levendigheid heroplaaien. Hier nu zijn wij aan dwalingen blootgesteld. Zoodra onze verbeel dingen even klaar worden als onze zinnelijke aanschouwingen loopen wij gevaar ze voor zin nelijk waargenomen voorwerpen te houden, vooral als zij voortkomen uit gemoedsbewegin gen, die licht in staat zijn onze verbeeldings kracht op te drijven. Daar ligt het ontstaan van zoovele spookver halen. die nog immer in het brein van zoovele buitenmenschen voortleven. Doet ook niet me nigmaal de vrees voor een bepaalde ziekte die ziekte ontstaan en heeft het denkbeeld van te zullen sterven niet menigwerf den dood veroor zaakt? De aanschouwing van een met vallende ziekte gekweld meisje heeft meer dan eens in kost huizen bij een menigte van kinderen dezelfde ziekte voortgebracht, alleen door het ontzetten daarover en de voorstelling van al de akelige veischijnselen dezer jammerlijke plaag door de verbeeldingskracht gewekt en versterkt. De ge neesheer kan dan ook die ziekten niet genezen tenzij door de sterke afleiding der verbeeldings kracht op een ander voorwerp. Een dame verbood hare dienstmeid naar het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1