23* Jaar, Nr 12 Prijs 0.75 fr. Vrijdag 10 Juli 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. A A N KO N D I G I N G S W E E K B L A D VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER STAD YPER BEVOORRADINGSDIENST Markt voor Groenten en Fruit VERKEER GESCH0RSCHT BEIAARDCONCERT MUZIEKAKADEMIE, YPER Wat is zeker Wat is waarschijnlijk AAN ONZE LEZERS Lichtdempingsdienst HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS <M»r België één jaar36.00 fr. zes maanden18.00 fr. .Vlen kan inschrijven in alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 - Postch. 46.173 - H. R. Yper Z'iu O MACHTIGINGEN VOOR SCHOENEN Er wordt ter kennis gebracht van belanghebbenden dat er voor de maand Juli GEEN machtigingen voor marsch- of werkschoenen worden afgeleverd aan personen van meer dan 11» jaar. Er worden alleen machtigingen afgeleverd voor kin deren maat 22 tot en met 39). De aanvragen daarvoor kun nen Ingebracht worden vanaf Maandag 13 Juli om 9 uur. Er worden ook GEEN machtigingen voor ZOMERSCHOENEN afgeleverd. Hel Is dus onnoodig dat men zich aanbiedt op het bureel van den Bevoorradingsdlenst. MACHTIGINGEN VOOR RUBBERFIETSBANDEN Het is onnoodig dat de personen, die reeds een aanvraag hebben ingediend tot het bekomen van een machtiging tot bevoorrading voor fietsbanden, zich aanbieden op het bureel van den Bevoorradingsdienst. Wanneer hun een machtiging wordt toegestaan, zullen ze er SCHRIFTELIJK van verwit tigd worden. De Burgemeester heeft de eer ter kennis te bren gen dat vanaf 9 Juli aanstaande de aanvoer en de verkoop van groenten en fruit zullen geschieden op den koer der gewezen Brouwerij L'Union Brugge- steenweg, 58. Op deze markt zullen de groenten en het fruit der producenten van volgende gemeenten aangevoerd worden: Bikschote, Boezinge, Brielen, Dikkebusch, Dranouter, Elverdinge, Geluveld, Hollebeke, Houtem, leper, Kemmel, Langemark, Loker, Meesen, Neer- Waasten, Nieuwkerken, Ploegsteert, Poelkapelle, Re- aiuge, St. Jan, Vlamertinge, Voormezeele, Waasten, Wrjtschate, Woesten, Wulvergem, Zandvoorde, Zille- beke, Zonnebeke, Zuidschote. Zij zullen er verdeeld worden en verkocht aan de groot- en kleinhandelaars die in het bezit zijn van de vergunning afgeleverd door de Hoofdgroepeering Tujnbouwprodukten Tot deze markt hebben alleen toegang: de produ centen, de groothandelaars en de kleinhandelaars. Deze markt zal gehouden worden den Dinsdag en Vrijdag van iedere week mits in achtneming van volgende regeling: Aanvoer der producten van 9 tot 11 1/2 u. Verdeeling aan de groothandelaars van 14 tot 15 u. Groothandelsmarkt van 15 tot 17 u leper, den 4 Juli 1942. De Burgemeester, A. Notebaert. Aangezien belangrijke spoorwerken moeten uitge voerd worden aan den overweg Nr. 84 ter Statie leper, Steenweg naar Dikkebusch, zal alle verkeer met Autos en rijtuigen over voornoemden overweg geschorst worden op Dinsdag 14 Juli 1942, van 7 u. tot 17 uur. Dienvolgens zal het verkeer afgeleid worden langs den Poperingesteenweg en de Capucienenstraat. leper, den 7 Juli 1942. De Burgemeester, A. Notebaert. Zaterdag 11 Juli, om 18.30 u. 1. t) Preludium Jef Van Hoof bt Menuet Jef Van Hoof 2. a.) Groeninghe Jef Van Hoof W Daar is maar een land Jef Van Hoof o# Klokke Roeland G. De Stroop d| De Zwarte Leeuw G. De Laet 3. Thema en variaties Staf Nees 4. Mi Hij die geen liedje zingen kan E. Hullebroeck b» Ecg Kwezelken Oud vlaamsch lied c4 't Is stille Jef Van Hoof i. Sonata G. Van Hoey aj Vlaanderen dierbaar land Jan Broeckx bj In Vlaanderen F. Mille Het lied der Vlamingen P- Benolt 7. Postludlum J- Denyn ütotDe Vlaamsche Leeuw K. Miry •e openbare prijskampen zullen plaats hebben in den •(■tfcsctiouwburg zoo volgt Maandag IS Juli, te 14. uur Koperen speeltuigen Morrfbl a asi nstru m en ten Dinsdag 14 Juli, te 14.30 uur Zang Donderdag 16 Juli, te 10 uur Cello. Viool Te 13.30 uur Kamermuziek Vttfdag 17 Juli, te 10 uur Klavier Te 4«M uur Klavier De onmogelijkheid van het tegendeel, die men noodzakelij kheid heet en de voornaamste grond is voor het aannemen der waarheid, draagt ook wel den naam van subjectieve waarheid. Zij is niets anders als de zekerheid zelve. Wij kunnen iets zeker te weten komen, door onze zintuigen of ook wel door ons verstand. De eersten geven ons duidelijk te kennen, dat een onweder woedt, dat de zon op en ondergaat; door het laatste weet ik, dat het geheel grooter is dan de deelen. Wij kunnen ook de waarheid van iets uit overeen komstige feiten en gevallen afleiden, namelijk door analogie. De overeenkomst, die wij zoowel in de natuur als in de zedelijke wereld zien heerschen, merken wij terecht als een noodzakelijkheid aan. Wjj hebben aldus een natuurlijke zekerheid der feiten, die den gewonen loop der natuur volgen: in de lente bloeien planten en boomen, in den herfst rijpen appels en peren, in den winter zullen we lange nachten en korte dagen tellen. Daarnevens noemen wij zedelijke zekerheid de overtuiging die ons doet steunen op de gewone overeenkomst van 's menschen zedelijke kaïakter. Wij zijn moreel, zedelijk overtuigd, dat brave menschen onze eer niet zullen ontnemen en dat de gierigaards geen schatten opstapelen om er arme menschen mee te helpen. Willen wij deze tweevoudige zekerheid vaststellen voor ons eigen zelve, dan hoeven wij onze kennis te bouwen op ervaring, op ernstig nadenken of op degelijk onderricht. Vele menschen vormen zich in derdaad een zekerheid van dingen, die ternauwer nood waarschijnlijk en verre na niet zeker zijn. Ze geraken dan verward in vele dwalingen en Ioopen ten slotte hun eigen ongeluk te gemoet. Beschouwen we de zaken van naderbij. Is er geen grond van noodzakelijkheid meer voorhanden, dan wordt een zaak onzeker. Ze kan zoo, maar ook eveneens anders zijn. In deze onzekerheid kunnen wij iets voor waarschijnlijk of voor onwaarschijnlijk hou den naarmate er meer gronden voor of tegen onze voorgestelde waarheid bij te brengen zijn. Iemand kan uit een zak, waarin vijftig ballen zijn, er één uittrekken. Weet ik dat ze alle vijftig rood zijn, zal hij er geen groenen uithalen, omdat daartoe een noodzakelijkheid bestaat, waarvan het tegendeel onmogelijk is. Weet ik daarentegen, dat er negen en veertig roode zijn, en één groene, dan houdt deze noodzakelijkheid op, want er bestaat een mogelijk heid, dat hij den groenen bovenhaalt. Het is echter waarschijnlijk, dat het een roode zal zijn, want er bestaan om zoo te zeggen negen en veertig mogelijk heden tegen ééne. Bij afdaling: 48 tegen 2, 47 tegen 3, 46 tegen 4 vermindert de waarschijnlijkheid, tot eindelijk de kansen (25 tegen 25) gelijk staan. De waarschijnlijkheid laat zich dus berekenen en deze berekening kan zelf een zekerheid hebben, maar de uitslag zelf blijft een onzekerheid. De berekening der waarschijnlijkheid neemt een noodzakelijkheid tot grondslag, die somtijds wiskundig kan worden bewe zen, want ze telt en weegt de uitkomsten volgens eea zuiver rekenkundige bewerking. Zoo kan men eveneens de waarschijnlijkheid van twee worpen teerlingen berekenen. Om van 2 tot 12 te werpen, bestaan er 36 verschillende kansen of worpen. De kam om 2 of 12 te werpen, staat als 1 tegen 35, 3 en 11, als 2 tegen 34, 4 en 10, als »3 tegen 33, 5 en 9, als 4 tegen 32, 6 en 8, als 5 tegen 31, en 7, als 6 tegen 30, bijgevolg als 1 tegen 5. Dit laatste getal heeft dus de meeste kans gewor pen te worden. Het gebeurt nu, dat men het getal kansen of moge lijke uitkomsten niet terstond kan overzien. In dat geval bouwt men zijn berekeningen op een natuur lijke of zedelijke berekening. Onze verzekeringsmaat schappijen passen het beginsel toe en stellen hierbij him vertrouwen in hetgeen er gewoonlijk geschiedt bij, het afbranden van woningen, het vergaan van schepen, enz. Door elkander genomen vergingen er vroeger elk jaar slechts een drietal schepen op hon derd. Neemt de maatschappij Jat cijfer aan, dan berekent zij hierna hare premiën. Wat van brand en ongevalverzekering gezegd wordt, geldt eveneens van levensverzekeringen, lijfrenten, weduwefondsen, enz. De berekening is bij hunne besturen slechts een vooronderstelling op den gewonen loop der gebeur tenissen, die ilit hoofde der noodzakelijkheid vermoe delijk dë beste getallen verschaft. Wij moeten hier aan den anderen kant op het 'oedriegelijke der kansrekeningen wijzen. Het is ge heel iets anders, de berekening zelf op de bepaalde utlkomst als zeker te stellen. Het eerste doet de verzekeraar, het andere gebeurt met alle loterijen en dobbelspelen, waarin alles op de kans eener be paalde uitkomst wordt aangelegd. De berekening is hier van geen nut, want de waarschijnlijkheid Is er op geen vasten grond van noodzakelijkheid gevestigd Tengevolge van de toenemende paplerschaarscbte, gepaard met steeds grootere technische moeilijk» heden, kan ons blad nog slechts op 8 blz ver schijnen Dientengevolge zagen wij ons verplicht een aantal kronieken te besnoeien en andere volledig weg te laten. Wij zullen ons echter inspannen om ons blad voorts zijn plaatselijk karakter te bewa ren en alle inlichtingen en verordeningen publi- ceeren die met de rantsoeneering of het dagelijksch leven verband houden, Onze lezers zullen begrijpen dat wij slechts noodgedwongen tot deze beperking overgaan. Wij durven dan ook verhopen voorts hun ver trouwen te genieten maar op een hersenschimmige vermeende of ver hoopte uitkomst. Hoe is nu een loterij of een dobbelspel op billijke wijze ingericht? Dat gebeurt wanneer de som der voordeelige kansen met de gezamenlijke inlagen der spelers gelijk staat, bijvoorbeeld wanneer tien spelers elk tien frank inleggen en zij ook gezamenlijk hon derd frank terug bekomen. Staan nu de kansen van winst en verlies gelijk als één tegen één, en zijn er vijf om hun inleg te verliezen tegen vijf om dien dubbel te heroveren, zoo zegt ons de kansberekening dat men er op den duur noch bij wint, noch bij ver liest. Vandaar beweren de hartstochtelijke liefheb bers van het dobbelspel, dat het beter is om grof geld te spelen, doch meer dan één heeft door aan zienlijke verliezen in zijn beurs geboet voor het onver standig vertrouwen op deze berekening. Het geheele spel is niet meer dan een raden, een wedden om even en oneven, om kwijt of dubbel. Welken grond van waarschijnlijkheid kan een spe ler aanvoeren, als hij zegt: Ziedaar de vijfde maal dat ik verlies, maar den zesden keer zal ik het winnen. Hij spreekt zoodoende hoop en verwachting uit, maar door welke berekening worden ze gewet tigd? Vele menschen laten zich verleiden bij loterij of spel door de hooge winst, die hun wordt voorge spiegeld. Ze bedenken echter niet dat het getal kan sen vermindert naarmate de winst groot is en dat er geen berekening bestaat, die hen toelaat voor deelige uitkomsten te gemoet te zien. Deze beschouwing is niet alleen nuttig voor spel en loterij, ze is het voor gansch ons dagelijksch leven. Onze minste ondernemingen vergen een berekening der waarschijnlijkheid. Van haar hangt vaak een goed gedeelte van ons geluk af. Wij kunnen wel is waar door onze ervaring en door onze gezonde rede de buiten ons bestaande waarheden leeren kennen, doch wij kunnen de toe komst niet peilen en de gevolgen van onze handelingen, maatregelen en bedoelingen niet overzien. Onze rede moei dus de waarheid nabij komen door zichtbare teekenen of door de ondervinding voorgelicht. Verkrijgen we in weerwil daarvan geen goede uitkomst, zoo zijn we toch bevei ligd van den kant van ons geweten. In alles wat we doen, moet de waarheid het richtsnoer onzer daden zijn. Waar wij de waarheid niet kunnen achterhalen, moeten wij de hoogste waarschijnlijkheid volgen. Als een kundig geneesheer de kwaal van den zieke niet vaststellen kan, berekent hij de goede en kwade teekenen der ziekte. Naar de waarschijnlijkheid hem aan de hand gegeven door deze beschouwing, schrijft, hjj dan ook zijn recept voor. Zullen wij nu een bekwaam dokter ons vertrouwen weigeren omdat hem een lijder is ontvallen? Zullen w\j ons daarom aan een onwetenden kwakzalver overleveren, die eens toevallig een kranke heeft ge nezen Een ervaren en verstandig koopman doet geen aankoopen dan op de gegronde berekening der waar schijnlijkheid van winsten te zullen verwezenlijken. Zullen wij ons vertrouwen ontzeggen aan zjjn eerlijke en verstandige wijze van handeldrijven, omdat hg eens in onvoorziene omstandigheden een deel van zijn vermogen verloor, teleurgesteld in zijn bereke ningen Zullen wjj daarom het voorbeeld volgen van den winderigen speculant, die eens een grove winst deed alleen uit winstbejag en die hierbij zijn vermo gen en dat zijner vrienden In de waagschaal bracht? Wij hebben ons zelf niets te verwijten wanneer wjj iets onbeduidends wagen of iets opofferen, dat ons niet schaden kan, doch wij kunnen geen waagstuk ken voor ons geweten vrijpleiten, waardoor wij onze bezittingen of huishoudelijke belangen prijs geven. In zulke gevallen doen wij iets of laten wij iets na, wat door een verstandige berekening wordt afge raden. Laatste waarschuwing *oor onaoldoende Hrktdempiftg Debacker, Statiestraat, 48 Dewlldt, EWerdingestraat, 6.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1