DE KORTRIJKSCHE VERZEKERING I In LAPIERE'S Zaal. d'Hoodtstr. i Zielmissen HET YPERSCHE 17-7-1942 3 ALLERHANDE NIEUWS LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. Op Zondag 19 Juli, vanaf 6 ure De gekende komiekzanger en siffleur M. LAEVENS Gevonden en Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van Yper Ontslaging van Schepenen Toegelaten Taxis HANDBOOGSCHIETINGEN ZILLEBEKE - HOOGHE ZON DAGRUST De Apotheek van M. VANROBAEYS, Boterstraat is alleen open op Zondag 19 Juli 1942 St jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKINGEN STERFGEVAL YPER. Reeks diefstallen. Vrijdag laatst, om streeks 10 u 30 voormiddag, plaatste de genaamde Pe- perstraete Achiel, van Yper, zijn rijwiel- tegen den gevel van het postgebouw alhier, Rijselstraat, waar hij een boodschap verrichten moest. Toen hij een vijftal minuten later terug buiten kwam. was zijn velo spoor loos verdwenen. Zaterdag namiddag, even vóór 3 uur. ging Perello Samuel, wonende Tegelstraat, een verpleegde bezoeken in het Moede.huis en plaatste zijn fiets op den afgeslo ten koer dezer inrichting. Na een afwezigheid van een tiental minuten stelde hij eveneens de verdwijning van zijn rijwiel vast. Zondag morgen bestatigde landbouwer Kinget Ur- bain. wonende Meenensteenweg. dat gedurende den nacht een 100 tal aardappelstruiken uitgerukt waren op zijn veld gelegen langs de Buitenwandeling, tusschen het Hoornwerk en de Rijselpeort Maandag voormiddag werd zekere J. J., van Yper. door de politie op de vestingen betrapt, terwijl hij er bezig was met boomtakken af te zagen. Proces-verbaal werd tegen hem opgesteld Ten nadeele van Beirnaert Marcel, wonende Pope- ringhesteenweg. werden er in den nacht van Maandag op Dinsdag een 20 tal aardappelstruiken gerooid in zijn moestuin gelegen bij het Sashuis langs de vaart Yper- Komen. tusschen den Dixmudesteenweg en de Maar schalk Haiglaan. Botsing. Zondag namiddag, rond 2 u 30, kwam de wielrijder Vyncke Henri, wonende Bruggesteenweg, door de Dixmudestraat gereden in de richting der Groote Markt Rechtover het Café de Londres moest hij plots naar links zwenken ten einde een persoon te vermijden, die met een rijwiel aan de hand uit genoemde herberg kwam Op hetzelfde oogenblik kwam een andere wiel rijder. de genaamde Comeyne Gerard, van Gheluwe, uit de Janseniusstraat gebold en botste alzoo tegen Vyncke. wiens rijwiel beschadigd werd Nopens de nakende opening van een Agentschap der BANK VAN ROESELARE in de Diksmuidestraat. 22, waarvan wij reeds verleden week een kort bericht brachten, vernemen wij nog dat dit Agentschap inderdaad, tegen einde Augustus e. k. in werking zal zijn. M. EMILE DEZEGHER, die reeds vele jaren t» leper in het bank bedrijf actief was, heeft de leiding van dit agentschap in banden. ZONNEBEKE. Diefstallen. Ten nadeele van Jules Verbrngghe werden 's nachts 3 roeden erwten gestolen Na den erwtenpluk bij landbouwer Gerard Taillieu trokken de plukkers er met erwten vandoor. Zekere A. S., uit leper, werd betrapt met 8 kgr. en liep proces-verbaal op. BESELARE. Diefte. De op ronde zijnde boeren wachters ontmoetten Donderdag nacht een verdacht winlrij- der, drager van 3 fietsbanden. Het nummer van zijn taksplaat werd opgenomnn. Het onderzoek leidde tot de aanhouding van zekeren Cyriel Vanneste uit Moorseele. die naar leper werd overgebracht. De fietsbanden zouden afgedaan geweest zijn van den triporteur toebehoorend aan zekeren Sercu, Zandberg leper. Denzelfden nacht werd ten nadeele van Th. Bruggeman een hoeveelheid sjalotten uitgetrokken. OOST-NIEUWKERkE.— Gouden bruiloft. De echt- genooten Charles Haspeslagh-Declerq Emma herdachten de vijftigste verjaring van hun huwelijk dat in Juni 1892 ingezegend werd Te dezer gelegenheid werd te 9 u. een plechtige mis van dankzegging opgedragen, welke door een overgroote menigte vrienden en kennis sen bijgewoond werden. Nadien ontvingen de jubilaris sen talrijke blijken van deelneming in hunne vreugde WOESTEN. Tuinbouw. Onze gilde hield verleden Zondag haar maandetijksche vergadering, doch deze was, als telken jare, voorbehouden voor de vrouwen onzer leden. Zeer talrijk was de opkomst De voorzitter wenschte onze bondsleden geluk om hun solidariteitsgevoel in het bijwonen der missen die gedaan werden voor onze afgestorvene mede leden Dan werd het woord verleend aan Mej. Vandeberghe, die gedurende geruimen tijd de aanwezigen onderhield over zeer veel hoogst nuttige zaken, die onze huishoudkunde aan belangen. Men kon een muis hooren loopen, zoozaer was de aandacht geboeid. Er werden nog een paar bestuurszaken afgehandeld en tot de tombola overgegaan. Deze bestond uit een partij jonge raskonijnen (Witte van Dendermonde). Alle begeerige wenschen konden niet vervuld worden, daar het aantal exemplaren te gering was. Of onze vrouwen wenschen meer zntke verzorgde vergaderingen te kunnen bijwonen hoeft niet gezegd en of de gelukkige winsters der raskonijnen hun lief beestje zuilen vertroetelen, dit hoeft ook geen betoog. GELUVELD. Ongevallen. Bij het lossen van een wagon op de statie te Geluveld, werd de genaamde Salens Jules met zijn hand gevat tusschen de kar en den wagen. Gevolg een gekneusde hand en 14 dagen werkonbekwaam heid. De genaamde Verschoore Louis had vergeten dat het gevaarlijk is per rijwiel aan een auto te hangen. Hij kwam •■zacht op de straatsteenen terecht en schoot er bijna het rechteroor bij in. Gelukkig kon dit lichaamsdeel nog heraan- gepast worden. Gevaarlijk. Autovoerder Carrein, van Zillebeke, nam den linkerkant der baan oin zijn meikkruiken af te zetten. Hij wierp de deur zijner kabien zoo onzacht open dat de genaam de Herreman Albert tegen een boom geslingerd werd en de reahtsrbil gespleten. Proces-verbaal werd opgemaakt. Lang durige werkonbekwaamheid. ■imam» muit Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo nie' vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N. V. HOOFD - OPZIENER Werden ten politiebureele aangegeven GEVONDEN. Vrijdag 10 Juli, door M. Leire Lucien, Nieuwstraat, een kerkboekje en eenige rantsoeneerings- zegels. Maandag 13, door M. Dubois Roland, Hruggesteenweg, een armband met steentjes versierd. Donderdag 16, door M. Sedeyn Arthur, van Elverdingbe, een pels. VERLOREN. Donderdag 9 Juli, door Me Vanraes Ra chel, Dixmudestraat, een rubberband voor bagagedrager van rijwiel. Vrijdag 10, door M. Demeyere Raymond, Rijselstraat, een zwarte vulpen met gouden pen, merk Original Böhler Door M. Vanhecke Hector, Augustinestraat, een duplicata van verzekeringspolis en een aanvraagbiljet voor geboorte akte. Zaterdag 11. door Me Verwarde Adrienne, van Poperinge, een armbandje met haar naam langs binnenzijde ingegtift. Maandag 13, door M. Meuleman Robert, Kaaistraat, een zwarte kerkboek. Door M. Luyten Robert, Maarschalk Haiglaan, zijne een- zelvigheidskaart. Dinsdag 14, door Me Dochy Yvonne, Lindendreef, hare kleederkaart Door Me Vermeersch Marcella, Lindendreef, een soort va- lits inhoudende 2 kinderhemden en 2 paar katoenen rozen zokken. Woensdag 15, door Me Moudry Hélène, Ligywijk, hare eenzei vigheidskaart. van den 10 tot den 16 Juti 1942 Geboorten Outtier Dirk, Recollettenpoort, 5, Poperin- gesteenweg, 159. Latré Jeannine, Recollettenpoort, 5, van Boezinge. Lout Rosa, Recollettenpoort, 5. van Vlamertinge. Philippe Rozanne, Recollettenpoort, 5, Capucienenstraat, 19. Vermeulen Etwin. Recollettenpoort, 5, Meenensteen weg, 140. Vertaillie Carlos, Dikkebuschsteenweg, 122. Overlijdens Saesen Roger. 15 jsar, student, ongehuwd. Rijselstraat, 198. Boonefaes Marie-Thérèse, 67 jaar, z. b., wed. Schaecht Alois, Godelievestraat. 14. Huwelijksbeloften Camille Proesmans, wachtmeester der rijkswacht, te Brussel en Antoinette Verdruye, z b. te Yper. - Maurice Vanderbauwhede, garagist, te Yper, en Theodora Blasuis, gezelschapsjuffer, te Brugge. Gaston Debeer, plafonneerder, en Suzanne Reydant, fabriekwerkster, beiden te Yper. Maurice Hoorelbeke, wever, en Margarita Minnekeer, fabriekwerkster, beiden te Yper. Gerardua Wullus, regent, te Yper, en Ida Alexander, landbouwster, te RoesbruggeHaringe. In het Staatblad van 12" dezer verscheen een besluit waarbij uit hun ambt van schepen ontslagen werden te Staden, de Heer Van Eeckhoutte. en te Rentage, de Heer Delva Van Maandag morgen 20 Juli tot Zondag avond 26 Juli 1942 inbegrepen L LAMAIRE. Casselstraat. 2 J TIMPERMAN. Groote Markt D SEDEYN. St. Jacobstraat, 3. STAANDE PERS ZONDAG 19 JULI 1942 Om 14 4 uurBEVEREN-YZEROpper vogel 150 fr.; Twee zijdvogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 40 fr.; Kleine vogels 20 fr en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. DINSDAG 21 JULI 1942 Om 15 uur: YPER WILLEM TELL: (Vaart) Oppervogel 150 fr.; Twee zijdvogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 35 frAlle vijftal een primé van 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr. ZONDAG 26 JULI 1942 Om 14 uur Westvleteren. St Sixtus. Inleg 25 frank Om 15 uur stiptGeluveld. Maandag 27 Juli 1942 Om 14 J uur Boestaghe Inleg 13 50 frank. LIGGENDE PERS ZONDAG 19 JULI 1942 Om 14 5 uurLANGEMARK, In St ThomasOpper vogel 80 fr.; Twee zijdvogels, elk 40 fr.; Twee kallen, elk 30 fr.; 6 hoekvogels aan 25 fr Kleine vogels 15 fr en boven de 60 schutters aan 20 fr. Inleg 20 frank. Uitvlag Kampioentchieting na den S" dag i; Degraeve René 32 P- 9. Desmui Urb. 16 P. 2. Sercu Cam. 25 P- 10. Leroy Marcel 16 P- 3 Sercu Rich. 23 P- 11. K. Bostyn 15 P- 4. Sercu Gaston 21 P- 12. Decnudt C. 14 P- 5. Bordeaux W. 18 P- 13. Radijs N. 14 P- 6. Devoldere G. 17 P- 14. Vandenberghe A. 14 P. 7. Deronne Ern. 16 P- 15. Bouciqué A. 13 P- 8. Bordeaux Leon 16 P- 16. Gaucquier R. 13 P. En wat nu gezeid van de Sercu's Richard schiet zoo maar in een schieling 10 punten, Camial 7, en 't kakkernestje Gaston ook maar 7, 't is om te wanhopen er zijn geen jon gens meer En de groote menschen, de zoo gezegde oude gloriën, die kunnen geen puid meer biechten... 'k Wil niemand noemen, want ik ben er ook bij. Triporteur. Zondag 19 Juli Plechtigheid van O. L. V. van het H. Scapulier en slniting van het Octaaf. Te 7 u., Algeneene Kommunie voor den vrede. Te 9 Vi u., Plechtige Hoogmis met Sermoen. Te 5 u., Lof, Sluitingsermoen met Pauzelijken zegen. Processie in den kloosterhof, waar ook de vrouwen toege laten zijn Mijnheer en Mevr ouw Michel Bories-Eggermont Mejuffer Fernande Bories Mejuffer Suzanne Bories Mijnheer en Mevrouw Ferdinand Bories-Descamp- en kinders Mijnheer en Mevrouw Louis Margot-Bories en zoon Mijnheer en Mevrouw Raymond Bories-Peeters en zoon Mijnheer en Mevrouw André Bories-Devos en kinders Mijnheer en Mevrouw Maurice Ossieur-Eggermont en kinders Mijnheer en Mevrcuw Joseph Eggermont-Hubert en kinders De kinders van wijlen Mijnheer Achiel Bories De familiën Bories, Eggermont. Laurie en Doussy danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen, om de blijken van deelneming betuigd bij het afstervan van Mejuffer Denise-Eveline-Adrienne BORIES hunne teergeliefde dochter, zuster, neef en nicht, en voor hunne tegenwoordigheid op den lijkdienst (3724» O Mijnheer Remi Vermeeren Mijnheer en Mevrouw Jeróme Vermeeren-Deleu Mijnheer Daniel Vermeeren Mijnheer en Mevrouw Arthur Tresy-Van Becelaere Mevrouw Weduwe Ivo Vermeeren-Vertriest Mijnheer en Mevrouw Daniel Tresy-Gadeyne Mijnheer en Mevrouw Charles Broeckaert-Tresy Mijnheer en Mevrcuw Maurice De Mets-Vermeeren Mijnheer en Mevrouw Bernard Vertriest-Schiettecat Mijnheer en Mevrouw Jules Vertriest-Pattyn De familiën Tresy. Van Becelaere. Bayens. Landerwyn. Woussen. Vermeeren, Vertriest en Vanhove. in de onmogelijkheid alle vrienden en kennissen afzon derlijk te bedanken, bieden hun langs dezen weg. hun oprechten dank voor de blijken van deelneming hun betuigd tijdens het afsterven van Mevrouw Remi VERMEEREN geboren Adrienne-Allce Tresy hun teergeliefde echtgenoote, moeder, dochter schoon- doohter. zuster, schoonzuster en voor hunne tegen woordigheid op de begrafenis. (3725) Heer Florimond Hollebeke Heer Etienne Hollebeke Heer en Vrouw Edmond Debrouwer-Gikiere De familiën Debrouwer, Gikiere en Hollebeke. melden met diepe droefheid het afsterven van hunne teergeliefde echtgenoote. moeder, dochter en bloedver wante. Vrouw Florimond HOLLEBEKE geboren Magdalena-Margareta Debrouwer te Yper. den 22 Maart 1907 en aldaar godvruchtig over leden. den 17 Juli 1942, De Lijkdienst, gevolgd van de Teraardbestelling. zal plaats hebben in Sint Maartens Kathedraal te Yper. op MAANDAG 20 JULI 1942, om 9 uur Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen, die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper. Kalfvaart. Nr 1. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 JULI, om 8.30 uur, in St-Maartenskathe- draal. tot zielelafenis van Juffrouw Cecile DEVOS. (3721) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 JULI, om 8.30 uur, in Sint Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Petrus MADOU - DOBBELAERE en dochter Yvonne. (3714) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 JULI, om 8 30 uur, in de kerk der E P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Valère VANDAMME-LEROY en hun dochter Vrouw Alida VANDAMME echtgenoote van Georges Molein. (3700) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 JULI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk. toé zielelafenis van Heer Charles-Louis CASIER echtgenoot van Vrouw Prudence Claeys gewezen bureeloverste der buurtspoorwegen. (3698) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 JULI, om 9.30 uur, in de keTk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer René DENYS. (3699) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 JULI, om 1130 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer Andre BEUN (3694) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 JULI, om 8-30 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Arthur VANCAPPEL. (3742) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 JULI, om 9 uur, ta Sint Niklaaskerk tot zielelafenis van Juffrouw Agnes DECROCK dochter van Heer Elie en Vrouw Irma Bouw. (3722) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 JULI, om 10 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Louise BENOOT echtgenoote van Heer Jules Vanraes (3723) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 26 JULI, om 11.30 uur, in St-Maartenskaihe draal, tot zielelafenis van Heer Maurice CHERCHYE. (3715)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3