DUITSCHE LECERBERICHTEN HET TPERSCIE 17-7-11*2 De verhandelingen in Reichskredietkassenscheine Waarschuwing tegen Sabotagedaden UITTREKSEL VAN VONNIS V rou wenkroniek Eenvoudige recepten. Koninklijke Hof bouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper TREKKING (Korte inhoud) V RUCHTKLOOZE AANVALLEN DER SOVJETS DE DON OVER EEN BREEDTE VAN 35» KM. BE REIKT ZWARE VERLIEZEN DER VIJANDELIJKE HANDELSSCHEEPVAART. WOENSDAG 8 JULI 1942 In net gebied tusschen Charkow en Kursk hebben de Duitsche on verbonden troepen de doorbraak vergroot Vijandelijke tegenaanvallen ten Westen van Woronesj leden schipbreuk Ten Noorden en Noord-Westen van Orei werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen Ten Zuiden van Rschew werden sterke vijandelijke groepen ngesloten In den Noordelijken sector ondernam de vijand enkele aamrallen, doch zonder succes In het zeegebied der Kola-baai werden lucht- en zee- os-issen gebombardeerd Ten Noorden van het schier eiland Kanin werd een vijandelijk bewakingsschip ge kelderd Formaties gevechtsvliegtuigen en Duitsche duikboo- ten hebben in de Noordelijke IJszee een groot Engelsch- Amerikaansch konvooi, dat voor Archangelsk bestemd w as aangevallen en slaagden erin een Amerlkaanschen kruiser en 32 vijandelijke schepen, met in totaal 217 100 brt te vernietigen In Egypte werd een Britsche aanval verijdeld. Malta werd opnieuw bestookt en tijdens luchtgevechten ver loor de vijand 14 vliegtuigen. Militaire doeleinden in het gebied van Dover werden door de verdragende legerartillerie onder vuur geno men Voor de Engelsche Zuidkust werden twee schepen van ieder 10000 brt door lichte gevechtsvliegtuigen ge kelderd In den afgeloopen nacht werd het haven- en industriegebied van Middlesborough opnieuw gebom bardeerd DONDERDAG 9 JULI Ten Westen van den Don werd het afweerfront der Sovjets over een breedte van meer dan 500 km aan het wankelen gebracht Ten Noorden en Noord-Westen van Orel werd de vijand, na vier dagen strijd, met zware vc-liezen teruggeslagen. In het achterwaartsche gebied van Rschew werd de omsingelde vijand meer en meer opeengedrongen Aan het Wolchowfront mislukten de Sovjetaanvallen tegen een bruggenhoofd Moermansk werd door vliegtuigen doeltreffend ge bombardeerd. Gister werden 75 Russische vliegtuigen neergehaald, slechts 2 eigen toestellen gingen verloren Van 23 Juni tot 6 Juli verloor de Russische luchtmacht 960 vliegtuigen, tegen 89 Duitsche In Egypte werd de tegenstrever bij El Alamein ach- terultgeworpen. Malta werd opnieuw aangevallen Bij luchtgevechten werden 11 Britsche vliegtuigen neerge schoten De Britsche luchtmacht viel tijdens den nacht enkele plaatsen in het Noord-West Duitsche kustgebied aan. De burgerbevolking, vooral te Wilhelmshaven. leed ver liezen. Drie der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Langs de Engelsche kust viel een snel- bootflottielje een vijandelijk konvooi aan en kelderde zes koopvaardijschepen met in totaal 19 000 brt Een ander schip werd beschadigd. Sedert het begin van den oorlog werden 400 Britsche vliegtuigen in de Duitsche baai neergeschoten. YRUDAG 10 JULI In den Zuidelijken sector van het Oostfront wordt de achtervolging van den wijkenden vijand voortgezet. Ont- lastingsaanvallen der Sovjets ten Noord-Westen van Wo- ronesch leden schipbreuk Ook de vijandelijke aanval len ten Noorden en Noord-Westen van Orel werden af geslagen Doorbraakspoglngen der bij Rschew omsingel de Sovjetkrachten mislukten. De Duitsche luchtmacht steunde krachtig en met succes alle operaties van het landleger 78 Sovjettoestellen weiden neergeschoten. Vijf eigen vliegtuigen keerden niet terug Van de nog overblijvende schepen van het groot En- gelsch-Amerikaansch konvooi in de Noordelijke IJszee werden gister nog drie stoomschepen gekelderd. De luchtaanvallen op Malta werden overdag en bij ■acht voortgezet Uit het konvooi, dat 'langs de Engelsche kust door snelbooten aangevallen werd. slaagde men erin nog een bewakingsschip te kelderen en een koopvaardijschip te beschadigen In het Kanaal werd een Britsche kanon neerboot door een mijnenveger geramd In de bocht van Heligoland werden drie Britsche vliegtuigen neer gehaald ZATERDAG 11 JULI Tijdens de aanvalsoperaties ten Westen van den Don werd de vijand vernietigend verslagen. Na de inname van Woronesch werd de Don. ten Zuiden van deze stad. over een breedte van 350 km bereist Bij net verloop dezer gevechten werden tot hiertoe 88 689 gev.angenen gemaakt en een onoverzienlijke hoeveelheid tanks, ka nonnen en ander materiaal buit genomen of vernietigd. 540 vliegtuigen erden neergeschoten De achtervolging van den vijand wordt voortgezet. Haveninstallaties aan de Kaukasuskust en aan de zee van Azov werden door het luchtwapen bestookt. Lenin grad werd door zware legerartillerie beschoten. In de Finsche golf werd een vijandelijke aanval op het eiland Someri verijdeld In het hooge Noorden bombardeerde het luchtwapen het visschersschiereiland. In de Noorde- li ke IJszee werden twee handelsschepen, een destroyer en een bewakingsschip vernietigd. In de Kola-baai werd een handelsschip van 6000 brt. gekelderd De Sovjets verloren gister 94 vliegtuigen 7 eigen toestellen worden vermist In Egypt ehebben hevige gevechten plaats rond El Alamein Ludhtaanvallen op Malta richtten aldaar nieuwe verwoestingen aan. Van 27 Juni tot 9 Juli verloren de Britten 223 vlieg tuigen Tijdens dezelfde periode gingen 54 eigen toe stellen in den strijd tegen Groot-Brittannië verloren. ZONDAG 12 JULI Duitsche dutkbooten hebben ln den Atlantischen Oce aan en in de kustwateren van Amerika 18 vijandelijke handelsschepen getorpedeerd eener gezamenlijke tonne- maat van 116 000 ton Een ander schip van 7 000 ton werd beschadigd. Drie zeilschepen werden door het ar tillerievuur gekelderd In 't geheel hebben de Duitsche onde zeebooten sedert den 1 Juli 34 schepen, metende 225 900 brt tot zinken gebracht. In den Zuidelijken sector van het Oostfront wordt de wijkende vijand zonder ophouden achtervolgd- Militaire instellingen werden gebmbardeerd te Rostov en in ver scheidene havens van den Kaukasus. Vijandelijke ont- lastlngsaanvallen ten Noord-Westen van Woronesch ble ven zonder uitslag. Ook zijne aanvallen op het Wolcho- front mislukten. Ten Noorden en Noord-Westen van Orel herhaalde de vijand te vergeefs zijne hevige en met tanks ondersteunde aanvallen. De Sovjetische lucht macht verlior gister 74 toestellen. Zes eigen vliegtuigen worden vermist Britsche vliegvelden op het eiland Malta werden met bommen bestookt Aan de Zuidkust van Engeland wer den twee destroyers ln den grond geboord- Aan de En gelsche Oostkust werden militaire doeleinden verieden nacht met bommen van zwaar kaliber aangevallen In het St George kanaal werd een vrathtboot beschadigd Britsche vliegtuigen deden gister avond een aanval <jp de steden Flensburg en Dantzig In laatstgenoemde stad werd schade in de bewoonde wijken aangericht en tal-ijke kinderen vonden den dood in een vernield hoa- nftaal Vier der aanvallende vliegtuigen werden neer- zware bommen getroffen De ten Zdid-Westen van Rschew ingezette aanval leidde, na elf dagen strijd, tot de omsingeling en vernietiging van verscheidene vijandelijke divisies. De vijand leed bloedige verliezen Meer dan 30.000 gevangenen werden gemaakt en groote hoeveelheid materiaal buit genomen Op het Wolchowfront leed een vijandelijke tegenaan val schipbreuk. Een op den westelijken oever gelande strijd groep werd vernietigd. In de Finsche golf werd een Sovjetische duikboot gekel derd De haven van Rosta bij Moermansk werd gebombar deerd. In Egypte werden nieuwe aanvallen van den vijand afge slagen. De vernieling van Britsche luchtvaartbasissen op het eiland Malta wordt voortgezet. In de haven van Hrixham. aan de Engelsche Zuidkust, werd een bewakingsschip gekelderd en een groot vrachtschip beschadigd. DINSDAG 14 JULI In den Zuidelijken sector van het Oostfront werd het Duit sche aanvalsfront naar het Zuiden toe verbreed. Vijandelijke stellingen werden doorbroken, in aftocht zijnde kolonnes werden verslagen en ten Noord-Westen van Woronesch werd een vijandelijke strijdgroep omsingeld. In den centralen sec tor werden plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. De opperbevelhebber van het tweede Sovjet stootleger werd gsvangen genomen. In Egypte slechts plaatselijke bedrijvigheid bij EI Alamein. De Britten verloren er 12 vliegtuigen. Voor de kust van Palestina werd een in konvooi varende tankboot door twee torpedo's eener Duitsche duikboot ge troffen. Op Malta worden de luchtbombardementen onophou delijk voortgezet. Bjj de Engelsche Zuidkust werd een Britsch bewakings- scbip tot zinken gebracht. Boven de Kanaalkust werden gister vier vijandelgke vliegtuigen neergehaald. Britsche bommenwerpers voerden verleden nacht aanval len uit in het Rijnsch-Westfaalsch gebied. Voornamelijk te Duisburg werd schade aan woonwijken toegebracht. Vijf der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. WOENSDAG 15 JULI ln het Oosten rukken de Duitsche en verbonden troepen snel vooruit. De achtervolgde troepen worden in de pan ge hakt en hun verbindingen afgesneden. Hevige Sovjetaanval len op bet bruggenhoofd Woronesch werden afgeslagen. In den centralen sector leden plaatselijke aanvallen van den vijand schipbreuk. Succesvolle luchtaanvallen werden uitge voerd op Rostov en op een vijandelijke luchthaven in het ge bied van Moermansk. In Egypte werden in den Zuidelijken sector Britsche ver kenningsgroepen verslagen. Malta werd over dag en bij nacht gebombardeerd. De Belgische Bankvereeniging heeft aan haar le den laten weten dat, bjj beslissing van de hoogere overheid, het voortaan verboden is aan alle Belgische banken 'stortingen in Reichskreditkassenscheine te aanvaarden, in Reichskreditkassenscheine te betalen of Reichskreditkassenscheine tegen Belgische frank te verwisselen. Voortaan dienen de personen van Belgische nationaliteit, die Reichskreditkassenschei ne bezitten, zich tot de Nationale Bank te wenden. Die verhandelingen zjjn onderworpen aan de vol gende regels: Vanaf 100 Reichsmark moet de eenzelvigheids kaart voorgelegd worden van den aangever, met plaats en nummer terwijl naam en adres van belanghebbende op het ruilborderel moeten aangeduid worden. Voor 1000 Reichsmark is de herkomst der biljetten op het borderel aan te duiden. Vanaf 10.000 mark zullen de vragen tot omwisseling niet terstond mogen in gewilligd worden. Dit wil niet zeggen dat Reichskreditkassenscheine ophouden betaalmiddel te zijn. Zooals voorheen moet iedereen overal de Reichskreditkassenscheine aan vaarden waar ze ter betaling aangeboden worden. De militaire overheid publiceert volgende bekend making. Den laatsten tijd werd de bevolking in toenemende mate van vijandelijke zjjde door omroepuitzendingen en vlugschriften aangezet, aan het plegen van sa botage deel te nemen om daardoor de openbare orde en den normalen gang van het economisch leven te storen. Ten einde onbezonnen elementen hier te lan de er nadrukkelijk tegen te waarschuwen, zich door de vijandelijke propaganda 'e laten medesleepen, werden over het gansche ambtsgebied van den mi litairen bevelhebber een vrjj aanzienlijk aantal gijze laars genomen, die in geval van daden van sabotage gepleegd zouden worden, door de bezettende macht verantwoordelijk zullen worden gesteld. De inwoners van Belgie en van Noord-Frankrjjk worden derhalve hierbij nogmaals aangemaand zich bezonnen te gedragen en daden van sabotage van om het even welken aard te helpen verhinderen, ver mits zij het lot van hun medeburgers, die als gijze laars werden aangeduid, in de hand hebben. De militaire bevelhebber in Belgie en Noord-Frankrijk (get.) von Falkenhausen, generaal der infanterie MAANDAG 13 JULI De achtervolging van den vijand wordt in den Zui- «■-' ken sector van het Oostfront met behulp der lucht- Mcllt voortgezet. In de haven van Noworosisk. aan de drijvende dokken door Bjj beslissing genomen door den Heer Arrondis- sementskommlssaris van leper: VAN ZEVEREN Florimond, aardappelhandelaar Statiestraat, 26 Oudenaarde, wordt veroordeeld tot' eene geldboete van ZEVEN HONDERD DUIZEND FRANKEN. (700.000 fr.) wegens het afsluiten van aardappelkontrakten ln strijd met de wettelijke be palingen omtrent de vaststelling der prijzen van aardappelen; Met inlasschlng van dit uittreksel ln de dag- en weekbladen: Vooruit, Volk en Staat, Het Ypersche en de Poperingenaar. Met aanplakking op vflf plaatsen ter woonplaats van veroordeelde en ln al de gemeenten van het Ar rondissement leper. iH^let Ten"?,^nf1 015 ko8ten «lezes, van aanplak king en publikatle. 1 Oedaan te leper, den 8 Juli 1942 (get.) Wil J.EM BOONEN AARDAPPELGEHAKT. Benoodighcden: 100 gr. gehakt vleesch, 200 gr. fijngewreven aardappelen, 2 lepels meel, 20 gr. Mar garine, 5 gr. aardappelmeel, 1 dl. water, peper, zout, kruidnoot. Bereiding: Vermeng het vleesch met de aardappe len, één lepel bloem, peper, zout en kruidnoot. Maak er een koek van of kleine koekjes, en rol ze ia het overige meel goed effen om barsten te voorkomen. Bak deze in de heete margarine en wanneer ze gaar zijn, maakt ge de saus af met het water en het aangelengde aardappelmeel. Laat de saus even goed doorkoken. VARKENS- of KOEITONG met TOMATENSAUS. Benoodighcden1 varkens- of 1 koeltong, 1/2 sel der, porei, wortel, 1/4 1. tomatensaus, peper, zout, gehakte peterselie, naar keuze: augurkjes. Bereiding: Zet de tong daags te voren te week ia zoutwater; verversch 2 k 3 maal. Zet dan de tong op in koud water met peper en zout; voeg er de fijngesneden groenten bij en laat ongeveer 1 uur tot 1 u. 30 koken. Neem de tong uit den bouillon e« ontdoe ze van het vel. Snijd ze aan stukjes, leg ze op een warmen schotel, overgiet met tomatensaus en garneer met augurkjes en gehakte peterselie. WITTE KAAS MET VRUCHTENGELEI. Benoodigheden: 100 gr. witte kaas, 50 gr. suiker, 1 ei, 1 dl. afgeroomde melk, 50 gr. vruchtengelei, eea pakje vanillesuiker. Bereiding: Meng de kaas, de suiker, de vanillesui ker en de eierdooier zeer goed met een eierklopper. Roer het in sneeuw geklopt eiwit er door. Doe dit mengsel in een glazen schotel en garneer met vruch tengelei. Mag opgediend worden met droge beschuit jes. Diefstal in 't Nazareth In den nacht van 26 op 27 Juni 1.1. werden in den hof van 't Oude Mannengesticht, beter gekend onder den naam van 't Nazareth verscheidene konijnen ge stolen. De dieven moesten zekerlijk goed den handel en wandel van 't Gesticht kennen vermits de diefte ge pleegd werd enkele dagen vóór de konijnen moesten geslacht worden. Sedert verscheidene maanden wer den de konijnen gemest met het doel, deze als hoofd- spijs te gebruiken uitsluitend voor de kermis der oude mannetjeswelke telken jare plaats vindt op den dag der H. Aanbidding in 't gesticht, zijnde 2 Juli. De Z. Eerwaarde Moeder Overste en haar lofwaar dige medezusters hadden noch moeite, noch inspan ning gespaard om ook dit jaar en dit spijts de heer- schende schaarste aan levensmiddelen, voor de oude ventjes een mondje fijn te bezorgen. Hoe groot was dan niet de teleurstelling in 't gesticht toen besta- tigd werd, dat de konijnen gestoren waren. Het voor naamste en kostbaarste gedeelte van 't noenmaal der oudjes was door booshaardige handen weg gehaald. De tegenwoordige tijden lieten nu maar niet toe het kostbaar gerecht in een paar dagen te ver vangen, ware het niet geweest dat telkenmale in 't menschleven den nood het grootst is, de redding eveneens het dichts nabij is. Enkele uren nadat de diefte rondom het Gesticht bekend was, melden zich reeds verscheidene per sonen van 't gebuurte aan bij Z.E. Moeder om hun spflt en afkeuring over deze laffe daad uit te druk ken en tevens om een of meer konijnen aan te bren gen ter vervanging der gestolen. Groot was de vreugde toen de Z. E. Moeder Over ste diep ontroerd door dit hartelijk gebaar van haar buren, aan hare medezusters en haar oudjes de blijde tijding kon mededeelen dat de kermis toch kon doorgaan dank zij de bereidwilligheid en vrijgevig heid van medelijdende harten. Uit deze gebeurtenis kan afgeleid worden hoezeer de Ieperlingen de diefte gepleegd in 't Oude Mannen- gesticht ten zeerste afkeuren en met den vinger wij zen, omdat het hier gaat over het berooven van spij zen uitsluitend bestemd voor arme en oude menschen die toch eenmaal op een jaar hun kermis mogen hebben, en hoezeer de Z. E. Moeder Overste en haar schaar van medezusters de sympathie en eerbied van de Iepersche bevolking genieten van om *t even welke stand of afkomst zij mogen wezen. Uilenspiegel. Het Vlaamsche Kruis Afdeeling ELVERDINGE E. H. B. O. Een cursus voor eerste hulp bij ongevallen wordt gegeven te Elverdlnge Gemeentehuis), op 21 Juli. om 19 nnr. De leergang Is voor mannen en vrouwen, die den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, toegankelijk. Als lesgever treedt op Dr, CARTON. Inschrijvingen worden gedaan bij den aanvang der carsue. I- ZONDAG 19 JULI 1942, OM 15,80 U. In het gewoon lokaal AU SACMON ALGEMEENE VERGADERING Dagorde: 1» Lezing van het verslag der vorige vergadering. 2° Mededeelingen; So Beoordeeling der aanbrengsten; 4» Voorstelling van nieuwe leden; 5» Voordracht door H. Caster; 6° Tombola. Namens het bestuur. De Secretaris. De Voorzitter. F. DETHOOR Hector CASEKR VERWOESTE GEWESTEN 1M2 242* trekking van 10 Juli 1942 Serie 99.706 nr. 14 wint 250.000 fr. 100000 fr16 8Crte llSX9 nr 4 wüwen De obligaUes van deze series welke geen lot be komen. worden terugbetaald met S12 fr.BO of 300 fr. volgens dat ze &l dan niet omgezet werden krachtens het Kool besluit van 11 Mei 1935.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4