1 K Kleine Aankondigingen Onvolledige Vrachtauto 6 'i Bij Brielen Sport ATHLETIEK Gemeente BOEZINGE GROOTE PRIJS Brouwerij Het Sas VELOKOERS voor JUNIORS Handelaars, voor regelmatige controol uwer boekhouding PARMENT1ER ROBERT Alidor Vandeputte, Kaai, Yper - Til. 243 TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND MEN ZOEKT TE HUREN TE HUUR GEVRAAGD 7WOONHUIS TE HUREN GARAGE VROUW ALLEEN VRAAGT^ Heer alleen zoekt Logeerkamers Te koop Heeren- en Damesvelo TE KOOP WINKELTOOG TE KOOP PIANO Te koop Radio Adres ten bureele. Te koopgroote hoeveelheid poreiplan ten Te koop Radio Te Koop Kindervoituur Te koop Te koop Oude Tegels Te koop Nieuw kostuum (wol) Te koop gevraagd per occasie VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ "GEVRAAGD DEFTIGE MEID Belgische Firma vraagt werkkrachten Gevraagd Goede Smidsgast Zuivere Bieënhoning AUTOBUSDIENST BIZET - YPER Wielrijders Velobanden GEVRAAGD 7~ Bekwame meid voor Heerenhuis te leper GEVRAAGD BEKWAME MEID Meisje 18 jaar vraagt plaats Gevraagd Meid van 16 tot 20 jaar Gevraagd Goede Meid Gevraagd Deftige Meid Velobanden Gevraagd Tweede Meid Gevraagd voor bedrjjf in leper Vrouwelijke Dactylo Kantwerksters worden gevraagd GEVRAAGD DEFTIGE MEID Vraagt plaats MEISJE 20 JAAR Gevraagd deftige meid Bieënzwerm weggevlogen Decoraties - Munten - Medaillen Op Maandag 27 Juli 1942 OPENBARE VERKOOPING Chevrolet 1928 TABAKVERKOOPERS Magazijn- en Klantenboeken HET YPERSCHI 17 - 7 - 1942 geweldig in meerderheid speelt, daarin niet lukt. Uitslag 1-2 voor Boezinge. Een puntenverdeeling had kier beter de weergave van het spel gegeven. 8. K. St. Juliaan 4 2 Prior Langemark. Sportkring ldest windvoordeel en zal zgn groote meerderheid gedurende een volle half uur volhouden, meerderheid die bekroond werd met drie doelen. Daarna wordt er meer weg en weer het plein ge speeld. Het is een rappe wedstrijd en Prior zal in de •erste twintig minuten van de tweede helft geweldig te keer gaan. Onze Jongens verdedigen zich fel, een bal die reeds over de zqlgn was geloopen en die onze back liet gaan, werd hernomen door een speler van Prior en zoo ontstond het eerste doel voor Prior; wat daarna was het n. 2; 3-2. De onze verstaan het zoo niet en herpakken zich en weldra is het 4-2. Prior schQnt wat vermoeid en verweert zich niet zoo heftig meer. Toch zullen ze nog een strafschop af dwingen, die tegen de lat gegeven werd en een vrij schop die onze'keeper te pakken kreeg. Zoo komt het einde met een oververdiende overwinning van Sportkring. Maandag avond hadden de oude Gloriën van Sport kring het aan de stok met deze van C. S. Langemark; het was een volle twee uren schaterlachen en S. K. die geweldig in meerderheid was, alhoewel ver de •udste ploeg, won met 10-1. Dinsdag avond was het de beurt aan S. K. n tegen Prior n. Een fel betwiste wedstrijd van onze jon geren die verloren met 7-3. Jongens, gij hebt oefening noodig, anders zoudt ge mogen, na een paar maan den Prior n ploeg (ik zeg wel H en de spelers der I eruit) gemakkelijk in het zand doen bijten. 7-3 was fel overdreven en 4-3 ware beter de weergave van het spel geweest; onze verdediging verstond zich niet al te goed en zoo kwam het dat S. K. twee maal in eigen doel zond. Alle spelers van S. K. dienen bewonderd voor de geleverde prestaties. Voor Zondag 19 Juli ziet het programma van ons tornooi er als volgt uit: Te 3 uur: Troostwedstrijd (kunstmatige bloemtuil) tusschen S. K. Staden Prior Langemark. Te 5 uur: Finaal voor een prachtigen beker, tus schen S. K. St. Juliaan Eendracht Boezinge. Ter gelegenheid der jaarljjksche kennis heeft Brielen sport voor Zondag ek. twee prachtmatchen op touw gezet. Vooreerts pakken de jongeren het aan tegen Eendracht Boesinghe n en zeker zullen ze hun beste schoenen dienen aan te trekken willen ze den palm in 't dorp behouden. - aftrap om 2,30 u. Daarna komt ons groen elftal uit tegen het geduchte Houtem Sport. Zullen z|j erin slagen een nieuwen beker te bemachtigen? 't Belooft in alle geval een schitterend feest, opgeluisterd door de gewenschte muzikale attractie, waaraan dan ook geen supporter zal wil len ontbreken. De jonge Iepersche athletiekclub zond Zondag laatst vier jeugdige krachten naar het criterium der kampioenen, dat te Kortr|jk gehouden werd. De beste loopers van het land, het meerendeel eerste klassers, waren er tegenwoordig. Dit in acht nemende, zoo hebben de rood-witte athleten het nog zoo slecht niet gesteld. Gansch het feest bespreken, zou ons te ver leiden, maar ziehier de verschillende nummers waaraan Deblieck, Houart, Leclercq, Mar- tyn en Therry deelnamen: 300 m. scholieren, 1« reeks: 1. Nys (Kortrijk Sp.) in 40 sec.; 2. Martyn (C. S. leper); 3. Vergracht (A. S. Ronse). De tweede reeks legde den afstand af in 41 sec. en de derde reeks in 40 1/10 sec. Ofschoon de eerste reeks de 300 m. in beteren t|jd aiglegde, werd de beste tweede gerangschikt uit de derde reeks genomen, zoodat Martyn aan de finaal niet kon deelnemen. 300 m. jongeren (kadetten): 1. Verbeke (Kortrijk Sp in 1 min. 13 sec.; 2. Dehaene (Kortr|jk Sp.); 3. Hannoul (O. Brugge) 4. Decac (O. truggel 5. Leclercq (C. S. leper); 6. Laverge (Kortr|jk Sp.); 7. Hellin (Kortr|jk Sp.). Voor een eerste optreden en op een afstand die h|j niet gewoon was af te leggen, heeft Leclercq een verdienstelijken koers geloopen. 100 m. nationaal. Ie reeks: 1. Gathy (F. C. Luik), 11 4/10; 2. Bourgaux (Rac. Brussel); 3. Houart (C. S. leper); 4. Detollenaere (Kortr|jk Sp.). Houart werd uitgetrokken in de reeks van oud- Belgisch kampioen Gathy en klopte Detollenaere op de l|jn. Mooie prestatie waarin de Ieperling min dan 12 sec. verwezenlijkte. 400 m. nationaal. 1« reeks: 1. Bourgaux (Rac. Brussel), in 54 2/5; 2. Deblieck (C. S. leper); 3. Malot (Beerschot Antwerpen). 2® reeks: 1. Coor- naert (Kortr|jk Sp.) in 55 sec.; 2. Smet (St. Niklaas) 3. Langbeen (O. Brugge); 4. Detollenaere (Kortrijk Sp). Deblieck verwezenlijkte een schoonen t|jd en klas seerde zich in de finaal, waarin h|j een gelijken tred weet te houden tot aan de 150 meter. Nadien gaan Bourgaux en Smet over en Deblieck wordt enkel op de meet door Coornaert geklopt. De uitslag luidt als volgt: 1. Bourgaux (Rac. Brussel), in 52 2/10; 2. Smet (St. Niklaas); 3. Coornaert (Kortr|jk Sp.); 4. Deblieck (C. S. leper). In aflossing klasseerde C. S. leper zich vierde, achter F. C. Luik, Beerschot en O. Brugge, nadat Deblieck in z|jn sprint door een overloopenden athleet gehinderd werd. Loopkoers op baan Demelgem-Kortrfjk, 9 kilome ters. 1. Naert (Gantoise), in 34 min. 20 sec.; 2. De- (Union St. Gill.); 3. Eeckhout (Aalst); 4. ck (Gantoise); 5 Samyn A. (Kortrijk Sp.); (F. C. Mechelen); 7. Therry (C. S. 8. Janssens (Gantoise); 9. Peetere (Beer- 10. Sovyn G. (Kortr|jk Sp); 11. Proost (F. C. 30 deelnemers. Nadat Thery een moeilijk de Ieperling op het einde der overstak vele deelnemers en ein- toestand OP KERMIS - DONDERDAG 30 JULI 1942 2000 Frank Prijzen en Premiën. voor het invullen uwer AANGIFTE BIJ DE BELASTINGEN het navolgen uwer VERPLICHTINGEN opgelegd door de SOCIALE WETTEN Een adres - Gediplomeerde Rekenplichtige - (3664) Maloulaan, 43 IE PER Voor het bestrijden der AARDAPPELZIEKTE en tegen den COLORADOKEVER, gebruikt Oupractine en Araactine Te verkrijgen bij groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. (3219) in stad, huis met magazijn. Adres ten bur. (3482) met minstens vier plaatsen, in de stad leper. Adres ten bureele. (3689) Zich wenden Doorgangstraat, 10, leper. (3681) handel over te nemen, of bureelwerk te verrich ten. Adres ten bureele. (3637) in gesloten hui». Schrijven bureel van 't blad Nr 3730. in goeden staat, voorzien van goede banden. Zich wenden Lange Thouroutstraat, 36. (3380) met glas en schrijflessenaar. Adr. t. bur. (3556) in goeden staat. Adres ten bureele. (3684) (3704) bij Ant. Dambre, 3, Ypersteenweg, Vlamertinge. (3708) 5 lampen, zoo goed al» nieuw. Adres ten bureele. (3718) zlo goed al» nieuw. Adres ten bureele. (3719) 1 katnion 5 ton, I kamion 4 ton, 1 driewielkar alles in zeer goeden staat, verkocht uit ooizaak van sterf geval. Adres ten bureele. (3726) in goeden sta»t, by C. Vandevyver, Itpersn., 64, Elverdinge. (3727) voor jongeling 17 - 19 jaar. Adres ten bureele. '3728) kinderstoel, parken scbommelpaard, Sint Jacobsnieuwweg, 13, Yper. (3739) vraagt in iedere Gemeente van het arr. leper WERKZAME AGENTEN. Goede bijverdienste verzekerd. Voor inlichtingen, zich wenden bureel van 't blad. (3690) minstens 20 jaar, voor alle werk. Adres ten bureele. (3595) aller aard. Inlichtingen bij Dekaezemaeker, Minneplein, 8, Yper.i3703) bij Lety Emile, Capronstraat, 19, Yper. (3729) te wisselen voor suiker. Mag zelf gedistilleerde of vuile suiker zijn, daar ze slechts moet dienen voor wintervoeder van bieën Inlichtingen bij DEVOS DANIEL, Plaats. 16. Dikkebuseh. Nieuwe Uurrooster VANAF 18 JULI 1942 ALLE HAANDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG Vertrek uit BIZET om 7.45 uur, aan Café Central Vertrek uit YPER om 11.45 uur, aan 't Torentje (Stattei en aan 't Hotel De Anker Groote Markt. De Dienst gelast zich met het vervoer van cellis, rijwielen en bevoorradingswaren. (3734) Gelijk welke maten van banden worden gemaakt, zelfs voor kindervelos- Liefst ouden binnenband geven. Zijn niet plat als rie men of zelfs verkeerd geplooid, maar integendeel heb ben zij den vorm van een gewonen band. Worden op en af getrokken zonder last Inlichtingen bij DEVOS DANIEL, Plaats, 16, Dikkrbusch- Bijzondere voorwaarden voor velomakers minstens 20 a 25 jaar. Liefst de stad leper niet inwonend. Goed kunnend koken, eerlijk en wel opgevoed, benevens de Vlaamsche taal, de Fran- sche taal machtig zijnde. Goed loon, kost en in woon. Zich aanbieden tusschen 11 a 12 uur. Aanbevelingen meebrengen. Zich wenden ten bu_ reele dezer, of schrijven, adres D.V.L. van 't blad. voor huishouden en keuken. Onnoodig zich aan te bieden beneden de 20 jaar.. Adres ten bur. (3691) om te naaien, liefst in leper. Adres ten bureele. '3716) liefst van den buiten, om in gesloten huis, 200 fr. -f- inwoon. Adres ten bureele. (3717) minstens 19 jaar, voor café en in huishouden te helpeR. A la Ville d'Ypres de Stuersstraat, 38, leper. 13720/ voor huiswerk en in café te helpen. Adres t. bur. (3731) Réentoilage et rechappage van velobanden. Pater straat, I, Yper. (3732) Rijsselstraat, 21, leper. i3735) Vloeiend Nederlandsch-Pransch vereischt. Kandidaten steno en Duitsch kennende bcvaorkeurd. Onmiddellijke indienst treding. Schrijven met opgave van curr. Vitae en verlangd salaris aan bureel van 't blad onder Nr 3736. bij Mw Qiilisjans-Govaere, Gieterijstraat, 18, Roesetaere. voor grof, Brugsch werk. Zich aanbieden bij voorkeur den Dinsdag. Hoog loon, standvastig werk. (3737) reeds gediend hebbende, zeer goed van kost. Adres ten bureele. (3738) voor alle werk. Adres ten bureele. (3740) ongeveer 20 jaar, goed loon, geen groote watch. Adres ten buraele. (3741) Belooning aan wie hierover inlichtingen kangeven- Hiervoor gaan of schrijven bij Devos Daniel, Plaats, 16, Dickebusch. (3667) Oude en moderne boeken Antieke en moderne gravuren en schilderijen. Voor aankoop of verkoop wendt U tot Jef Dillen, 23, Dublinstraat, Brussel. Studiën der Notarissen ÏCrn. De doek te leper en W. Vma Eecke te Poperinge Om uit onverdeeldheid te treden te 2 ure namiddag (torenuur) te VOORMEZEELE, Dorpplaats, ter herberg «Brouwersfcof>, van een Gewone voorwaarden Contante betaling. te bekomen Bo terstraat, 34, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 6