HANDELSHUIZEN MEUBELS HET IJZEREN GRAF van een WOONHUIS OPENBARE VERKOOPING OPENSTAANDE PLAATS STAD 'IEPER - BERICHT Openstaande Plaats Gemeente Zonnebeke ONS MENGELWERK Nr 16 BERICHT Plaats van Ontvanger KT YFERSCHE 17-7-1942 Studiën der Notarissen 4*. Devos, te Wervik en K. Iele, te Kortrijk. van twee aaneenhoudende (•legen te Wervik, Leiestraat, Nr 6 en 8 Koop I. Een HANDELSHUIS, groot 3 aren 02 ca. Koop 2. Een HANDELSHUIS, groot 3 aren 24 ca Helde koopen gebruikt zonder recht op pacht. (■prijsstelling Zaterdag 8 Oogst 1942 om 3 ure 's namiddags, ter herberg Majestic St Maartensplaats. te Wervik. 0,50 instelpremie. Qewone voorwaarden Recht op samenvoegen. Inlichtingen bij voornoemde Notarissen. Zie aanplakbiljetten. Studie van Deurwaarder Alberif Vtuifiippel, te leper. -O Op Zondag 19 Juli 1942 om 2 ure namiddag, ter herberg De Vetten Os gebonden door Jules Soenen, Plaats, te St JAN-bij-lEPER Openbare Vrijwillige Verkooping van prachtigb en Mobilaire Voorwerpen zooals 2 houten bedden. I wollen matras en 1 matras ia fiocon, 2 commoden, 1 butfet, 1 kleerkast, salongarni- taur, 4 salonstoelen, dressoir, I canapé, 50 keukenstoelen 2 keukentafels. I groote boerentafel 1 ijzeren bed met ■atras, schouwgarnitsur. potten, pannen, teljoren van allen aard. tapijt 3 m. 40 op 2 m. 30, weegschaal, vleeschkuip, sproeier, paardenkar en allerhande voorwerpen ie lang om te melden. Piano in bruinen asajou merk Debue Bruxelles Radio merk Zenette Verders nog een mansvelo. een koets. Gbwome Voorwaarden Comptant Gels. Gemeente Langemark Openbare Verpachting Het gemeentebestuur maakt bekend, dat het zal •vergaan tot de openbare verpachting bjj schrifte lijk aanbod, ingevolge de wet van 7 Mei 1929, van bet volgende onroerend goed, voor drie, zes of negen naeenvolgende jaren, met wederzijdsch recht van op zeg na het derde en zesde jaar. Een woonhuis, vroeger dienstig voor schoolhuis, staande te Langemark, Poelkapel]estraat, bekend bij kadaster sectie A. nr. 1007 L. De Minimum huurprijs is vastgesteld op duizend frank per jaar boven de lasten en verzekeringen. Het verpachtend bestuur behoudt zich het recht voor, in bijzondere gevallen, alle jaren een einde te maken aan de pacht. De aanbiedingen, op zegel van 5 fr., moeten onder aanbevolen en verzegelden omslag ter post besteld worden ten laatsten den 5 Augustus 1942. De omslag moet, benevens het adres: aan den Heer Burgemeester der gemeente Langemark, de melding ■ragen Aanbod voor openbare verpachting De opening der aanbiedingen zal plaats hebben ten gemeentehuize, in openbare zitting, op Vrijdag 7 Augustus 1942, om elf ure. Be goede borg wordt uitdrukkelijk vereischt. Voor verdere inlichtingen, nazien van lastenboek, zich te begeven ten gemeentehuize van 9 tot 11 ure, waar ook formulieren voor aanbieding te bekomen BB. De Secretaris, De Burgemeester, V. Peene H. Van Eecke. HTAIk IEPER D« plaat* van Gamaantaantvan(er i* ta begeven Wettelijke wedde: 1. Voorwaarden. 1) Belg zijn door geboorte of door naturalisatie. 2) De Burgerlijke rechten genieten. 3) Ten minste 25 jaar oud zjjn en maximum 30 jaar (35 jaar voor de voorkeurrechthebbenden inge volge de wet 3-8-1919 en 21-7-1924. De leeftijds grens van 30 of 35 jaar geldt niet ten aanzien van de bevordering van gemeenteambtenaren. 4) Binnen de maand na de benoeming de kom der gemeente werkelijk bewonen. 5) Verbod van handel te drijven, onder welken vorm ook, zelfs door tusschenpersonen. 6) Voldaan hebben aan de wetsvoorschriften op de militaire verplichtingen. 7) Bekwaamheidsvereischtehouder zjjn van een diploma van bestuursrecht. 2. De kandidaten zullen melding maken van hun familietoestand en volgende stukken bij hun aanvraag dienen tc voegen 1) Uittreksel van geboorteakte. 2) Bewijs van belgische nationaliteit en goed gedrag en zeden. 3) Militiegetuigschrift. 4) Afschrift van het diploma (en desgevallend het bewijs van het getal dienstjaren bij een gemeen tebestuur). 5) Certificaat van den geneesheer. 6) Voor de voorkeurrechthebbenden, de bewijsstuk ken waaruit hun voorkeurrecht blijkt. Bewijs dat men niet ingeschreven is in het regis ter, aangelegd ingevolge hoofdstuk n par. 3 der verordening dd. 28-10-1940 van den militairen be velhebber in Belgie en Noord Frankrijk. De aanvragen zullen per aangeteekenden brief aan het College van Burgemester en Schepenen gericht wurden vóór 27 Juli aanstaande. o Een plaats van Adjunct-Politiecommissaris is te begeven. De aanvragen moeten per aangeteekenden brief aan het Stadsbestuur gezonden worden vóór 3 Oogst 1942. Voorwaarden Minimum grootte: 1 m. 70. Militaire dienst uitgeoefend hebben in eene gewa pende eenheid. Voldaan hebben aan de K. B. dd. 6 Maart en 13 September 1935. Minimum ouderdom: 25 jaar. Maximum ouderdom: 35 jaar onbepaald voor kandidaten in werkelijker» dienst bij een politiekorps. Bij de aanvragen zal gevoegd worden: Een getuigschrift van goed gedrag en van Bel gische Nationaliteit. Een militiegetuigschrift. Een afschrift van het bekwaamheidsdiploma. Een verklaring van niet-inschrjjving in het joden- register (verordening van den Militairen Bevelheb ber dd. 28 October 1940). Wettelijke wedde, leper, den 13 Juli 1942. De Secretaris, De Burgemeester en Schepeneh, A. Versailles. A. Notebeert. De plaats van bediende bij den bevolkingsdienst is te begeven. Ouderdom: Minimum 25 j.; Maximum 45 j. Voor den bediende in dienst is de ouderdomsgrens onbepaald. De wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924 zijn van toe passing. Aanvragen te richten aan den heer Burgemeester, per aanbevolen schrijven, ten laatste tegen 30 Juli 1942. Op bevel: De Secretaris, De Burgemeester, L. De Bal. A. Boncquet. door HENDRIK CONSCIENCE o (Vervolg) Onder den invloed der geneesmiddelen, mij door den dokter toegediend, ontstond er eene ge weldige terugwerking in mij, en ik verviel in eene koorts, die mijn leven voor de tweede maal ernstig bedreigde. De dokter vreesde ten minste, dat de gloeiende hitte mij het bloed in de hersens zou jagen en dus wellicht een noodlottig einde aan mijn lijden zou stellen. In dien toestand bleef ik tot middernachtdan verliet mij allengs de koorts, en ik viel welhaast is een zwaren slaap. De dokter zeide, dat het grootste gevaar voorbij wasen hij meende te mogen voorspellen, dat het ongeval geene erge gevolgen voor mij zou hebben. Mijne moeder en mijne oudste zuster bleven alleen bij mijne bedsponde waken. VI. Toen ik des anderen daags in den vergevorder- éen morgen de oogen opende, aanschouwde ik met verbaasdheid het zoete gelaat van Rosa, die ne vens mijne sponde zat en mijne hand in de hare hield Het was dus wel hare stem, die aan mijn oor had gesuisdarme kleine Leoen mij daar door uit den langen slaap had opgewekt. Met eenen vluchtigen blik zag ik ook mijne ouders, •wee mijner zusters, de meid van Rosa en eene gebuurvrouw. Ik herinnerde mij in het eerst niets van hetgeen er was geschied, en bezag in verstomdheid mijne beschermster, als wilde ik haar vragen, waarom zij bij mijn bed zat. Wees maar gerust, goede Leo, zeide zij, nu zult gij welhaast genezen zijnmaar dicht bij den vijver zullen wij nooit meer spelen Dan keerde het besef van het gebeurde eens klaps in mij weder. Een zegevierende kreet ont sprong mijner borst en ik riep met den lach eener dwaze blijdschap Rosa niet dood Gij leeft Die droom Hij spreekt, hij heeft gesproken! galmd.- mijn ouders, met de handen in de hoogte tot het bed springend. En ik, meer verbaasd dan zij bij het hooren mij ner eigen woorden, ik beefde en hield den mond gesloten uit vrees, dat eene tweede poging mij weder onmachtig zou laten en mij met de pijnlijk, ste onttoovering zou slaan. Mijn vader kuste mij met ontroering en zeide Leo, mijn arme zoon, o spreek, spreek nog, dat ik den goeden God in volle zekerheid voor die onverwachte weldaad moge zegenen Met h®t oog onafkeerbaar op Rosa gevestigd, murmelde ik nog gansch verdwaald Spreken Ja Rosa Het water Niet dood Gelukkig, gelukkig Het meisje klapte van vreugde in hare handen mijne ouders weenden en stuurden juichend hun ne dankzeggingen ten hemel. Onderwijl sprak ik met drift en vlugheid allerlei woorden zonder zin, alleenlijk om den klank mijner stem te hooren 1 en mii te verzekeren, dat ditmaal de gave der j STAD YPER Plaats van Bediende Op Zondag 26 Juli 1»42, om 14 uur, zal er overgegaaa worden in de Nijverheidsschool tot het afnemen van een examen voor een plaats van bestendige bediende. De kandidaten moeten ten minste 21 jaar oud zijn op I" Juli 1942 en hoogstens 30 jaar en drager zijn van een getuig schrift van middelbare studiën van den lageren graad. De aanvragen moeten per aangeteekenden brief aan het Stadsbestuur gezonden worden vóór 20 Jaii 1942. In de aanvragen moet de familietoestand opgegeven wor den. Bij de aanvraag zal gevoegd worden lo Een getuigschrift van Belgische Nationaliteit en goed gedrag. 2* Een militiegetuigscbrift. 31 Een getuigschrift van middelbare studiën van den lage ren graad. 4° Een verklaring van niet inschrijving in het Jodenregister (verordening van den militairen Hevelhebber dd. 28 October I940i. Vroegere ingediende aanvragen komen niet in aanmerking. De kandidaten zullen zich op het examen aanmelden zon der verdere uitnoodiglng. Toepassing van de wetten en besluiten die voorkeur geven. Programma Grondwet Provinciale wet Gemeente wet Opstel Rekenkunde Schoonschrift. Yper, den 23 Juni 1942 De Secretaris. De burgemeester en Schepenen, G. Versailles. A. Notebaert. Gemeente V lamer tinghe Betrekking van Veldwachter te begeven De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen 1) Ouderdom: van 25 tot 35 jaar; tot 40 jaar voor bevoorrechten volgens de wet van 3-8-1919 en 21-7- 1924. 2) Geneeskundig onderzoek ondergaan bij Dr. Ver- beke te Vlamertinge. 3) Voldoen aan het voorgeschreven examei. 4) Verbod van handel te drijven, zelfs door tus- scnenperaonen. 5) Eén maand na de benoeming de gemeente be wonen. 6) Wedde volgens wettelijk barema. 7) Aanvragen dienen per aanbevolen brief gericht aan den heer Burgemeester ten laatste op 2-8-1942 ter bestemming. De aanvragen moeten vergezeld gaan van: 1) Een uittreksel der geboorteakt op zegel. 2) Getuigschrift van goed gedrag en zede» op zegel. 3) Een nationaliteitsbewqs. Namens het Schepencollege: Bij bevel: De Sekretaris, De Burgemeester, Lignel Omer. Six Rafaël. Gemeentelijke Commissie van Openbaran Onderstand van Boezinge De termijn voor het indienen der aanvragen voor Ontvan ger is verlengd tot 29 Juli 1942. De vroeger gestelde voor waarden blijven van kracht. bij bevel De Sekretaris, De Voorzitter, A. Lepercque. A. Claeys spraak mij was geschonken. Zij, die mij omring den, schenen niet minder dan ik verrukt door het verwarde gestamel, dat van mijne lippen viel, en allen zagen mij met gelukkige verbaasdheid aan, als geschiedde er een mirakel voor hunne oogen. Eindelijk begon Rosa mij te vertellen, hoe wij in den tuin des kasteels hadden gespeeld, hoe ik in den vijver was gesprongen, om haar te redden, en hoe wij beiden door eenen knecht uit het water waren gehaald geworden. Mijne ouders, na de eerste uitstorting hunner blijdschap, voegden eenige verklaringen bij Rosa's verhaal, en zoo ge. raakte ik tot de volle kennis van hetgeen er den dag te voren was gebeurd. Ik had mijn leven gewaagd om Rosa het leven te behouden Zij zag mij daarom zeer gaarne, zeide zij, en hare ouders waren mij dankbaar om mijne opoffering en mijnen moed Ik had mij de bescherming van M. Pavelyn waardig gemaakt; dit voorval had mij nader tot Rosa gebracht... en daarbij nog had God, misschien als een belooning, op dien dag mij de spraak geschonken en mij uit de zedelijke vernedering laten opstaan Zoo trotsch en zoo blijde was ik, dat mijne oogen van hoogmoed fonkelden. Het spreken kostte mij nog eenige moeite, en dikwijls was mijne taal onduidelijk. Ik kon de hoofdwoorden en de namen van zaken en per sonen wel goed zeggen maar het aaneenvoegen was mij lastig. (▼enrol®*) Drukkerij Dumortier, 34, Boterstraat, leper

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8