Vlaamsche Kermis 23' Jaar, Nr 15 Prijs 0.75 fr. Vrijdag 31 Juli 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER. 34. Botersfraat Tel. 500 YPER STAD IEPER -- BOUWVERGUNNINGEN STAD IEPER -- BERICHT WINTERHULP - IEPER Toegelaten Taxis STAD IEPER WINTERHULP VERONDERSTELLINGEN VOETB11 0 01 10 C. w. Yper A. VYelirmaehf- Marine 01 10 10 01 01 10 (0 01 10 10 01 VRAAGT GRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. C. DONCK HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS v oor Belgieéén jaar 36.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven ui iile Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat. Yper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Yp« r ZJii ki acht nemende: 1) De reglementen van stad op a) het oprichten, veranderen, afbreken van gebou- op het grondgebied van de stad leper, b) de minima-afmetingen te geven aan woonst- vertrekken en koeren, c) de gezondheid van de woongelegenheden 2) De wet van 20-2-1939 op de bescherming van de> titel en he toeroep van architect art. 4 waardoor de particulieren verplicht zijn beroep te doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der werken; 3) De besluiten van 15 October en 15 November 1»41 van de secretarissen-generaal, houdende regle- ■mteering van allen privaatbouw; 4) De aanvullende machtiging vereischt door de heeettende overheid; Gelet eveneens op de schikkingen te nemen met het oog op de urbanisatie; Wordt aan de inwoners herinnerd dat machtiging aaa te vragen is bij het Schepencollege, alvorens over te gaan tot de uitvoering van welkdanig bouwwerk; nieuwbouw, wederopbouw (herstel van oorlogs schade!, veranderingen, afbraak onverschillig wellte bet belang en den aard ervan moge wezen en waar het ook gelegen is. De eigenaars, bouwmeesters of aannemers zullen dus geen bouwwerken aanvangen zonder de vereisch- te machtiging voorafghandeiyk bekomen te hebben. De overtreders stellen zich bloot aan de straffen, welke voor het niet naleven van de hierboven ver melde reglementen, wetten en besluiten zijn voorzien. Ter gelegenheid van Tuindag zullen al de Bu- reelen van het Gemeentebestuur gesloten worden op Maandag 3 Oogst 1942. Alleen, het Bureel van den Burgerlijken Stand zal toegankelijk zijn voor het publiek van 11 tot 12 uur voor de aangifte van geboorten en sterfgevallen, leper, den 29 Juli 1942. De Burgemeester, A. Notebaert. Bedeeling van Pastei Op Woensdag, 5 Augustus zal ar een bedeeling van pastei plaats hebben, waarop alle ondersteunden, vanaf 4 jaar, recht hebben. Raateoen 250 gram per lid van het gezin. Pr*: 4 fr. per rantsoen (gepast geld I) Zegel» 4 nummers 9 of 10 per rantsoen. Uarregeling van 9 tot 10 A tot en met D 10 tot II E tot en met K 11 tot 12 L tot en met R 2 tot 3 S tot en met V 3 tot 4 W tot en met Z Vai Maandag morgen 3 Oogit tnt Zondag avaad 9 Oogst 1942 iabegrepea •asten VAN DER MEERSCH, Fiersstreat. Artbar PATTYN, Fochlaan. Jaa KOOYMAN, Dixmudestraat. Zaterdag 4 Augustus, van 47,30 uur af Zoadag 2 Augustus, van 41 tot 13 uur en van 14.30 uur af Maaadag 3 Augustus, van 44,30 tot 13,30 u. en van 16 uur af Gi-oote m het St VIIfCENTIUSCOLLEGE, St-Jacobsstr. Tmoneel - Attractiea - Dronken Crochet - Muziek Aandacht Sewaarborgde 8ERGPLAATS vour RIJWIELEN Zelfs in het dagelijksch leven is het gebruik van hypothesen of veronderstellingen algemeen. Ver wachten wij bij voorbeeld een familielid, maar komt het niet op den vastgestelden tijd, dan vragen wij ons af, wat er wel schelen mag en wat hiervan de reden kan zijn. Zeker is het verhinderd geweest door onvoorziene omstandigheden, misschien door onverwachten arbeid, misschien door ziekte! In andere omstandigheden hooren wij een sensationeel bericht en terstond rijst in ons de vraagHoe zoo Hoe komt dat? Wij willen dus niet alleen het feit zelf, maar ook de oorzaken ervan kennen, om datgene wat de erva ring leert, tegelijkertijd te kunnen verklaren. Te dien einde, nemen wij, vooral in hetgeen de wetenschap aangaat, alras een veronderstelling aan. Wij aanzien daardoor wel iets voor waar wat we eigenlijk niet weten, doch dit voor waar houden heeft een eigen aardig kenmerk. Is het geen willekeurig raden of gissen, toch is het meer dan een gegrond vermoe den, want het gaat verder, naarmate het de waar heid der oorzaak geheel veronderstelt en deze veron derstelling zoolang doet gelden, tot de rede of erva ring haar doet vervallen en ons dwingt een andere te zoeken. De klaarblijkelijkheid der gevolgen kan anderzijds de veronderstelling zoodanig bevestigen, dat ze ophoudt er eene te zijn. Men neemt ze dan met volle overtuiging als de waarheid aan. Het komt er voornamelijk op aan nimmer een veronderstelling willekeurig aan te nemen, maar ons steeds te laten leiden door de verschijnselen waarvan we getuigen zijn. Wjj beschouwen deze verschijnselen als de gevol gen van een oorzaak, want niets gebeurt zonder deze. Ze kan voor ons verborgen zijn en als wij er baat bij vinden met deze te kennen, veronderstellen wij haar en dit op zulke wijze, dat de verschijnselen als een onmiddellijk gevolg der veronderstelde oor zaak voorkomen. Een geneesheer neemt de verschijnselen eener ziekte in acht. Zoo hij uit deze verschijnselen de oor zaak van de kwaal niet bepalen kan, door deze te veronderstellen, waar hij ifi in werkelijkheid niet kent, daar zal zijn recept weinig baten. Willen zijn geneesmiddelen eenig nut opleveren, dan dient hij deze tegen de oorzaken en niet tegen de gevolgen te richten. Als een leerling geen vorderingen maakt, moet de leermeester naar de oorzaak zoeken. Vindt hij ze niet, dan moet hij er eene veronderstellen. Hij kan denken, dat er luiheid en vadsigheid mee gemoeid is. In dat geval zal hij tot nauwere plichtsbetrach ting aanwakkeren en tot werkzaamheid aansporen. Ondervindt hij, dat er geen luiheid in het spel is, dan onderzoeke hij of niet onoplettendheid, onwillig heid of onvatbaarheid de naaste oorzaak is. In dat geval zal hij verplicht zfln een anderen weg in te slaan bij zijn onderwijs. De veronderstelling kan als een hulpmiddel beschouwd worden om de waarheid te ontdekken, als hiervoor kans bestaat. Men vindt zoodoende een korten en zekeren weg. Wordt de waarheid d&ar niet gevonden, waar men ze op goede gronden mag veronderstellen, dan zoeke men elders, en men late de opeenvolgende hypothesen varen tot men er ééne gevonden heeft, die bevrediging schenkt. Deze laatste veronderstelling wordt dan waarheid. Op deze manier kan het aannemen eener veronder stelling ons naar apagogischen bewijstrant tot een stelling voeren, die wij terstond als waarheid moeten erkennen, omdat er geen derde mogelijkheid bestaat. Zoo werd Copernicus door de valsche veronderstel ling, dat de zon rond de stilstaande aarde draait, tot de kennis gedreven van het tegenovergestelde. Over het algemeen is deze manier om de waarheid te zoeken van bijzondere beteekenis in wetenschap pelijke studiën. De ware wetenschap bepaalt zich inderdaad niet tot hetgeen men reeds weet of tot een louter waar neming. Ze wil de oorzaken opsporen en langs dien weg haar kennissen uitbreiden. Pythagoras, die zes honderd jaar vóór Christus leefde, veronderstelde evenals andere wijsgeeren na hem, dat de aarde een bol was. Deze veronderstelling legde den eersten grondslag voor een betere en ver standigere beschouwing van ons hemelstelsel en ver ving aldus vele gebrekkige en ongerijmde denkbeel den omtrent de gedaante der aarde. Hoevele eeuwen heeft het echter niet geduurd vooraleer Copernicus ons zonnestelsel kwam verkla ren. Telkens hadden nieuwe veronderstellingen voor andere plaats gemaakt. Zoo kwam ten slotte er Columbus toe de andere helft van den wereldbol te omzeilen. Zijn ontdekkingsreis was immers gegrond op de veronderstelling, dat hij de aarde moest kun nen omvaren en dat er vermoedelijk van den anderen kant land moest zijn in het tegengestelde, halfrond. Wij zijn de uitvinding van vele nuttige dingen verschuldigd can veronderstellingen. Denk slechts aan Newton, Huygens, of zoovele anderen. De door hen uitge vonden zaken be usten meestal op de kennis van zekere krachten en oorzaken, die niet anders dan door een opmerk- l=»=ii==ir=ii=ir=tr=ir=nr=ii=iP=ii=ir=nr=i 1= Zondag 11)4» OogHt om 15 uur 0 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat tegen Ingang 3 fr. - Tribune 1 fr. opleg zame beschouwing der verschijnselen als een veron derstelling konden worden opgebouwd. Op deze kon men dan later met vasteren tred voortgaan, om het geen reeds bestond te verklaren, en hetgeen nog niet bestond te ontdekken. Hieruit kan men opmaken, wat gewicht er moet gehecht worden aan de veron derstellingen, die ons den weg tot verder nadenken aanwijzen. De veronderstellingen geven daarenboven dikwijls aanleiding, om de zaken nauwkeurig te on derzoeken en proeven in het werk te stellen, waaraan niemand zou gedacht hebben. Wanneer wij uit een veronderstelling gevolgen afleiden, die nog niet zijn waargenomen, dan moeten wij de wijze uitdenken om die gevolgen verder te beproeven. Indien wij dan ontdekken, dat de uitkomst van zulke proeven met de afgeleide gevolgen overeenstemt, verkrijgt onze veronderstelling daardoor een zeer groote kracht. Natuurlek moeten wij met groote omzichtigheid te werk gaan, zooniet zijn de veronderstellingen geen hulpmiddelen meer tot het ontdekken der waarheid maar kunnen zij ons tot groote dwalingen leiden. Men neme de volgende drie punten goed in acht; Vooreerst moeten de verschijnselen zelf waar zijn en nauwkeurig onderzocht worden. Begin dus met geen Veronderstellingen over den oorsprong van meerminnen en sirenen, over den aard en eigenschap pen van spoken, zoolang ge niet overtuigd zijn van het bestaan dezer meerminnen, sirenen of spoken. Men moet vervolgens naar de regels der analogie besluiten, als deze aangewend wordt en niets aan nemen dan hetgeen de analogie in den strengsten zin aan de hand geeft. Als de ervaring mij geleerd heeft, dat uit een zaadkorrel een plant voortkomt, doet de analogie mij besluiten, dat uit alle zaadkorrels plan ten zullen groeien. Als de ervaring mij zegt, dat uit een eikel geen rozestruik, maar een eikeboom groeit, weet ik door analogie, dat alles wat zich voortplant, in zijn eigen geslacht blijft. De stelling, dat gelijke oorzaken gelijke uitkomsten hebben, rust alleen op grond van de analogie. Zjj laat ons toe vooraf te zeggen, wat gebeuren zal. Men houde slechts in het oog, dat de overeenkomst op grond van welke wjj besluiten, gelegen is in een onafscheidelijk verband, in eene bestendige orde en regelmatigheid, die in de schepping heerscht en die wij tot het voorwerp van pnze beschouwingen moeten maken. De veronderstelling moet ten slotte al de verschijn selen van eenig aanbelang verklaren. Zoo zij dit niet doet, kan men het er niet voor houden, dat zij ze alle voortbrengt. De oorzaken van ebbe en vloed volgens Galilei, Descartes, Kepler, Newton en anderen wer den vastgelegd in veronderstellingen, die men niet voor waarheid kon houden, omdat al de verschijn selen daarvan niet verklaard werden, later kwamen Bernouilly, Euler en La Lande met andere veronder stellingen voor den dag, die ditmaal met al de zicht bare uitwerkselen overeenstemden. Enidelijk lette men erop, dat de veronderstelling eenig theoretisch of practisch nut hebbe. Zonder dat, wordt zij niet alleen waardeloos, maar ook hoogst nadeelig. Men neme het middel niet voor doel. Men maakt geen veronderstellingen om het plezier er den tijd mee te verbeuzelen, maar om de waarheid te vinden, meer niet. Bouw daarom geene veronderstellingen op, die de grondslagen eener geheele wetenschap of eener ge kende waarheid onderste boven keeren, zoo gij niet in staat zijt, om al hetgeen daarvan bekend is, met uwe veronderstelling in overeenstemming te brengen en al de tegenwerpingen van de ondervinding en het gezond verstand op te lossen. Gij zoudt terecht doorgaan als verdacht van hypothesenzucht, die vooral als ze voortspruit uit eigenliefde, zeer gevaar lijk zou zijn voor de waarheid gelijk overigens al het goede, dat men overdrijft. 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1