Z/V RANTSOENEERINQSTABEL der EETWAREN Agentschap IEPER, Diksmuidestr., 22 wordt geopend einde Augustus. 2 WINTERHULP KRONIEK Allen naar de Vlaamsche Kermis IEPERSCH KRONIEKSKE 31 Juli tot »U Oogst l»4% vanaf HET TPERSCHE 31-7-1942 -O,i op i, t, s OOGST! In oorlogsteden een Vlaamsche Kermis houden is geen kleinigheid! En toch is het succes van de onze reeds van nu af verzekerd omdat al wie er zich mee bezig houdt vol geestdrift aan het werk is getogen met den vasten wil ze te doen gelukken. En waar dat bewustzijn aanwezig is zijn er ook steeds resul taten! Nu het toch Tuindag is en bijgevolg Iepersche kermis moet ze gevierd worden en daartoe krijgt iedereen de gelegenheid: in de zalen en klassen van het college zal iedereen wat vinden waar hg zich een stonde zal kunnen vermaken; er is voor klein en ook voor groot, aan iedereen werd dus gedacht Er zullen natuurlijk wel dingen ontbreken, maar dat was in deze abnormale tijden maar heel juist. Men kan het onmogelijke niet doen. Ten gerieve van onze lezers en belangstellenden drukken we nog eens het programma over, dat tnans als definitief mag wor den beschouwd. Zaterdag 17.30 u. plechtige opening. 18 u. Kabaret-avond door de bekende Vlaamsche kermis-groep Vervisch. Op het programma: muziek, lach en leute! Aangename afwisseling door een be kenden goochelaar! Zondag: 11 u. Opening. 11.30 u. Aperitiefconcert door de groep A. De Hol lander en zijn orkest. 1A.30 u. Heropening. 15 u. en 17 u.: Telkens prachtig blgspel in drie bedrijven in de feestzaal. 16 u. tot 10 u. Jazz-muziek: de nieuwste prestaties door de beroemde groep Vervisch. In het café: Crochet voor alle liefhebbers! 19.30 u. Prachtig openluchtfeest door de studenten van 't college: Turnen, acrobatie, dansen, alles afge wisseld met muziek, zang en attractienummers. Maandag: 1130 u. tot 1330 u.: Pick-upmuziek. 16 u. Heropening. 18 u. Tooneel in de feestzaal. 1830 u. Gansch nieuw programma: Kabaret-avond door de lustige groep Vervisch: Muziek, zang en tooneel. Poppenspel en ldnema. Elke Ieperling of bewoner uit het omliggende moet ken minste éénmaal de Vlaamsche Kermis bezoeken! Wg verwachten U met zekerheid! HET WOORD. Het woord is een van die zaken die alle gedaanten kunnen aannemen. Het kan een zweepslag en een streeling z$n. Het kan drager zijn van schoonheid en wandrochteig kheid, van waarheid en leugen. Het is terzelfdertgd wapen en borstweer. Het is altijd een werktuig en iedereen gebruikt het. Men ontmoet het overal. In boeken, tijdschriften en bladen staan er duizenden en milli oenen naast elkaar. Het straalt in reusachtige lichtreklames boven de daken. Het is in marmer en steen gebeiteld op monumenten en ge goten in brons. Het wordt automatisch kunstmatig weergegeven door den luidspreker in film en radio, door de luisterhoornen in de telefoon. Het wordt in reusachtige afmetingen met rook in de blauwe lucht geschreven. Sprekers schreeuwen er zich heesch mee en schrijvers krijgen er kramp door in de hand. Dui- zende arbeiders verdienen hun dagelijksch brood in de drukkerijen met het vormen ervan en duizenden anderen maken, in fabrieken van vulpennen, potloo- den. Inkt en papier, de werktuigen die de woorden zullen schrijven en dragen. DE STRIJD OM HET WOORD. Voor het woord wordt dagelijks een verschrikke- lijken strijd gevoerd. Wie wil triompheeren in de wereld op bijna aue gebied, grijpt naar het woord. Want het woord vat het verstand en de gevoelens der menschen aan en wie dit verovert, heeft gansch den mensch. Politiekers, die met hun gedachten de wereld willen overstroomen, geven er soms schatten aan uit. Geleerden, die hun theorieën willen doen in gang vinden, verwaarloozen het woord niet. Zakenlui stellen er een groot deel van hun kapitaal voor ter beschikking, zonder het woord kan niets ondernomen worden. En ik moet niet zeggen: in onzen modernen tijd, want het is altijd zoo geweest. Alleen is het ge schreven woord thans meer vooruitgekomen. Maar de groote godsdiensten werden verspreid met het woord. Hoe zou het anders kunnen Kristus predikte. Ook Mahomet en Luther schreef. En hoeveel woor den werden door die personen en hun volgelingen niet gebruikt? Eens het woord veroverd gaat de strijd om dit het best te gebruiken. Men tracht het meest indruk te maken. Men schreeuwt om ter luidst of men legt er de beste gedachte in of het meeste gevoel. Met het geschreven woord tracht men om ter meest de aandacht te trekken. Men tracht den mensch aan zijn zwaksten kant te treffen. De grootste letters worden gebruikt, de schoonste schikking wordt aan gewend, en alles verwijderd wat de aandacht zou kunnen afleiden. Er wordt getracht den tegenstrever dit machtig wapen uit de hand te rukken. Hoeveel millioenen worden er bij voorbeeld soms niet gebo den om een dagblad over te nemen? DE STRIJD MET HET WOORD. Waar men dit niet kan wordt betracht den tegen strever te bekampen met het woord zelf. De inhoud van zijn woorden wordt omvergetrokken met de hoop dat die welke naar hem luisteren hem zullen ver laten. Dit gebeurt ln alles wat gedrukt wordt, maar ook op c meetings tegensprekelgke en andere, en ln de radio. Het is een strijd van gedachten, ja, maar met het woord als werktuig! Als het waar ls dat geen enkele onderneming kan lukken zonder het woord, dan geldt dit evenzeer voor een modernen oorlog. Kan men zich dezen voor stellen zonder de propaganda waarmede de tegen strevers het waarom van hun handelingen verklaren, er den moed ln houden bij hun soldaten en burgers, de strijdlustigheid opwekken, aanzetten tot de uiter ste krachtinspanning en de heldendaden verheerlij ken? Maar dat alles wordt gedragen door woorden! staat het woord steeds klaar om die gedachten te geven. De soldaten voeren oorlog met de Maar daarnaast staan er duizenden die oor- BSSLUIT: Artikel 1. Met ingang van 31 Juli tot en met 29 Oogst 1942. is de verdeeling van de gerantsoeneerde eetwaren geregeld volgens onderstaande tabel tegen afgifte van de zegels, waarop de datum 31-7-42 voorkomt Geldig tegel PRODUKTEN Dagelijksch rantsoen Totaal roor 30 dagen Hoeveel», per zegel ia 4- 1 Naar keuze A. Keukenbrood 225 gr 6 k. 750 225 gr 30 B. Meel 162 gr. 4 k. 860 162 gr 30 C. Deegwaren 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 D Biscotten en beschuit, vervaardigd uit tarwemeel, gebuild tot 72 125 gr 3 k. 750 125 gr. 30 E. Dieetlevensmiddelen (De inhoud van die producten aan tarwemeel gebuild tot 72 mag niet meer dan 80 t. h. bedragen.) 175 gr. 5 k. 250 175 gr. 30 F. Peperkoek 250 gr. 7 k. 500 250 gr 30 G. Banketgebak 450 gr. 13 k. 500 450 gr. 30 2 On benuttigd 3 Onbenuttigd 4 Boter 10 gr. 300 gr. 100 gr 3 S Cichorei 4.15 gr. 125 gr. 41,5 gr. 3 C Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 33,3 gr. 1 kg 333 gr. 3 7 Onbenuttigd 8 Zetmeelhoudende producten (buiten het niet gerantsoeneerde aardappelmeel): rijst en derivaten, maïs en derivaten, pud- ding-powder. haverderivaten, peulvruchten, enz 50 gr. 16,5 gr. 3 9 Onbenuttigd 10 Versch en bevroren vleesch. alsook vleeschconserven (Mits rekening te houden met de voorschriften van artikelen 14 en 15 van het Besluit van 9 Februari 1941 en artikel 2 van het Besluit van 20 December 1941) 20 gr 600 gr. 20 gr. 30 12 Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandij 7,5 gr. siroop, broodsmeersels 225 gr. 75 gr. 3 13 Confituur, gelei, fruit- of bietensiroop, vruchtenmoes, compote 7,3 gr. 225 gr. 75 gr. 3 20 Aardappelen 300 gr. 9 kgr. 300 gr. 30 Art 2 De aardappelzegels geven recht op 300 gr dienst, ieder persoonlijk zegel Nr 4 tegen vier aegel* aardappelen De drie volle zegels zijn zonder waarde Art 3- Bij afwijking van de beschikkingen van ar tikelen 19. 2"= alinea, en 21 van het besluit van 28 Januari 1942. betreffende het verleenen van bijrantsoenen brood, vleesch en margarine aan handwerkers, hebben de spe ciale vleeschzegels een vaste waarde van 35 gram. Deze zegels dienen door de kleinhandelaars op afzonderlijke zegelborderellen geplakt met het oog op hunne jrnzet- ting in machtigingen tot bevoorrading A Art 4 De nog voorhanden zijnde voorraden mar garine mogen slechts worden verkocht tegen de bijzon dere zegels waarvan sprake .n het vootmeld besluit van 28 Januari 1942- Art. 5 Mits overlegging van een geneeskundig ge tuigschrift mogen de zieken, bij den gemeentelijken Nr 11 ruilen. De aldus geruilde zegels Nr 4 worden op het geneeskundig getuigschrift geplakt en onmiddellijk geannuleerd. Gedurende de 2' en 3* decaden van het rantsoenee- ringstijdperk. mogen belanghebbenden respectievelijk slechts 2 zegels of 1 zegel Nr 4 omruilen. Voor de personen lijdend aan ongeneeslijke of chro nische ziekte wordt er maar een enkel getuigschrift ver- eischtde volgende maanden plakt de aangestelde be ambte de geruilde zegels Nr 4 op een blad ongezegeld papier, dat door den gerechtigde voorgelegd wordt e» de op het geneeskundig getuigschrift voorkomende aan duidingen vermeldt, te weten: naam van den genees heer. naam van den zieke, aard van de kwaal en datum van aflevering. log voeren met het woord. De oorlogsberichtgevers aan het front, de opstellers en schifters in hun buree- len en de sprekers voor de microfoon. Het zfln de soldaten van den woord-oorlog die hun profectielen schieten om het even waar de vijand met zijn woor den reeds versterkingen opgebouwd heeft, en dag nnn dag bouwen aan de eigen bunkers in het bevriend en het vijandelijk kamp. WOORDEN IN DEN WIND. De volkeren gebruiken het woord, maar ook de enkeling springt er kwistig mee om. Hoeveel woor den zouden niet over onze lippen gekomen zijn sedert we de eerste maal moederzegden En hoeveel zouden we er niet geschreven hebben Ik zal maar de grinnikende mannen eens voldoen met te zeggen, dat, wat gesproken woorden betreft, de vrouw het recórd heeft. Het is inderdaad een feit bij vele. (Eensdaags krijg ik mijn collega van de vrouwen kroniek op mijn nek!) Hoeveel van die bij koffietas zoo licht door sommige vrouwen geuite woorden werden haar niet tot schade? Hoeveel van die woor den werden niet tot verdriet, zelfs van wie ze ge sproken had? En hoeveel ongelukkige toestanden, hoeveel verstoord familiegeluk zijn het gevolg niet van ondoordachte woorden? Al dit ongeluk en het meeste ln de wereld werd veroorzaakt met het woord als werktuig. Hetzelfde geldt ook voor de brieven. Menige brief werd in haastige gramschap geschreven en werd een argument tegen den schrijver ervan. Of ze gra ven soms een voortaan onoverbrugbare kloof, tus- schen familieleden. Veel zijn er die heel wat zouden doen om die papieren, door henzelf geschreven, te doen verdwijnen. Doch ze hebben anderen een wapen ln de hand gegeven. Ze waren het vergetenverba volant, scripta manentwoorden vervliegen, ge schriften blijven. En hoeveel verloren woorden! Er zijn menschen, waarvan negen tienden van hun woorden verloren zijn. Ze zwetsen en ze zeeveren den ganschen dag, of ze jammerklagen waar er te handelen valt. GOEDE WOORDEN. Gelukkig zijn er ook nog menschen die hun woor den goed weten te gebruiken. En goed gebruikt ia het woord de prachtigste zaak die bestaat. Daar is eerst en vooral de schrijver die het woord tot drager maakt van de schoonste gedachten en gevoelens, of ze zoo weet te schikken dat ze een echt muziekstuk worden waar we gaarne naar luisteren. Hg schijnt als leus die van een fransch woordenboek genomen te hebben: «Je sème tout vent». Wat al vreugde kunnen we beleven aan die kunstwerken, aan die gedichten en boeken met duizenden over de wereld verspreid. Daar hebben we ook de woorden die geluk brengem en die we allemaal kunnen spreken. Woorden van troost en opbeuring aan menschen die ln droefheid zijn. En wie vergeet de vele deugddoende woorde» die ons door vrienden werden gezegd en die we zelf zegden? Vergeten we het niet: Een goed woord kost niets. Zekere woorden blijven voor altijd in het geheugen van den mensch geprent. Het ls het afscheidswoord of het laatste woord dat ons een vriend zegde dien we nooit meer terugzagen, of van een vader, een moeder, een man of vrouw. Andere woorden onthou den de menschen voor Immer om de groote waarde die ze voor hun hebben. Zoo dragen veel menschen in hun hart, zonder dat ze daar veel over spreken, aangrijpende woorden, die door een geliefde werden gesproken. Ze zijn voor altijd ln hun hart gedrukt, en zullen er nooit meer uitgewischt worden. Fernand DE BR IJ Yi*. <0 De meest rendeerende rente voor alle plaatsingen. De gunstigste tarieven voor aüe operaties. De knapste bediening onder alle oogpunten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2