Zielmissen in LAPIERE'S Zaal, d'Hondtstr. ALLERHANDE NIEUWS Examen Uitslagen Benoeming van Schepen DE KOLENBEDEELING Op Zondag 2 Oogst, te 4 uur en Maandag 3 Oogst, te 7 uur Groote Goochel', Zang*. Muziekavonden met M. JORIS en Mevr. LELONG, Zangeres Kunstnieuws Vereer.igde Hofbouv/liefhebbers Nationaal Feest Kerkelijke Plechtigheden Godsdienstig Nieuws PHILATELISTEN HANDBOOGSCHIETINCEN St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKINGEN ZONDACRUST De Apotheek van Mr MOYAERT, Tempelstraat is alteen open op Zondag 2 Oogst 1942 3 O YPKR. Erwten gestolen. Toen de genaamde Sedeyn Jsrome, wonende Pllkeinstraat, zich Zaterdag laatst uaar zijn moestuin begaf, gelegen achter de steenbakkerij Vermeulen, tusschen genoemde Pilkemstraat en de Padde- vyverstraat, bestatlgde hij dat er ongeveer 75m2 velderwten ■et gewas en al uitgetrokken en gestolen waran. Klacht werd ingediend. Aardappeldiefstallen De landbouwer Kinget Urbain, wonende Meenensteenweg, stelde Zondag vast dat er van zijn veld, geleg' n langs den Zillebekevoetweg, een twintigtal aardappelstruiken gerooid waren. Ten nadeele van Heyte Nestor, wonende Maarschalk Plumerlaan, werden er in zijn moestuin gelegen op het Minneplein, langs den kant van het Engelsch kerkhof, een vijftigtal aardappelstruiken gestolen. Deze diefstal werd Maandag laatst vastgesteld. Aardappeldieven betrapt. Maandag morgen, om streeks 7 u. 30, bemerkte Uuthoo Remi, landbouwer, wo nende Zillebekevoetweg, ten wiens nadeele verleden week reeds aardappelen gestolen werden, dat er een drietal kinde ren en een vrouw nogmaals bezig waren met op zijn aard appelveld, dat slechts een 200 tal meter van zijn woning verwijderd is. een aantal struiken uit te trekken. Samen met zijn broeder liep hij er naartoe, doch op hun zicht sloegen de dieven op de vlucht. Zij slaagden er nochtans in twee der kinderen ts achterhalen en vast te grijpen en leidden ze naar het politiebureel, waar de knapen, behendig ondethoord spoedig de namen der twee gevluchte vrouwen kenbaar mie- ken Deze laatsten, op haar beurt ondervraagd, konden de feiten niet meer loochenen en bekenden zelfs nog tijdens de vorige week een hoeveelheid aardappelen op een ander veld, gelegen op het grondgebied Zillebeke, ontvreemd te hebben. Ten laate dezer aardappeldieven, de 16 jarige H. O. en de 18 jarige A. M. alsook de gebroeders M. R en A., allen uit Yper, werd proces-verbaal opgesteld. Smokkelwaar aangeslagen. Dinsdag voormiddag werd door de politie alhier in een herberg een smokkelaar, zekere D. uit Monceau-sur-Sambre verrast terwijl hij bezig was met 120 kgr tarwe en 5 kgr. bruine zeep te verpakken om ze met den ijzerweg te verzenden. Proces-verbaal werd te zijnen laste opgemaakt en de smokkelwaar aangeslagen. De N. V. Bank van Roaaelare, waarvan wij reeds mede deelden dat zij eerlang in de Diksmuidestraut, een agentschap zal openen, staat in het Roeselaarsche zeer hoog in aanzien Zij wordt er algemeen beschouwd als een ware weldaad voor handel en nijverheid, omwille van de heilzame rol die zij in het zakenleven der streek vervult. Wij twijfelen er niet aan dat ze, na korten tijd in het lepersche een zelfde vertrouwen en een zelfde goede faam zal genieten. De Heer jean Qits heeft aan het Hooger Instituut St Lucas, te Gent. in de afdeeling der Kouwkunde, het examen van het 5" jaar met onderscheiding afgelegd. Tevens werd hij tot laureaat bekroond in den provincialen prijskamp voor Mo bilair. Aan hetzelfde Instituut legden de Heeren Devriendt Ivo de proef van het 3e jaar met voldoening en Decarne Bertolf deze van het le jaar met onderscheiding af. Aan allen een hartelijk proficiat I In het Staatsblad van 26 Juli 1942 verscheen een besluit waarbij de Heer Van Caeyzeele N. aangeduid wordt om het ambt van schepen der stad Poperinge waar te nemen. Volgens een besluit den 31" dezer in het Staatsblad ver schenen is het rantsoen huisbrandstof, schlamm uitgezon derd, voor het tijdperk van 1 Augustus tot 31 October 1942, 't zij dus voor drie maanden, als volgt vastgesteld 200 kgr. steenkolen of steenkoolbriketten, ofwel 240 kgr. cokes, voor de gezinnen bestaande uit één tot vier personen 250 kgr. kolen of 300 kgr. cokes voor de gezinnen van 5 tot 8 personen 300 kgr. kolen of 360 kgr. cokes voor de gezinnen van 9 tot 12 personen 350 kgr. kolen of 420 kgr. cokes voor de gezinnen van 13 tot 16 personen 40' kgr. kolen of 480 kgr. cokes voor de gezinnen of daarmede gelijkgestelde gemeenschappen bestaande uit 17 tot 20 personen 450 kgT. kolen of 540 kgr cokes voor de gezinnen of gemeenschappen van 21 tot 24 personen, met een vermeer dering van 50 kgr. kolen of 60 kgr. cokes voor elke bijko— ■eade groep van één tot vier personen. De Meester der moderne Goochelkunst alsook Komiek-Zanger Twee onzer lepersche kunstenaars, de HH. Adhé- mar Vandroeme en Gerard Vermeersch, richten een tentoonstelling in, van teeken- en schilderwerken, aan Dikkebusch vjjver, in de bovenzaal van den Vaubantoren. We wenschen hen hartelijk geluk met het ingenieuse idee, het schoonste hoekje van Zuid- Vlaanderen in dienst van hun kunst te stellen. Iedereen zal er aan houden gedurende de tuindagen deze schoone wandeling te maken, en zoo onze tWee stadsgenooten aan te moedigen. De tentoonstelling is toegankelijk van 2 tot 16 Oogst, telkens van 2 tot 6 uur in de namiddag. MAATSCHAPPIJ DE OUDE van het Arrondissement Yper l okaal ci In de TrompetGroote Markt, 28, Yper. Algemeene vergadering van 2-8-'42. Lezing van het verslag der voorgaande vergade ring. Mededeelingen. Aanvaarden van nieuwe leden. Aanbrengsten. Tombola. De dd. Secretaris, De d.d. Voorzitter, C. Lamps. J. Lecluyse. Ter gelegenheid van het 21 Juli feest werd in onze Yper- sche Kathedraal, te 10 uur. eene plechtige Hoogmis gezon gen ter eere van den H. Jozef, patroon van België. Deze indrukwekkende plechtigheid werd bijgewoond door menige overheden en talrijke geloovigen. Na het gebed voor den Koning speelde het orgel het Natio naal lied en het Ypersch ruinelied. TUINDAG 194S Zaterdag 1 Oogst, te 6 1 2 uur 's avonds, plechtige ope ning in St Maartens Kathedraal. Het wonderbeeld van O L. Vrouw van Tuine wordt processlewijze naar het praalaltaar gebracht, waarna plechtig lof. Zondag 2 Oogst Te 10 uur, Solemneele Hoogmis, waar na processie ter eere van O. L. Vrouw van Tuine rond het buitendomein van St Maartens Kathedraal. Gedurende de veertiendaagsche plechtigheden van Tuin dag. zullen dagelijks de Mariale missen ter intentie van de verschillende wijken van de stad gezongen worden, en 's avonds te 6 12 uur plechtig lof Volgens de eeuwen oude traditie, zullen onze Ypersche fa- miliën eraan houden zich meer dan ooit onder de moederlijke bescherming van de gevierde Patrones der stad te stellen, en met kinderlijk vertrouwen, en godsvrucht, in groot getal, de kerkelijke Tuindagplechtigheden bij te wonen. Ter gelegenheid van Tuindag*, wordt op Zondag 2 Oogst in de vier parochiekerken van onze stad een H. Mis opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn onzer arbeiders in den vreemde en voor hun families. Onder de offerande worden sanctjes uitge deeld, met het gebed voor de arbeiders in den vreemde. Bijzonderlijk de families waarvan iemand in den vreemde werkt, worden tot deze H. Mis uitgenoodigd. De H. Mis wordt gelezen: in St. Maarten en St. Jakobs: te 7,30 u.; in St. Pleter en St. Niklaas: te 7 uur. Wij die nog tot de gelukkigen behooren, hebben tot plicht te bidden voor het behoud naar ziel en lichaam, van hen die verre van huis vertoeven, om er in het onderhoud van zichzelf en hun gezin te voorzien. o Wederom wordt U uitgenoodigd tot onze algemeene vergadering die zal plaats hebben op Zondag a.s. 2 Augustus, om 3 uur, in ons lokaal café Centrum, Wj Ach. Laire-Debeuf, de Steurstraat, YPER. AAN DE DAGORDE: 1) Definitieve samenstelling van het bestuur. 2) Nieuws over de laatste nieuwigheden en uitgif ten. Mededeelingen uit de postzegelwereld. 4) Tombola (voor de aaöwezige leden). 5) Levering der nieuwigheden. 6) Ruilmogelijkheid naar hartelust. Gezien de belangrijkheid der dagorde, hopen we dat alle leden de vergadering zullen willen bijwonen. Nauwelijks drie maanden gesticht, telt Philatel, aectie Yper-Poperinge en omliggende, reeds n der tigtal leden. x Postzegelverzamelaars, die nog met brj Philatel aangesloten zijt, komt eens naar onze vergadermg, komt eens kijken hoe het er gaat, en ge zult tevre den zijn nadere kennis gemaakt te hebben met de philatelisten uit de streek. Iedereen is immer welkom. Dames moeten zich ■iet afschrikken! Beginnelingen moeten niet aarze- lo» bt) te springen, want ze zullen door offervaardige leden goed op de hoogte gesteld worden. Een jumors- «fdeeling wordt eerstdaags ingericht. Met philatelische groeten en tot Zondag. Namens Phllatel-RuUgroep. BKronktrc voorwaarden, wat het lidgeld betreft, ■dien ln acht genomen worden voor de meuwbij- kttmede leden. STAANDE PERS ZONDAG 2 OOGST 1942 Om 14 V, uur SINT JAN - TER - BIEZEN Oppervogel 100 fr.; Twee zijdvogels, elk 50 fr.; Twee kallen, elk 25 fr.: Kleine vogels 10 fr. en boven de 80 schutters aan 15 fr. Inleg 13 fr. 50. WOENSDAG 5 OOGST 1942 Om 17 uur YPER, KON. ÖILDE St-SEBASTIAAN Vrien- denschieting: Inleg 5 fr. 50 te verdeelen in vogel» van 2.50 fr. na aftrek van het pijlraper»geld. DONDERDAG 6 OOGST 1942 Om 14 Yt uur zeer stiptYPER, KON. GILDE St SEBAS- TIAAN Oppervogel 150 fr.; Tweede oppervogel (niet ver loot) 100 fr.; Twee zijdvogels, elk 75 fr.; Twee 2e zijdvogels (niet verloot), elk 50 fr.; Twee kallen, elk 40 fr.; Acht hoek- vogels, elk 30 fr.; Kleine vogels aan 20 fr. en boven de 75 kleine al vogels aan 25 fr. Inleg 25 fr. 50. Zondag 9 Augustus 1942 Om 15 uurYperWillem-Teil. Inleg 13 50 frank. Zaterdag 15 Augustus 1942 Om 14 uur YperKon. Gilde St Sebastiaan Inleg 13 5Ö frank. Om 14 i uur: Watou. Inleg 25 frank. LIGGENDE PERS ZONDAG 2 OOGST 1942 Om 3 uur «tipt YPER, Veemarkt, bij J. Camerlyack Oppervogel 120 fr. Twee zijdvogels, elk 60 fr.; Twee kallen, elk 30 fr. Kleine vogels 15 fr. en boven de 70 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr., al zonder aftrek. MAANDAG 3 OOGST 1942 YPER - HOEKJE De schieting op de liggende pers WORDT VERSCHOVEN, tot een later te bepalen datum Feest en Noveen ter eere ven den H. Albertns Zondag 2 Augustus Plechtigheid van den H. Albertus Te 9 1/2 u Solemneele Hoogmis met gelegenheidsser moen, offerande en zagen ter intentie der bedevaarders. Na de Mis, wijding van S. Albertus' wafer. Te 5 u Plechtig Lol en vereering der Relikwieën. Donderdag 6 Augustus Ziekenaag Te 9 1/2 u. Plechtige Hoogmis, gelegenheidssermoen, offerande en zegen met relikwieën. Vrijdag 7 Augustus Feest van S. Albertus Te 8 u. Plechtige Hoogmis en vereering der Relikwieën. Zondag 9 Aug. Gebedendag voor den vrede der wereld Te 9 1 2 u. Plechtige Hoogmis, Sermoen, Offerande en vereering der Relikwieën. Te 5 u. Plechtig Lof en vereering der Relikwieën Maandag 10 Augustus Sluiting der Noveen Te 8 u. Solemneele Mis Offerande en vereering der Relikwieën. De andere dagen der Noveen Te 8 u. Solemneele Mis, Offerande en vereering der Relikwieën. Al de dagen der Noveen worden de bedevaarders ontvan gen in 3. Albertus' Kapel van 't klooster, om er gezegend te worden en er de medalies, gebeden en water te ontvangen. Mevrouw Weduwe Richard Demol, geboren Agnes De Heegher. en familie, in de onmogelijkheid allen rechtstreeks te treffen bieden, langs dezen weg. aan alle vrienden en kennissen hun hartelijksten dank voor de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het af sterven van Heer Richard DEMOL hun teergeliefden echtgenoot en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. <3768> O Heer en Vrouw Henri Feys-D'Arras Heer Gerard Feys Heer Robert Feys Vrouw Weduwe Bernard D'Arras-Bruynooghe danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming betuigd bij het afsterven van Juffrouw Yvonne-Maria FEYS hun teergeliefde dochter, zuster en kleindochter en voor hunne tegenwoordigheid op den lijkdienst. '3769 O Heer Camille Verwaerde Heer en Vrouw Albert Creus-Verwaerde en kinders Simone. Theophiel. Roger, Willy en Nora Heer en Vrouw Theophiel Dehaene-Verwaerde en zoon Paul Heer en Vrouw Maurice Grimonprez-Verwaerde en kinders Mariette, Antoinette en Georges Heer Georges Verwaerde Jufvrouw Julienne Verwaerde De familiën Debruyne. Dewilde. Verwaerde en Aer- nout. danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote. moeder, grootmoeder en bloedverwante. Vrouw Camille VERWAERDE geboren Elisabeth-Maria Debruyne en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis Yper. Lindendreef. 43 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 AUGUSTUS, om 7.30 uur, in de parochiale kerk van Brielen. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Leon ROSSELLE-MARCHAND en overleden Familie. (3767) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 AUGUSTUS, om 8 30 uur, in Sint Pieters kerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Désiré VANDAMME-MONTEYNE. (3762) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 AUGUSTUS, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Henri DAVID. (3743) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 AUGUSTUS, om 10 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Roger SAESEN gewezen lid van White Star. (3763) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 AUGUSTUS, om 11.30 uur, in St Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Heer Odilon DUCHATELET Rustend Statieoverste (3744) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 9 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in Sint Jacobs- kerk. tot zielelafenis van de Familie NOLLET-LIGNEL. (3782) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 9 AUGUSTUS, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Arsène DENOYELLE echtgenoot van Vrouw Marie Scheire. (3764) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZATERDAG 15 AUGUSTUS, om 8 uur, in Sint Niklaas kerk. tot zielelafenis van Heer Joseph BULTINCK echtgenoot van Vrouw Maria DE CORTE (3765) Vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZATERDAG 15 AUGUSTUS, om 9 uur, in Sint Niklaas kerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Henri LOUAGIE-GARREYN en Familie. (3766)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3