Bedienden Aandacht Aandacht in Duitschland DUITSCHE LEGERBERICHTEN (Mannen en Vrouwen) Voor DUITSCHLAND Voor NOORWEGEN (wonderbare omgeving) Voor het OOSTEN 4 WORDEN GEZOCHT Lagerboekhouders, loonboekhouders, fichenstelselhouders, typisten, kantooristen, bedienden voor algemeen kantoorwerk bedienden voor inkoop, verkoop en verzen ding machienenbouwers, teekenaars, teknikers, laboranten, enz. Voor ieder goede bediende is er werk bij goede overeenstemmende verdiensten en overige voorwaarden Ook zelfstandige boekhouders of teknische bedrijfleiders, wiens bedrijf destijds niet volledig uitgebaat werd. kunnen zich melden. Gij, bedienden, komt ook tot hoogere verdiensten met arbeid op te nemen in Duitschland 1 MELDT U ONMIDDELLIJK bij de Werbestellen in Kortrijk, Wijngaardstraat, 48 in BRUGGE, Nieuwe Gentweg, 37 in roeselaere, Jan Mahieustraat, 47 in MOESKROEN, Dalstraat, 3 in IEPER, Kaaistraat, 12 bij de Arbeidsambten in VEURNE, De Pannestraat, 13 en TlELT, Tramstraat, 3. Het Aardappelrantsoen Yoor Augustus op 9 kgr. per persoon gebracht worden ALLERHANDE ARBEIDSKRACHTEN tegen uiterst gunstige voorwaarden gevraagd ALLERHANDE MANNELIJKE ARBEIDSKRACHTEN. Voor de O. T. ALLERHANDE ARBEIDSKRACHTEN ■ET YPERSCHE 31 - 7 - 4942 Wilt gij uw beroep in DUITSCHLAND uitoefenen Gelegenheid wordt U daartoe verleend aan uiterst goede voorwaarden. Voorafgaandelijke vakkundige beraadslagingen Na de herinname van Rostov, wordeD ook Nowotsjerkask en Bataïsk veroverd. - De Don bereikt rechtover Stalingrad en op een breed front reeds overschreden. - De Duitsche opmarsch gaat steeds voort. VRIJDAG 24 JULI Duitsche troepen hebben, in samenwerking met de waffen S.S. en Slowaaksche formaties en gesteund door het luchtwapen, na harde gevechten de stad Rostov stormenderhand ingenomen. In de groote bocht van den Don werd de weerstand van versch aangevoerde Sovjettroepen gebroken. Ten Noord- Westen van Woronesch werden vijandelijke tegen aanvallen afgeslagen op het Wolchowfront en voor Leningrad mislukten opnieuw de aanvallen van den vijand. Op het front der Noordelijke IJszee werd de oorlogshaven Poljarnoje doeltreffend gebombardeerd, j De Sovjets verloren gisteren 83 vliegtuigen. 7 eigen vliegtuigen worden vermist. In Egypte duren de gevechten in de EU Alameistel- ling voort. De oase Siwah werd door Italiaansche troepen bezet. In luchtgevechten boven de woestijn en bij aanvallen op Malta werden 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In Midden- en Oost-Engeland werden bij dag en bü nacht vliegtuigfabrieken, vliegvelden en andere I militaire objectieven aangevallen. Aan de kust van het bezette Westgebied verloor de vijand gisteren 9 vliegtuigen. Een Britsche storingsaanval werd overdag ondernomen tegen een plaats van het West- Duitsch grensgebied en verleden nacht werd vooral de stad Duisburg gebombardeerd. 6 der aanvallende bommenwerpers werden neergehaald. Eenige Sovjet-Russische bommenwerpers onderna men om middernacht vruchtelooze storingsaanvallen tegen Oost-Pruisisch gebied. Hierbij verloor de vijand een vliegtuig. ZATERDAG 25 JULI In het gebied van Rostov werd het terrein van uiteengedreven vijandelijke groepen gezuiverd. De stad Nowotsjerkask werd stormenderhand ingenomen. De strijd om den Don-overgang bij Rostov is over een breed front begonnen. Ten Westen van Stalin grad naderen de Duitsche troepen en hun bondgenoo; ten den loop van den stroom. De slag bij Woronesch duurt voort, doch alle pogingen van den vijand om door te breken worden verijdeld. Aan den Wolchow en voor Leningrad werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. In Egypte heeft de vijand zjjn vergeefsche aanval len niet meer hernieuwd. In het Middellandsche zee gebied werden 10 vliegtuigen door Duitsche jagers neergeschoten. Installaties van het vliegplein Lucca op het eiland Malta werden in brand geworpen. ZONDAG 26 JULI Ten Zuiden en ten Oosten van Rostov werd, tijdens hevige gevechten, de overgang van den Don afge dwongen. De poging van den vijand, om op den Zui delijken oever van den Don een verdedigingsfront op te richten, mislukte. Aan de monding van den Don werd een Sovjetische kanonneerboot door vlieg tuigen gekelderd. Op de Wolga werden twee tank booten in brand geworpen en drie groote vracht schepen tot zinken gebracht. In de groote bocht van den Don gaat de strijd voort en werd de rivier bereikt. Al de vijandelijke aanvallen bij Woronesch hebben gisteren nogmaals vergeefs geweest. De tegenstander leed gevoelige verliezen. In de andere sector van het Oostfront heerscht alleen eenige plaatselijke bedrijvigheid. Op het eiland Malta werden nieuwe verwoestingen aangericht aan de vliegvelden van Lucca en Halfar. Ken groot handelsschip werd vóór Port-Saïd door bommen beschadigd. Aan de Oostkust van Engeland werd verleden nacht de haven van Middlesborough gebombardeerd. Senige Britsche bommenwerpers wierpen overdag bun bommen uit boven het Rijn- en Maingebied en vielen tijdens den nacht het Westen van Duitschland «urn en voornamelijk opnieuw Duisburg, Homberg en Koers. Elf der aanvallende toestellen werden neer gehaald. Sovjetische bommenwerpers ondernamen zonder gevolg storlngsvluchten boven Oost-Pruisen. Den 24 en 25 Juli verloren de Sovjets 128 vliegtuigen. 5 eigen toestellen worden vermist. MAANDAG 27 JULI. Ten Zuiden van Rostov werd na twee dagen strijd 4e stad Bataïsk Ingenomen. In de groote kromming van den Don werd de vijand achteruit geworpen en da rivier bereikt. Ten Noord-Westen van Kolatsch zjjn zware gevechten aan den gang. Het luchtwapen bombardeerde het bevoorradingsverkeer op de Wolga, alsmede spoorwegdoelen ten Noord-Westen van Sta lingrad. De aanvallen op het bruggenhoofd van Wo ronesch werden afgeslagen. In den centralen sector werden verscheidene vijandelijke bataljons omsingeld. Duitsche jachtvliegtuigen haalden gisteren 120 vlieg tuigen neer en verloren zelf slechts drie toestellen. In Egypte werd in den Zuidelijken sector van de El A1 ameinstelling een vijandelijke aanval afgeslagen. Op vliegvelden van het eiland Malta werden ver scheidene Britsche vliegtuigen op den grond ver nield. Duitsche vliegtuigen vielen gisteren oorlogsbedrij ven aan in de Midlands en aan de Zuidkust van Engeland. Boven het gebied van het Kanaal en boven de Duitsche bocht verloor de vijand tijdens luchtgevech ten zes vliegtuigen, 's Nachts werd Hamburg en omgeving door Britsche vliegtuigen gebombardeerd. Van de aanvallende bommenwerpers werden er 37 neergehaald. DINSDAG 28 JULI In het Oosten werd het bruggenhoofd over den Don bij Rostov aanzienlijk naar het Zuiden uitge breid. Ten Oosten der stad werd de Don over een breed front overschreden en den Manytsj- en Sal- sector bereikt. Ten Noord-Westen van Kalatsj duren de gevechten voort. Het luchtwapen nam wet via hevige aanvallen een aanzienlijk deel in deze ogrra- ties. In het gebied van Woronesch hebben de Sovjets niet meer aangevallen. In den centralen sector wer den ingesloten vijandelijke strijdkrachten vernietigd of gevangen genomen. Aan het Wolchowfront mis lukte een vijandelijke aanval. In Egypte werden de Britten by El Alameia door een tegenaanval met zware verliezen achteruitgeala- gen. In luchtgevechten werden 9 Britsche vliegtui gen neergeschoten. De strjjd tegen vliegsteunpunten op Malta wordt voortgezet. Duitsche vliegtuigen bombardeerden gisteren tal rijke industrie- en verkeersdoelen in Engeland en 's nachts werden het industriecentrum Birmingham en verscheidene andere steden aangevallen. Tjjdens succeslooze storingsaanvallen op Noord- West Duitschland werden 3 Britsche vliegtuigen neer gehaald. WOENSDAG 29 JULI Ten Zuiden van den Beneden-Don wierpen de Duit- schers den vijand achteruit en dwongen den over gang der Manytsj- en Salrivieren af. Het luchtwapen viel bevoorradingswegen en spoorwegverbindingen aan ten Oosten van de Wolga. In de Don-Delta wer den 3 Russische kanonneerbooten gekelderd ea 2 andere beschadigd. Bovendien werden op de Wolga verscheidene transportschepen vernietigd of door bommen getroffen. Aan het Wolchow-front deden da Sovjets een vergeefschen aanval. In Egypte herhaalde de vijand zijn aanvallen niet. In den nacht van 27 op 28 Juli werd het havengebied van Suez met bommen bestookt. Een vliegveld bij Alexandrië en luchtsteunpunten op Malta werden gebombardeerd. In het Kanaal is een Duitsche Monitor, na een zwaar gevecht, gezonken. Britsche vliegtuigen wierpen overdag bommen uit boven West-Duitschland en het Noord-Duitsche kust gebied. 's Nachts werd Hamburg opnieuw gebom bardeerd. 45 van de aanvallende toestellen werden neergehaald. Tijdens den nacht vielen gevechtsvliegtuigen met goed resultaat wapenbedrijven, spoorwegen en vlieg velden aan in Midden- en Zuid Engeland. o Door het Ministerie van Landbouw en Voedsel voorziening wordt medegedeeld dat het rantsoen aardappelen voor de periode van 31 Juli tot 29 Augustus 1942 op 300 gr. per dag en per verbruiker, 't zij 9 kgr. voor een tijdstip van 30 dagen, bepaald werd. Het kan gebeuren dat, in zekere centra van het land, de snelle aanvoer van vroege aardappelen toe laten zal de kleinhandelaars vóór den voorzienes datum in het bezit te stellen van een gedeelte der hoeveelheden aardappelen die voor het volgend rant- soeneeringstijdperk bestemd zijn. In dit geval ztfn de kleinhandelaars ertoe gemachtigd, bij uitzonde ring, over te gaan tot de verdeeling dier aardappelen onder him ingeschreven klanten, bij wijze van voor schot op het hen voor Augustus toekomende rant soen. De kleinhandelaars dienen alsdan de noodige schikkingen te nemen om alle betwistingen te voor komen voor wat de op voorhand geleverde hoeveel heden betreft en om zoodra mogelijk in het bezit te komen van de overeenstemmende aardappelzegels. In 't bijzonder voor de omgeving van Saarburg. Onderkomen met badgelegenheid. Kosteloos voor ongehuwden. Centrale verwarming. Beste verpleging tegen slecht! 0 90 RM. Na 3 maand bekomen gehuwden 5 dagen betaald verlof - Reis kosteloos - Ongehawden alle 6 maaad. Scheidingsgeld voor gehuwden. - Kindergeld 2,30 RM. per week. Wekelijksche kinovoorstellingen. Heerlijk landschap bij de wouden der Vogezen. Voor die omgtving worden gevraagd Vrouwelijke Arbeidskrachten en Schoenmaker*. Hooge loonen. Na vier weken een akkoordtoeslag van 15 Hooge loonen. Geneeskundige verzorging door de Luftwaffe. De hier verblijvende gezinsleden bekomen familiegeld door middel van de Duitsche Krankeskasae Boven de 48 uren werk wordt een toeslag van 25 uitbetaald. [in België. Beste Wehrmacbtverpleging. Onderkomen en verpleging vrij. Scheidingsgeld. ln geval van ziekte wordt het volle loon aan de familie uitbetaald. Daitscbe bedrijfsleiders. Verlof na 6 maand. VOOR EENE GENTSCHE FIRMA IN HET OOSTEN Hooga loonen, ook arbeiders onder 18 jaar. Premie 1,52 RM voor ongehuwden 2,48 RM. voor gehuwden. Buitendien Scheidingsgeld voor gehuwden 1,50 RM. per dag. Vanaf bet 49' aar 25 opslag Onderkomen en verpleging vrij. Gunstige verlofregeling. Buitendien.: 15 - 20 toeslag voor arbeid in warmte, water of modder. Arheidera meldt U J Gij verdient veel geld en kunt U eene nieuwe toekomst bouwen. Wie heeft er U reeds eenmaal zulke voorwaarden aangeboden Komt mede samenwerken met de Duitsche arbeldskameradan Meldt U aan bif de Werbestelle dea Reichsarbeitsministeriums Kortrijk, Wijngaardstraat, 48 Brugge, Nieuwe Gent weg, 37 Roetelare, Jan Mahieustraat, 47 leper, Kaaistraat, 12 Mseekroen. Dalstraat, S Arbcidsambt Oostende, Kaaistraat, 12 Venrne, De Pannestraat, 13 Tielt, Tramstraat, 3.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4