WETEN/CHAPPEL'j k 5 STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Lotenleening 1932 Trekking der 9e snede der Loterij van Winterhulp Terugbetaling leening Gemeentekrediet Kalender der Vlamingen TABAKVERKOOPERS Magazijn- en Klantenboeken ypersche voetbalkroniek BEGINNENDE CLUBS WESTLAN# Bii White Star leper Bij Eendracht Boezinge F. C. Cominois FLORA Groote Markt De gebroken Kruik Duitsch gesproken met Emil Jannings en Friedrich Kayssler Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 i, 5 en 8 uur Maandag, om 8 uur. MAJESTIC Rijselstraat De vrouw van den bakker Fransch gesproken met Raimu, Ginette Leclerc en Charpin Kinderen NIET toegelaten. Vrijdag, Zaterdag om 7'/« uur Zondag, om 2 j, 5 en 7 u. Maandag, Dinsdag om 7uur OUD IEPER R Colaertplaats VER0NIKA Duitsch gesproken met Gusti Hnber en Wolf Albach- Retty Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 l u. Maandag, om 7 i uur Het Bakeliet en zijn uitvinder Dokter LEO HENDRIK BAEKELAND (Vervolg) Dit eerste resultaat, afgedwongen ten prijze van jaren van onverdroten arbeid, wist Dr. Baekeland slechts een aanloop tot grootscher verwezenlijkingen te agn. De verkoop van de patenten zou hem toela ten, vrg van alle zorgen, ook financieele, zich geheel aaa de nieuwe taak te wijden. Gevestigd als zelfstandig werkend chemist, wist h$ op velerhande gebied, verdienstelijke resultaten te bereiken, doch dat alles werd in de schaduw ge steld door de uitvinding van een geheel nieuw product waarvan een thans nog immer ruimer wordend afzet gebied zou worden opengesteld, namelijk: het bakeliet. WAT IS BAKELIET? Bakeliet is een synthetische hars, samengesteld uit karbolzuur (koolteerprodukt) en formol (oxydatie van methyl-alcohol) Deels naar den naam van den uitvinder, deels naar het Grieksche woord lihosdat steen beteekent, wordt bakeliet als volgt bekomen. Beide bovengemelde produkten worden gedurende een twintigtal uren in een mengketel verwarmd, op een temperatuur die de 150" niet mag overschrijden. Naar gelang de samenstelling bekomt men dan: Ba keliet A, welke dik vloeibaar, kleverig en zeer ver vormbaar is; bakelieten B en C, welke hard en stevig zijn. De bekomen stoffen zjjn oplosbaar en tot ver schillende doeleinden geschikt. Gemengd met hout- meel, asbestvlokken, mica, grafiet, pluimsteen, kleur stoffen, bereikt men er mooie resultaten mee. Na onder drukking (tot 300 atm.) en op een tem peratuur van 150° te zijn samengeperst, wordt bake liet hard en broos. Bakeliet is onbrandbaar, ondoor dringbaar voor X-stralen, onoplosbaar in alcohol. Het slorpt geen vocht op, bezat een hoogen mechanlschen weerstand en isoleert zeer goed de warmte en de eleotriciteit. Bakeliet wordt in alle mogelijke vormen en tot allerlei gebruiksvoorwerpen, schakelaars, stopkon takten, lampehouders, armaturen, akkubakken, be- achermkasten, enz., geperst. Het biedt het groote voordeel dat het, na persing, slechts even van de penmaden moet ontdaan worden, dat het een mooi en glanzend oppervlak vertoont en dat alle ingeperste onderdeden er stevig mede verbonden zijn. (Slot volgt). 125® trekking van 25 Juli 1942. Serie 270950 wint het lot van 100.000 fr. De volgende series winnen elk 25.000 fr.: 100585 110571 135165 157608 166079 168202 103430 225707 230434 242313 261562 De trekking van de 9de snede der Loterij van Winterhulp had Zaterdag namiddag plaats in den ■stel der Loterij, Guldenvlieslaan, te Brussel. 22.486 loten werden als volgt verdeeld: Winnen 100 fr. de biljetten eindigend op 2. Winnen 250 fr. de biljetten eindigend op 8(1. Winnen 1.000 fr. de biljetten eindigend op 521 en 583. Winnen 5.000 fr. de biljetten eindigend op 7.293 en 8.014. Winnen 10.000 fr. de biljetten eindigend op 5.042. Winnen 25.000 fr. de biljetten eindigend op 88.247 01.080 95.594 37.438 08.099 96.304. Winnen 50.000 fr. de biljetten eindigend op: 69.488 30-554 75.539 75.368. Winnen 100.000 fr. de biljetten die het nummer dragen: 175.489 142.826 157.993 193.716 117.147. Het supergroot lot van 1.000.000 fr. wordt toege kend aan het biljet met het nummer: 129.984. Het Gemeentekrediet van België deelt mede: Gebruik makend van het recht tot vervroegde terugbetaling dat het Gemeentekrediet van Be gie ■ich bij de uitgifte heeft voorbehouden, worden de Kasbons 1933-1934 sinds 1 Juni 1942 terugbetaald. Na 1 Juni 1942 dragen deze kasbons geen interest «neer, en de houders hebben er dus alle belang br) ■oo spoedig mogelijk de terugbetaling aan te vragen. Smedenbond van leper en Omliggende Het Kestuur van den Smedenbond verzoekt vriendelijk de eigenaar* van paarden, om de twee maand hun rekening met den boefsmid te vereffenen. Vanaf vandaag zal het hoefbeslag aangerekend worden aan 80 fr., 00 fr. en 100 frank. Vincent Van Gogh (vervolg) Na Antwerpen volgt Parijs waar hij kameraad werd met Lautrec Zijn manier van schilderen ondergaat hier een groote wijziging Vincent vond er inderdaad de im pressionisten die echter zeer verschillend waren van de dusgenoemden in Holland. Het bracht hem er toe de dingen onder een verhoogde belichting en in gepronon ceerder kleuring waar te nemen. Zijn begeerte om de werkelijkheid steeds scherper en vooral doordringender aan te kijken werd er door gevoed. Daarbij ook ont dekte de rusteloos-zoekende nieuwe technische mo gelijkheden. In het stippelender-wijs schilderen, of het plaatsen naast elkaar van ongebroken kleuren geba seerd op een natuurwetenschappelijke theorie van de optische verschijnselen vond hij de methode tot in tensiever en snerpender uitdrukking van licht en kleur van de kleur, bewegend in het licht. Hij zelf achtte het pointlllé een wezenlijke ontdekking. Zijn bijzon dere belangstelling voor de Japanners bracht ver ruiming van zijn begrip en zijn zien van vormen in hun lineaire beteekenis. (W SteenhofT). In Parijs heeft hij vooral geschilderd, meest bloemen en stillevens, vooral als oefening, als inleiding tot zijn levenswerk. Dit levenswerk verricht hij in Arles tus- schen Februari 1888 en Mei 1889 Niettegenstaande de zeer korten tijd was deze periode bijzonder vruchtbaar. In dit zonrijke Provence werkt hij als een bezetene, onvervaard voor de schroeiende zon en de gevreesde «mistral» (woestijnwind). Hij werkt er met een bij zondere blijheid van geest. Hier ook gaat zijn natura listische waarneming met de oplettendheid voor het accidenteele, over in een abstracte aanschouwing, die in alle werkelijkheid de symbolische teekenen ziet van de universeele harmonie». (W. Steenhoff). Op het einde van 1888 vertoonden zich de eerste ver schijnselen van de zielsziekte, die Vincent met her haalde vlagen tot zijn dood zou teisteren. In Arles zelf was hij al een paar keer. in het hospitaal opgenomen. Verbetering trad echter niet in en zoo gaf hij toen zelf den wensch te kennen voor een radicaler behandeling in een inrichting ter verpleging van zenuwzieken. Hij bleef ongeveer een jaar in een gesticht te St Remy, doch zijn werkzaamheid werd hier niet onderbroken Hij maakte hier vooral copieën (beter overzettingen) naar Millet. Delacroix en anderen. Hij teekende en schilderde er ook, van uit de ramen, de streek, met de Alpinen in den achtergrond Het verblijf in de inrichting wordt hem op 't laatst te benauwd en zoo gaat hij naar Auvers (bij Parijs). Hij vond daar een hartelijken vriend en bewonderaar en gesterkt door dit gevoel is zijn productiviteit gedu rende deze twee laatste levensmaanden verbazingwek kend. De crisissen herhalen zich echter al meer en meer en op 29 Juli 1890 werden ze hem fataal. Vermelden we uit zijn Hollandsche periode (realis tisch. zwaar, donker van toon) de Aardappeleters, de Hut, Kop van Boerenvrouw, Mand met Aardappelen. Uit zijn Fransche periode ^serener, expressionistisch, frisscher van kleur) Zelfportretten. Intérieur, Koren velden, Irissen, het Gehucht, l'Arlésienne. Op 2 Augustus 1884 geboorte te Aalst van dichter Willem Rogghe, overleden te Gent in 1896 en in 1866 geboorte te Hasselt van den poolreiziger A. D© Ger- loche wiens reis met de Belgica algemeen bekend is. Op 4 Augustus 1925 ontviel ons de bekende arts Dr. Jozef van de Perre. Hij is de oprichter van de Standaardzaal te Brussel. De musicus Florimond van Duyse kwam op dien dag in 1843 ter wereld. Hij is vooral bekend door zijn verzamelwerk Het oude Nederlandsche Lied De verdienstelijke dichter Gentil Antheunis, schoonzoon van Hendrik Conscience, overleed op 5 Augustus 1907. Zijn welluidende gedichten zijn veel vuldig op muziek gezet. Hij zelf is de toondichter van Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief De volksschrijver Nestor de Tière zag op 6 Augus tus 1856 het levenslicht. Hij mag als de grootste baanbreker van het realisme op het Vlaamsch too- neel beschouwd worden. In het uitbeelden van het ruwe passieleven laat hij met voorliefde een schril licht vallen op de sombere kanten van het bestaan. te bekomenBoterstraat, 34, Yper. Tot inlichting van de menigvuldige voetballiefheb bers, geven wij hieronder den kalender der vrienden wedstrijden, zooals zg nu vastgesteld werden: 2/8, om 15 u.C. S. Yper Elftal Wehrmachtmarine 9/8, om 15 1/2 u.: C. S. Yper S. K. Roeseiare. 16/8, om 15 u.: C. S. Yper F. C. Roeselare. 23/8, om 14 1/2 u.: C. S. Yper K. Kortiflk Sport. 30/8, C. S. Yper Stade Moeskroen of U. S. Door- nrjk (in onderhandeling). Uitslagen van Zondag 26 Juli 1942. S. K. Haringe W. S. Proven 34 St. Juliaan Langemark C. S. Langemark 24 Toek. Reninge - E. Jonkershove 42 Wedstrijden voor Zondag 2 Augustus 1942. BEKERTORNOOI S. K. NIEUWKERKB. 15 u.: S. K. Nieuwkerke n B. S. Kemmel. 17 u.: V. J. Dikkebusch G. S. Voormezeele. 16 u.: C. S. Langemark W. S. Komen ten Briele». BERICHT AAN DE CLUBS. 1. Gezien in beginsel het oprichten van een eerste afdeeling, een tweede afdeeling, een reservereek», desnoods in reeksen ingedeeld, op de algemeene ver gadering aanvaard werd, worden de clubs verzocht hun inschrijving vóór 15 Augustus 1942 op het sekre- tariaat, Diksmuidestraat, 68, leper, te laten gewor den. De clubs mogen insgelijks en terzelfdertijd baar wenschen over indeeling overmaken. 2. Alle vriendenwedstrijden moeten op het secre tariaat, Diksmuidestraat, 68, leper, aangevraagd worden 10 dagen vóór den bepaalden datum. Geea briefwisseling meer voor wedstrijden naar Brugg* of Brussel sturen. Het secretariaat zorgt voor d* scheidsrechters. 3. De niet aangesloten clubs worden verzocht h&r» aanvraag tot aansluiting zoo spoedig mogelijk t« laten geworden aan den H. Hubrecht, secretaris P. K. Lauwersstraat, 13, Brugge. Anderzijds dienen *9 haar inschrijving voor het kampioenschap vóór 16 Augustus 1942 op het secretariaat, Diksmudestraat, 68, leper, te laten geworden. De secretaris, Janssen*. o Zieledienat Roger Saesen. Op Zondag 2 Oogst (Tuindag) wordt in de parochiale kerk van St. Pie- ter, te 10 uur een plechtige H. Mis opgedragen voor de 'zielelafenis van Roger Saesen, vanwege Bestuur, Spelers en Sympathisanten van White Star leper. Alle leden zullen het zich tot plicht rekenen tegen woordig te zijn. Na de Mis, korte rouwhulde in het lokaal. Werkende klnb. Het Bestuur van White Star heeft zijn aanvraag gedaan om als werkende klub te worden aanvaard, en bijgevolg deel te nemen aaa de normale kampioenschappen der werkende klub*. Gezien alle voorwaarden vervuld zijn, hopen we op een gunstige beslissing. Het is alleen maar spijtig dat zoo weinig klubs uit het Westland het aandur ven dien stap te zetten. O E. Boezinge B 2 6 Prior Langemark B. E. Boezinge A3 2 Brielen Sport A. Onder groote belangstelling gingen beide kam pea door. Boezinge B komt in 't gelid met plaatsver vangers. Eenige elementen lieten zich opmerkea waaronder enkele de rangen van het eerste elftal van nu af kunnen aanvullen. De beker werd gewon nen door Prior B waarvan het elftal meer verband bezat. Om 14 uur stipt gaat de groote kamp door. Beide ploegen schijnen het te meenen en de aanvallen wis selen zich goed af. Bij Boezinge ls het passenspei veel beter verzorgd, hetgeen toelaat dat de thuis ploeg de bezoekers op een harde proef stelt. Na 1# minuten weet Duf our met een keihard schot in den bovenhoek keeper Rubens te vlöeren. Het spel zit nu op den wagen en in snel tempo komt het leder van het eene kamp in het andere. De aanvallen van Brielen zijn niet zonder gevaar doch de backs van Boezinge, met keeper Charles, zijn niet te verschal ken. Op eene der menigvuldige aanvallen der thuls- spelers is het opnieuw kas langs Dufour welks schot geen genade kent. Boezinge is de meerdere in alle lijnen niettegenstaande ze nu slechts met 10 man spelen (Demol heeft zich bezeerd en moet het spel staken). Eenige minuten voor de rust schiet Dufour nogmaals op doel, Rubens stopt onvoldoende en Vandepitte is er als de kippen bij om met den bal in het doel te loopen. Rust: 3-0. Aan de 10e minuut na de herneming wil Notre- dame ontzetten met trekbal doch zend in eigen net ten. Boezinge en Brielen spelen nu op gelijke hoogte. Het spel blijft even snel en boelend, belde kooien komen in gevaar, doch men zal moeten wachten tot aan de 40® minuut om Brielen zijn achterstand te zien verminderen langs hun linkschbuiten, op door braak. Bij Boezinge, die meer dan de helft met 10 man speelde, begint de vermoeidheid zich te laten gevoelen en Brielen is dan ook de aanvullende partij gedurende de laatste 10 minuten; doch niets baat en Boezinge behoudt de overwinning en dus den prach- tigen beker met eene welverdienden 3-2 stand. Boe zinge bekwam 11 corners en Brielen 3. Eendracht*». Eindelijk gaan de sportliefhebbende Komenaars hun wensch vervuld zien. De F. C. C. zal volgend seizoen spelen in n« Pro vinciale Divisie. Die jonge vlijtige vereeniging ziet eindelijk, na veel moeilijkheden en opofferingen, haar werk beloond. Gesticht in 1935, gevolg gevende aan verschillende groepementen die zich met football bezig hielden, kwam zij bloeiend op en al de sportvrienden zullen zich nog de schoone matchen van 1936-1937 herin neren. Na eenige schoone seizoenen: 1935 IV* Speciaal, 1936 m« Divisie, 1937 H* Gewestelijk, had F. C. C. met de moeilijkheden van den oorlog te kampen zoo als vele andere clubs, doch kon niettegenstaande da

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 5