NOTARIEELE VERKOOPINGEN RIJKE MEUBELEN HERBERG WOONHUIS GEBOUW Prachtigen Eigendom Schoonen Eigendom WOONHUIS HANDELSHUIZEN GOED WOONHUIS EEN WOONHUIS Een perceel Bouwgrond Schoone MEUBELS BUREELMACHINES Alfred DEKEYSER WOONHUIZEN HERBERGEN Burgershuis ADTORIJTDIG merk PEDCEOT 1 Pierre DE SIMPEL, te Waasten en Pierre CHEKIERE, te Meenen. Toeslag Woensdag 5 Augustus 1942 GEMEENTE PLOECSTEERT EEN SCHOONE EN CERIEVICE EEN SCHOON EEN ZEER SCHOON EN CERIEVIG DUPONT, te Gheluwe en GHEKIERE, te Meenen. Overslag Donderdag 6 Augustus 1942 Het lokaal betiteld «Maison du Peuple» te KOMEN, Wervikstraat, 71 Slechts ingesteld 305.000 fr. Vrij genot en gebruik met 1 December 1942. n. Overslag Vrijdag 7 Augustus 1942 Het lokaal betiteld In Ons Huis te GHELUWE, Becelaerestraat, 38 Ingesteld 260.000 fr. Verdeeld in twee koopen. UIT TER H\ND TE KOOP OPENBARE VERKOOPING CAMERLYNCK, te Passchendale. Gemeente MOORSLEDE, Spriethoek. met Aanhoorigheden en Zaailand. Openbare Vrijwillige Verkooping Openbare Vrijwillige Verkooping en MENAGIEGOEDEREN 62, Waterkasteelstraat, (Kanaal), Yper Vrijwillige Openbare Verkooping Vrijwillige Openbare Verkooping OPENBARE VERKOOPING Merkwaardige Openbare Verkooping Op Dinsdag 11 Augustus 1942 UIT TER HAND TE VERKOOPEN HET TPERSC1E 31 - 7 - Ittt Studiën van de Notarissen o om 15 uur (Off. uur) in het Café A la Maison du Peuple te Ploeg- steert-Bizet. Henri Duribreuxstraat, Nr 52. Wijk Le Bizet KOOP EEN Henri Duribreuxstraat, Nr 52 «A la Maison du Peuple», met koer en grond. Sectie E, Nr l/i6, groot 1 are 15 centiaren. Ingesteld 50.000 fr. KOOP TWEE: Henri Duribreuxstraat, Nr 54 dienende tot allerlei handel, met grond en koer, Sectie E, Nr l/d5, groot 1 are 70 centiaren. Palende Oost aan koop een. Ingesteld 35.000 fr. KOOP DRIE: rue du Cimetière d'Armentières dienende tot feestzaal, met grond, Sectie E, Nr l/k5, groot 2 aren 55 centiaren. Palende Noord aan koopen een en twee. Vrij met 1® December 1942. Ingesteld 20.000 fr. Recht van samenvoeging. Studiën der Notarissen om 4 ure namiddag, te KOMEN, in het te verkoopen lokaal Maison du Peuple bij M. Ernest Fermaut, Wervikstraat, Nr 71, van den zijnde bestaande in dubbel woonhuis, thans dienende voor herberg- en winkellokaal, met breede uit stalramen, inrijpoort, groote feestzaal, bureelen, machtige magazijnen, garage en allerhande berg plaatsen, met eene totale oppervlakte van 14 aren S3 centiaren. om 4 ure namiddag, te GHELUWE, in het te verkoopen lokaal «In Ons Huis», bij heer Gerard Callemeyn, Bece- laerestraat, Nr 38, van eenen zijnde bestaande in winkel- en herberglokaal, groote feestzaal, en andere gerieven, voor eene totale grootte van 2 aren 72 centiaren. Vrij genot en gebruik met 1 December aan staande. Studie van den Notaris te Renlnge. EEN GERIEVIG Wet STALLINGEN en 15 «ren muda*aande ERVE, gelegen te ELVERDINGE, Woestenstraat, dichtb'i de herberg De Zomerbloem Voor alle Inlichtincen zich U wenden ten voormelden kantore. Studiën der Notarissen 4». Devon, te Wervik en K. Idle, te Kortrjjk- van twee aaneenboudende gelegen te Wervik, Leiestraat, Nr 6 en 8 Koop 1, Een HANDELSHUIS, groot 3 aren 02 ea. Koop 2. Een HANDELSHUIS, groot 3 aren 24 ea. Beide koopen gebruikt zonder recht op pacht. InprijssteliingZaterdag 8 Oogst 1942 om 3 ure 's namiddags, ter herberg Majestic St Maartensplaats, te Wervik. 0,50 instelpremie. Gewone voorwaarden Rechtop samenvoegen. Inlichtingen bij voornoemde Notarissen. Zie aanplakbiljetten. Studie van den Notaris BIJ STERFGEVAL Toeslag Dinsdag 11 Augustus 1942 te 15 uur stipt in de Herberg Den Ankerte Passchendale, Plaats. Sectie C, Nr 720b, 722b, groot 15 aren 18 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht- voorwaarden, door M. Honoré Mortier-Degryse, mits 300 fr. 's jaars, valdag 1 October, meer de belastingen en verzekeringspremie. Ingesteld 56.000 fr. Ten overstaan der Heeren Vrederechter en Griffier des kantons Passchendale. Studie van den Notaris NaudU, te Kotuea. Op Donderdag 13 Oogst 1942 om 2 1/2 uur namiddag te Wervik, in het Vredegerecht, zal Meester Naudts, notaris te Komen, ten overstaan van de Heeren Vrederechter en Griffier van het kanton Wervik, overgaan tot de van de hierna volgende onroerende goederen. Gemeente KOMEW 1) Chaussée de Wervicq thans dienstig voor handelshuis, met 4 aren 32 ca. aan grond en gebouwen. 2) Roe da Commerce groot 2 aren 39 ca., hebbende eene straatzijde van 6 m. Afhangende van de gemeenschap Vandoolaeghe-Lagace. Vrij 3 maanden na de geldtelling. Alle inlichtingen zijn te bekomen ter studie van voornoem den notaris Naudts. Studiën van de Notarissen Thevolin, te Mtesen en Decock, te Nieuwkerka. van zooals tafels, stoelen, keukenstoof, potten, pannen, schap raai, bed met wollen matras, kas, koffers, hovenieralaam, brandhout, enz... te NIEUWKERKE op Maandag 17 Augustus 1942 om 3 uur namiddag (officieel uur), ten sterfhuize van Juffrouw Marie Peperstraete, in de Nieppekerkestraat, Nr 43. Gewone voorwaarden Komptant geld. Benoodigheden Herstellingen Onderhoud Werktuigkundige - Technieker Tel. 415. (3196) Studiën dsr Notarissen .1. Ramnult, te Wervik en A. Lauwers, te leper, o van Gemeente KOMEN, Werviksche Steenweg TWEE AANEENHOUDENDE waarvan een de voordezen herberg «GRAND GODSHUIS», het eene groot 5 aren 47 ca. en het andere 2 aran 38 an. Respectievelijk verpacht aan den huidigen prijs vaa 14# sn 00 fr. te maande. Instel Woensdag 26 Oogst 1942 Overslag Woensdag 9 September 1942 telkens te 2 1/2 uur namiddag, ter herberg Au Soulier d'Or Groote Markt, Koman. 0,50 instelpremie. Studie van den Notaris Kamault, te Wsrvik. van Gemeente KOMEN, Werviksche Steenweg de twee An Boulevard en A la Belle Promenade en Elf Prachtige loten Bouwgrond alles same* post 38 aren 17 centiaren. Instel Woensdag 26 Oogst 1942 Overslag Woensdag 9 September 1942 telkens te 4 u. 's namiddags, ter herberg gehouden door M. Jerome Taillieu, Ten Brielen- straat, Vijfwegen te WERVIK. 0.50 Instelpremie. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN Studie van Deurwaarder DÓMirê "V. Roegiers, Diksmuidestraat, 41, te leper. o BIJ RECHTSMACHT van een Op Zaterdag 8 Augustus 1942 te 10 uur 's morgens, op de Vandepeereboomplasts te 1EPER, achter St Maartens kerk, zal Deurwaarder Roegiers v. ornoemd, overgaan tot den openbaren en recbterlijken verkoop van een autorijtuig merk Peugeot type 201, vier cylinders met vier goede banden en één reserveband. Komptante betaling zonder kosten. Studie van Dsnrwaarder Dénlré V. Roegiers, Diksmuidestrait 41, leper. VAN om 2 uur stipt namiddag, in de Zaal Lapiere, te IEPER, d'Hondtstraat zal Deurwaarder Roegiers. voornoemd, overgaan tot den openbaren en vrijwilllgen verkoop van volgende meubelen, te weten 1. Een schoone Slaapkamer in massief eik stijl Louis XV, bestaande uit kleerkast met spiegels, linnenkast met spiegel, bed met ressort, toilet- en twee nachttafels. 2. Een Slaapkamer in eik. bestaande uit spiegelkast, lavabo, bed met ressort en nachttafel. 3. Een Eetkamer in notelaar, gepolijst, bestaande uit twee buffetten, één tafel met verlengsels, zes stoelen met fluweeten zitplaatsen. 4. Een Eetkamer in massief eik, stijl Renaissance, bestaande uit twee buffetten, één tafel, zes stoelen en schouwspiegtl. 5. Een Eetkamer in massief eik, bestaande uit twee buffetten, één tafel, zes stoelen en spiegel 6. Een Amerikaansch Bureel ibureau Américain) - Groot Formaat -, in massief eik, één Piano merk Reny- Parijs. 7. Eén zware Brandkoffer, twee spiegelkasten in mahoniehout en eik één Salongarnituur. 8. Vervolgens kasten, bedden, lavabo's, eiken buf fetten, stoelen, tafels, zetels, spiegel, een dressoir in note laar, enz... te veel om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid van de verkooping, zal deze stipt beginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden Komptante betaling Studie van den Notaris DE COCK, te Yper, K. Thouroutstr, 4. te YPER. Alle inlichtingen zijn të bekomen ter studie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7