Huis QVICK OSCAR LAPINEOL HET IJZEREN GRAF Voor uw Glas- en Kunstglaswerk Walter TAVENIER - BEDDELEEM Claeyssens-Titeca Vuylsteke Gebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE 8 STAD IEPER Plaats Tan Bestendige Bediende Doorgangstraat, 26 IEPER Tel. 485 HERSTELLINCEN van alle MERKEN GEWAARBORGD. In het goedkoopste Meuöeihim bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YFER ONS MENGELWERK Nr 18 wendt U bij Tempelstraat, 4 YFER Matige prijzen. Alle Herstellingen. Spoedige bediening. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PERSONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINCEN VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO- TAFiSSIÈRE 118, Dicköbuschsteenweg. 118 YPER Telefoon 189 112-114, Bruggestraat M. 63 MEENEN - Statiestraat. 39. IEPER - Tel. 182 - ■ET TPERSCHE 31 - 7 - 1*42 Op Zondag 23 Augustus, om 14 uur, zal er over- Ka&n worden In de Nijverheidsschool, O. L. Vrouw- straat te leper, tot het afnemen van een examen voor een plaats van Bestendige Bediende. De aanvragen moeten per aangeteekenden brief aan het Stadsbestuur gezonden worden vóór 17 Augustus 1942. 1) Voorwaarden: 1. Belg zijn door geboorte of door naturalisatie. 2. De burgerlijke rechten genieten. 3. Ten minste 21 jaar oud zijn en maximum 30 jaar (35 jaar voor de voorkeurrechthebbenden ingevolge de wet 3-8-1919 en 27-7-1924). 4 Verbod van handel te drijven, onder welken vorm ook, zelfs door tusschenpersonen. 5. Houder van diploma van middelbare studiën van den lage ren graad. De kennis van tikschrift komt in aanmerking. 2) De kandidaten zullen melding maken van hun familietoestand en volgende stukken bij hun aan vraag dienen te voegen: 1. Uittreksel van geboorteakte. 2. Een getuigschrift van Belgische nationaliteit en goed gedrag. 3. Een militiegetuigschrift. 4. Afschrift van diploma van middelbare studiën van 1 ageren graad. 5. Een geneeskundig getuigschrift. 6. Voor de voorkeurrechthebbenden, de bewijsstuk ken waaruit hun voorkeurrecht blijkt. 7. Een verklaring van niet inschrijving in het Jodenregister (verordening van den Militairen Bevel hebber dd. 28 October 1940). Vroegere ingediende aanvragen dienen te worden hernieuwd. De kandidaten zullen zich op het examen aanmel den zonder verdere uitnoodiging. Programma: Opstel Rekenkunde Schoon schrift. De benoeming zal slechts bestendig worden zoo de bediende binnen de drie jaar na zijne indienst treding, bij de Provinciale school voor Bestuursrecht t« Brugge, het diploma van bestuursrecht, heeft hekomen. leper, den 27 Juli 1942. •e Secretaris, De Burgemeester en Schepenen, A. Versailles. A. Notebaert. Gemeente Vlamertinghe Betrekking van Veldwachter te begeven De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden valdoen: 1) Ouderdom: van 25 tot 35 jaar; tot 40 jaar voor bevoorrechten volgens de wet van 3-8-1919 en 21-7- 1924. 2) Geneeskundig onderzoek ondergaan bij Dr. Ver- beke te Vlamertinge. 3) Voldoen aan het voorgeschreven examen. 4) Verbod van handel te drijven, zelfs door tus sen enpersonen. 5) Eén maand na de benoeming de gemeente be wonen. 8) Wedde volgens wettelijk barema. 7) Aanvragen dienen per aanbevolen brief gericht aan den heer Burgemeester ten laatste op 2-8-1942 ter bestemming. De aanvragen moeten vergezeld gaan van: 1) Een uittreksel der geboorteakt op zegel. 2) Getuigschrift van goed gedrag en zedea sp zegel. 3) Een national!teitsbewijs. Namens het Schepencollege: Bij bevel: De Sekretaris, De Burgemeester, UgnH Onaer. Six Rafael. Locale ontvangst in recht Mreeksche versterking met een ongeëvenaarde muziek weergave, veel getrouwer dar al hetgeen gij tot hie-loe ge hoord hebt. KWEEKT GEZONDE KONIJNEN DOOR in alle apotheken of rechtstreeks te verk rijgent bij het hoofddepot Apotheek DELAMOTE, Langemark door HENDRIK CONSCIENCE (Vervolg) Tot eenig antwoord stamelde ik woorden van dank baarheid Het leven, dat zij mij afschilderde, en waarin ik dieper voo-uitzag dan zij. scheen mij het opperste geluk Ook twijfelde ik of het mij wel ooit ken bestemd zijn Mijne moeder wiide u. als gij grooter zijt. op een kantoor doen om klerk te worden, hernam Rosa, maar mijn vader, die u wel gaarne ziet. Leo. zegt. dat dit niet goed is Hij wil eenen beeldhouwer van u maken, ■en beeldhouwer is iemand, die beelden maakt, gelijk de god Mercurius. die in-onze eetzaal staat Het is een kunstenaaren een kunstenaar, zegt mijn vader, wordt in de wereld zoo hoog geschat als de rijkste mensch... Ach beeldhouwer worden uw broeder zijnriep ik met de handen in de hoogte Wij waren bij onze woning en traden binnen. Rosa deed hare boodschap Mijne ouders kleedden zich in aller haast en toonden zich bereid om het juffertje en de meid te volgen Sedert Rosa had gezegd, dat haar vader eenen beeld houwer van mij wilde maken, gevoelde ik eene bran dende begeerte om het schoone mes te hebben en maar seffens mijne kunst te beproeven. Ik sprak er van aan Rosa en zij beloofde in het uitgaan, dat zij het mijne moeder zou geven, om het mij te brengen. VII. Toen mijne ouders vai* het kasteel terugkeerden, glinsterde er eene ongemeene blijdschap in hunne oogen. Mijne moeder kuste mij juichend op de beide wangen mijn vader legde met een gevoel van fierheid mij de hand op het hoofd en voorspelde mij het schoonste lot M Pavelyn had hunne toestemming gevraagd om mij ••der zijne bescherming te nemenhij zou mij laten leer en. mij eene goede opvoeding doen geven en voor mij zorgen, totdat ik als man alleen in de wereld zou kunnen staan. Daardoor wilde hij mij beloonen voor eene daad van opoffering, die volgens hem waarschijn lijk het leven zijner dochter had behouden Langen tijd spanden mijne ouders pogingen in. can mij al de waarde dezer gunst te deen begrijpen en mij op voorhand tegen plichtvergetelheid en tegen de moge lijke verleiding des hoogmoeds te wapenen Ik moest altijd diep dankbaar blijven jegens mijne edelmoedige beschermersimmer mij herinneren, dat ik een arm boerenkind en zij mijne weldoeners warenhunne milde bezorgdheid erkennen door eene onophoudende vlijt: nooit hoovaardig worden, deugdzaam blijven... en bovenal niet vergeten, dat de nederige boeren, welke God mij tot vader en tot moeder had gegeven, mij tee- derlijk beminden en niets vuriger wenschten. dan hun kind gelukkig te zien Deze laatste woorden in den mond mijner moeder troffen mij diep. en het was door zoete streelingen en door herhaalde kussen, dat ik de bedroevende vrees haar uit het harte jaagde... Des anderendaags reeds moest ik naar de dorpsschool, om er de eerste lessen in het lezen en sohrijven te ont vangen M Pavelyn had den onderwijzer op het kasteel doen komen, hem zijn inzicht aangaande mijne opvoeding verklaard en hem. buiten het gewoon schoolgeld, nog eene aanzienlijke belooning beloofd, indien hij door bij zondere zorgen mij genoeg vorderingen deed doen. om mij toe te laten den verloren tijd in te winnen De onderwijzer was een man vol vlijt, die niet beter wenschte dan gelegenheid te vinden om zijne kunde en zijnen goeden wil te bewijzen. Ook besteedde hij van dan af niet minder zorg aan mijn onderwijs, dan of ik zijn eigen zoon geweest ware Telkens dat des namiddags de schole geëindigd was. ging ik naar het kasteel, om er met Rosa te spelen. Ge durende een uur of twee liepen en dartelden wij in den schoonen hof. dewijl M. Pavelyn voor Rosa's gezondheid ons deze lichaamsoefeningen als eene plicht had opge legd maar daarna gingen wij in de zaal een ander spel beginnen, waarin Rosa meer dan in eenig ander ver maak vond. Ik moest bij de tafel zitten en in een boek mijne les van den dag herhalen. Het goede meisje was mijne leermeesteres. Zij loofde mij en berispte mij met eerven ernst, die hare moeder dikwijls tot tranen toe deed lachen maar er was in al hare woorden zooveel vriendschap en zooveel zoete aanmoediging, dat ik nooit des avonds het kasteel verliet, zonder in mij de begeerte tot leeren heviger te voelen blaken. Met zulke aansporing en zulke middelen, gevoegd bij eene aangeborene vlugheid des geestes. deed ik in kor ten tijd wonderlijke vorderingen, en het duurde niet lang. of ik begon in mijne moedertaal tamelijk wel te lezen M Pavelyn. die bijna dagelijks voor zijnen handel naar de stad moest gaan. bracht ons allerlei schoone boekjes met prenten, en wij vermaakten ons zoozeer daarmede dat men niet zelden ons uit het huis moest jagen, om ons tot lichamelijke oefening te dwingen Rcsa begon mij nu ook Fransch te leeren. In dien tijd stond ons land onder de beheersching van keizer Napo leon. en slechts door het Fransch kon men iets worden in de wereld Mijne kleine beschermster, terwijl wij in den hof rondliepen en speelden, gebaarde zich somwijlen alsof zij geen Vlaamsch verstond Er was vooruitzicht en edelmoedigheid in die kinderlijke schertswant zoo leerde ik allengs honderden woorden en gansche vol zinnen der Fransche taal. vooraleer de schoolmeester mij verre genoeg in het Vlaamsch achtte, om mij in de beginselen eener vreemde taal te onderwijzen Rosa leerde mij niet alleen lezen en Fransch verstaan: zij berispte mij telkens, dat ik in het spreken eene dom heid of eene grofheid beging Zij zeide mij. hoe men in een deftig gezelschap zich moet houden en wat de wel levendheid toelaat of verbiedtin één woord, al wat zij wist of slechts meende te weten, dat drukte zij met min zaam geweld mij in het geheugen Het arme boerenkind scheen in hare handen een klbmp was. dien zij kneedde en herkneedde. om er een wezen van te maken dat in fijnheid van manieren, in kiescbheid van taal en in ze delijke ontwikkeling haar gelijke wierd. (Vervolgt). met Verzorgd werk. Matige prijzea WAN SPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS •F GECAPITONNEERDE AUTOS Bh «edert zajn EETPLAATSEN - SLAAPKAMERS -*>)•» - tacn van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten MATRASSEN (wol. kapok floeon. windhaar) levering met waarborg Matige prijzen 34. Y*ar Tel. 3W

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8