Stad IEP ER Muziekakademie Kindervoeding -- leper KPERSCH KRONIEKSKE WINTERHULP - KRONIEK VOOR TESSENDER L00 Trekking der Loterij Winterhulp Zitdagen voor Oorlogsschade in September 1942 2 HET YPERSCHE 4-9-1942 Stad leper - Kultuurdagen Op Zondag 6 Sqttnnber 194? II 1 A V It IM> V DOOK DE NECHELSCHE BEIAARDSCHOOL 11 Te 11 uur: Betaardconcert door E. Rycketynrk, •tads beiaardier. 1. Preludium In Bes Jef Dentjn 2. a) 't Is stille J. Van Hoof b) Mfln hart Is vol verlangen P. Benoit I. a) Menuet en trio W. A. Mozart b) Andantino uit het klaviertrio in E. J. Haydn 4. Intermezzo J. Van Hoof 5. a) Jan broeder vrflt een meisje zoet b) Het looze visschertje 2 oude liederen c) Het liedje van den Beiaardier E. Hullebroek 6. Ave Maria J. Denfln 7. Rythmusd&ns Staf Nees M Te 14 uur: Bespeling door leerlingen van Staf New*. I. Van de Perre Richard. Heyst op den Berg: 1. Marschlied C. A. Brandts-Buys 2. Menuet k la Reine M. Eichler 3. Koekoek Dacquin 4. a) De Waldhoorn F. Silcher b) Ochtendlied II. Van den Broeck Pleter, Chaam (Nederland): ft. a) Courante O. Raick b) Menuetto M. Van den Gheyn 6. a) Bellotje oud Ued b) Klein Moederke Jef Rheinhard 7. a) Les Moissonneurs Fr. Couperin b) Tambourin Rameau 8. Wiegelied G. Opsomer TTT Van de Perre Richard: 9. Sonatina IV a) Allegro b) Slciliano 10. a) Wiegeliedje b) Marleentje 11. Intermezzo, voor beiaard 12. Postludium, voor beiaard Ign. Pleyel W. A. Mozart E. Hullebroek Jef Van Hoof Jef Denfln 1) Te 18 uur: Bespeling door Van den Born Albert, St. Lambrechts Herck (Hasselt), leerling van Staf Nees: 1. Thema met variaties, voor beiaard Staf Nees 2. Fuga in C. voor beiaard M. Van den Gheyn 3. Oude liederen: a) leper, leper, hoe toont gij u verheugt Liedeken van den Thuyndag (1383) b) Ic seg adieu (1602) 4. Allegro-Rondo, voor beiaard Joh. Wagenaar 5. Ave Maria, voor beiaard Jef Denfln 6. a) Vlaanderen Paul Lebrun b) Rubensmarsch Peter Benoit Te 20 uur: Beiaardconcert door den Meester Staf Nees, stads beiaardier van Mechelen. 1. Impromptu 2. Andante Cantabile, voor beiaard Jef Denfln 3. a) Ik zag Cecilia komen b) De beiaardspeler oude liederen 4. Fughetta G. F. Haendel 5. a) O. L. Vr. van Vlaanderen L. De Vocht b) Loflied der Engelen E. Jaminé 6. Kleine suite, voor beiaard Gerard H. Boedfln a) Rondo b) Intermezzo c) Perpetuum mobile T. a) De gilde viert E. Hullebroek b) 's Avonds in de mane A. Vermeulen c) Blij Ued K. Mestdagh 8. Klacht en Troost over Jef Denfln, voor beiaard Staf Nees 9. Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk Uef G. Antheunis Slot: leper, leper hoe toont gfl u verheugt Reuzenlied. De inschrijving der leerlingen voor het schooljaar 1942-1943 zal plaats hebben op Woensdag 9 Septem ber, Donderdag 10 September en Vrijdag 11 Septem ber 1942, telkens te 18 uur, in de Nijverheidsschool O. L. Vrouwstraat. Het inschrijvingsrecht is bepaald als volgt: Notenleer, eerste en tweede jaar, 20 fr. Notenleer: derde jaar, 30 fr. Notenleer, vierde en vijfde jaar, 50 fr. Zanglessen, lagere graad 100 fr. Zanglessen, middelbare en hoogere graad. 200 fr. Snaartuigen, lagere graad, 75 fr. Snaartuigen, middelbare graad, 100 fr. Snaartuigen, hoogere graad, 150 fr. Houten en koperen speeltuigen, 40 fr. Klavier, lagere graad, 100 fr. Klavier, middelbare graad, 150 fr. Klavier, hoogere graad, 2o0 fr. Harmonie en muziekgeschiedenis: Lagere graad, 100 fr. Middelbare graad, 150 fr. Hoogere graad, 200 fr. De nieuwe leerUngen moeten door hun ouders ver gezeld zijn. De andere leerlingen moeten zich opnieuw laten inschrijven. Voor de leerUngen die deel uitma ken der zelfde famiUe betaalt de oudste het voUe Inschrijvingsrecht, de volgende de helft. De leerUngen niet gehuisvest te leper, betalen dub bel inschrijvingsrecht. De leergangen der Muziekakademie voor het schooljaar 1942-1943 hernemen op Maandag 14 Sep tember 1942. leper, den 2 September 1942. De Secretaris, De Burgemeester, A. Versailles. A. Notebaert. Van 1 September af zullen er TWEE RAADPLEGIN GEN' PER WEEK gehouden worden één den Dinsdagnamiddag, van 2.30 ure tot 4 ure een tweed»- den Donderdagnamiddag, van 4.30 uur get 5 .30 uur De idnders van 0 tot 1 jaar behooren één maal per ek .janveboder. te worden kinde-s van 1 tot 2 jaar, 14 dagen: kinders van 2 tot 3 jaar, eens per k.r.ders van 3 tot 6 jaar. één maal. op een namiddpt-'. in den loop van 3 maanden ■.orden dringend verzocht één der zlt- en tich aan den gekozen dag te SEPTEMBER. Het is September. De hemel is betrokken en de straten zijn wak. Uit den hoogen toren roepen de klokken zwartgekleede menschen naar een begrafe nis. Het dikke van den zomer Is voorbij. Ze heeft haar beste gegeven. Wat nu komt van haar rijkdom is overschot. De winter tracht er reeds een stokje tusschen te steken. Hij Is aan 't vechten, aan 't kna gen om maar Iets los te krijgen. Hij peutert aan den harden zomer om er brokjes uit te krabben en hier en daar komt iets meê. Weldra zuUen het grootere stukjes zijn en dan krijgt hij er vat op. Dan wordt gansch dien zomer, die reeds oud en verweerd wordt, vaneen getrokken en de brokken gaan afdrijven, smelten en oplossen tot er niets meer overblijft dan de koude, waterige winter. De meeste vruchten zijn afgeworpen, geplukt en geborgen. Veel hoornen staan reeds zonder bloem of dracht en de takken, die zwaar bogen onder hun zwangere vacht, zijn verlost en gaan verzuchtend omhoog. Nog hebben ze hun verblindend schoonen tooi aan, waarmede ze zich hadden versierd om die weelde te dragen, hün weelde te dragen, die gegroeid was uit hun eigen kracht en schoonheid en die ze met uitgespreide armen aan de zon, de wereld toon den. NA DEN OOGST. Doch nu is dat alles nutteloos geworden. Ze zijn als vrouwen die van het bal komen en in haar kamer nog wat haar mooie soiréekleed aanhouden en er niet van scheiden kunnen. Die schoonheid prangen de hoornen vast, want ze zijn bang van den winter, de winter die er aan rukt, zoodat ze voelen hoe krachteloos ze worden en hoe het kleed hun niet vast meer om het lichaam zit. Ze zijn bang voor de koude, die op hun mager lijf zal vallen als het af glijdt en ze weten hoe naakt ze er zullen staan en hoe leeljjk hun lijf zal zijn zonder tooi. En toch moet het gebeuren. De winter is streng en hard. Hij kent geen medelijden en onmeêdoogend zal h(j zijn zware boete opleggen en in strenge vasten verharden en vertaaien, versterken en verkloeken tot het wonder der verrijzenis opnieuw zal blijmaken wat bedroefd was. De boer heeft de vruchten. De boer heeft ze ge schouwd en rijp bevonden. Hij heeft ze geplukt, be tast, gewogen en geteld. Hij heeft ze verzameld, geschikt en geschift. Zijn werk heeft hij bezien en zijn wezen is tot een glimlach getrokken. Hij kende het zaad, hij kende den stam. Hij wist dat ze goed waren en dat de vruchten het ook zouden zijn. Hij is de rijke man, die midden zijn weelde staat. Hij voelt zijn rijkdom. Hij glimlacht en is gelukkig. SCHOOLGAAN. Het is September en een poort, die geruimen tijd gesloten stond, gaat weer open. Er is Iets dat den wandelaar herinneringen bijbrengt, en misschien be grijpt hij niet onmiddellijk wat het is. Maar de ben gels, die gisteren nog ongebonden stoeiden op het voetpad, zonder kommer voor uur of dag, zijn plots ernstiger geworden. Ze hebben niet meer het vuile plunje aan, waarmede ze ongestoord over den vloer konden kruipen, klimmen en klauteren, ravotten en vechten. Ze zijn netjes nu. De beentjes zijn niet meer vuil, maar propere kousjes zijn onder hun knietjes met een bandje vast. De broekjes zijn zuiver gewas- schen en de plooitjes zijn versch. Daar heeft een moeder zich mee gemoeid en een voornaam gebeuren moet wel op handen zijn. Ziet hoe allen naar de open poort gaan. Het ia een school. Ze dragen nieuwe ransels, want het is de eerste dag. En het is al even vreemd voor moeder als voor den bengel. Dat kind, dat ze zoolang rond zich zag, dat haar nooit verlaten heeft, zal nu het grootste gedeelte van den dag weg zijn. Op school zal het leeren gehoorzamen aan andere menschen. En ze vraagt zich angstig af zoo haar kind het er wel goed zal hebben, of zoo de meesters wel evenveel liefde ervoor zullen hebben ais zij. Maar ze troost zich met de gedachte dat het nu spoedig een groote jon gen wordt, die zal leeren zijn man staan in het leven. DE POORT. Och poort, die daar met uw deuren zoo wijd open staat, als waren het armen, welk een schat ontvangt gij vandaag weder. Ge zijt oud, stokoud en ik weet niet hoelang reeds ge daar aan uw hengsels hangt. Langer toch dan de menschen, die er nu doorgaan, reeds leven. Wat hebt gij al ontvangen, wat hebt gij ai buitengelaten! Zooveel kinderen zijn reeds door u binnengetreden, die vroeger nooit van moeders rok weg waren geweest. Kleine ernstige gezichtjes die wat angstig voor al het nieuwe, dat ze achter u gin gen vinden, vast de trouwe hand omsloten. En tel kens ze buiten gingen, droegen ze wat meer wijsheid, was him verstandje wat meer ontwikkeld en hun karakter beter gevormd. Wat hebt gij al kleine dra matjes van scheidingen gezien en hoeveel zaagt ge gaan die zouden verloren loopen In de wijde wereld. Vandaag komen de moeders langs u door met haar kleuters en voor die kleintjes is het wel of ge duizend vraagteekens droeg. Hoe zal de meester zijn? Zou hij dikwijls vertellen en zal ik geen straf krijgen? Wat zal ik leeren? Zal ik zoo heel den dag stil op dat bankje moeten zitten? En welke andere jongens zullen er zijn? Zal ik er kennen? Vandaag wordt de vrucht van den boom geschei den. Nu komt ze in de wereld, moet ze leeren dienen. En de boom treurt voor de scheiding. DE ONDERWIJZER. De onderwijzer Is op post. Vandaag herbegint zijn taak en met liefde ziet hfl ze komen. Een gansch jaar zullen ze onder zijn hoede staan. Hij zal ze leeren kennen en bestudeeren om ze te beter te kun nen lelden. Eiken dag zal hij zich inspannen en zijn geduld oefenen. Nieuwsgierig staat hij op de speelplaats. Hfl ziet de moeders met haar kinderen. Aan den boom kent men de vruchten. De oiAJers zijn voor hem even interessant als de kleinen. Maar zijn blik is raak en weldra heeft hfl van velen gezien wat ze waard zfln. Hfl heeft de vruchten. Hfl heeft ze geschouwd en rflp bevonden. Hfl heeft ze geplukt, gewogen en ge teld. Hij kent den stam. Hij weet dat hij goed is en dat de vrucht het ook is. Hfl is een rflke man die midden zfln weelde staat. Hfl voelt zfln rflkdom en daarom is hfl gelukkig. Fernand DE BRUTN. ONZE VACANTIEGANGERS TERUG! Vrfldag laatst 28 Oogst zfln onze vacantieganger», waarover wfl het onlangs -hadden, te leper terug gekeerd, nadat zfl in de onderscheidene scholen waar zfl werden ondergebracht, een prettige vacantie had den doorgebracht. Het dubbele rantsoen waarvan zfl hebben genoten, de goede zorgen waarmede zfl wer den omringd, hebben hen allen deugd gedaan en zoo zfln ze In goede gezondheid weergekomen om opnieuw het volgende schooljaar aan te vangen. Nog een batige post bfl op het actief van Winter hulp. VOOR ONZE KRIJGSGEVANGENEN. Er werd ons van verscheidene zflden gevraagd wat onze krijgsgevangenen In de paketten hun door Win terhulp toegezonden zoo al kregen. Ziehier de lflst van den inhoud dier paketten: 2 pakjes sigaretten, 1 pakje tabak, 1 pak beschui ten, 500 gr. peperkoek, 1 doos confituur, 200 gr. mar sepein, 500 gr. havermout, 1 doos gevitamineerde gist, 1 kg. groenten. Ofwel;. 1 kg. suiker, 1 pakje sigaretten, 50 gr. tabak, 2 kg. groenten, 1 doos chocolade, 1 doos choco- pasta, 2 stukjes marsepein, 500 gr. peperkoek, 1 pakje toffees, 1 doos confituur. PROVINCIALE WINTERHULPTOMBOLA WEST-VLAANDEREN. Wie lootjes voor deze tombola heeft gekocht zal binnen kort nieuws over de trekking vernemen: 2fl wordt gehouden op den tweeden of derden Zondag dezer maand te Brugge in den stedelflken schouw burg, ter gelegenheid van een feest ingericht door het plaatselijk comité van Brugge. DANKBETUIGINGEN. Vanwege het Nationaal Steunfonds voor de ge- teisterden van Tessenderloo ontving het plaatselijk comité een bedankingsbrief waarin wfl lezen: Wfl betuigen U, uit naam der Geteisterden, onze» welgemeenden dank en verzoeken U dezen te willen overbrengen aan allen die hebben bflgedragen tot het verzamelen van zulk belangrijk bedrag. Ook het Plaatselijk comité van Tessenderloo zond ons den volgenden brief: In naam van den heer Burgemeester, Voorzitter en Leden van het Plaatselijk Comité zeg lk U har telijk dank voor de edele daad van naastenliefde en solidariteit waarvan de inwoners der stad leper blflk komen te geven. Met herhaalden dank van wege de geteisterden. met bede dezen dank over te brengen aan al degenen die hebben medegeholpen om tot zulken prachtige» uitslag te komen. Aan welke verzoeken wfl hier volgaarne voldoen. LAATSTE STORTING. Deze week werd de laatste storting voor het natio naal comité, groot 502,05 fr., overgemaakt, zoodat het comité thans zfln werk heeft beëindigd en allen die er aan medegewerkt hebben, hartelflk dankt. O Zaterdag had de trekking plaats van de 10» schflf der loterfl Winterhulp waarvan de uitslag hierna volgt: Zfln betaalbaar met: 55 frank: de 40.000 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 1. 75 frank: de 24.000 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 36 70 48 30 30 02. 100 frank: de 4.000 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 49. 200 frank: de 2.000 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 640 086 780 480 132. 1.000 frank: de 400 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 515. 5.000 frank: de 40 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 0924. 10.000 frank: de 40 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 1788. 20.000 frank: de 40 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 9007. 50.000 frank: de 12 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 05225 07318 en 18126. 100.000 frank: de 8 biljetten waarvan het nummer eindigt op: 80875 en 85189. Is betaalbaar met 1.000.000 frank, het biljet dra gende het nummer: 269965. Is betaalbaar met 2.000.000 frank, het biljet dra gende het nummer: 409805. Resultaat van de eerste kostelooze tombola: De prospectussen, dragende de nummers 622 ot 306, winnen elk een whistspel. O Teneinde aan de geteisterden de noodige formulie ren en hulp te verschaffen, zal een afgevaardigde van het Provinciaal Commissariaat zitdagen houden op volgende plaatsen: Zaterdag 5-9-42 leper, Waasten. Maandag 7-9-42 Hollebeke, Wervik. Dinsdag 8-9-42 Zonnebeke, Wervik. Woensdag 9-9-42 Boezinge, Komen. Donderdag 10-9-42 leper. Vrfldag 11-9-42 St. Jan, Geluwe. Zaterdag 12-9-42 leper, Waasten. Maandag 14-9-42 Elverdlnge, Wervik. Dinsdag 15-9-42 Zandvoorde, Wervik. Woensdag 16-9-42 Brielen, Komen. Donderdag 17-9-42 leper. Vrfldag 18-9-42 Vlamertlnge, Geluwe. Zaterdag 19-9-42 leper. Waasten. Maandag 21-9-42 Hollebeke, Wervik. Dinsdag 22-9-42 Zonnebeke, Wervik. Woensdag 23-9-42 Boezinge, Komen. Donderdag 24-9-42 leper. Vrfldag 25-9-42 St. Jan, Geluwe. Zaterdag 26-9-42 leper, Waasten. Maandag 28-9-42 Elverdlnge, Wervik. Dinsdag 29-9-42 Langemark, Wervik. Woensdag 30-9-42 Brielen, Komen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2