Zielmissen PHILATEL" Gevonden en Verloren Voorwerpen Brielen Kerkelijk Nieuws St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKING STERFGEVAL ALLERHANDE NIEUWS Toegelaten Taxis Vereenigde Hofbouwliefhebbers HANDBGOCSCHIETINGEN In het" goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER Burgerlijke Stand van leper STERFGEVAL ZONDACRUST De Apotheek van Mr HOUTEKIER, Meenenatraat is aReen apen ap Zondag 6 September HET YPERSCHE 4-9-1942 l'. Afdeeling leper, PoperingV. en Omliggende. U wordt uitgenoodigd tot onze algemeen vergade ring die zal plaats hebben op Zondag aanstaande, 6 September, om 3 uur, in ons lokaal café Centrum bij Ach. Laire-Debeuf, de Steursstraat, leper. DAGORDE: X) Mededeelingen uit de postzegelwereld. 2) Nieuws over de laatste nieuwigheden en uitgif ten. 3) Levering der nieuwigheden. 4) Tombola (voor de aanwezige leden). 5) Ruildienst. Wij hopen, gezien de belangrijkheid onzer dagorde, dat alle leden onze vergadering zullen willen bijwo nen. Namens Philatel-Ruilgroep. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Zaterdag 29 Augustus, door Mevr. Wed. Desmyter, Oude Veurnestraat, een kinderarmband. Zondag 30, door M. Bauprez Albert, Rijselttraat, een kin- derbril. Maandag 31, door Mev. Vander Merscb, de Stuersstraat, een bril met blauwe glazen, een damesbandscboen, een kam, een kerkboek, een huisdeursleutei een potloot en een ge bloemd stoffen zakje. Al deze voorwerpen werden achterge laten op de Vlaamsche kermis in het St Vincentiuscollege. Dinsdag 1 September, door M. Donche Arthur, Stoffel- straat, een geldbeugeltje eenig kleingeld inhoudende Woensdag 2, door Me Vlaeminck Daniella, Boesinghe- straat. in de St Maartenskerk, een damesregenscherm. Door M. Ollevier Alfons, Ligywijk een klein zwart hondje Verloren. Vrijdag 28 Augustus, door M. Cope Ada, Korte Thouroutstraat. een zijden halsdoek. Door M® Mourue, Elverdinghestraat, hare eenzelvigheids- kaart, een bankbriefje van 100 fr. en een vijfde der loterij Winterhulp. Zondag 30, door M. Nachtergael Albert, var, Roesinghe, een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheids- kaart, een som van 1600 fr., fotosen andere papieren. Goede belooning voor den vinder. Maandag 31, door M. Sinnaeve Roger, Lindendreef een geel lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart, fotos en papieren. Door Me Ossieur Zcnnebekesteenweg, een bruin zijden regenscherm. Door M. Lippinois Camiel, Rijselsteenweg een handtasch inhoudende een armband der Boerenwacht en nachtvergun ning. Door M. Cooren Camiel, O. L. Vrouwstraat, een paar bruin lederen schoenen. Dinsdag 1 September door Me Jacques Germaine, Pope- ringhesteenweg, twee rantsoeneeringskaarten. Woensdag 2, door M. Bagein Willy, D'Hondtstraat een rijwieltaksplaat. Door Me Buysse Jacqueline, Maarschalk Haiglaan. een bruin lederen geldbeugel een «om van 8 fr. inhoudende. Door M. Deleu Antoon Groote Markt, een bruin lederen tasch bevattende papieren van het Commiisariaat van We deropbouw. Door M. Hofiack Maurice, Groote Markt, een zwart hondje Pékinois met bruinachtige pootjes en witachtig baardje. Antwoordt op den naam Minou. Goede belooning voor den vinder. Door M. Barattd J., Janseniusstraat, een goudan armband met naamplaat Jeannine en geboortedatum 10-2-40 Terugbezorgen tegen belooning. Op Woensdag 16 September 1942, Feestdag vaa den Heiligen Cornelius, Paus en Martelaar, begint de negendaagsche plechtigheid van den H. Cornelius, hier in onze kerk bijzonderlijk vereerd en aanroepen om door Zijne Machtige voorspraak bij God, allerhan de zegeningen te bekomen naar ziel en lichaam, bijzonderlijk vrijwaring of genezing van kwalen otf ziekten bij menschen en dieren. Binst de negen dagen van den H. Cornelius is de mis op de wekedagen te 8 uur en het Lof dagelijks te 4 uur. Op Donderdag 24 September 1942, Plechtige Zege ning der kinders, gedurende het Dof te 4 uur. De opbrengst van schaal en zegenpenningen dient voor missen en loven ter eere van den H. Cornelius ter intentie der gevers. Men kan zich laten inschreven in het Broederschap. Medaliën, Litaniën en offerwas zijn ter plaatse te verkrijgen. Godsvrucht der 9 Donderdagen ter eere der H. Kleine Theresia, om vrede te bekomea. Toekomenden Donderdag Te 7 1/2 u., Communiemis met zang, oefeningen en zegen. Te 6 u.. Lof door 't volk te zingen, aanbevelingen, oefe ningen, lofzang en zegen. Komt allen in groot getal den vrede afsmeeken door het H. Klein Treesje Heer Florimond Hollebeke Heer Etienne Hollebeke Heer en Vrouw Edmond Debrouwer-Gikfere De familiën Debrouwer, Gikiere en Hollebeke. in de onmogelijkheid alle vrienden en kennissen recht streeks te treffen, bieden hen. langs dezen kant. hu» hartelijksten dank voor de blijken van deelneming be tuigd bij het afsterven van Vrouw Florimond HOLLEBEKE geboren Magdalena-Margareta Debrouwer hunne teergeliefde echtgenoote. moeder, dochter em bloedverwante, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. <3870) Mevrouw Maurice Vergracht, geboren Josépnine G:l- lioen Mijnheer Felix Vergracht Mejuffer Irma Vergracht Mijnheer en Mevrouw Arthur Vandeputte Gillioen Mijnheer en Mevrouw Maurice Vandeputte-Pien en hunne kinders De familiën Sabbe-Vergracht. Courtois-Degrendei. Spilliaert. Smagghe. Gernay en Goethals. melden met diepe droefheid het afsterven van Mijnheer Maurice-Louis-Felix VERGRACHT Eere-Kapitein-Kommandant van het Pompierskorps Ridder in de Leopoldsorde Ridder in de Kroonorde Burgerkruis van le klas. Herinneringsmedaille en Burgerkruis van 2» klas, hun welbeminden echtgenoot, broeder, schoonbroeder en bloedverwant, geboren te leper, den 15 November 1870. en er godvruchtig overleden, den 1 September 1942 De Plechtige Lijkdienst, gevolgd door de bijzetting in den familiekelder, zal plaats hebben in de Sint-Maartens Kathedraal, te leper, op ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1942, om 11 uur. Vergadering ten sterfhuize. Diksmuidesteenweg. 13, om 10 uur O YPER. Aardappeldiefstallen Verleden week Donder de bemerkte Waterbley Ferdinand, wonende de Haerne- straal. dat er in zijn hef gelegen tuischen het Hoornwerk en den Meenensteenweg een honderdtal aardappelstruiken ge roeid waren en dat de dieven oek nog de aren van een twin tigtal korenschoven afgesneden hadden. Maandag morgen stelde Cailllau Jozef vast dat onga- veer ean twintigtal aardappelstruiken uilgetrokken waren in zijn hof gelegen tusschen de Pennestraat en de Wandeling. In den nacht van Woensdag op Donderdag werden ten aadeele van landbouwer ürymonprez Jules, wonende Drie Zottenstraat, de knollen van ongeveer 85 aardappelstruiken gestolen op zijn veld, gelegen dicht bij zijne woning. P0ELCAPELLE. Bandieten streek. in den nacht van Dinsdag op Woensdag, omstieeks middernacht, hoorde de 38 jarige landbouwer Vandewalle Achiel een verdacht gerucht op zijne hoeve. Hij stond op om te zien wat er gaande was, doch pas had hij de deur zijner kamer geopend of een drietal schoten weerklonken en de landbouwer zteg kermend ten gronde. De schelmen, die er op uit waren het een ol an der op de hoeve te stelen, namtn hierop ijlings de vlucht, zon der dat men er in slaagde ze in den duisteren nacht te her kennen. Dadelijk kwamen de andere hoevebewoneis, die uit hunnen siaap door de vuurschoten opgeschrikt werden, toe gesneld en boden het slachtoffer de noodige hulp, doch gezien zijn ergen toestand oordeelde de bijgeroepen genees heer het noodig hem bij hoogdringendheid naar het O. L. Vrouwhospitaal te Yper over te brengen Daar bestatigde men dat de ongelukkige niet alleen aan den rechter arm en de linker hand getroffen was geweest, maar ook nog een kogel in de borst ontvangen had en op gevaarlijke wijze aan de longen gekwetst was. Een streng onderzoek werd dadelijk ingesteld en men wanhoopt niet de daders dezer iaife aan randing op het spoor te komen. B0EZ1NGE Diefstal. Woensdag morgen bestatigde Heughebaert Camille. wonende Ypersteenweg dat dieven zijn tarweveld bezocht en van 70 schoven de aren afgesneden hadden. ZONNEBEKE Gewond. De 18 jarige Simonne Car bon, wonende Langemarkstraat, viel zoo ongelukkig *an den keldertrap dat het linkerbeen erg gewond werd en dokters hulp noodig bleek. Paard komt drollig aan zijn einde. Toen de geladen wagen van landbouwer Duquesne, wonende Klokhofstede te leper, ter hoogte van Den Haan voorbijtrok zonk plots het paard neder. Het dier, dat aan 't verstikken ging ter oor zaak van een ingezwolgen appel, moest verder afgemaakt worden. Oageval. Zekere Paul Verbeke in dienst van landbou wer Pol Denorme, viel van den zolder en werd het been gewond. Ker mis. Op Maandag 7 September, om 2 ure namid dag stipt, groote prijsbolling voor alle Zonnebekenaars bij Daniel Vandooiaeghe, Café St Elooi 150 Fr. prijzen vooruil en inleggeld erbij. BESELARE. Tabak gestolen. Ten nadeele van Omer Nultten, Oude Wervikstraat, 3, werden 120 planten tabak gestolen. De daders: Carreijn Achiel Spilstraat, en Bouckaert Albert, Zonnebekestraat, werden ontdekt De gestolen tabak werd verborgen gehouden tusschen anderen tabak bij Bouckaest A. De eigenaar werd terug in het bezit gesteld van zijn ontvreemde waar. o Van Maandag morgen 7 September tot Zondag avond 13 September 1942 inbegrepen Raymond LUYTEN, 1, Nieuwstraat. PATTYN Georges, Focblaan. VAN DER BEKE Marcel, Statiestraat MAATSCHAPPIJ DE OUDE van het Arrondissement Yper Lokaal «In de Trompet», Groote Markt, 28, Yper. O Algemeene Vergadering van 6 September 1942. Lezing van het verslag der voorgaande vergadering. Mededeelingen. Aanvaarden van nieuwe leden Kiezing van Bestuursleden. Tentoonstelling. Aan brengsten Tombola D d. Secretaris. D d Voorzitter. C- Lamps. Jul. Lecluyse. o STAANDE PERS Zondag 6 September 1942 Om 14 1/4 uur: KBMMEL Oppervogel 120 fr. Twee aijdvogels, elk 60 fr. Twee kallen elk 30 tr.; Alle vijftal etm prime van 25 fr.; Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr Om 14 1/2 uur ROUSBRUGGE Oppervogol 150 fr.; Twee züdvogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 60 schutters aan 25 fr - Inleg 25 fr. Maandag 7 September 1942 Om 14 1/2 uur GODEWAERSVELDE Oppervogel 300 fr.; Twee z|dvogels aan 150 fr.; Twee kallen aan 75 fr. en 60 prtaés aan 60 fr.; Kleine vogels 40 fr. Inleg 50 fr. Doaderdag 10 September 1942 Om 14 1/2 nur: RENINGB Oppervogel 100 fr.; Twee zijd- vogel», elk 50 tr Twee kallen elk 25 fr.; Alle vijftal 3 vo gelt aan 10 fr. en twee aan 15 fr. Inleg 15 fr. zonder aftrek. Zoadag 13 September 1942 dm 14 y, uur Oostvleteren. Inleg 25 fr. Maandag 14 September 1942 Ou* 14 j uur: Zuydschote. Inleg 13 50 frank. Donderdag 17 September 1942 Om 15 uur Yper Willem Teil Inleg 50 fr. van den 28 Augustus tot den 3 September 1942 Geboorten Noyelle Maria, Recollettsnpoort, 5 van Öoe- zinge. - Ghillebaert Odette, Recollettenpoort, 5 Hoornwerk, 29. Zoete Rita Recollettenpoort, 5 Waterkasteelstraat. 6. Logghe Robert. Recollettenpoort. 5, van Langemark. Ghyselen Robert, Pannenhuisstraat, 5. iiekaert Irène, Re collettsnpoort, 5, \an Boesinge. Huwelijken Velghe Albert, rijwielmaker en Leire Maria- Ludovica, naaister, beiden te leper. Moncarey René, apotheker en Haele Martha, z. b., beiden te leper. Overlijdens Gryffon Ninette, I m., Klaverstraat 14. Vandevelde Maurice, 49 j., plafonneerder, echtg. Dewitte Marie, van Ploegsteert. Gillot Gustavus, 76 j., gepension- neerde echtg Leun Eudoxia, Frezenbergstraat, 5.—Leclercq Joseph, 18 jaar, z. b., ongehuwd Elverdingestraat. Hou- dendyeke Florimond, 82 jaar, z. b., wed. Clinckemaillie Emilie. Basculestraaf. Louwyck Alixe, 74 jaar, z. b on gehuwd, Meenensteenweg. 25. Vergracht Maurice, 66 jaar, houthandelaar, echtg. Gillioen Joséphine, Diksmuidesteen weg. Delbecque Marie-Louise, 48 jaar, huishoudster, echt genoote Van Coillie Remi, van Wulvergem. Huwelijksbeloften Albert Verbeecken, rijkswachter, te Antwerpen, en Julia Parez, z. b., te leper. Cyriel Verfail- lie, landbouwer, en Cesarine Houdendycke, huishoudster, beiden te leper. Henricus Voet. timmerman, en Cellna Vandorpe, kookster, beiden te leper. Theophiel Roets, fabriekwerker, te Boesinge, en Marie Louise Oelfosse, werkvrouw, te leper. Roger Gisquiere. behanger, en Agnes Peperstraete, dienstmeid, beiden te leper. Polydor Huyghe, z. b te Dranouter, en Germaine Ramault, z. b., te leper. Julien Defoorl, handelaar, te leper, en Godelieve Cappoen, z. b., te Oostvleteren. Wij vernemen het overlijden te Mpsla (Vicariaat Boude- wijnstad) in Belgisch Congo van een Ypersch Missionaris, Eerw Pater Raoul Verhaeghe, der Witte Paters, zoon van wijlen Heet Camiel Verhaeghe, bakker, vroeger tijds hier wo nende langs den Dickebuschsteenweg. Geboren te Yper, op 21 Jauuari 1894, oud-student van het St Vincentlus College en oudstrijder van den oorlog 1914- 1918, ontving Eerw. Pater Raoul Verhaeghe de H. Priester wijding te Carthago, op 2 Februari 1922, en vertrok hetzelfde jaar nog naar de Missie van Belgisch Congo, waar hij zich met waren zielenijver aan zijn taak wijdde. Ten einde zijne door het zware missiewerk geknakte ge zondheid te herstellen, kwam hij na een verbluf van iets meer dan acht jaar in Congo, naar zijn vaderland terug en werd van 1931 tot 1933 als overste aangesteld van het Missie huis der Witte Paters te Gits. Nauwelijks hersteld, was zijn vurigste verlangen naar Congo te mogen terugkeeren en daar is hij thans, naar wij zoo pas komen te vernemen, in den loop van dit jaar godvruchtig overleden. Wij bieden aan de Familie Verhaeghe onze kristelijke deelneming. De vrienden en kennissen, die bij vergetelheid geea rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusiaaig te willen aanzien. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 SEPTEMBER, om 8 30 uur, in St-Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Juffouw Marie-José VICTOOR. (3847) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 SEPTEMBER, om 8-30 uur, in St-Jacobs- kerk. tot zielelafenis van Heer Achiel LESAGE echtgenoot van Vrouw Eugenie Acke (3848) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 SEPTEMBER, om 9 uur, in Sint Niklaas- kerk. tot zielelafenis van Vrouw Werner CORNETTE geboren Louise Sabbe en zoon Georges. (3866) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 SEPTEMBER, om 9 30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Francois DE GRIJZE-DUPREZ en hunne drie kinders. (3846) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 SEPTEMBER, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capuctjnen tot zielelafenis van Heer Emiel MU LIER (3867) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 6 SEPTEMBER, om 11.30 uur. in St-Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Heer en Mevrouw BIEBUYCK. (3845) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 SEPTEMBER, om 8.30 uur in Sint- Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Cyriel DUTHOY echtgenoot van Vrouw Eugenie Sinnaeve. (3869) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 SEPTEMBER, om 10 uur, in Sint Pieters kerk, tot zielelafenis van Heer Henri ISENBAERT. (3868)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 3