AANDACHT DUITSCHE LEGERBERICHTEN 4 en VROLJ %%*Er% Belasting op het te werk gesteld personeel vastgesteld door het Schepencollege in zitting van 9 Februari 1942 en 8 Juni 1942 U wordt een zeer zeldzame gelegenheid aangeboden, kosteloos een stiel in het metaalvak aan te leeren. Ouderdom 18 tot 55 jaar. De omscholing geschiedt in Kortrijk. verpleging met zwaararbeiderstoesln g, tegen een zeer lagen prijs. Ver wonende arbeiders kunnen ondergebracht worden in de instelling GEDURENDE de OMSCHOLING wordt een HOOG LOON UITBETAALD Wacht niet Innger Zorgt voor U zelf en voor Uwe familie Dat is werkelijk een zeer zeldzame gelegenheid Meldt U onmiddellijk bij de omscholingsinstelling, Sint JOZEFSBEROEPSCHOOL, KORTRIJK, Oudenaardesteenweg. De Duitsche troepen veroveren nieuwe belangrijke hoogtestellingen van den Kaukasus. - Rus sische aanvallen met zware verliezen voor den tegenstander afgeslagen. - Ten Zuiden van Stalingrad zijn de Duitsche troepen tot op 25 km. van de stad genaderd. - De Oostkust der Zwarte Zee bereikt en de havenstad Anapa ingenomen. - Ten Noorden van Stalingrad werd de Wolga bereikt. - Dertig Britsche handelsschepen gekelderd. DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1942. In den Kaukasus werden belangrijke hoogtestellin gen veroverd. Ten Westen van Leningrad heeft de vjjand verbitterde tegenaanvallen uitgevoerd, doch werd met behulp der luchtmacht afgewezen. Bij Ka- loega en Rjev werden de hernieuwde aanvallen der Sovjets afgeslagen. Ten Noord-Westen van Medyn werd de vijand door een eigen tegenaanval in zijn uitgangsstellingen teruggeworpen. Voor Leningrad heerschte plaatselijke gevechtsbedrijvigheid. Op 25 en 26 Augustus werden 153 Sovjetvliegtuigen neerge haald en 4 andere toestellen op den grond vernield. 3 eigen vliegtuigen keerden naar hun basis niet terug. In Egypte aan beide zijden levendige bedrijvigheid van verkenners en artillerie. Britsche vliegtuigen vlogen gisteren boven West en Noord-West Duitschland. Sovjet bommenwerpers voerden vluchten uit boven Oost-Duitschland en ver oorzaakten slechts geringe schade. Ons luchtwapen heeft de voor den oorlog van belang zijnde installaties in Zuid- en Zuid-Oostelijk Engeland aangevallen. Heden morgen ontstond in het Kanaal een kort gevecht tusschen 2 Duitsche en 6 Britsche monitors. Verscheidene dezer laatste booten werden beschadigd. VRIJDAG 28 AUGUSTUS. In de Kaukasus hebben bergtroepen den overgang van nieuwe bergpassen afgedwongen. Westelijk van Stalingrad wint de Duitsche aanval veld. Stalingrad en de achterwaartsche verbindingen der Sovjets wer den gebombardeerd. Twee groote Wolga vrachtsche pen en een tanker werden in brand geworpen. Aan het Donfront werden vijandelijke aanvallen afgewe zen. Zuid-Westelijk van Kaloega en bij Rjev werden aanvalsvoorbereidingen van den vijand te niet ge daan. Ten Zuiden van het Ladogameer werden de aanvallende Sovjets achteruit geworpen. Gisteren verloor de Sovjet-luchtmacht 108 vliegtuigen. Een eigen vliegtuig wordt vermist. Tijdens raids boven de bezette gebieden in het Westen werden gisteren 18 Britsche vliegtuigen zon der eigen verliezen neergeschoten. Na vruchtelooze storingsvluchten overdag boven West- en Noord-West Duitschland, werd 's nachts de stad Kassei aangeval len. 35 der aanvallende Britsche bommenwerpers werden naar beneden gehaald. Van 14 tot 27 Augustus verloor de Britsche lucht macht 315 vliegtuigen. Tijdens dezelfde periode gin gen 63 eigen vliegtuigen in den strijd tegeii Groot- Brittanie verloren. Het Duitsch luchtwapen heeft de Zuidkust van En geland, alsmede localiteiten in Midden- en Oost- En geland aangevallen. ZATERDAG 29 AUGUSTUS. In verschillende sectoren van den Kaukasus wer den taai verdedigde stellingen doorbroken. De in het gebergte uiteengedreven vijandelijke gevechtsgroepen werden vernietigd. In het gebied van Stalingrad vor deren de Duitsche troepen en sloegen verscheidene tegenaanvallen af. Op de Wolga werden 2 tanksche pen in brand geworpen en 12 vrachtschepen bescha digd. Ten Zuid-Westen van Kaloega ondernam de vijand hevige aanvallen doch werd, na op enkele plaatsen door de Duitsche stellingen te zijn gebro ken, met zware verliezen teruggeslagen. Ook bij Rjev leden de nieuwe Sovjet-aanvallen schipbreuk. Ten Zuiden van het Ladogameer werden de herhaalde doorbraakpogingen van den vijand verijdeld. In de Flnsche golf werd een vliegplein op een eiland ge bombardeerd en 5 vijandelijke bewakingsschepen be schadigd. In Noord-Afrika en boven Malta werden in lucht gevechten 3 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Ten Zuiden van Alexandrië werden Britsche vliegvelden met bommen van zwaar kaliber bestookt. In de Middellandsche Zee werd een Duitsch kon vooi herhaaldelijk doch te vergeefs door 24 Britsche bommenwerpers, waarvan 7 neergeschoten werden, aangevallen. Boven West-Duitschland en de baal van Helgoland werden twee en boven de bezette gebieden van het Westen 5 Britsche vliegtuigen neergehaald. Velleden nacht ondernam de R. A. F. storingsvluch- ten boven Zuid- en Westduitsch gebied. 32 der aan vallende bommenwerpers werden neergeschoten. Duitsche vliegtuigen vielen met goed resultaat mili tair belangrijke installaties in Zuid-West en Noord oost Engeland aan. ZONDAG 30 AUGUSTUS Te* luide* va* de* Ben*de*-Koeb*n zetten de Daitiche «a Roemeen troepe*. spijts de moeilHkbede* vaa het ter- r«n e* ee* heftige* weerst**d va* den v|**d, hnn opmarsch v*ort. In het gebied van Stalingrad werden sterke vijandelijke stellingen daorbroken. Ten Zuid Oosten van Kaloega werden Sovjet-aanvallen afgeslagen. Hij Rjev werden de hernieuwde aanvallen van den vijand eveneens afgeweerd. Sedert ee* maaad dat het gevecht bij Rjev duurt, slaagde de vijand er niet in, spijts de aanzienlijke krachten die hij in de* strijd wierp, door het Duitsch front te dringen. De verliezen van den vijand zijn overgroot. Sovjetische vliegtuigen ondernamen verleden nacht storingsvlachten hoven Noord-Oost Dnittch land en richtte* slechts geringe schade aan. In Noord-Afrika werden 12 Britsche vliegtuigen neerge haald. Vóór El Daba werd ee* Britsche destroyer beschadigd en ten Zuiden van Korfoe werd ee* Engelsche duikboot in den grond geboord. Tijdens overvluchten van de bezette gebieden in het Westen werden gister 5 Hritcshe vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen vielen overdag nijverheids en heveorradingsin- richtingen aan in Zuid- en Oost Engeland alsmede schepen vóór de Kanaalkust. Een Engcisch schip van 5000 ton en een begeleldingsschip werden gekelderd. MAANDAG 31 AUGUSTUS. Ten Zuiden van den Beneden-Koeban werd de vijand in re richting- der Zwarte Zeekust teruggewor pen. Een kanonneerboot der Sovjets werd door lucht doelartillerie tot zinken gebracht. Duitsche troepen braken ten Zuiden van Stalingrad door de vijande lijke stellingen en bevinden zich thans op 25 km. van de stad, die door het luchtwapen aangevallen werd. Bij Rjev zette de vijand zijn hardnekkige aanvallen voort. Ten Zuiden van het Ladogameer leden nieuwe aanvallen der Sovjets schipbreuk. Duitsche vliegtuigen bestookten bij dag en bij nacbt voor den oorlog van belang zijnde doelen In Oost-Engeland en in de Midlands. Onze duikbooten hebben gedurende de laatste week uit konvooien en bij afzonderlijke jacht 30 schepen met 181.000 brt. tot zinken gebracht. Nog vijf andere schepen werden getorpedeerd. DINSDAG 1 SEPTEMBER. Duitsche en Roemeensche troepen hebben ten Zui den van den Beneden-Koeban den vijandelrjken weer stand gebroken en de Oostkust van de Zwarte Zee bereikt. De stad en de haven van Anapa werd door de Roemeensche troepen ingenomen. Op de Zwarte Zee werden twee Sovjetschepen gekelderd en in de straat van Kertch twee vijandelijke motorbooten in brand geschoten. Ten Zuiden van Stalingrad werd ae bres in de vijandelijke versterkingsinstallaties ver breed en in de richting der stad een belangrijke hoog vlakte bezet. Een vijandelijke pantsertrein werd ver nietigd. Stalingrad en verscheidene vliegvelden ten Oosten van de Wolga werden door het luchtwapen gebombardeerd. Noordwestelijk van Medyn en bij Rjev mislukten nieuwe aanvallen van den vijand. Ten Zuiden van het Ladogameer duren de gevechten voort. In de Oostzee werd een Sovjet-duikboot gekel derd. Militaire installaties van Archangelsk werden gebombardeerd. De Sovjet-luchtmacht verloor tijdens de twee laatste dagen 197 vliegtuigen. Tijdens dezelf de periode gingen 11 eigen vliegtuigen verloren. In Egypte werden verscheidene Britsche vliegvel den met bommen bestookt. De Duitsche oorlogsmarine kelderde in Augustus in totaal 699.100 brt. De luchtmacht kelderde 14 koopvaardijschepen met 109.000 brt. en beschadigde 12 andere. Daarenboven werden nog talrijke vijan delijke oorlogsschepen in den grond geboord of zwaar beschadigd. schikking, ten Gemeentesecretariate inkomen binnen acht dagen na den wezenlijken datum van het pro ces-verbaal. Eens dit tijdsbestek voorbij, is ze niet meer ont vankelijk. Art, 10. De overtredingen worden gebracht voor de rechtbanken van politie of van correctioneele po litie, volgens den aard van het geval. Art. 11. De boeten worden Ingevorderd door den Gemeenteontvanger; zij komen voor een derde toe aan de agenten, die de overtredingen vastgesteld hebben, voor een derde aan de armen der Gemeente en voor het overige aan de Gemeente zelve. Onderhavige verordening wordt onderworpen aan de goedkeuring der hoogere bevoegde overheid. Gedaan ln zitting, den 9 Februari 1942. De Secretaris, (get.) G. Versailles. De burgemeester-Voorzitter, (get.) J. Vanderghoto. STAD 1UPEH 0 Art 1. Voor het jaar van dienst 1942 wordt tea laste van alle nijverheids-, handels- of landbouwbe drijf, bestaande op het grondgebied der gemeente, een belasting geheven van 20 fr. per werkman of beambte, verbonden aan deze bedrijven, zonder on derscheid van leeftijd, sekse, noch arbeid, het weae dag- of nachtarbeid. Art. 2. A. Zijn heeleraaal van de belasting onthe ven: 1» Het bediendenpersoneel, waarop de personeele belasting staat (dienstboden). 2» De kinderen en schoolkinderen, arbeidende voor rekening van den vader of van den schoonvader em in dezes instelling. 3» De leergasten (werklieden en beambten) d.w.z. de personen die zonder eenigerlei vergoeding, eew stiel aapleeren of zich op de hoogte stellen van het bureelwerk. 4» De leerlingen die geenerlei arbeid verrichte* krachtens dienstverband doch gebonden zijn door een leercontract waarvan de Regeering het aangaa* erkent en de uitvoering controleert (zitt. van 8-6-'42) B. Zijn onderworpen aan de helft der belasting, de halve werklieden en de beambten beneden de 18 jaar, die loon trekken doch wier rendement uit nijverheids- of bestuursoogpunt niet mag gelijk ge steld worden met dat van den gequalificeerden werk man of beambte. Art. 3. De eigenaars, bestuurders of directeurs va* genoemde bedrijven zijn er toe gehouden om bij het gemeentebestuur aangifte te doen van het getal personen door hen werkzaam gesteld; a) in hunne inrichtingen. b) buiten hunne inrichtingen. A. Personeel, werkzaam in de inrichtingen o( i* dezer bijgebouwen op het grondgebied der Gemeente. Het getal beambten, waarop de belasting toege past wordt, is het gemiddeld getal te werk gestelde personen; dit gemiddeld getal verkrijgt men door het getal in iedere maand van het jaar gebezigde per sonen te deelen door 12. Het getal aan te geven werklieden wordt verkre gen door het getal eigenlijke arbeidsdagen die in de loonbladen of in de boekhouding staan vermeld, t« deelen door het getal werkdagen van het jaar. B. Personeel, werkzaam ten huize voor rekening der in art. 1 bedoelde inrichtingen. Wat het tenhuize arbeidend personeel betreft, d* belasting wordt voor iedere inrichting geheven door het totaal bedrag der aan dit personeel uitbetaalde loonen, zooals zulks uit de loonboeken blijkt, te dee len door de som van 6.000 fr., dit is het gemiddeld jaarloon van het belastbaar individu. Het Gemeentebestuur verifieert de waarachtigheid dezer aangiften door al de te zijner beschikking zijnd* middelen, zooals bezoek in de bedrijven, enz. Belang hebbende inrichtingen zijn er toe gehouden de loon bladen op ieder verzoek der plaatselijke overheid of dezer aangestelden over te leggen. Art. 4. Wie de voorgeschreven aangiften niet of onvolledig doet wordt gestraft met eene boete gelijk aan het ontdoken recht. Bij herhaling gedurende het jaar wordt deze boete verdubbeld. Mocht weigering of bedrog vastgesteld worde*, dan is de belastingsschuldige strafbaar met de straf fen, voorzien in voorgaande par. en wordt de belas ting ambtshalve vastgesteld volgens de gegeven*, waarover de Gemeenteoverheid kan beschikken. De beboeting ontslaat niet van de betaling der belasting. Art. 5. De belastingskohieren worden opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen, e* uitvoerbaar verklaard door de Deputatie van de* Provincialen Raad, overeenkomstig art. 137 der ge meentewet. Voor de inrichtingen, die in werking zijn op 1 Ja nuari van het jaar, dat zijn naam geeft aan bet belastingsjaar, wordt een voorlooplg belastingskohier opgemaakt op voet van 75 t.h. van het bedrag der definitieve belasting van het voorgaande jaar. Deze toestand wordt desvoorkomend herzien door een de finitief kohier, op te maken op het einde van het jaar wanneer de Gemeente in bezit is van de volledige gegevens omtrent den aanslag van het jaar, waarop de belasting staat. Art. 6. De invordering der kohieren wordt gedaan door den Gemeenteontvanger, volgens de regelen, die voor de inning der rechtstreeksche belastingen ten behoeve van den Staat worden in acht genomen. De belastingsschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van den Gemeenteontvanger, waarschu wingsbiljetten, vermeldende de sommen, waarvoor zq zijn aangeslagen. Zij moeten het bedrag ervan betalen binnen de twee maanden, te rekenen van den datum waarop genoem de waarschuwingsbiljetten werden afgegeven (zitt. van 8-6-1942). Art. 7. De reclamaties, waartoe bewuste belasting mocht kunnen aanleiding geven, worden, binnen drie maanden, te rekenen van den datum, waarop het waarschuwingsuittreksel uit het kohier werd afge geven, aan de bestendige Deputatie gericht. De reclamant moet niet bewjjzen dat hg de belas ting betaald heeft. Wat de materieele missingen betreft, zoo als her halingen van 't zelfde, rekenfouten, enz., de belas tingsschuldigen mogen de verbetering er van vragen zoolang de Deputatie de gemeenterekening van het jaar van dienst waarop de belasting betrekking heeft, niet aangezuiverd en goedgekeurd heeft. Art. 8. De overtredingen van onderhavige verorde ning worden vastgesteld door de ambtenaars, aange wezen bij Koninklijk Besluit van 30 Augustus 1920. art. 60, Hoofdstuk 1, aangevuld door dat van 13 Juni 1921 en door deze vermeld ln art. 14 der wet va* 15 Juli 1871. De processen-verbaal worden geviseerd en genoti ficeerd, overeenkomstig het bepaalde van par. 2 va* art. 1 der wet van 28 December 1912. Art. 9. Het Schepencollege mag den overtreder toelaten een minnelijke schikking voor te stellen, onverminderd de betaling der belasting. Om aange nomen te worden moet de aanvraag voor minnelijke (Zlc vervolg onderaan vorige kolom)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4