F MOR A E O D I E I E F D E in LAPIERE'S Zaal, d'Hondtstr. STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS DER TABAKVERKOOPERS Magazijn- en Klantenboeken Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Bij White Star leper Op Zondag 6 September 1942 vanaf 6 ure lilï jnlieer* JORI§ kluchtzanger, alsook artist goochelaar Bij Cold Star Voormezeele Bij Eendracht Boezinge YPERSCHE VOETBALKRONIEK HET YPERSME 4 - 9 - 1*4« FLORA Groote Markt De Melodie der Liefde Duitsch gesproken met Magda Schneider Paul Hörbiger en Rosita Serrano Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 1, 5 en 8 uur Maandag, om 8 uur. MAJESTIC Hijselstraat Verlaten Duitsch gesproken met Corinne Luchaire, Maria Denis en Georges Rigaud Kinderen toegelaten. Zaterdag, om 71 uur Zondag, om 2 j, 5 en 7 i u. Maandag, om 71 uur OUD IEPER R Colaertplaats De Barbier van Sevilla Duitsch gesproken met Roberto Rey en Estrellita Castro Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 5 en 7 5 u. Maandag, om 71 uur Magda Schneider - Paul Hörbiger ANDREAS VESALIUS (Slot). Het eerste wat Karei de Vijfde aan zijn nieuwen éif«eter laat weten is dat het moet uit zijn met het open snijden van lijken en er zijn aan het hof genoeg ja- loersehe Spaansche artsen-, die toezien dat geen inbreuk gemaakt wordt op dezen regel. De afgunst der Spaansche collega's dwingt hem om zijn talenten snel op voor hem onbekend terrein te ont plooien. Hij moet hooge heeren van hun kwalen ver lossen zonder hen pijn te doen, hij moet drankjes ver vaardigen die niet slecht smaken, hij moet onmiddellijk kunnen genezen zonder snijden, hij moet verwaande zieken van hun verwaande kwalen ontlasten en hij ■moet vooral den moeilijk te bevredigen keizer verzor gen Maar Vesalius kent, tegen de verwachting der Spanjaarden in, meer van geneeskruiden en van het receptenmaken dan om het even wie. Zijn diagnosen (1) zijn in 't algemeen zoo juist dat sommigen hem als een beoefenaar van de zwarte kunst beschouwen. De beste tijd t oor den nieuwen lijfarts is als de keizer oorlog voert. Karei de Vijfde is dan het gezondst en Vesalius mag de chirurgie -beoefenen, zoodat hij eiken dag nieuwe vondsten doet. Een volkskalender van het jaar 1550 noemt onder hertogen en kerkvorsten, helden uit verleden en heden ook den naam van den lijfarts van den keizer, Andreas Vesalius. den beroemde en geëerde, den onfeilbare en voortreffelijke. Zijn naam is op aller lippen de keizer leent hem uit. maar laat hem onmiddellijk terugroepen als hij zelfs het minste gewaarwordt. Intus9chen wordt door de geheele wereld beslag gelegd op zijn FabricaZijn tekst' wordt geplunderd, zijn platen vervalscht om eigen werken te kunnen uitge ven en zoo ziet Vesalius zijn werk van alle zijden be dreigd Nu maakt hij daarvoor den tijd vrij en schrijft een tweede uitgave van zijn «Fabrica», nog scherper e» kritischer dan tien jaar te voren. En daarin brengt hij ook zijn aanwinsten naar voren en onder meer han delt hij over den bloedsomloop, doch hier slaat hij den bal mis. Vesalius was de meening toegedaan, dat het hart. bij de samentrekking van de spiervezels, wijder wordt en zoo besluit hij verkeerdelijk dat het hart bij zijn slag. dien men aan de borstkas van buiten kan voelen, zich met bloed vult. Slechts een eeuw later zal de Engelschman William Harvey tot een slotsom komen, die lijnrecht ingaat tegen deze gangbare opvatting. Harvey was de eerste, wien het duidelijk werd, dat de -spieren -bij de samentrekking dikke buiken krijgen en dat een spierring in dit geval nauwer moet worden worden dus de vezels van het op wonderbaarlijke wijze ineengevlochten netwerk van de hartspier korter, dan moet de ruimte daarbinnen- kleiner worden en de in houd naar buiten geperst worden. Filips II volgt zijn vader Karei V op De macht van de inquisitie wordt uitgebreid door dezen fanatieken heerscher en Vesalius moet opletten voor wat hij zegt. schrijft of doet. Seceeren wordt streng verboden, doch het bloed kruipt waar het niet gaan kan en als een van zijn voorname patiënten overleden is, verricht hij, niet tegenstaande liet keizerlijk verbod, met toestemming van de familie toch sertie. De zaak lekt uit en Vesa lius wordt gevangen gezet en slechts dank zij den eer bied. dien Filips voor den vriend van zijn- vader heeft, ontkomt hij aan den dood en wordt hij verbannen Hij keert terug naar Italië om een bedevaart te on dernemen naar Palestina en zal na zijn terugkeer zich terug te Padua vestigen. Vele vrienden doen hem uit geleide als hij zich inscheept zij hebben hem nooitmeer teruggezien Zijn schip bij zijn terugkeer uit Jerusalem leed schipbreuk en het lijk van den beroemden chirurg werd op het strand van een klein Grieksch eilandje teruggevonden. Dit gebeurde einde 1564. (1) Diagnose: vaststelling van een ziekte naar haar k enteek ervingen te bekomenBoterstraat, 34, Yper. Uitslagen van Zondag 30 Augustus 1942. TORNOOI S. K. ZILLEBEKE. S. K. Zillebeke F. C. Zandvoorde 11 S. K. Reningelst Brielen Sp. 23 VRIENDENWEDSTRIJDEN. Prior Langemark C. S. leper B 1—2 Toek. Reninge F. C. Woesten forf. 50 W. S. Proven n E. Watou n 2-2 W. S. Proven I E. Watou I 41 C. S. Langemark S. K. Vlamertinge 43 Vriendenwedstrijden voor Zondag 6 September. 15 u. E. Boezinge Wehrmacht 15 u. Union Abeele II S. K. Reningelst II 15 u. Brielen Sp. II S. K. St. Juliaan n 15 u. S. C. Zonnebeke S. K. Vlamertinge III 15 u. S. K. Elverdinge Union Abeele 17 u. Toek. Reninge F. C. Loo 15 u. S. K. Zillebeke B G. S. Voormezeele A 14 u. Prior Langemark B C. S. Langemark B 16 u. C. S. Langemark A Prior Langemark A 15 u. V. j. Dikkebusch W. s. Dranouter 17 u. B. S. Kemmel S. K. Nieuwkerke. BERICHTEN AAN DE CLUBS. 1) Het Comiteit heeft, in zijne vergadering van Zondag 30-8, beslist dat ieder vriendenwedstrrjd of tornooi, die niet tijdig aangevraagd wordt (10 dagen vóór den bepaalden datum of in andere woorden ten laatste den Donderdag morgen die de week van den wedstrijd voorafgaat)zal beboet worden met 100 fr. indien de wedstrijd toch doorgaat. De wedstrijd zal als niet aangevraagd beschouwd worden en art. 73c van de bondsreglementen zal toegepast worden. 2) De scheidsrechtersbladen moeten ten laatste den Dinsdag morgen op het secretariaat toekomen, zoo niet wordt deze nalatigheid met boete gestraft. 3) De indeeling van Westland werd als volgt vast gesteld: Eerste Afdteeling A: Union Abeele F. C. Roesbrugge E. Watou E. Oostvleteren W. S. Proven S. K. Haringe E. Westvleteren Toek. Reninge. Eerste Af deeling B: E. Boezinge Brielen Sp. C. S. Langemark Prior Langemark S. K. St. Juliaan S. K. Zille beke F. C. Zandvoorde S. K. Elverdinge. Tweede Af deeling: S. K. Nieuwkerke W. S. Ten Brielen Hout- hem Sp. V. J. Dikkebusch B. S. Kemmel G. S. Voormezeele - F. C. Westouter W. S. Dranouter. Bijzondere Reserve Reeks: B. S. Poperinge W. S. leper C. S. leper C F. C. Comines S. C. Bizet S. K. Vlamertinge S. C. Zonnebeke. Reservereeksen A: Union Abeele B. S. Poperinge W. S. Pro ven S. K. Reningelst F. C. Roesbrugge E. Watou S. K. Vlamertinge. B: E. Boezinge Brielen Sp. C. S. Langemark Prior Langemark S. K. Zillebeke F. C. Zand voorde. C: V. J. Dikkebusch B. S. Kemmel G. S. Voormezeele F. C. Westouter S. K. Nieuwkerke W .S. Dranouter. Jeugdploegen: S. K. Vlamertinge W. S. leper -C. S. leper. 4) De clubs van Wulvergem, Loker, Klytte en Meesen zullen een kampioenschap spelen onder elkan der voor zooveel zij niet regelmatig zouden aangeslo ten zijn tegen l-10-'42. 5) De twee eerste van af deeling I spelen een eind ronde om uit te maken wie kampioen wordt. De laat ste van ieder reeks daalt naar tweede afdeeling, terwijl de twee eerste van tweede afdeeling naar eerste afdeeling opklimmen. Anderzijds wordt een eindronde betwist tusschen de eerstgeplaatsten van ieder reservereeks. 6) Westland heeft het genoegen den H. Bafcop A., secretaris van B. S. Kemmel, geluk te wenschen met zijn overwinning te Brussel als kampioen van de sportjournalisten. De Secretaris, Janssens. Zondag 30 Oogst wordt in de annalen van White Star met roode letters ingeschreven. Zoo gaat het ook in die families, die, na lang sparen, hun eigen huis betrekken. Toen te 2 u. op bescheiden wijze, tusschen bestuur en leden, de opening van het terrein werd bedacht, herinnerde de voorzitter aan de lasten en moeilijk heden van het voorbije jaar, en aan de vreugde van heden, die al die moeilijkheden doet vergeten. Maar dagen van vreugde zijn dikwijls ook dagen van offer! Samen met de blijheid om ons eigen thuis, vragen w\j een offer van onze leden! En ieder werd aange wezen waarin dit offer bestaat! 'ar ir«r«rnr i r Kort daarop verschenen de eerste toeschouwers op het terrein, in afwachUng van den kamp: B. 8. Pope ringe tegen Eendracht Boezinge. Wegens den rege» werd met eenige vertraging aangezet, onder leiding van scheidsrechter Lahousse V. Bij den opgooi werd aan beide Kapiteins een prachtige bloemruiker over handigd, uit dankbaarheid om hun optreden. B. S. POPERINGE E. BOEZINGE: 5—5. Beide elftallen hebben reserven in lijn gesteld: Boezinge deed zijn doelwachter vervangen, en faf Poperinge treden slechts vijf man op van het eersts elftal. Boezinge heeft zich geenszins laten indrukkea door de tenoren van het Westland, integendeel, het scheen zelfs dat het tot een groote meerderheid der Eendrachters zou komen, die het eerst wisten te doe len. Maar ten slotte heeft het uithoudingsvermogen doorslag gegeven. Had de ploeg van Boezinge een betere doelwachter gehad, dan was ze zeker gewon nen. En 't zou verdiend geweest zijn! Vermits de kamp eindigde op gelijk spel, werd de beker toevertrouwd aan de ploeg die het meest aan tal hoekschoppen had bekomen. Poperinge won het pleit met 7-6. Tijdens de tweede helft werd een tiental minuten gerustwegens den geweldigen slagregen! Het werd werkelijk een «inzegening» van het terrein! Onmiddellijk daarop volgde de groote kamp: WHITE STAR F. C. COMINES: 4—4. Scheidsrechter Dondeyne laat den toss betwisten, die gewonnen wordt door kapitein Dedeurwaerder. Na een minuut stilte ter herdenking van Roger Sae- sen, trekt Komen vooruit. De kamp belooft spannend te worden, alhoewel Komen zich moeilijk kon aan passen aan de terreinafmetingen. Bij White Star vlotte het eenigszins beter, maar was het niet zooals in Vlamertinge op 15 Oogst. Onze keeper deed tame lijk onzeker, en heeft aldus een paar doelen op zijn rekening. De backs waren anderzijds voortreffelijk, en de halflijn leverde prachtwerk, met Miel Alleman als uitblinker. In de voorlfln vlotte het min goed, al deden J. Tresy en A. Cnockaert hun best om de zaak te doen vlotten. J. Vierstraete was echter min op dreef dan naar gewoonte, en de beide hoekspeler* waren er bepaald niet in. Zij hebben weliswaar enkel* prachtige staaltjes geleverd, maar doorloopend wa ren ze er niet in Bij Komen was er gebrek aaa samenspel, aan snelheid, en man-bezetting, vooral in den beginne. Naar het einde toe verbeterde dat eenigszins. De kamp was in dit opzicht spannend, dat er telkens werd gelijk gesteld. White Star spande zich op 't laatst in om 't winnende punt te kunne» netten, maar 't bleef bij 'n gevaarlijk standje vóór doel. Ook Komen zat in 't zelfde scheepje. Tot groote voldoening van White Star eindigde de kamp op geüjk spel! KAMPIOENSCHAPPEN. Zondag 6 September zet de trein aan: de kam pioenschappen beginnen! White Star reist in 2® af deeling gewestelijk reeks B. Om te beginnen stappen we af te Vlamertinge, om er de S. K.-mannen te ontmoeten. Enkele weke» geleden hebben onze mannen dezelfde spelers i» eigen vesting geslagen met 3-6, Toen was dat ee» oefenmatch! Een vriendenwedstrijd! Nu zal het echter wat anders worden! S. K. Vla mertinge heeft zich op dien grooten schok voor bereid! Onze mannen mogen zich de zaak niet een voudig voorstellen: ze moeten met vertrouwen ver trekken, overtuigd dat er zal moeten gewerkt wor den om 'n schoonen uitslag te verwerven. Mannen, uw offer begint! Op eigen terrein zullen onze B en C elftallen zich oefenen. Te 2,30 u. worden ze tegen mekaar in lijn gesteld, 't Wordt immers tijd dat ook onze jongere» en reserven de schoenen aantrekken. o Verleden Zondag speelde onze Aploeg tegen da schutters jeugd, die, na zich dapper verdedigd te hebben, het onderspit moest delven. Aan de rust wa* 't 3-1. Na de koffie deed de vermoeienis zich gevoe len bij de tegenstanders en konden onze mannen het tot 9-2 brengen. Daarna was het de beurt aan de Bploeg die op trad tegen de veteranen. Dat was me nu een andere match. De ouden slaagden er in het eerste doel te netten, maar dan werden er twee tegendoelen ge maakt, zoodat het 2-1 was aan de rust. Na de koffie konden de Veteranen gelijk stellen. Er werd nog hard gekampt en na verschillende aanvallen werd het 3-2 en dan 3-3 tot eindelijk onze B-ploeg 't win nende doel kon netten en 't einde werd gefloten met 4-3. Allo!! supporters en supporteressen, weest Zondag op post om 3 uur op ons terrein. o E. BOEZINGE 5 B. S. POPERINGE 5. Op het terrein van W. S. leper komen beide ploe gen met plaatsvervangers in 't gelid. Het was match zonder historie, geen der beide ploegen gaf wat ervan werd verwacht. Aan de rust was Boezinge aan de leiding met 3-2 en Poperinge heeft tenslotte den beker gewonnen met het aantal corners, voor Boezinge 6 en voor B. S. 7. Beide elftallen zullen wat beter moeten presteeren willen ze van ach doen spreken gedurende de aan staande kampioenschappen. Op Zondag 6 September: E. Boezinge Duitsche Wehrmacht, op het plein van Boezinge, om 15 uur. Matchen voor Zondaq 6 September 1942 2de PROVINCIAAL. C. S. Yper R. C. Harelbeke Deerlijk Sp. Stade Kortrijk W. S. Houthulst Waregem Sp. F. C. Comines F. C. Brugge Wevelgem Sp. F. C. Izegem C. S. Brugge A. A. Moeskroen. 2de GEWESTELIJKE. S. K. Vlamertinge W. S. leper S. C. Bizet W. S. Passchend&le S. C. Meenen C. S. Yper Rac. Wervik F. C. Roeselare S. K. Reningelst F. C. Comine* S. K. Staden S. K. Roeselare B. S. Poperinge, vrij.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 5