Kleine Aankondigingen I A N O S 6 ATHLETIEK Aandacht In 't Meuleken KUNSTSCHILDER LEON CLABAU SCHILDERWERKEN TEN TOON van Zondag 23 Oogst tot en met 6 September. Gevraagd Meid Café des Nports Men zoekt1 te koopen Schoon Woonhuis Uit ter hand te koop te Boezinge 4 WOONHUIZEN HET YPERSCHE A - 9 - 1942 O. S. IEPER 3 W. S. HOUTHULST 1. Om 15 uur 10, juist na een regenbui, komen de ploegen, onder de leiding van scheidsrechter Muy- laert, op het terrein. De elftallen zfln als volgt samengesteld: W. S. Houtbulat Rollez M Keirschieter A. Goethals J. Gunst H. Scholaert M. Desodt A. Danneels R., Hoorelbeke R., Gunst E., Verhoustraete R., Uleyn R. O. S. Itprr Woets A. Godderls A., Cherchye E., Dumalin M., Deplancke A., Lesage A. Knockaert L. Douchy C. Versavel V. Doolaeghe C. Dumalin C. Cherchye wint den opgooi en Woudsport vangt aan ■set windnadeel. Daar de bezoekers oogenblikkelpk in actie zjjn, krijgt C. Dumalin aanstonds gelegenheid om zich te onderscheiden, hjj weet echter kordaat te ontzetten. Het plein is glibberig en het leder valt moeilik te contröleeren Aan de 5» minuut breekt Cherchye door, hij schiet en Rollez moet duikelend wegwerken. Het spel golft steeds heen en weer, tot roodwit, 15 minuten na den aftrap, baas wordt en Dumalin M, de bordjes op 1-0 brengt. De gasten reageeren en twee minuten later scoort Uleyn R. op prachtige wijze den gelijkmaker. Onze jongens spelen niet zooals verleden week en ze nemen het (Versavel uitgezonderd) op hun gemak Ook de afwezig heid van M. Gauquie doet zich gevoelen, want L. Knockaert kan, ofschoon hjj mooi kopwerk verricht, Maurice niet doen vergeten. Scholaert stuurt thans zijn linkervleugelspeler in den aanval, maar Ver houstraete schiet naast. De heer Muylaert nochtans denkt hands pel gezien te hebben in de gevaarlijke zone en kent op onbegrijpelijke wijze strafschop toe aan Houthulst. Gunst E. schot fair in de handen van onzen portier. Een achttiental minuten vóór de poos loopt A. Godderis langs zijn lijn, hij zendt gepast vóór het doel der W. S.ers waar Dumalin M. het leder laat voor .Ylfo. Woets. die met kopbal de Cercle terug voorsprong geeft (2-1). Woudsport vertoont een kick and rush »-demonstratie, de passen zijn ongemeten en alles beperkt zich tot het trappen naar den bal, daar tegenover kunnen de roodwitten him gewoon spel niet ontplooien en zoo ontbreekt het dan ook aan het noodige dynamisme. Omstreeks het halfuur komt M. Dumalin in het bezit van den bal, hü dribbelt Keirschieter en Rollez is een derde maal geslagen (3-1). Zonder dat de stand nog verandert en met Cercle ten aanval, weerklinkt het rust- signaal Wanneer de ploegen, na de koffie, terug tusschen de krijtlijnen verschijnen, valt er een lichte motregen en drijven er donkere wolken boven het veld. Zal de match een normaal einde krijgen? M. Dumalin zet terug op en de gasten verontrusten onze verdedigers. Doolaeghe komt echter gepast tusschen. Eens te meer krijgen we nu het bewijs hoe onbedachtzaam sommige supporters te werk gaan, want zonder reke ning te houden met de weersomstandigheden en de tegenstrevers beginnen ze sommige spelers en bij zonderlijk Ward je Cherchye luidruchtig te critiseeren. Dat dit soms voor de club nadeelige gevolgen zou kunnen hebben en dat dit volledig af te keuren valt, Haaraan denken ze niet. In ieder geval, het ware wenschelflk dat we dit in de toekomst niet meer moeten noteeren. Vooraleer dat er nog doelen aange- teekend worden, begint het plots te bliksemen en te donderen, terwijl de regen met groot geweld spelers en supporters van het terrein verjaagt. Daar het veld onder water staat, beslist de heer Muylaert van het spel niet meer te hernemen, zoodat we niet aan het einde komen van onze laatste oefenmatch. Met 3-1 stand voor onze kleuren wordt, 30 minuten vóór het inrukken, de ontmoeting stopgezet. Jongens, Zondag begint de competitie en krijgen we het bezoek van de Ratjes van Harelbeke. Of schoon Vanwynsberghe en Cie verleden speeldag met 13-0 R. S. Waregem overtroefden, toch geven we roodwit favoriet, want 't gaat om de punten en goed begonnen... is half gewonnen. R- PRIOR LANGEMARK 1 C. S. YPER '2- Sedeyn wint den opgooi, en alhoewel Prior mag opzetten is het toch leper die eerst ten aanval gaat en dadelijk corner afdwingt. Maar Prior verstaat het zoo niet en zet den tegenaanval in en dwingt twee maal naeen corner af die echter niets opbrengen. Geweldige regen komt als spelbreker opdagen en de heer Lampe is verplicht het spel stop te zetten. 10 minuten gaan zoo verloren. Als we terug opzetten, is het leper die een tijdje de meerdere is en dan ook aan de 20® minuut het eerste doelpunt net langs Dechievre. leper dwingt de bewondering af van het publiek door zijn schoon passenspel. Er wordt rap en hard doorgespeeld, maar tot doelen kan het niet komen. De keeper van Prior moet menig gevaarlijk standje opklaren. Langs beide zijden bekomt men mog een corner en aan de rust is de stand 1-0 voor rood-wit. Na de rust is het leper die eerst aanvalt en aan de 7® minuut zendt Dechievre mooi in en Van Bece- laere loopt den bal in 't doel. Prior zet nu alle zeilen open en begint wat hard te spelen, maar ook onze mannen zijn van geen kleinjte vervaard en betalen met dezelfde munt terug. Prior bekomt tweemaal naeen corner en slaagt er in aan de 14® minuut het eerste doel te netten, alhoe wel het leder reeds buiten spel was geweest. De Rood-Witten, het gevaar van een puntenverdee- ling inziende, beginnen verwoed aan te vallen, maar schoten van Van Becelaere en Cie kennen geen ge luk. Er blijven nog een 15tal minuten te spelen als het opnieuw begint te regenen en de heer Lampe legt de match voor goed stil, zoodat we aan de 30e minuut de leiding hebben met 2-1. Volgende ploeg stond in lijn: De Wulf Maillard Sedeyn De Ruyter Litière Samyn Dechievre Gruwez Van Becelaere Boudry Alleman. Na deze laatste oefening trekken de B-jongens maar Meenen op voor hun eerste offlcieele ontmoe- «ng Daar Meenen een flink elftal bezit, zullen de rood witten hun beste schoenen moeten aantrekken •m eervol uit den slag te komen. VOETBALUITSLAGEN. verleden seizoen zullen ln het lokaal De Statiestraat, leper, de uitslagen bekend ge- vorden van hoogere af deelingen, van de pro- en gewestelijke afdeeüngen en met October aanstaande van gansch Westland. De uitslagen zullen rond 18 u. daaromtrent al kun nen gegeven worden. De voetballokalen buiten leper zullen deze slechts ontvangen mits zekere voorwaarden te bevragen bjj H. Janssens, Diksmuidestraat, 68, leper. Zonder deze plichtpleging worden er geen uitslagen verder uit gegeven. Enkele athleten van de Iepersche athletiek club hebben zich naar Nieuwkerke begeven om er, ten titel van propaganda, deel te nemen aan het feest door S. K. Nieuwkerke op touw gezet. Zij Hebben er dan ook ai de eerste plaatsen veroverd. Ziehier de uitslagen: 80 m. snelhedi1. Houart (C. S. Yper); 2. Mottrie (C. S. Yper); 3. Verstraete (S. K. Nieuwkerke); 4. Meylemans (S. K. Nieuwkerke); 5. Vanderschelden (S. C. Ploegsteert)6. Van Eecloo (Steenvoorde) 7. Schollaert (Wulvergem); 8. Vandewalle (Loker); 9. Debruyne (Dranouter); 10. Delleruelle (S. C. Ploegsteert); 11. Gruson (Wulvergem); 12. Vanuxem (Dranouter); 13. Ldgnel (Steenwerck)14. Lenoir (Houthem); 15. Liefooghe (Loker); 16. Bourgeois (Houthem). Houart en Mottrie hadden eerst hun reeks gewon nen. 4 X ö00 m. 1. C. S. Yper (Houart, Leclercq, Martin, Therry). 2. S. K. Nieuwkerke (Meylemans A., Meylemans L., Verstraete J., Hellem V.). 3. Steenwerck (Lignel, Houssin, Vaneecloo, Timper man). 4. Dranouter (Debruyne, Heyman, Vanuxem, Durie). 5. Wulvergem (Gruson O., Lefevre, Schollaert, Gru son A.). 6. Loker (Liefooghe, Vlaminck, Vandewalle, Hen- drickx) 7. Ploegsteert (Vanderschelde, Poorteman, Delaruel- le A., Delaruelle O.). 8. Houthem (Dujardin, Bourgeois, Spriet, Lenoir). 1500 m.: 1. Therry (C. S. Yper); 2. Leclercq (C. S. Yper); 3. Hellem (Nieuwkerke); 4. Houssin (Steen werck) 5. Liefooghe (Loker)6. Vanuxem (Dranou ter); 7. Schollaert (Wulvergem); 8. Durie (Dranou ter); 9. Vlaminck (Loker); 10. Gruson (Wulvergem); 11. Timperman (Steenwerck)! 12. Poorteman (Ploeg steert) 13. Spriet (Houthem)14. Meylemans (Nieuwkerke); 15. Lenoir (Houthem); 16. Delaruelle (Ploegsteert). Op Zondag 13 September gaat het laatste en dit maal officieel feest van de club door. Benevens de wedstrijd tusschen de Middelbare School en het Sint Vincentiuscollege, hebben athletieke proeven plaats tusschen de loopers van Brugge, Kort rijk en leper. Niet aangesloten loopers zijn ook welkom mits voor afgaande inschrijving bij den H. Wenes, Brugge- steenweg, leper, secretaris van de afdeeling. De liefhebbers die wenschen een prijs in natura te schenken, worden bij voorbaat bedankt. HEROPENING van het gekende Confectiehuis Groote Markt, 4, IEPER by J. DEFOORT. (3854) UIT POPERINGHE, STELT ZIJN LAATSTE in de bovenzaal van den Vaubantoren aan DIKKEBUSCH - VIJVER VROEDVROUW (Diploma grootste onderscheiding der Provinciale school Oost-Vlaanderen, te Gent). LENA GEVAERT El verdingestraat, 10, leper beveelt zich aan in de gunst van de bevolking der stad en der aanpalende gemeenten. (38141 Katholieke Personen die krlstelijk huwelijk wenschen aan te gaan, schrijven aan Kristen Haard Postb. 58, Verviers of Postb. 107 Antwerpen I. Talr. gelegenh. Ref. priest, overal in Helgië. Belgische Firma vraagt werkkrachten aller aard. Inlichtingen bij Dekaezemaeker, Minneplein. 8, Yper. i3824) boven de 20 jaar. reeds gediend hebbende, voor leper Adres ten bureele. (3830) Gevraagd Goede Serveuse minstens 20 jaar, voor Café. Zich aanbieden «Café Couronne Imperiale Hlinde Liedenstraat, 4, leper. (3853) Coiffeur vraagt halve gast kunnende scheren en haarsnijden, goed loon en drinkgeld. Adres ten bnreele. (38T6) Gevraagd Meisje voor Café en huishouden. Adres ten bureele. (3878) Men vraagt een leermeisje naaister Adres ten bnreele 3881) Voor het bestrijden der AARDAPPELZIEKTE en tegen den COLORADOKEVER, gebruikt Cupracüne en Arsaetine Te verkrijgen bij Alidor Vandeputte, Kaai, Yper - Til. 243 Allo Allo Zaterdag 29 Oogst 1942 OPENING vim het. nieuwe Guido Gezeliep laats, 6, YPER (St-Jacobikerkhof) Men lapt er de beste bieren der Ypersche Centrale Brouwerij. 3857) te leper of omstreken, van 100 tot 300000 fr. Inlichtin gen bij Jerome Deconinck. «Villa Legia Haiglaan, 80. leper. (3834) met hof 100.000 fr. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU. Rijselstraat. 76. leper. Te huren Garage Zich wenden. Doorgangstraat, 10, leper. (3856) Men vraagt over te nemen Nummer van handelsregister, voor witgoedwinkel (lingerie- bonneterle). Schrijven E L P bureel van 't blad. (3880) UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER Schoone blok BOUWGROND, uiterst wel gelegen. Verdeeld in 20 loten van ongeveer 420 m2 ieder (7 x 60). Aan de Zee, in ieder badplaats Villa's, handels- en opbrengst huizen. Hotels, Bouwgronden Alle inlichtingen kosteloos te bekomen bij G. BOURDEAU, makelaar in goederen, 76, Rijssel- straat, IEPER. Spreekuren ieder voormiddag van 9 tot 12 ure. P Groole Keus nieuwe en occasie Cam. QUAGHEBEUR, Ieparstraat, 27, POPERINGE. Ik zoek te koopen Honden van alle ras en gelijk welken ouderdom. A. Catteeuw, Ge vangenisstraat, 1, Yper. (3861) Te koop Occasie Mansvelo in goeden staat, met vooroorlogsche banden, bij M De Poorter, Zonnebekesteenweg, Café Nieuwe Cité (3811) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. 3823) Te koop Mansvelo gansch vernieuwd, met vooroorlogsche banden, in zeer goe den staat. Adres ten bureele. (3851) Te koop Goede Piano merk Baert Zich wenden, SI Elisabetbstraat, 7. (3852) Ik zoek te koopen Dikke wollen Tapijten Zich wenden A. Catteeaw, Gevangenisstraat, I, leper. (3862) Te koop per occasie Kinderstoel, park, charrette en kinderbed. Adres ten bureele. (3871) Te koop Schoone jonge Melkgeit Oude Veurnestraat, 25, Yper. (3872) Te koop Tandem met licht, gansch compleet. Adres ten bureele. (3873) Te koop Radio op batterjj Paddevijverstraat, 21, leper. (3874) Te koop Radio Philips Tegelstraat, 33, leper. (3875) Te koop Zwarte véston en gilet als nieuw. Adres ten bureele. (3877) Te koop Kleine steekkar dienstig voor beenbouwers, enz. Adres ten bnreele. (3879) Te koop Winkeltoog met schrijflessenaar, lallestoor en W. C. met chasse. Adres ren bnreele. (3820)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 6