NOTARIEELE VERKOOP1NGEN BURGERSHUIS WOONHUIZEN BOUWGROND HERBERGEN WOONHUIS Schoon Woonhuis Een ruim Woonhuis BURGERSHUIS HANDELSHUIS WOONHUIS Een goed WOONHUIS MEUBELS en MENAGIEGOEDEREN ALBERT DE HOLLANDER Instel Dinsdag 8 September 1942 Toeslag Dinsdag 22 September 1942 OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING STAD WAASTEN Overslag Donderdag 1 October 1942 UIT TER HAND TE KOOP OPENBARE LICITATIE VERKOOPING GEMEENTE RENINGELST Toeslag: Dinsdag 15 September 1942 HUISB1EUBËLA en Huisgerieven KT TPBNKZE 4 - 9 - 1942 Stadie van de* Notaris André Van der Meorach, Rijsselstraat, #0, te Yper. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN. Instel Op Maandag 7 September 1942 om 3 uur namiddag te VLAMERTINGE, in d« herberg In Sint Joris bij den keer Gaston Barroo, van een SCHOON EN GER1EVIG gelegen te VLAMERTINGE, In de Hospitaalstraat «n er ge kadastreerd sectie E, nummer 343 c2, voor een oppervlakte van 185 vlerkante meters. Gebruikt door Mejuifer Marie Vienne. mits 125 fr. te maande meer de lasten. 0,50 instelpremie te winnen. Stadiën der Notarissen .1. Ramault, te Wervik en j\. Lanwei's, te leper. o Vrijwillige Openbare Verkooping van Gemeente KOMEN, Werviksche Steenweg TWEE AANEENHOUDENDE waarvan een de voordezen herberg «GRAND GODSHUIS het eene groot 5 «ren 47 ca. en het andere 2 «ren 38 c«. Respectievelijk verpacht aan den kuidigen prijs van 140 en 00 fr. te maandg. Respectievelijk ingesteld 50.000 en 32.200 ir. Overslag: Woensdag 9 September 1942 te 2 1/2 uur namiddag, t«r herberg Au Soulier d'Or Groote Markt, Komen. Studie van den Notaris WYFFELS, te Roeselare. o om 2 ure zeer stipt namiddag, ter herberg De Zon te Roeselare. Manestraat, van STAD ROESELARE Begin Dixmude- en Oostnieuwkerkesteenweges Verscheidene perceelen welgelegen Verdeeld in koopen. Recht van samenvoeging. Plans en inlichtingen ter studie. 1/2 Instelpremie. Studie van den Notaris Ramault, te Wervik. o Vrijwillige Openbarë Verkooping van Gemeente KOMEN, Werviksche Steenweg de twee An Boulevard en A la Belle Promenade en Elf Prachtige loten Bouwgrond alles samen groot 38 aren 17 centiaren. Samen afzonderlijk ingesteld 275.500 fr. Overslag Woensdag 9 September 1942 te 4 u. 's namiddags, ter herberg gehouden door M. Jerome Taillieu, Ten Brielen- straat, Vijfwegen te KOMEN. Studie van den Notaris Jos. Diipont, te Ghcluwe. o Instel Donderdag 10 September 1942 Overslag Donderdag 17 September 1942 telkens om 4 Vt uur namiddag, te GHELUWE, Becrlaereitraat, ter herberg St. Oerard bij heer Henri Ghesquiere, van Gemeente GHELUWE, Artoishoek met schuurken en andere afhangen met 6 a. 45 ca. grond en land, geteekend n' 52. Bewoond door M. Gaston Deré-Deruyter, zonder ge schreven pachtvoorwaarden. 1/2 Instelpremie te winnen. Iiebt gij iets te verkoopcn of te verhuren Verlangt gij iets te koopen of te huren? meldt het in onze KLEINE AANKONDIGINGEN gij zult er profijt bij vinden. Neemt inlichtingen bij degenen die reeds in onze rubriek «KLEINE AANKONDIGINGEN» adverteerden, zij zullen u hunne voldoening uit drukken. Studie van den Notaris Thevelin, te Maesen. O van een zeer schoon met afhankelijkheden, magazijnen, gronden en hof gelegen te DIKKEBUSCH, leperstraat, Nr 36 gekadastreerd sectie B Nr 757/E/2, groot 3 a. 25 ca. Bewoond zonder recht van pacht door Camille Possée. Eigendom van wijlen Heer Charles Vanderhaeghe. Instelpremie 0.5# ZITDAGEN INSTEL Dinsdag 8 September 1942 OVERSLAG Dinsdag 15 September 1942 telkens om 3 usr namiddag, in de herberg De Vierstraat bij M. Medard Degranwe, t* KEMMEL, Vierstraat. Voar inlichtingen zich wenden ter stadie vaa voor noemden Notaris. Studie van den Notaris Thevelin, te Meesen. te NIEUWKERKE, Seulestraat, Nr 24, ten huize vroeger bewoond door Weduwe Weaten, op Donderdag 10 September 1942 om 2 uur stipt namiddag, van eene groote hoeveelheid zeer scheone EN EEN PIANO zooals 4 volledige bedden met ressort en alle toebehoorten, matrassen, hoofdeinden, oorkussens, sargiën, 2 kassen, 6 eiken stoelen, 12 stoelen, 3 zetels, 7 tafels, schapraai, bnifet, étagère, régulateur, kapstok, spiegels, jachtstoot, feu-contina, veel schoone posturen, kaders en vazen, en veel schoon menagiegerief, zooals potten, pannen, kommen, tellooren, tassen, glazen en verdere voorwerpen. Een PIANO. Komptant geld. - Gewone voorwaarden. Studie van den notaris Thevelin, te Meesen. o- - ▼an een met GROND te MEESEN, Rijselstraat, Nr 5 ten kadaster bekend sectie A, Nr 422/m, groot i are 36 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door M. Maurice Cuvelier, mits 80.50 frank te maande, lasten en assurantie inbegrepen. Instelpremie 0,50 ZITDAGEN Instel Woensdag 16 September 1942 Overslag Woensdag 30 September 1942 telkens om 3 uur namiddag in de herberg Café de l'Union bij M. Fernand Menu, te Meesen, Gentstraat. Studie van Meester Pierre DE SIMPEL, Notaris te Waasten. o INSTEL: Op Donderdag 17 September 1942 te 16 uur (officieel uur) ter herberg Aux Trois Amfs te haasten. Yperstraat, van rue des Sept Pies bekend op het kadaster sectie C nr 321/b voor een grootte van 1 a. 10 ca. Palende ten Noorden aan de straat, ten Oosten aan M. Nevejan, ten Zuiden aan dezen laatste en nog ten Zuiden en ten Westen aan M. Joseph Boedt. Vrij van gebruik. 0,50 instelpremie zelfde plaats en uur Studie van den Notaris André VAN DEB MEERSCH, te Yper. Rijsselstraat Nr 90. o SCHOON EN GERIEVIG gelegen bij de Statie te Yper. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van iedere week van 2 tot 4 uur namiddag. Voor alle inlichtingen en toelating tot bezoeken zich wenden ter studie. Studiën van de Notarissen Wilfried VAN EECKE, te Poperinge en Alfons VANHEE, te Zonnebeke. o van gehucht De Ouderdom KOOP I EEN GERIEFLIJK BAKKERIJ met hof, groot 4 aren 24 ca., Sectie B Nr 70Sr. Bewoond en gebruikt door M. Camiel Versavel-De- bergh. Ingesteld 35.000 frank. KOOP II. EEN SCHOON met hof, groot 1 are 90 ca-, Sectie B, Nr 709q- Onbewoond en vrij van gebruik. Ingesteld 15.000 fraak. om 3 ure 's namiddags, ter herberg «In den Gouden Hoorn», bij M Honoré Capelle-Versavel, gehucht t De Ouderdom», te Renin- gelst. Onmiddellijk na den toeslag hierboven vermeld en wel op DINSDAG 15 SEPTEMBER 1942, omstreeks 5 ure 's namiddags, zal er overgegaan worden ten huize laatst be woond door Mevr. We Versavel-Mahieu, te RENINGELST. gehucht De Ouderdom tot de OPENBARE VERKOOPING van Bestaande uit keukenstoof met toebehoorten, tafel, stoelen, eetkas, linnenkas, naaimacbien, hsnghorloge en allerhande keukengerief. Gemeente KROMBEKE OPENBARE BETREKKING Plaats van tijdelijke hulp-bediende, in den plaatselijken dienst van Landbouw en Bevoorrading, voor drie dagen per week en acht nren per dag, aan vijf fr. per uur. Voorwaarden 1) Bewijs vaH Belgische nationaliteit, goed gedrag, leven en zeden. 2) Ouderdom van 21 j. tot 40 j., 45 j. voor oud-strijders. 3) In examen te slagen in Arrondissements Commissariaat te Yper. 4 Aanvragen te sturen, onder aangeteekenden omslag, aan den heer Burgemeester vóór 10 September 1942. Namens 't Schepencollege De Secretaris, De Burgemeester, C. GARMYN. V. DEBLOCK. Gemeente BRIELEIV OPENSTAANDE PLAATS Eene plaats van tijdelijke gemeentebedienda is te bege ven. voor acht en veertig uren per week. Kandidatuurstelling per aanbevolen brief gericht tot den Heer Burgemeester der Gemeente uiterlijk den 20 September 1942 ter post neergelegd. Bij de aanvraag dienen volgende stukken gevoegd 1) Uittreksel uit de geboorteakte (de kandidaten moeten minstens 18 en hoogstens 40 jaar oud zijn -f 5 Jaar voor hen die begunstigd zijn door de wetten van 3-8-19 en 21-7-24, hiernopens voor te leggen bewijs van bevoorrech ting 2) Bewijs van Belgische nationaliteit. 3 Getuigschrift van goed gedragen zeden. 4) Een getuigschrift dat men niet ingeschreven staat in het jodenregister. 5) Een afschrift van hst diploma van lager onderwijs is vereischt. 6 Een examen zal afgenomen worden. Wettelijke bezoldiging 5 frank per uur. B. B De Secretaris, De Burgemeester, (get.) J. David. (get.) E. Iweins d'Eeckhootte. MUZIEKHUIS Statiestraat, 4, IEPER - Tel. 580 Accordeons - Pianos - Mondharmonikas Nieuw -- Occasie Radios Pick - Ups Naalden DE GROOTSTE KEUS IN F0N0PLATEN Aankoop van alle Muziekinstrumenten, alsook oude Fonoplaten aan 10 fr. het kgr School voor het aankeren vaa Accordeon. (3783)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7