Teinturerie ?»e Poste André SEDEYN HERSTELLEN ALLE RADIO S KAASSTREMSEL Ik ben kooper OCCASIE MEUBELS Charles KESTELOOT HET IJZEREN GRAF fkUufftN PiUt* Voor uw Glas- en K unstglaswerk Walter TAVENIER- BEDDELEEM Claeyssens-Ti Vuylsteke Gebr. MEUBELEN Marcel SOETE BOERHAVE VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. G. DONCK STOPPACE REMAILLEEREN Herstelt, Kuischt en Verft ALLE KLEEDEREN. Impermeabilisatie van Kleederen. 26 - 42 Rijselstraat -YPER HUIS 2, Rijsselstraat (Groote Markt) YPER RADIO'S - PICK - UP S PHONO - PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG Aankoop van oude Platen aan de hoogste prijzen. BESTE ENKEL EN DUBBEL Allo, Allo Huismoeders ALLE OUDE ROMMEL 145, Veurnesteenweg, 145, YPER Ouders, SNIJ- en NAAISCHOOL NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, 43 I E P E R NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, leper. ONS MENGELWERK Nr 23 I wendt U bij Tempelstraat, 4 YPER Matige prijzen. AHe Herstellingen. Spoedige bediening. VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO - TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - IET YPERSCIE 4 - 9 - 194£ 8, Lmd baardst raa t, YPER. Tel. 255. volgens speciaal gewaarborgd procédé. SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. ALSOOK ALLE SPROEISTOFFEN VOOR AARDAPPELEN, BOOMEN EN ALLE VELD EN TUINVRUCHTEN ter Apotheek DELANOTE Langemark. van alle slach :i Icnnlt ZooalsBaseulen, Naairaachienen, Weegschalen, Assen, Wielen, Karren, Radio's, Stoven, Lusters, enz. Zoodus, Huisvrouwen, kuischt en ruimt maar uwa zolders. Verzekert de toekomst van uw dochter t Stuurt ze naar de Waar zij den volledigen stiel van. NAAISTER zal aangeleerd worden. Diploma voor Snijden. Bek waamheidscertificaa t voor naaien. Al de kleedingstukken voor het aanleeren worden door de school ge geven. Vraagt Inlichtingen door HENDRIK CONSCIENCE (Vervolg) Toen ik in zijne tegenwoordigheid verscheen, toonde hij mij met spijtige droefheid eenen briet zijner echt- genoote en zeide mij wat hij bevatte. Mev Pavelyn achreef dat zij zich nog niet gansch van hare borst kwaal genezen voelde en schrikte van naar huis te 1 komen juist als de Winter ging aanbreken. Hare ziekte j aou daardoor onfeilbaar verergeren meende zij Hier- •m smeekte zij haren echtgenoot, dat hij haar toch toe- liete. bij haren broeder te Marseille te blijven tot in de Lente Voor Rosa zou het insgelijks beter zijn. dewijl zij uitnemend goed leerde, zeer tevreden was en alle dagen gezonder en sterker werd Indien deze lange afwezigheid M Pavelyn te veel verdriet aandeed en hij verlangde zijn kind nog dit jaar te zien. dan bad zij hem. de reis naar Marseille zich te getroosten en haar te komen be zoeken. Dit ware voor haar beiden een geluk, waarover zij haar gansche leven hem dankbaar zouden blijven M Pavelyn was zeer bedroefd over den inhoud dezes briefs; doch eindelijk onderwierp hij zich aan de nood zakelijkheid. en besliste aan zijne echtgenoote te schrij ven. dat zijne handelszaken hem nu niet toelieten Ant werpen te verlaten, maar dat hij in het begin der maand Mei naar Marseille zou reizen, om Rosa te zien. Eene eeuw van treurig verlangen en van stillen mismoed Er was evenwel niets aan te doen. en ik moest mij In de ongenade van het lot getroosten Wat eenigszins bij bracht om mijnen geest te verlichten en op andere ge peinzen af te leiden, was. dat ik nu op de boetseer- klasse was overgegaan, en daar uit kleiaarde de men- schelijke gedaanten leerde nabootsen Ik was dus de loopbaan der beeldhouwkunst ingetreden Niet alleen vond ik er een groot vermaak in aldus mijn natuurlijke aeiging te kunnen bevredigenmaar op deze klasse arbeidde ik te midden van kunstenaars van allen ouder dom. wier begeesterde taal en gullen levenslust mij niet zelden de wonden mijns harten deed vergeten Op het einde der maand April vertrok M Pavelyn ■aar Marseille Ik berekende met angstige nauwkeu righeid de dagen en de uren zijner reis in den geest zag ik hem te Marseille aankomeneen traan ontglipte mijn oog bij het tooneel van Rosa's blijdschap die ha ren vader aan den hals vloog ik hoorde haar vragen En hoe gaat het nu met Leo Mev. Pavelyn was nu beslissend genezen; Rosa was struisch en blozend gewor den... en zij zouden dus nooit meer naar Marseille moe ten gaan Hoe werd ik met onttoovering en smart getroffen, toen M Pavelyn eindelijk terugkeerde. Ik stond op den dorpel zijner woning op het oogenblik zelf. dat de post koets voor de deur stilhield Mij klopte het hart ge weldig ik was bleek van ontroering mijne strakke blikken poogden de wanden der koets te doorboren M en Mev. Pavelyn traden uit het rijtuig niemand an ders was er in Ik ging met mijne beschermers binnen en vond de macht niet om hen door woorden te verwelkomen Mev. Pavelyn. mijne ontsteltenis en bleekheid ziende, begon mij uit te leggen, dat Rosa te Marseille was gebleven om daar hare opvoeding te voltrekken. Het verblijf in deze schoone landstreek zou waarschijnlijk hare ge zondheid steunen en verbeteren Daarenboven, zij was het eenig kind van zeer bemiddelde ouders, en dus be stemd om in de hoogere kringen der samenleving te verkeeren Nergens kon zij beter, dan waar zij nu was. door eene uitgelezene opvoeding zich tot hare intrede in de wereld bereiden Om mij te troosten, zeide Mev Pavelyn. dat Rosa haar wel gaarne naar Antwerpen hadde gevolgd, al ware het slechts geweest om mij eens te zien maar dat men in dien wensch niet had kunnen toestemmen, omdat dan haar vader of hare moeder nog eens de lange reis had moeten doen. om haar terug naar Marseille te brengen. In de maand September zou M. Pavelyn haar gaan halen, en zij zou de zes weken van het schoolverlof in hare geboortestad doorbrengen Deze uitleggingen werden mij terloops gegeven want mijne beschermers waren vermoeid van de lange post- vaart en klommen onmiddellijk naar boven om zich van hunne reiskleederen te ontlasten Ik liep naar huls en sloct mij op in mijne kamer De avond verraste mij, toen ik nog. in smart bedolven, met het hoofd op mijne tafel lag en treurde over de wreedheid van het lot. wonderbaar tegen achter- of wegblijven der maandstonden. MICHEL, Apoth., 102. Wetst. Brussel. Terugbet. 37 fr. Gedurende vele dagen bleef mijn hart verkropt en mijn geest verduisterd maar allengs liet ik mij door de goede woorden van M Pavelyn troosten, en keerde al mijne krachten op mijne studiën Ik was reeds op de, klasse der antieken, evenwel niet verre genoeg gevor derd om de uitvoeringen van eigene scheppingen te kunnen beproeven maar de warme en geloovige taal mijner gezellen had mij vervuld met geestdrift en met vertrouwen in de toekomst- Nu begreep ik ten volle dat in de kunst voor mij het middel lag om in de sa menleving eer en aanzien te winnen Ik sidderde van ontroering bij de gedachte, dat. indien God en de na tuur mij waarlijk beeldhouwer hadden gemaakt, ik mij schier tot den gejijke van Rosa zou kunnen verheffen. Zulk gepeins deed mij dwalen van onzeglijke vreugd maar het deed mij tevens verbleeken en sidderen bij de vrees, dat zulke hoop de inspraak van eenen schul digen hoogmoed kon zijn. In den zomer van dit jaar heerschte er eene besmet telijke ziekte in zekere wijken van Antwerpen. De kin derpokken. alsdan van bijzondere kwaadaardigheid, hadden er vele kinderen en ook eenige volwassen men- schen weggerukt. Op het einde der maand Augustus, toen M. Pavelyn zich gereedmaakte om zijne dochter van Marseille te gaan halen, werd eene zijner dienstmeiden door de kin derpokken aangedaan Men haastte zich aan Rosa te schrijven, dat zij dit jaar niet thuis mocht komen want dat er eene besmettelijke ziekte in de stad. en zelfs in haars vaders huis was. Mev. Pavelyn had door een voor oordeel. dat in dien tijd nog veel heerschte. nooit wil len toestemmen, dat hare dochter de kinderpokken wierden ingeënt. Dienvolgens was Rosa meer dan ande ren blootgesteld aan het gevaar van door de plaag te worden getroffen Zeker, het smartte mij oneindig, alweder in mijne hoop bedrogen te worden en haar niet te mogen zien, wier liefelijk beeld en vriendelijke glimlach mij altijd voor den geest zweefden maar ik zelf had geschrikt bij de gedachte van haren terugkeer op zulk gevaarlijk oogenblik. en de beslissing harer ouders had mij ver blijd. Daarenboven, ik was zestien jaar en had dus eenen ouderdom bereikt, waarin het gemoed reeds iets van den mannelijken ernst verkrijgt. Het verkeer met kunstenaars, dikwijls veel ouder dan ik, had insgelijks veel bijgedragen om den kinderlijken eenvoud mijner inborst door een klaarder besef van het menschelijk leven te vervangen. ('t Vervolgt). met Verzorgd werk. Matige prijzen. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS •F GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn en zijn stiptheid. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon. windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen Druk. Dumortjer. 34. Boterstraat. 34. Yper Tel. 504

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8