9 Wbite Star leper - B. S. Poperinge a 2 3" Jaar, Nr 21 Prijs 0.75 fr. Vrijdag 11 September 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34. Boterstraat Tel. 500 YPER BEVOORRADINGSDIENST ZONDAG 13 SEPTEMBER Schoone en nuttige Kunst VOETBAL 0 0 0 0 0 a 0 C. S4. Yper It. 8. K. Vlamertinge Groot Athletiekfeest HET YPERSCHE \UONNEMENTSPRIJS v -K-r Hflgieéen jaar36.00 fr. nes maanden18.00 fr. Alen kan inschrijven m alle Belgische Postkanturen TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34. Boterstraat, Yper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Yper 22u STAD 1EPER 3 Uitreiking der Helkkaarten «nelkkaarten zullen worden uitgereikt op 1 Waeaadag 16, Donderdag 17 en Vrijdag 18 Septem ber 1042, telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot i 10 WW. Men wordt dringend verzocht de rantsoen- j kaarten mede te brengen en de kaarten af te halen •p de vastgestelde dagen. Aflevering van individueele machtigingen tot bevoorrading voor Schoenwaren kt den loop der maand September 1942, mogen de gemeentediensten voor de bevoorrading en de rant- •oemeering individueele machtigingen tot bevoorra ding voor schoenen afleveren tot beloop van de hier- •nder aangegeven percentages van het aantal inwo ner» der gemeente: A. Marsch- of werkschoenen voor mannen, vrou we* en jongelingen boven de 16 jaar, 1 t.h. van het bevolkingscijfer. B. Schoenen voor kinderen beneden de 16 jaar (mate* 22 tot 39), 1,5 t.h. van het bevolkingscijfer. C. Lichte schoenen: 3 t.h. van het bevolkingscijfer. o Lichte Zomerschoenen Bq de aflevering van een machtiging tot bevoor rading voor lichte schoenen aan den verbruiker, is deao verplicht aan den gemeentedienst voor de be voorrading en de rantsoeneering vijf punten van zijn Idoodorkaart af te geven. Winterhulp - leper Vischbedeeling •p Maandag, 14 September, zal een bedeeling van viaelt in pekel plaats hebben waarop enkel de door Winterhulp ondersteunde gezinnen recht hebben. Knnteoen: 1 kg. per lid van het gezin. Pasgeld: 5 fr. per kg. Winterhulpkaart en verpakking medebrengen. BUKREGELING: 1) Personen ouder dan 60 jaar, zwangere vrouwen, on gobrekkigen Beginletters A tot en met D: van 9 u. tot 9,30 u. Beginletters E tot en met J: van 9,30 u. tot 10 u. Beginletters K tot en met R: van 10 u. tot 10,30 u. Beginletters S tot en met V: van 10,30 u. tot 11 u. Beginletters W tot en met Z: van 11 u. tot 11,30 u. 2) Andere personen: Beginletter A tot en met H: van 14 u. tot 15 u. Beginletters J tot en met U: van 15 u. tot 16 u. Beginletters V tot en met Z: van 16 u. tot 16,45 u. OORLOGSSCHADE Bo uiterste termijn voor het indienen der aanvra- em vaststelling en schatting van oorlogsschade ia definitief vastgesteld op 31 December 1942. Bf die oorlogsschade geleden hebben, worden drin gend aangemaand gebruik te maken van de zitdagen weBta zullen gehouden worden door een afgevaar digde van het Provinciaal Commissariaat voor 'a Lands Wederopbouw, Dienst der oorlogsschade, (vaar dagen en plaatsen zie plakbrieven en aankon- «etagre n in 't Iepersche Daar kunnen de geteisterde inwoners volstrekt kteMoas alle inlichtingen en bijstand, alsook de noo- dige formulieren verkrijgen tot het opmaken van hun doaaier van oorlogsschade. Wg raden onze medeburgers aan tijdig gebruik te ai^i n van deze officieele en kostelooze zitdagen. Ba aandacht der geteisterden wordt tevens erop geveatigd dat alléén de personen welke daartoe een Idpaanli 11 toelating van het Commissariaat-Generaal Mkwwtien dossiers van oorlogsschade mogen opma- Ibmr Het Provinciaal Commissariaat voor Lands Wederopbouw, Dienst Oorlogsschade K. B V. B. VOETBAL. 1942-1943 KAMPIOENSCHAP II GEW. REEKS B Terrein Braggesteenweg. Aftrap 14 I 2 uur. lnkomprijs 3 fr. 0 De kunst berust op een handelwijze van den geest, welke dien der wetenschap totaal tegenover staat. In de kunst ligt het bijzondere, het individueele en concrete op den voorgrond, terwijl bij de wetenschap de feiten zelve ondergeschikt zijn aan een algemeen idee, zoodanig dat zij zich vertoont als een stelsel van algemeene begrippen. Het denkbeeld mag bij een kunstwerk niet ontbre ken, maar het verschijnt daarin niet op zich zelf en in zijn algemeenheid. De kunst individualiseert, ver zinnelijkt, omkleedt met een lichaam. De wetenschap daarentegen vertoont de algemeene, eeuwige zijde der dingen. De kunst onderscheidt zich als schoone of als nut tigde kunst. De goddelijke vorm der dingen maakt ze schoon. Wil een zaak den vorm van het schoone hebben, dan moet zij in het eindige de hoofdeigenschappen der Godheid: de inwendige eenheid, tegenstelling en verscheidenheid, de geheel- of alheid, de zelfstandig heid en de harmonie afspiegelen. Het gemoed beantwoordt aan de zachte toespraak van het schoone met een gevoel van behagen, terwijl de geest tegelijkertijd wordt opgewekt, omdat zijn wezen dezelfde eigenschappen bevat. Onvoorwaardelijk en zelfwerkzaam is dit gevoel van behagen, omdat het gevoel voor het schoone t n iederen onbedorven geest zuiver en belangloos is. De liefde kan wel ontwaken, als het schoone zich openbaart in een levend wezen, maar liefde'is niet egoïstisch. Zij is eerder een verlangen naar vereeni- ging, waarin een wezen zijn eigen persoonlijk bestaan met het beminde voorwerp deelt. Alle schoonheid heeft een volstrekte waarde in zooverre zij het onvoorwaardelijke vertegenwoordigt. Juist door dit volstrekt karakter getuigt het schoone van zijn goddelijken oorsprong en het is voldoende om in den geest het onvoorwaardelijk wezen, tegen woordig in deze wijze van zijn, op te roepen. Om die reden bezit de kunst, die het schoone tot voorwerp heeft, dit absoluut karakter, zonder eenig bijzonder doel buiten zich zelf. Het is niet te verwonderen, dat men zich verzet heeft en dat men zich verder zal verzetten tegen de leer eener absolute kunst. Leven wij immers in geen tijd, waarin oijna alle hoogere gewaarwordingen dreigen te verdwijnen en waarin de gedachten van de groote massa zich enkel bepalen bij eindige, bijzon dere oogmerken die enkel eigen voordeel en inhalige eigenbaat najagen. Maar het schoone en de fraaie kunsten, die deelen in Gods onvoorwaardelijk wezen, bezielen ons integendeel met een niet zelfzuchtig gevoel, dat verre verwijderd is van elke gedachte aan het nuttige. Zij verheffen den menseh in een hoogere sfeer. Zij houden hem staande in het gevoel van het oneindige, door hem God te doen kennen, zelfs in eindige vormen en gedaanten. Daarom bedenke men, dat het schoone altijd over eenstemmen moet met het goede in 't algemeen en het zedelijke in het bijzonder. Er kan inderdaad geen wanklank zijn tusschen het schoone en het goede, noch de zedelijkheid, omdat alles in God wezenlijk harmonisch is. Wat kwaad en zedeloos is, kan niet schoon zjjn. Wie de schoonheid meent te ontdekken in handelingen, die op zich zelf misdadig of zedeloos zijn, laat zich tot dwaling ver leiden door het goede dat nog altijd met het kwade gemengd is, gelijk soms het bittere met het zoet. Reeds vroeger zagen we, dat er geen absoluut kwaad is. Het kwaad zelfs bestaat niet zonder eenig inmeng- sel van het goede, en het is alleen dit goede, dat nog eenige schoonheid kan uitmaken in die verkeer de handeling, doch het ware en zuiver goede bestaat alleen in het volmaakt goede. De kunst, die het schoone nastreeft, wordt evenals de wetenschap verdeeld in eene goddelijke of gods dienstige, geestelijke, natuurlijke en menscheljjke kunst volgens de, verschillende orden der wezens en des levens. Men heeft alzoo evenals in de wetenschap eene kunst, die zich bijna uitsluitend inlaat met de vertooning der werkelijkheid, in de gedaante van het schoone. Een andere zoekt meer het ideale of denk beeldige tot voorwerp. Een derde vereenigt het denk beeldige en het werkelijke. Aan de wetenschap der kunst is de taak opgedragen de theorie dezer ver schillende soorten te ontwikkelen en te verbreiden. Het zou echter een dwaling zijn de kunst van het schoone als de eenige en geheele kunst te beschou wen. Er zijn ook nuttig® kunsten naast de zoogezegde fraaie en deze soort is niet minder noodzakelijk en belangrijk voor het leven van den mensch. Om echter wel te begrijpen waarin het nuttige bestaat, moet men de rangorde der wezens kennen, om niet door afbreking of omkeering dezer orde het doel voor middel, of omgekeerd het middel voor doel te nemen. De menschen vormen zich doorgaans een weinig juist denkbeeld aangaande het nuttige. Niet zelden offeren zij hoogere bedoeling op als middelen ten dienste van ondergeschikte belangen. Wie de verhoudingen niet kent tusschen alle wezens, kan bezwaarlijk een Seizoen 1942-43 BE BBBBBaaE95BEIBSI B K. B. V. B. 0 0 0 H t=i 0 0 1 B Zondag 1 Zt September 194S om 10 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat tegen Ingang 2 fr. - Tribune 1 fr. opleg 3BBE1EIBEE1QHBQBB Zondag 13 September 1942 te 14 1/2 our Op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat voor Seniors, juniors en Scholieren ■net medewerking van Kortrijlc Sport, C. S. Brugge en de beste athleten der streek. Wedstrijd College - Middelbare School voor den beker Brasserie Centrale Algemeene ingang 2 Frank. waar stelsel van het nuttige opbouwen en voltrekken. Zulke kennis wordt niet verstrekt door een gewone opmerkingsgave. Het eenvoudige gezonde verstand schiet hier te kort. Alleen hij, die de natuur grondig onderzoekt kan die kennis verwerven. Als algemee- nen regel kan men aannemen, dat alle wezens, die een eigen doel voor zich zelf hebben, niet behandeld moeten worden als bloote werktuigen. Geen mensch mag als zoodanig behandeld worden. De diensten, die hij kan bewijzen, moet hij zelf vrijwillig doen. Het hoofdgebied van het nuttige is de bewerk tuigde en onbezielde natuur. De nuttige kunsten zijn daar eerst van toepassing. De kunst moet zich dat gedeelte der natuur toeeigenen en die kunst zal vor deren naarmate de mensch zal vooruitgaan in d«. kennis van de krachten der natuur en deze zal kun nen besturen. Daardoor zal hij zich hoe langer hoe meer van den bloot stoffelijken arbeid bevrijden. Ook zijn de vorderingen dezer kunsten zoo verbazend snel, dat de tijd zal aanbreken, dat de mensch slechts het opzicht en verstandig bestuur zal behoeven op zich te nemen van de werking, die op de natuurlijk» voorwerpen door natuurkrachten zelf worden vol bracht. Daarin ligt de beteekenis der kunst, dat zij tot een meer verheven doel dienstbaar is en d» menschheid in staat stelt om zich meer te wijden aan de beoefening zijner hoogere vermogens. Nog altijd is het grootste gedeelte der menschheid overgeleverd aan stoffelijken arbeid, als het stof den geest zou moeten dienen. De nuttige kunsten zullen de hervorming inluiden van de stoffelijke betrekkin gen der menschen. De maatschappelijke wetenschap zal de schikkingen voorschrijven, die de hervorming trapsgewijs en naar de wet van gestadigheid zal tot stand brengen. DAVIDSF0NDS - IEPER Op Donderdag, 17 September e.k., om 20 uur: Voordracht over Hoe leeren wij klassieke muziek beluisteren en smaken met uitvoering van klassieke stukken op klavier en pick-up door Mr. A. Ver- mander, Leeraar in de Muziekgeschiedenis aan de Muziekacademie te Roeselare. Op Donderdag, 24 September e.k., om 20 uur: Eerste der reeks Keurvoordrachten. OnderwerpDe politieke inrichting van Portu gal». Spreker: Z. E. P. Lauwers O. P., Bestuurder der Sociale Hoogeschool te Leuven. De beide feestavonden gaan door in de feestzaal van het Sint-Vincentiuskollege (ingang St. Jacobs- straat) en zijn toegankelijk voor iedereen. Toegangsprijs1 fr. voor leden. 3 fr. voor niet- leden. Geen enkel lid mag op de beide feestavonden afwe zig zijn! Davidsfondere, steunt uwe organisatie en het ideaal, dat ze nastreeft, door uwe aanwezigheid! Het Bestuur. N. B. Wie wenscht lid te worden van het Davi da- fonds, gelieve zich te wenden tot den propaganda leider van onze afdeelipg: M. Felix Verbeke, bediende, Eigen Heerdstraat, 5, leper. Lidgeld: Volksreeks: 25 fr. Toeslag boeken6,25 fr. Bandjes4 fr. Keurboeken18 fr. Jeugd boeken: 18 fr. Muziekuitgaaf: 18 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1