23' Jaar, Nr 22 Prijs 0.75 fr. Vrijdag 18 September 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat Tel. 500 YPER BEVOORRADINGSDIENST Winterhulp - leper Naar een hooger Vlaamsch cultureel leven VOETBAL 0 Zondag SO Septemberl 94S 0 C. M. Yper A F. O. Brugge NIJVERHEIDSSCHOOL HET YPERSCHE ABONNEMENTSPRIJS Voer Belgiëéén jaar36.00 fr. zes maanden18.00 fr. Men kan inschrijven In alle Belgische Postkantoren TARIEF van AANKONDIGINGEN op aanvraag aan de Drukkerij Dumortier 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Postch. 46.173 - H. R. Yper 220 STA» 1EPER Uitreiking der RantsoeDeeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 29 September tot en met 28 October 1942 zal geschieden volgens de nummers der rant soenkaarten, telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. De Zaterdag slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Dinsdag 22 September: Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 411000 tot en met 413499. Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 413500 tot en met 414999. Woensdag 23 September: 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 415000 tot en met 416999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 417000 tot en met 418599. Donderdag 24 September: 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 418600 tot en met 420599. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 420600 tot en met 422099. Vrijdag 25 September: 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 422100 tot en met 424199. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 424200 tot en met 425699. Zaterdag 26 September: Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 425700 tot en met 427699. Maandag 28 September: 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 427700 tot en met 428699. 's Namiddags voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen. OPMERKINGEN: 1« Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te rangschikken per NUMMER. 2» Iedereen moet binnen het tijdperk van 22 tot en met 28 September zijn rantsoenzegels komen afhalen. Na 28 September zullen er slechts in zeer dringende gevallen nog rantsoenzegels worden afgeleverd. 3° De Identiteitskaart zal geëischt worden. 4« De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kunnen, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, met een afschrift van hun ver lofbrief zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 45. 5° Men moet persoonlijk de rantsoenzegels komen ontvangen, het is namelijk verboden een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin met het afhalen der zegels te gelasten. 6» Opgelet!! De zegels worden uitgereikt van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. 's Za terdags van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Aardappelzegels De aardappelzegels voor de periode 29 September- 28 October 1942 zullen worden afgeleverd, op ver toon der rantsoenkaarten, samen met de rantsoen- aegei* voor bovenvermeld tijdperk. Verdeeling van afgeroomde melk Tijdens de uitreiking der gewone zegels voor de maand October 1942, zal eveneens overgegaan worden tot bedee ling van zegels voor afgeroomde melk. Het rantsoen afgeroomde melk werd vastgesteld op 6 liter (zes) per hoofden per maand. Derhalve zal elk inwoner be schikken over twaalf (12) zegels, ieder fecht gevende op y, I. afgrrontnde melk. Deze zegels zailen in éénmaal afgeleverd worden voor den dnrnr van vi«r maanden, nl. October, November, December 1942 en Januari 1943. De belanghebbenden worden verzocht de zegels voor afge roomde melk af te halen terzelfdertijd als de gewone zegels. Fietsbanden Er wordt ter kennis gebracht van het publiek dat nog een hoeveelheid machtigingen tot bevoorrading in Binnen- bnnden mogen uitgereikt worden gedurende de maand Septomber. De rechthebbenden mogen zich tot op 26 Sep tember tot den Hevoorradlngsdienst wenden. Bedeeling van Visch in Pekel Qp Maandag, 21 September, en Dinsdag, 22 Sep- tonnber, zal een bedeeling van visch in pekel plaats hebben waarop alle Inwoners der stad recht hebben, ■antooen: 1 kgr. per lid van het gezin. Ebngeld: 10 fr. per rantsoen. Rantsoeneeringskaart en verpakking medebrengen. UtTRREGEIJNG: Maandag, 21 September: Beginletters A tot en met C: van 9 tot 10 uur. Beginletters D: van 10 tot 11 uur Beginletters: E tot en met J: van 11 tot 11,30 uur. Beginletters K tot en met O: van 14 tot 15 uur. Beginletters P tot en met T: van 15 tot 16 uur. Dbmdag, 22 Septeiribor: Beginletters U tot en met V: van 9 tot 10 uur Beginletters W tot en met Z: van 10 tot 11 uur. O Uittreksels uit de VLAAMSCHE LETTERKUN DIGE GIDS 1941 - 137 blz. - Prijs 17,50 fr. Verschijnt rond 15 October e. k. Uitgeverij Scripitura o Nog niet lang geleden werd te onzent het letter kundig, lezenswaardig boek gewoonlijk als een weelde-artikel beschouwd. Zelden werden door het overwegendste gedeelte van ons volkschpubliek der gelijke boeken gekocht. Deze waren trouwens te duur. Voor onze niet boekenloopende menigte moest iets gedaan worden. De moderne formule van het goedkoope volksboek met letterkundigen inslag, aan acht frank, vond in de vakkundige en andere middens niet onmiddellijk de algemeene instemming. De groote, schier onoplos bare vraag bleef deze: Zou een gelijkaardige onder neming door ons volk gesteund en naar waarde ge schat worden? Het plan werd ingestudeerd en overwogen. Een enkel man, de Heer Paul Pevenage, zou de proef neming wagen. Werkelijk een heldendaad van durf en initiatief. Hierop zou de Vlaamsche gemeenschap het ultieme bewijs aanvoeren indien ze vatbaar was voor den zoo lang verwachten cultureelen opgang of indien ze zich nu zelf op geestelijk gebied zou brandmerken, verdoemen. Het stoutmoedig experiment van den wakkeren Heer Paul Pevenage, zou uiteindelijk aanwijzen, niet met woorden maar met overtuigende getallen, dat een eeuw, langen, moeizamen arbeid van zich opof ferende en niet beloonde literaire baanbrekers, toch heilzaam had gewerkt op het gemoed van ons volk. 1941 is een jaargetal, dat terecht met gouden let ters zal neergeschreven worden in de annalen van de Vlaamsche literatuur en uitgeverij. 1941 kan dus eenigermate aanzien worden als een soort van klein wonderjaargedurende hetwelk Vlaanderen ten slotte zijn sterken levenswil heeft geuit en zijn streven naar een hooger cultureel peil heeft bewezen. Dat onze gemeenschap evenals gelijk een andere ontwikkelde uitheemsche natie een boekkoopend publiek vormen kan, werd duidelijk vastgesteld door die ophefmakende volksuitgavedie goedkoope romans op de markt brengt. Eindelijk koopbare boeken! Boeken, verlangde lezing aan lagen prijs! Lezenswaardige boeken voor nederige beurzen! Boeken, voedsel voor den geest; levenskracht en -elixir voor de ziel. De verspreiding van het letterkundig volksboek door het Agentschap Dechenne mag aangestreept worden als een krachttoer, een schitterend sukses in de Vlaamsche boekenwereld. Het stemt, zonder hier bovenvernoemde inrichting hooger te schatten, dan zij het werkelijk zou verdienen, eenvoudig tot naden ken... Gegevens zullen deze vooropzetting getrouw staven. Onder het beleid van den promotor, den Heer Paul Pevenage, verspreidde het Agentschap Dechenne in dertig dagen tijds 75.000 exemplaren van De Witte» (E. Claes). Daarop volgden Pallieter» (F. Timmermans) met een oplage van 65.000 exemplaren, waarvan reeds 50.000 besteld waren voor de verschijning. Een Mensch van Goeden Wil(G. Walschap) bereikte een herdruk van 50.000 nummers. De Leeuw van Vlaanderenhet meesterwerk van Hendrik Conscience, het werk dat eeuwig jong blijft, het boek van onzen gewijden moedergrond, de weerspiegeling van een overglorierijk tijdperk uit het leven van onze onbeduchte, manhaftig kampende en onverschrokken voorouders, zou in die triomf serie een hoogte-punt, een verbazend, een verstellend rekord-getal bereiken. Gedrukt op 200.000 controleerbare exemplaren, waren er reeds 80.000 besteld bij de verschijning van het boek. In korten tijd werd een massale verkoop van bij de 120.000 eenheden verwezenlijkt, zoodat het verkoopcijfer thans tot 190.000 nummers is ge stegen. De Vlaschaard (S. Streuvels) beleefde een op lage van 100.000 en «De Soldaat Johan (Fïlip De Pillecyn) 50.000 exemplaren. Niet alleen het Agentschap Dechenneen de Heer Paul Pevenage, dienen hier rechtmatig gehul digd voor het buitengewoon gepresteerde, dat be kende buitenlandsche boekensuksessen evenaart en zelf overtreft, maar in deze algemeene hulde, die er vooral eene moet zijn van onkreukbare rechtvaardig heid, dienen eveneens andere ijverige Vlaamsche uit gevers betrokken te worden. In het bijzonder diege nen die zich dan in 1941 hebben ingespannen om op hun beurt het goedkoope en lezenswaardige boek bij ons volk te helpen inburgeren, mogen niet ver onachtzaamd noch onderschat worden... Hoofdzaak is, en blijft toch, ons volk, literair en zedelijk ver- 1=1= t=ic=iF=iF=ir=it=ir==it--ii— ir=ir=u=ir=iB=ir=i K. B. V. B. Seizoen 1942-43 om 14,30 uur 0 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat 0 0 tegen 0 Ingang 4 fr. - Tribune 1 fr. opleg (=H=1I3[=]5[=][=]I=]BI=I[S!=K=][=1(=]5[^ STAD IEPER Teekenschool voor Jongelingen - Teekenen- Bouw- en Beeldhouwkunde - Schilderkunst Mekaniek Teekenen - Electriciteit De Burgemeester der stad leper heeft de eer ter kennis te brengen der belanghebbenden dat de lessen der Nijverheidsschool zullen hernemen op Maandag 5 October aanstaande. De inschrijving zal plaats hebben den 4 October, van 110 uur tot middag, in bovengemelde school, O. L. Vrouwstraat. leper, den 14 September 1942. De Burgemeester, A. Notebaert. antwoorde lectuur te schenken. In samenwerking met het bovenvernoemde en ge lauwerde Agentschap Dechenne lanceerde de gun stig bekende Standaard»-Uitgeverij twee goed koope volksedities van Pastoor Cam pens Zaliger (E. Claes) en Tavi(V. De Pauw). Volgde een andere, min omvangrijke uitgave van de Fanfare van De St-Jan's Vrienden» (E. Claes), verkocht aan 6 frank. Deze boekte als de voorgaande werken een even schitterend onthaal. De uitgeverij Ignispubliceerde op haar beurt Storm over de Rimboe (S. De Jonghe). Hiermede werd een andere volksreeks ingezet aan fr. 9,75. Hoofdzakelijk geldt het hier werk met avontuurlijke- en sensatie-verwekkende strekking, waarvan het let terkundig peil reeds ongelukkig daalt. Uitgever Lannoo (Tielt) bezorgde de zesde uitgave van de stukgelezen Zei:-.els en Vertellingen van den alomgekenden Pastoor Leroy. Acht deeltjes, aan 8 frank per exemplaar. Niet te onderschatten volks lectuur! De uitgeverij Snoeck (Gent), die sinds lange decen niën een spreekwoordelijke vermaardheid heeft ver worven met haar vroegere sterk becritiseerde volks uitgaven, begreep thans eveneens haar letterkundige verantwoordelijkheid. Deze nu vooruitstrevende uit gevers-firma publiceerde haar gewijzigde Groot* Almanak 1942met letterkundigen inhoud. Ten harent verschenen de nummers 1 en 2 van de Faun reeks (Bibliotheek voor literaire, artistiek en cul tuur-historische werken). Prijs per exemplaar: 12 fr. Van Mierioo-Proost (Turnhout), drukker en uit gever van Nieuw Vlaanderen bracht een nieuwe uitgave van enkele volksgeliefde werken van Jozef Simons in den boekhandelEer Vlaanderen Ver gaat(10.000 ex.), 2<te uitgave; «Bonte Garven», 6<f<- uitgave; Victor Ceuleman, 2^ uitgave en Dientje Goris 4<ie uitgave. Welverzorgde herdruk ken; handig formaat. Prijs: 15 frank. De Nederlandsche Boekhandel» (Antwerpen) bekend voor zijn pracht- en andere uitgaven, werkte eveneens mede om het goedkoope boek aan ons volk aan te bieden. Zijn Seizoenen-Reeks wekte belang stelling op. Handige, op-en-top reurig afgewerkte boekdeeltjes. Prijs: 12 frank. Deze typografische juweeltjes, die eindelijk een wraakroepende leemte aanvullen op cultureel gebied, bestrijken alle domei nen: letterkunde, kunst en wetenschappen. Klokspijs, degelijk onderrichtende en ontspanningslectuur. En cyclopedische lichtwerpers voor ons Vlaamsch publiek op weg en zoek naar een alzijdige geestelijke bewust wording. De uitgeverijen Zeemeeuwen Wiek-Op (Brugge) verrasten met him fijn afgewerkte en stem mige edities, waarin meestal zich de Dietsche ziel ontplooit. Letterkunde van Volksch Standpunt ge zien (W. Moens), verkocht aan 8 frank, beleefde een derden druk. Bewijs: ons volk voelt langzamer hand behoefte aan essayistisch werk. Het wil lezen, het wenscht boeken, gezonde, zedelijke, geestverrui mende en goedkoope werken. Ondanks nijpende papierschaarschte vervolgden de uitgeverijen Die Poorteen De Fenikshun gekende bedrijvigheid. Hun aandeel in den culturee len ontwikkelingsstrijd van onze lezende menigte

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1