NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN De Weg naar de Vrijheid 23° Jaar, Nr 24 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 2 October 1542 BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP IEPER Belangrijk Bericht' Periodieke ijk van de Maten Gewichten en Weegtoestellen in 4942 vanaf S9 September tot S8 October 194!ü CINEMA OUD IEPER Overlijden van den Heer Qustaaf Delahaye gewezen Schepen van leper Ontslag en Benoeming van Schepen te leper Toegelaten Taxis STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS ZONDAG 4 OKTOBER 1942 C. S. Yper B -- S. K. Roeselare VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper HET YPERSCHE STAD IKPKIt Fietsbanden De personen die een aanvraag voor fietsbanden hebben ingediend in de maanden Mei en Juni moeten een nieuw attest aanvragen bij hun werkgever, en dit attest in dubbel zoohaast mogelijk indienen bij den Bevoorradingsdienst, aan winket nr 10. De belanghebbenden die zulks niet nakomen zullen niat in aanmerking komen bij de volgende bedeeling van fiets banden. Eierbedeeling Vanaf de maand October 1942 zal wekelijks een bedeeling van eieren plaats bebben bij de volgende kleinhandelaars VANDENBROUCKE Jozef De Haernestraat. SUFFIS Julien, Korte Meerschstraat. De volgende categorieën personen komen voor deze bedee* ling in aanmerking 1) Kinderen bsneden de 3 jaar 2) Zwangere vrouwen 3) Vrouwen met kinderen van minder dandmaanden 4 Teringlijders'met attest van dlspensarium). De rechthebbenden bekomen wekelijks, op voorlegging van de melkkaart. twee eieren aan den prijs van 1.80 fr. per stuk. Op datum van 1 October werden alle inschrijvingen, opgenomen vóór dezen datum nietig verklaard, ten einde tot een nieuwe en volledige controle te kunnen overgaan Vanaf Donderdag, 8 October, zullen enkel nog de personen, wier lidkaart de vermelding «Controle» draagt, als ondersteunden hunnen aanschouwd worden. De ondersteunden moeten zich persoonlijk aanbieden op de dagen en uren hieronder vermeld zij moeten de identiteitskaart van het gezinshoofd en de winterr- hulpkaart medebrengen Merk welDit alles geldt slechts voor de houders van roze kaarten met één of twee kruisjes. UURREGELING Maandag 5 October 9 tot 10 uur Beginletters A B Van Van 10 tot 12 uur Van 14 tot 15 uur Van 15 tot 16 uur Van 16 tot 17 uur Dinsdag 6 October Van 9 tot 10 uur Van 10 tot 11 uur: Van 11 tot 12 uur: Van 14 tot 15 uur Van 15 tot 16 uur Van 16 tot 17 uur Woensdag 7 October Van 9 tot 10 uur Van 10 tot 11 uur: Van tl tot 12 uur Van 14 tot 15 uur Van 15 tot 16 uur Van IS tot 17 uur Donderdag 8 October Van 9 tot 10 uur D tot en met Def Deg tot en met Dc Dc tot en met Dx E tot en met G H tot en met I J tot en met K L M N tot en met P Q tot en met S T tot en met U V tot en met Vane Vanf tot en met Vanx Ve tot en met Vx W tot en met Z Diefstal op het Minneplein Verleden Vrijdag hebben wij met verwondering be sta tigd dat er een vijftigtal kgr. boonen op het Minne plein gestolen werden Dat er schurken bestaan, die er niet voor terugdeinzen een versterkend maal van vier honderd vijftig ondervoede kinderen te stelen, konden wij ons tot nu toe niet inbeelden Wij hopen dat deze gewetenloozen aan hun straf niet aullen ontsnappen Itr wordt de inwoners ter kennis gebracht dat de Fwwdteke IJK der maten, gewichten en weegtoeatel- im, zal plaats hebben voor 1942, in de Stadsmeisjes- Mbo< Kogelstraat, 58, op Dinsdag 6, Woensdag 7, Donderdag 8, Vrijdag 9, Dinsdag 13, Woensdag 14, Donderdag 15, Vrijdag 16, Dinsdag 20, Woensdag 21, Donderdag 22, Vrijdag 23, Dinsdag 27 en Woensdag October 1942, telkens van 9 tot 12 uur en van IX tot 15,30 uur. leper, den 22 September 1942. De Burgemeester, A. Notebaert. tie ze week, vanaf Vrijdag, de nieuwe superproductie van UFA, met Znrnli Leander Let op de dagen en uren der voorstellingen Vrijdag en Zaterdag, om 7.30 uur. Zondag, om 2,30 uur. 5 uur en 7,30 uur. Maandag en l'insdag, am 7,30 uur. üeldig zegel PRODUKTEN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 20 Naar keuze A. Keukenbrood B. Meel C. Deegwaren D. Biscotten en beschuit, vervaardigd uit tarwemeel, gebuild tot 72 E. Dieetlevensmiddelen F. Peperkoek G. Banketgebak Gebrande gerst Onbenuttigd. Boter Cichorei Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsulker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt Onbenuttigd. Zetmeelhoudende producten (buiten het niet gerantsoeneerde aardappelmeel): rijst en derivaten, maïs en derivaten, pud ding-powder, haverderivaten, peulvruchten, enz. Onbenuttigd. Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven. Kunsthonig, invertsulker en vloeibare suiker, suiker- en kandij- siroop, broodsmeersels Confituur, gelei, fruit- of bietensiroop, vruchtenmoes, compote Aardappelen Oagelijksch: Totaal voor I Hoeveelh. 1 Aantal rantsoen 1 30 dagen 1 per zegel zegels 225 gr. 6 k. 750 225 gr. 30 166 gr. 4k. 980 166 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 36 125 gr. 3k. 750 125 gr. 30 J75 gr. 5 k. 250 175 gr. SO 250 gr. 7 k. 500 250 gr. 30 450 gr. 13 k. 500 450 gr. 30 50 gr. 16,5 gr. 3 10 gr. 300 gr. 100 gr. 3 3,33 gr. 100 gr. 3,33 gr. 3 33,3 gr. 1 kg. 333 gr. 3 50 gr. 16,5 gr. 3 30 gr. 900 gr. 30 gr. 30 7,5 gr. 225 gr. 75 gr. 3 7,5 gr. 225 gr. 75 gr. 3 500 gr. 15 kgr. 1 500 gr. 30 De aardappelzegels geven recht op 500 gram aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde Zaterdag laatst, te 10 u., had in St Nikiaaskerk, onder een machtigen toeloop van volk, de plechtige begrafenis plaats van den Heer Gustaaf Delahaye, gewezen schepen van leper, die alhier op Dinsdag 22 September 1942 godvruchtig over leed in den ouderdom van 64 jaar. De Heer Delahaye werd den 4 Juni 1921 tot gemeente raadslid van leper verkozen op de katholieke lijst, en werd den I Juni 1931 tot schepen van openbare werken benoemd, om ten slotte den 10 Januari 1939 bet ambt van schepen van den burgerlijken stand waar te nemen tot wanneer hij, door het besluit betreffende de ouderdomsgrens getroffen, genood zaakt werd dit ambt neer te leggen. Zoowel in den gemeenteraad als in het schepencollege heeft de Heer Delahaye steeds plichtbewust en trouw de be langen zijner moederstad en harer bevolking gediend en nooit deed iemand zijner medeburgers op zijne dienstwilligheid te vergeefs beroep. In 1905 trad de Heer Delahaye in dienst van het stedelijk brandweerkorps van leper en werd er in het jaar 1921 tot adjudant bevorderd. Verders was hij ook nog lid van den Kerkraad van St Niklaas, voorzitter van den Christen Mid denstand en voorzitter der vrije St Jozefsberoepsschool te leper. Zoowel tijdens de beschieting van stad in 1914-15 als binst de beroerde Meidagen 1940 bleef de Heer Delahaye een der laatsten in stad en, op gevaar af van zijn eigen leven, waa hij er immer op de bres om de belangen der nog overge bleven bevolking te behartigen. Om al deze verdiensten was hij vereerd met de Gouden Medaille van Leopold II, het Burgerlijk Eereteeken 1914- 19)8, het Eerekruis van le klas, het Burgerlijk Eerekruis 2e klas, het Eereteeken 2e klas der Mutualiteiten en de Eeuw feestmedaille ©p het kerkhof werd den lof van dezen goeden burgar, die om zeggeas zijn leven lang het beste zijner krachten ten dienste zijner medeburgers stelde, uitgesproken door den Heer Notebaert, burgemeester, en den Heer Seys, bevelheb ber van het Brandweerkorps van leper. Mocht de zoo groote en innige deelneming, welke haar bij dit pijnlijk verlies betoond werd, een troost wezen voor de beproefde weduwe. Mevr. Delahaye-Cloudt, en haar talrijke familie, aan wien wij op onze beurt onze innige rouwbetui ging aanbieden. Aan den Heer advokaat G. Berghman werd ontslag verleend uit zijn ambt van schepen te leper, en in zijn plaats werd de Heer P. Lesaffer in dezelfde hoedanig heid benoemd. Van Maandag morgen 5 October tot Zondag avaad 11 October 1942 inbegrepea Raymond LUYTEN, 1, Nieuwstraat. PATTYN Georges, Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel, Statiestraat. FLORA Groote Markt MAJESTIC Rijselstraat De kleine Man Duitsch gesproken Verloren Paradijs Fransch gesproken Kinderen toegelaten OUD IEPER R Coiaertplaats De Weg naar de Vrijheid Duitsch gesproken met Anny Ondra en Heinz Rühmann met Fernand Gravey, Elvire Popesco, Micheline Presle met Zarah Leander. Hans Stüwe en Siegfried Breuer Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 J, 5 en 8 uur Maandag, om 8 uur. Zaterdag, om 7 t uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 i u. Maandag, om 7 i uur Yrl]dag oa Zaterdag, om 7,19 u. Zondag, om 2 I, 5 en 7 u. Maandag en Dinsdag, om 7.38n om 14.30 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat Inkomprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 27-9-42 II' PROVINCIAAL F. C. Brugge - - Deerlijk 3—3 Harelbeke C S. Brugge 2—5 Izegem R. G Waregem 5—2 Waregem Sp. F. C. Komen 2—2 F. C. Torhout Houthulst 4-5 IF GEWESTELIJK B. F. C. Roeselare C. S. leper 1—9 W. S. leper F. C. Komen 3—1 S. C. Meenen B. C. Poperinge 0—3 S. K. Roeselare S- K. Vlamertinge 1—7 W. S. Passchendale Staden 1—9 Klasseering IF Provinciaal Stade Kortrijk 3 3 6 0 16 5 9 R. C. Harelbeke 4 2 I 1 14 9 5 W. S Houthulst 4 2 1 1 18 12 5 Waregem Sp. 4 2 I 1 14 13 5 F. C. Brugge 4 2 1 1 12 13 5 C. S. Brugge 2 2 0 0 12 5 4 F. C. Izegem 4 2 2 0 13 14 4 F. C. Comlnes 3 1 1 1 7 5 3 C. S. Yper 2 1 1 0 6 4 2 Wevelgem Sp. 3 1 2 0 X 9 2 F. C. Torhout 4 1 3 0 5 12 2 Deerlijk Sp. 4 0 3 1 10 20 1 R. S. Waregem 3 0 3 0 2 16 9 Klasseering IF Gewestelijk B S. K. Reningelst 3 3 0 0 15 5 9 S. K. Vlamertinge 4 3 1 0 18 5 9 W. S. leper 4 2 1 1 12 6 5 S. K. Roeselare 4 2 1 1 10 11 5 C. S. Yper 3 2 1 0 4 3 4 S. C. Bizet 2 1 0 1 5 3 3 F. C. Roeselare 3 1 1 1 3 4 3 S. K. Staden 3 0 1 2 3 4 2 F. C. Comines 3 1 2 0 X 11 2 B. S. Poperinge 3 1 2 0 4 8 2 W. S. Passchendale 4 1 3 0 5 13 2 S. C. Meënen 4 e 4 e 2 19 9 Matchen van Zondag 4 October 1942 II* PROVINCIAAL F. C. Brugge F. C. Torhout R. S. Waregem C. S. Yper F C. Comlnes Stade Kortrijk Wevelgem Sp. Waregem Sp. C S. Brugge W. S. Houthulst Vrij F. C. Izegem R. C. Harelbeke Deerlijk Sp. IF GEWESTELIJK B S. C. Bizet C. S. Yper S. K. Reningelst W. S. Passchewdale S. K Staden S. K. Vlamertinge S. C. Meenen S. K. Roeselare W. S. leper F. C. Roeselare B. S. Poperinge F. C. Comlnes Vrij F. C. Roeselare I C. S. Ypea 0 Beide ploegen komen met reserven op. Van aan den opzet wordt er slordig gespeeld en de twee elftallen spelen gansch den wedstrijd ver beneden hun waarde. Langs belde zijden bekomt men een paar corners, die echter niets opbrengen. Club bekomt nog een penal ty. maar deze wordt nevens gegeven en rust komt met blanke score. Na de koffie wordt er een weinig rapper gespeeld en aan de 15° minuut doelt Roeselare» Club blijft wat aandringen en bekomt een drietal corners. Maar De Wulf, in prachtconditie, kan zijn doel voor verder on heil bewaren. Ook Cercle bekomt penalty, maar deze wordt door

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1