IX Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBL AO VOOR MET ARRONDISSEMENT VPER BEVOORRADINGSDIENST ledereen kan thans zijn aardappelvoorraad opdoen ZON DACRUST De Apotheek van M. VANROBAEYS, Boterstraat WINTERHULP IEPER Nationale Landbouw - en Voedingscorporatie Toegelaten Taxis C. S. YPER C B. S. POPERINGE c. S. YPER B F. C. COMINES STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper 23' Jaar, Nr 27 Vrijdag 23 October 1942 HET YPERSCHE STAD 1EPEH UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 29 October tot en met 27 November 1942 zal geschieden volgens de nummers der ranXsoenkaar- ten. telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 tot 16 uur 30. Den Zaterdag slechts van 8 u. 30 tot 11 u. 30. Zaterdag 24 October 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 418600 tot en met 420599. Maandag 26 October 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 420600 tot en met 422599. 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422600 tot en met 423999. Dinsdag 27 October 's morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 424000 tot en met 425999. s namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 426000 tot en met 427599. Woensdag 28 October s morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 427600 tot en met 428699. 's morgens en 's namiddags voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen OPMERKINGEN1) Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rant soenkaarten te RANGSCHIKKEN per NUMMER. 2) Iedereen moet binnen het tijdperk van 22 tot en met 28 October zijn rantsoenzegels komen afhalen. Na 28 October zullen er slechts in zeer dringende gevallen nog rantsoenzegels worden afgeleverd. 3) De identiteitskaart zal geëischt worden. 4) De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kunnen gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, met een afschrift van hun verlof brief. zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 45. OPGELET's Zaterdags worden er „geen zegels afge leverd aan verlofgangers. 5) Men moet persoonlijk de rantsoenzegels komen ontvangen, het is nl. verboden een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin met het afhalen der zegels te gelasten 6) OPGELET!! De zegels worden uitgereikt van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30- 's Zaterdags van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Aardappelcontracten Dc personen, die GEEN contract met een landbou- wer hebben afgesloten, en de producenten, die nog recht hebben op een hoeveelheid aardappelen, kunnen de aardappelkaarten komen afhalen eiken dag op de uren der zegelbedeeling (zie nummering der gewone zegels). Afgeroomde melk Vanat de rantsoeneeringsperiode van 29- 10-1942 tot 27-11-42 worden aan de Jonge lieden van 14 tot 19 jaar en aan de ouderlingen vanaf 70 jaar zegels afgeleverd voor af geroomde melk. Ten einde een melkkaart voor afgeroomde melk te bekomen worden de rechthebbenden verzocht hunne rantsoeneeringskaart af te geven bij het afhalen der zegels der komende periode. De kaarten kunnen afgegeven worden aan loket Nr 3. Bericht aan de Landbouwers 1) De landbouwers moeten hun rantsoenzegels afhalen aan loket Nr 2 op vastgestelde dagen uur, volgens nummer der Rantsoeneeringskaarten. De personen in kwestie worden be leefd verzocht hun broodzegels Nr 1 mede te brengen bij het afhalen der maalvergunning op het bureel c Landbouw en dit uiterlijk voor den 15° van iedere maand. 2) De vleeschzegels Nr 10 van de producenten die een buisslachting deden moeten voor den tienden van iedere maand ingediend worden op het bureel Landbouw Boterstraat, 13. Volgens een omzendbrief van secretaris-generaal De Winter, gericht tot al de burgemeesters van het land, kunnen thans alle verbruikers, dus ook deze die niet in de gelegenheid waren een contract af te sluiten met een landbouwer, doch die in het bezit zijn van een aardappelkaart. van October af en in eenmaal de gan- sche hoeveelheid aardappelen bekomen welke hun toe komt voor het tijdperk van 29 October 19^2 tot 23 Juni 1943 De verbruikers dienen zich hiervoor te laten inschrij ven bij hun winkelier, die de lijsten zijner klanten aan den gemeentedienst voor ravitailleering overmaakt. De aardappelen worden door den grossier zeil ten huize van den verbruiker afgeleverd aan den prijs van 115 fr. per 100 kg. VISCHBEDEELING Op Donderdag 29 Oktober, zal er een bedeeling van visch in pekel plaats hebben, waarop enkel de onder steunden van Winterhulp recht hebben. RANTSOEN 250 gram per lid van het gezin PRIJS 1 frank per rantsoen. Noodige verpakking medebrengen UURREGELING van 9 tot 10.00 uur: Beginletters A tot en met D. van 10 tot 11.00 uur: Beginletters E tot en met L van 11 tot 11.30 uur: Beginletters M tot en met T. van 14 ot 15 00 uurBeginletters U tot en met Z. BEDEELING VAN KLOMPEN De ondersteunden, in het bezit van een roze lidkaart met TWEE kruisjes, die schoolgaande kinderen hebben, moeten zich. met deze kinderen aanbieden op het secre tariaat. op volgende dagen Maandag 26 Oktober: Nrs 1 tot 135. Dinsdag 27 OktoberNrs 136 tot 270. Woensdag 28 OktoberNrs 271 tot 405. telkens van 16 uur 30 tot 18 uur. Stad IEPÉH Er wordt ter kennis van de bevolking gebracht dat voortaan toelatingsbewijzen voor liet versperd gebied slechts kunnen uitgereikt worden 1) aan door de Duitsche Weermacht in het versperd gebied tewerkgestelde arbeiders 2) voor zaken die met de ravitailleering of met de belangen van de gemeenschap verband houden 3) voor bestuurszaten belastingen, posterijen, enz. 4) voor sterfgevallen, waarbij echter alleen bloedverwan ten in eersten graad in aanmerking komen. Komen niet meer in aanmerking, klantenbezoeken, dienst meisjes, handelsza en van persoonlijken aard, ziekenbezoek aan geneesheer, familiebezoek, enz. Alle aanvullende inlichtingen zullen op het stadssecretariaat worden verstrekt. leper, den 21 October 1942. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Hoofdgroepeering Tuinbouwproducten Gewestelijk Tuinbouwverbond Op Zondag 25 dezer wordt er een algeméene vergadering gehouden voor alle Tuinbouwers uit het Arrondissement te leper in den Stadsschouwburg, om 15 uur 's namiddags. Gezien het belang der besprekingen worden alle Tuinbou wers en Producenten van Tuinbouwproducten er verwacht. DAGORDE Doel en werking der Nationale Tuinbouw- beroepsorganisatie spreekbeurt te houden door M. G. PETIT, Gewestelijke Secretaris uit Kortrijk. De taak der Hoofdgroepeering in verband met de orga nisatie der markt voordracht gegeven door den heer DEVR1EZE, Gewestelijke Secretaris te Brugge. Met deze vergadering wordt er van wal gestoken met de Tuinbouwers organisatie. Dit heeft voor doei al de tuiniers te groepeeren in een Nationaal Gewestelijk Verbond We rekenen stellig op alle vakgenooten Deze aankondiging weze een uitnoodiging voor hen welke bij gebeurlijke vergissingen geen uitnoodiging zouden ontvangen. Namens de Raadsleden van het Gewestelijk Tuinbouwverbond. De Gewestelijke Leider H. CASIER. DAVIDSFONDS - IEPER Een tweede KEURVOORORACHT zal gehouden worden in de feestzaal van het St Vincentscollege, St Jacobsstraat, op Vrijdag 3G Oktober e. k., te 20 uur Spreker Dr. RENÉ GOR1S, Bestuurder van de welge kende fabrieken De Beukelaer. Antwerpen. Onderwerp Bedrijfsorganisatie in het algemeen Gezien het hoogst aktueele van het behandelde onderwerp en het gezag en ondervinding van den spreker, mag geen enkel lid op deze hoogst interessante voordracht afwezig zijn Toegang Leden I fr. op vertoon van hun uitnoodiging. Niet-leden 3 fr. Te betalen aan den ingang der zaal Het Bestuur. Van Maandag morgen 26 October tot Zondag avond I November 1942 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Fiersstraat. Arthur PATTYN. Fochlaan. Jan KOOYMAN, Dixmudestraat. ZONDAG 25 OCTOBER 1942 OM 10.00 UUR op het Ypersch Stadium, Augustinenstraat OM 14.30 UUR Ingangsprijs 2 frank. Tribune 1 fr. opleg. FLORA Groote Markt Jenny Lind Duitsch gesproken metIlse Werner, J. Gottschalk en Carl Ludwig Diehl Zaterdag, om 8 uur Zondag, ÜJ, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Het Dorp der Zonde Duitsch gesproken Kinderen toegelaten. metJoe Stöckel, Elise Aulinger en Georg Bauer Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 j, 5 en 7 j u. Maandag, om 7 uur OUD IEPER R Colaertplaats Een Aardig Geval met Arthur Van Thillo Viaamsch gesproken Jan Oammans en Nini de Boël Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u- Maandag, om 7 1 uur Uitslagen der Matchen van Zondag 18-10-42 II PROVINCIAAL Deerlijk Sp. W. S. Houthulst F. C. Izegem C. S. Yper R S. Waregem Waregem Sp. Wevelgem Sp F C Comines C. S. Brugge Stade Kortrijk VrijR. C. Harelbeke, F. C. Torhout en F C II' GEWESTELIJK B. S K. Staden C. S Yper S- C. Bizet S. K Vlamertinge F. C Comines S K. Roeselare S K Reningelst B. S- Poperinge W. S. Passchendale W S. leper VrijF. C Roeselare en S. C. Meenen. Klasseering ne Provinciaal 2—1 3—0 2—5 afgel. 1—3 Brugge 4—3 0-4 3—5 2—2 0—6 Stade Kortrijk F. C. Brugge Waregem Sp. R. C Harelbeke C. S.- Brugge W. S Houthulst F. C. Izegem C. S. Yper Wevelgem Sp. F. C. Comines F. C. Torhout Deerlijk Sp. R. S. Waregem 6 6 7 5 5 7 6 5 4 5 6 6 6 5 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 2 2 2 4 4 6 1 2 2 1 1 1 0 1 0 2 (J 1 0 29 25 22 15 20 23 16 12 10 7 7 13 6 Klasseering II' Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 6 4 I 1 26 W. S leper 7 4 2 1 21 S. K. Roeselare 7 4 2 1 20 C. S. Yper 6 4 2 0 13 S. K. Reningelst 5 3 1 1 18 F. C. Roeselare 5 3 1 111 B. S. Poperinge 6 2 2 2 17 S. C. Bizet 5 2 2 1 14 S. K. Staden 6 1 3 2 10 F. C. Comines 5 1 4 0 12 S. C. Meenen 6 1 5 0 10 W S. Passchendale 6 15 0 7 6 15 19 9 11 20 15 10 10 7 24 23 36 9 9 20 9 9 7 16 14 19 21 24 22 11 8 8 7 7 7 6 5 4 4 4 3 9 9 9 8 7 Matchen van Zondag 25 October 1942 II« PROVINCIAAL R C Harelbeke Wevelgem Sp j W. S. Houthulst F- C. Brugge M Waregem Sp. C. S Brugge F C- Comines Deerlijk Sp. F. C. Torhout R. S. Waregem Vrij Stade Kortrijk C. S. Yper F C. Izegem IP GEWESTELIJK B. C. S Yper F. C. Comines S K. Vlamertinge S. K Staden W. S leper F C Roeselare S. C. Meenen S. K. Reningelst B. S. Poperinge S. C Bizet W. S. Passchendale S. K Roeselare Vrij F. C. Izegem 3 C. S. Yper 0 Het is de heer Hoste die, om 14 uur 30, de ploegen onder zijn hoede neemt. Cercle stelt volgende samenstelling in lijn. Dumalin C. Doolaeghe C. Versaevel V. Boudry A. Gauquie M. Lesage A. Woets A. Dumalin M. Deplancke A. Godderis A. Cherchye E Izegem wint den opgooi en Fontje mag aftrappen tegen den wind in. De gastheeren zijn onmiddellijk in actie en de Rood- witten hebben gedurende de eerste 10 minuten weinig in de pap te brokkelen. Aan mtnuut 12 breekt de rechtsbuiten der localen door, hij past aan zijn middenvoor die. in buitenspel positie, via den paal C. Dumalin het nakijken geeft (1-0). Onze mannen voelen hel gevaar aankomen en brengen thans het spel in evenwlctjt, doch ook da kans wil niet mede. want als Deplancke alleen vóór doel komt schiet hij nipt naast. Verder mogen we nog een meoi schot van Cherchye notee- rendat door den doelwachter in extremis wordt gestopt. Ook back Vandaele mag dan, een oogenblik later, van geluk spre ken als hij met beide handen het leder, uit het strafschopge bied, in hoekschop wegwerkt en de scheidsrechter naar de hoekviag wijst. Nog een paar wederzijdsche aanvallen en we bereiken de rust met 1-0 stand voor Izegem. Amper één minuut later verschijnen de ploegen wederom in het strijdperk, maar evenals binst de eerste speelhelft evoiueeren de Cerclemannen niet zooals naar gewoonte en ofschoon ze zich uitermate inspannen, niets helpt en de gast heeren voeren het booge woord. Na 14 minuten spel brengt Windeis, op inzenden van den linksbuiten, de bordjes op 2-0. Moedeloos strijdt de C. S. Y. verder, zoodat, aan het halfuur, de rechtsbuiten van Izegem gemakkeiijk nr 3 scoort. Nog een viertal schuchtere Cercle-aanvallen en we komen, zonder dat de stand nog verandert, aan het slot van de ont moeting. Beschouwing. Over de match zelf valt er bitter weinig te zeggen. De Rood-witten fungeerden uiterst zwak *n het was werkelijk dezelfde ploeg niet van tegen C. S. Brugge. Ja Ten opzichte van het vlug en doordrijvend spel der Ize- gemnaren was de Cercle ditmaal niet opgewassen. Het ware dan ook onredelijk te verklaren dat Woets en C" de zege verdienden, alhoewel we er aanstonds mogen bijvoegen dat een 3-1 score «enigszins juister zou geweest zijn. Hoe presteerden de spelers De defensie treft geen verwijt en vermocht niets tegen de drie doelpunten. Versaevel heeft zijn vorm van vóór een paar weken terug te pakken. Bij de halfbacks werd er gekrasseld, M. Gauquie was niet in conditie en heeft veel geloopen, doch weinig nuttig werk verricht. Misschien vindt dit wel zijn oor zaak in het feit, dat zijn rivaal Cortevilie een uitstekende kracht was. Foudry en Lesage zagen we reeds beter spelen, laatstgenoemde was nog de beste der middenlijn. Ook de voorlijn stond beneden alles, Woets en Godderis waren veel te weinig strijdlustig, terwijl Deplancke en Dumalin M. er maar niet in daagden om, ondanks ijverig» toewijding, be- 7 t1 b 1 5 4 2 2 2 .7

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1