23*.Jaar, Nr 30 Vrijdag 13 November 1942 NIEUWS NOTARIEEL - 6. A A N KO N D I G I N G S W E E K B L A D VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST Stad IEPER Reinigingsdienst Gebruikers van een Perceel Grond op het Minneplein I>e Lustige Weduwe Ue Getemde Feeks WINTERHULP IEPER Het nieuw Kerstnummer van Winterhulp Toegelaten Taxis ZONDAG 15 NOVEMBER 1942 C. S. Yper (Jeugdploeg) - St-Juliaan C. S YPER B - S C. BIZET VOETBALKRONIEK 6 Bij C. Yper STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE STAD IIIMKt Uitreiking der Melkkaarten De jonge lieden van 14 lot 19 jaar en de ouderlingen boven de 70 jaar. die hun kaart voor afgeroomde melk nog niet hebben afgehaald, kunnen deze nog bekomen op het bureel van den Hevoorradingsdienst op Zaterdag 14 Novem ber, van 8.30 tot 12 uur, alsook op Donderdag 19, Vrijdag 20 en Zaterdag 21 November, van 9 tot 11,45 en van 2 tot 5 uur. Zaterdagnamiddag niet- o Uitreiking der Zeepkaarten voor November-Februari De zeepkaarten worden uitgedeeld op de volgende dagen Maandag 16 Nov. vr de rantsoenk. van 4! 1.000 tot 416.899 Dinsdag 17 Nov. 416.9(0 tot 422.799 Woensdag 18 Nov. 422.800 tot 428.699 telkens van 8.30 tot 11.45 en van 2 tot 5 uur. Aandacht De zeepkaarten worden uitgedeeld op vertoon van de ROODE rantsoenkaart, dus niet op vertoon van de nieuw uitgereikte gele kaart. De personen die hun zeepkaarten niet hebben afgehaald ten laatste op Woensdag 18 November 1942. zullen een maand van de zeepkaart verliezen. Winketten Nrs 3..4 en 5 O- Rantsoenkaarten voor niet-eetbare produkten De personen, welke hun rantsoenkaarten voor niet-eet bare produkten nog niet hebben afgehaald kunnen ze ver krijgen op vertoon van al de eenzelyigheidskaarten van het huisgezin (voor de kleine kinderen bet trouwboekje der ouders) op de volgende dagen en uren Donderdag 19 November A. B. C. D. Vrijdag 20 November E, F, G, H, I, K, L, M, N O, P, Q, R. Zaterdag 21 November S, T, U, V, W. X, Y, Z. van 8.3o tot 11.45 en van 2 tot 5 uur, den Zaterdagnamid dag uitgezonderd Door onvoorziene vervoersmoeilijkheden zal gedurende enkelen tijd eene verandering geschieden in het weghalen van het huiselijk vuil door den reinigingsdienst van de Stad. Ieder Maandag en Donderdag zullen de vuilbakken gele digd worden in het Noordelijk gedeelte der Stad, t t. z het gedeelte gelegen ten Noorden van de G. de Stuersstraat, Boterstraat, Groote Markt. Meenenstraat en M. Frenchlaan. leder Dinsdag en Vrijdag in het gedeelte der Stad begre pen tusschen de Rijselstraat Groote Markt, Meenenstraat en M. Frenchlaan. Ieder Woensdag en Zaterdag in het gedeelte der Stad be grepen tusschen Rijselstraat. - oterstraat en G. de Stuersstr. Buiten de stadspoorten zal de dienst gedurende die periode stop gezet worden. leper den 7 November 1942. De Burgemeester A Notebaert. De belanghebbende personen worden verzocht zich op Zondag 29 November, te 9 uur, in de Raadzaal van het Stadhuis aan te bieden, waar de betaling zal plaats hebben voor de periode 1942-1943. De afwezigen zullen aanzien worden als afstand doende van het perceel dat ze in gebruik hadden Operettengezelschap Frank Schoup OP ZONDAG 15 NOVEMBER 1942 's namiddags te 2.30 ure en 's avonds te 19 ure Twee vertooningen van de succesoperette de wereldvermaarde operette in drie bedrijven. Muziek van Franz Lehar in den Stadsschouwburg van leper. Bespreek uwe plaatsen op voorhand in Café Astrid STADSSCHOUWBURG -- IEPER HET VOLKSTOONEEL SPEELT Op Woeniiilnf; 58 December 10 4S5 te 19.30 uur van William Shakespeare - Bewerking R. Grassin. Met het voltallig gezelschap. Regie Renaat Grassin Kaarten aan 20 15 10 en 5 fr.in het Caié «Astrid», Vandenpeereboomplaats, leper. Pharmaceutische Bijstand 1- Rechthebbenden Hebben recht op den pharmaceu- tischen bijstand alle personen die in het bezit zijn der groene en roze Winterhulpkaarten met één en twee kruisjes. Zijn hiervan nochtans uitgesloten, degenen die reeds bijgestaan worden door de Commissie van Openbaren Onderstand. 2- Omvang van den Bijstand De hooger bedoelde ondersteunde personen zullen 50 vermindering tp de pharmaceutiscjie kosten bekomen voor de groene kaarten en de roze kaarten met één kruisje, met een maximum uitkee- ring vati 25 fr. per medisch voorschrift, en 25 voor de roze kaarten met twee kruisjes, met een maximum uitkeering van 12.50 fr. per medisch voorschrift. 3- Voorwaarden De voorziene terugbetalingen zullen slechts verleend worden indien ze het gevolg zijn van een geneeskundig onderzoek en gestaafd worden door een attest v»n den apotheker.' Dit attest zal een datum dragen en be vestigen dat de belanghebbende zelf het totaal der kosten betaald heeft, zal echt verklaard zijn en naam en adres van den zieke vermelden, alsmede den naam en het adres van den voorschrijvenden geneesheer en het nummer van het voorschrifthet zal door den apotheker onderteekend zijn. Elk geneeskundig getuigschrift kan slechts tot één enkele terugbetaling aanleiding geven. Oider de voorgeschreven producten mogen slechts pro ducten begrepen worden die specifiek van pharmaceutischen aard zijn, welke ook hun oorsprong weze, met uitsluiting van alle schoonheids-, toilet- en gelijkaardige artikelen, als ook dieetvoedsel. Toepassing van het onderhavig reglement. Ieder geneeskundig voorschrift.dat den naam, den voor naam, het adres van den patient en het nummer zijner Win- terhulpkaart (door den behandeienden dokter eigenhandig geschreven moet vermelden, zal aan het secretariaat, Sint- Jacobsstraat, 16, voorgelegd worden dat het recht op de tusschenkomst van Winterhulp zal vaststellen, door het af stempelen. Bij aanbieding van het door het secretariaat van Winter hulp afgestempelde voorschrift, zal de apotheker de voorge schreven geneesmiddelen afleveren en de officleele tarieven der mutualiteiten toepassen voor wat betreft de gewone me dicijnen en deze der Nationale Pharmaceutique voor wat de specialiteiten betreft. De gesteunde zal den vollen prijs der produkten, welke hem afgeleverd worden, betalen en de apotheker zal hem, op aanvraag, een speciale kwijting overhandigen. Op vertoon dezer kwijting zal het plaatselijk Comité aan den gesteunde het aandeel terugbetalen van zijn pharmaceutische kosten. De personen, ingeschreven in een mutualiteit, zullen, vooraleer het attest van den apotheker in te brengen,een be wijs laten invullen door hun bond, dat de tusschenkomst van dezen laatsten zal vermelden. Alle misbruiken zullen aanleiding geven tot gerechter- lijke vervolging. Aanvangsdatum Dit reglement treedt in voege op 16 November a. s. Het speciale Kerstnummer van Winterhulp oogstte, verleden jaar, buitengewoon veel bijval. Het Centraal Comité heeft besloten op het einde van het jaar op nieuw een speciaal Kerstnummer uit te geven, buiten reeks, onafhankelijk van het gewone tijdschrift van December. Het heeft een bijzondere krachtinspanning gedaan opdat het eerstvolgend Kerstnummer al de hoedanig heden zou bezitten, waardoor het alle soortgelijke uit gaven zal overtreffen. Dit Kerstboek, want een boek zal het ongetwijfeld weer zijn. opgevat volgens een hoog artistiek en literair plan. en met een in hoofdzaak phi- lantropisch doel, zal bijzonder aantrekkelijk zijn voor de blbliophielen. Het zal gedrukt worden op luxe-papier groot formaat (32 cm. x 24 cm.), met een omslag en twee buiten-tekstplaten, in 4 kleuren, die de Heilige Familie van Joos Van den Beek, gekend als Van Cleef (1485-1540)). de Maagd met de Engelen van Gerard David en de Aanbidding der Koningen (Triptiek) van Bernard Van Orley voorstellen De typographische uit voering zal bijzonder verzorgd zijn. Zoowel wat betreft het reproduceeren van de zeer talrijke illustraties als wat betreft het drukken van den tekst, zullen de mo dernste procédé's aangewend worden- Kortom, dit num mer wordt een merkwaardige artistieke uitgave. Tengevolge van de huidige contingenteering van het papier zal de oplage van dit werk strikt beperkt zijn. Het volstaat de waarde er van. hetzij 40 frank per nummer, te laten geworden per mandaat, storting of overschrijving op de postcheckrekening Nr 999-08 van het Officieel Tijdschrift van Winterhulp, Kerstnummer, 2. Koninklijke Plaats. Brussel. Van Maandag morgen 16 November tot Zondag avond 22 November 1942 inbegrepen C. VAN DER MEERSCH. Seminariestraat. L DOCHY. Capronstraat. SÉDEYN Michel. Statiestraat. op het Yperseh Stadium, Augustijnenstraat om 10 uur om 14,30 uur Ingangsprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg. Uitslagen der matchen van Zondag 8 November 1942 II< PROVINCIAAL C. S. Yper Waregem Sp. 40 R. C. Harelbeke F. C. Brugge t 20 F. C. Izegem Stade Kortrijk 3—4 Wevelgem Sp. F. C Torhout 51 C. S. Brugge Deerlijk Sp. 50 VrijW. S. Houthulst, R. S. Waregem en F. C. Comines. II' GEWESTELIJK B. F. C. Roeselare S. K. Roeselare 21 S. C. Bizet S. K Staden 4—0 F. C. Comines S C. Meenen 13 S. K. Reningelst C. S. Yper gesch. W. S. Passehendale B. S. Poperlnge geseh. Vrij W. S. léper en S K. Vlamertinge. Matchen van Zondag 15 November 1942 II» PROVINCIAAL F. C. Brugge R. S. Waregem Deerlijk Sp. c. S. Yper W. S. Houthulst Wevelgem Sp. Waregem Sp. F. C. Izegem F C. Comines c. s. Brugge Stade Kortrijk R. C. Harelbeke Vrij F. C. Torhout II» GEWESTELIJK B. S K. Vlamertinge S. K. Reningelst S. C. Meenen F C. Roeselare C. S Yper S. c. Bizet S K Roeselare W S Passehendale S K Staden F. c Comines B. S Poperinge W s leper Vrij Klasseering II' Provinciaal Stade Kortrijk 7 6 0 1 33 9 13 R. C. Harelbeke 7 5 1 1 18 9 1 1 C. S. Brugge 7 4 1 2 26 12 10 W. S Houthulsl 8 4 3 1 30 21 9 Waregem Sp. 9 3 3 3 23 24 9 F. C. Brugge 8 3 3 2 26 24 8 C. S. Yper 6 3- 2 1 16 10 7 F. C. Comines 6 2 2 2 12 9 6 Wevelgem Sp. 6 3 3 0 15 12 6 F. C. izegem 7 3 4 0 19 19 6 F. C. Torhout 7 2 5 0 8 29 4 Deerlijk Sp. 8 1 6 1 15 33 3 R. S. Waregem 6 t) 6 0 6 36 Klasseering II1' Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 7 5 1 1 34 9 1 1 W. S. leper 8 5 2 1 28 12 11 C. S. Yper 7 5 2 0 16 9 10 S. C. Bizet 7 4 2 1 23 18 9 'F. C. Roeselare 7 4 2 1 16 15 9 S. K Roeselare 8 4 3 1 20 26 9 S. K. Reningelst 6 3 2 1 18 14 7 B. S. Poperinge 7 2 3 2 21 21 S. C. Meenen 8 3 5 0 18 25 6 S. K. Staden 8 1 5 2 11 27 4 W. S. Passehendale 6 1 5 o 7 22 2 F. C. Comines 7 1 6 0 13 27 2 s. c. s. Yper 4 - - Waregem Sp. 0. Niettegenstaande de match'om 13 uur een aanvang nam en het weder piet al te gunstig was. hadden tal rijke supporters de verplaatsing naar de Augustinus- straat ondernomen ten einde er de rood-witten aan te moedigen. Jammer genoeg beantwoordde de wedstrijd niet aan de voorspellingen en zoowel de Cerclemannen. die dus een algeteekende zege verwierven, als de Ware- gemnaren, vertoonden niet het spel dat we van hen ge woon zijn. Bijzonderlijk de beide voorlijnen ontgoochel den Het aanvalskwintet der gasten zagen we in de eerste helft, geen enkel maal gevaarlijk aandringen en Dewulf. die een kans kreeg In de eerste ploeg, had ge durende de eerste 45 minuten weinig werk op te knap pen. Vóór de poos waren we dus ooggetuige van een overdonderend meesterschap der C. ,S. Y.. die noch tans amper twee punten scoorde, waarvan één op straf schop. Dit gemis aan productiviteit was vooral te wij ten aan het treuzelend optreden der locale aanvallers, er werd voortdurend heen en weer gepast en dit alles bracht niets op Alleenlijk het mooie doelpunt aange- teekend door M. Gauquie zorgde In dit eerste gedeelte voor een aangename varia. Wanneer we nu nog ver melden dat Lesage en Godderls bij de Cercle en kee per Terras bij de bezoekers gekwetst geraakten, dan hebben we zoo ongeveer het belangrijkste gezegd van wat er vóór de rust gebeurde. Na de malt was de doel- verdediger der gasten van plaats verwisseld met De- praetere F en bekennen we maar aanstonds, dat de nieuwe portier, geholpen door Dame Fortuna. voor treffelijk zijn werk verrichtte. Waregem Sport kreeg ook thans niet veel in de pap te brokkelen en haar voorspelers misten snelheid en eveneens schotvaardig heid om de rood-witte verdedigers uit het verband te spelen. Godderis en C" lukten in deze speelhelft. of schoon ze steeds het hooge woord voerden, wederom slechts twee doelpunten, wanneer ze er even goed vijf hadden kunnen scoren Maar nu we dit neerschrijven vragen we ons toch af hoe ze, met de spelwijze van hun binnentrio, aan die twee goals geraakten De Cer clemannen waren immers veel te weinig gevaarlijk vóór doei. Ook het slot van den wedstrijd verliep verder in het voordeel der Yperlingen en de defensie der Gaver- bekezonen mocht van geluk spreken dat hun tegen standers de juiste tactiek niet toepasten en daarbi met onkans hadden af te rekenen. De 40 uitslag mag als juist beschouwd worden, aangezien Waregem nooit het FLORA Groote Markt In tie macht »an het winden Duitsch gesproken met Helga Marold Walter Werner en Karl Günther Zondag, 2 5, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Liefde streng verboden Duitsch gesproken Kinderen toegelaten. met Hans Moser Carola Höhn en Grethe Weiser Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 i, 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 i uur OUD IEPER R- Colaertplaats Huwelijksnacht 1 met Heli Finkenzeller en Geraldine Katt Duitsch gesproken Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 l, 5 cn 7 l u. Maandag, om 71 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1