NOTARIEELE VERKOOPINGEN BUREELMACHINES Alfred DEKEYSER KAASSTREMSEL LAPiNEOL EEN NIEUWGEBOUWD HUIS EEN PERCEEL BOUWGROND KEU BE LEI\ GROOT HANDELSHUIS BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. w o ii l i y, i: HUIHMELBELEM ALLERBESTE HOFSTEDE hou u 11 o r\ b e rv H O F I E D E BESTE WElDE ALLERSCHOONSTE MEUBELS In het goedkoopste Meubelhuis. HET TPERSCHE 27 - 11 - 1942 ■etAug giürB- Studie van den Notaris I*i©i*re Do 8imp«l, te Waasten. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN O. Vrijwillige en Openbare Verknoping van STA It \YAA STEK Riji»litMn*«| Nr 120 b KOOP EEN met grond, koer en hof, groot ongeveer 432 »km ten kadaster bekend sectie D, nummer 773/y3 en deel van nummer 773/z3. Verhuurd zonder pjtcht mits 100 fr per maand, lasten aan eigenaar. KOOP TWEE groot ongeveer 432 vkm ten kadaster bekent^ectie Ft, deel van nummer 773/z3. met een hoogte van 5 m. op de gansche lengte. Oebruikt door M. A. Lanckriet te Waasten. INSTEL Maandag 30 November 1942 om 15 uur (O. U.) ter herberg A la Couronne Groote Markt, te Waasten. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. TOESLAG Maandag 14 December 1942 Zelfde plaats en uur. Kantoren van de Notarissen I*. Ite Simpel, te Waasten en E. Decock, te Nieuwkerke. DINSDAG 1 DECEMBER 1942 om 14 u. (O. U.) te Ploegsteert, Herberg Au Fonds de l'Eau Armentières- steenweg. Openbare Verknoping OP STAM in de bosschen van Gheer te Waaaten en Ploegateert Ongeveer 141 11a. 40 aren aO centiaren TAILLIE gedeeld in 84 loten Gewone voorwaarden. Komptante betaling. MM. Camille Laperse, Alfred Hassebroucq en Charles Hugue, te Ploegsteert en Waasten, zijn gelast met de loten aan de liefhebbeis aan te duiden. Studie van den Notaris E. E. Decock, te Nieuwkerke. o ZONDAG 29 NOVEMBER 1942 om I 1/2 uur namiddag, te Vieuwkerke, BelIèsTraat, ten huize van Louis VankemmelForret Openbare Verkoopin£ van verschillende toog, rayoas, en allerhande TIMMERM ANSGER1EF. Studie van den Notaris G. Devon, te Wervik. o Openbare Verknoping vaa een kloekgebouwd en gunstig gelegen genaamd Chapcllerie Centrale gelegen te WERVIK, ln de Ooievaarstraat, nummer 8 bestaande uit gelijkvloers met twee uitstalramen en winkel uitrusting i toog en kassen), magazijn, werkplaats, keuken, vier ruime slaapkamers en zolder, groot 1 a. 75 ca. Handslag 1 maand na de bepaalde Toewijzing. Bezoekdagen Maandag. Dinsdag en Woensdag, van 2 tot 5 ure. Slechts Ingesteld 222.000 fr. Overslag Donderdag 3 December 1942 om 2 ure 's namiddags, op het/Vredegerecht te WERVIK. Zie aanplakbiljetten. Inlichtingen ter studie. d«WKI*d—KWUWIllllglilKiaW Benoodigheden Herstellingen Onderhoud Werktuigkundige - Technieker 62, Waterkasteelstraat, (Kanaal), Yper Tel. 415. (3196) KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. Kantoor van Meester KV. Van <1©(1 Itoagaerile Notaris te Beselare, o OPENHAltE VERUOOI'ING VAN TWEE WELGELEGEN MET LAND te GELUVELT, Keiwegstraat dicht bij den steenweg leper-Meenen. Dit met 28 aren 25 ca land, ingesteld 66.000 fr. Dit met 24 aren 25 ca. land, ingesteld 61.000 fr. Alle beide zonder pacht. OVERSLAG Donderdag 3 December 1942 om 3 uur 's namiddags (officieel uun ter herberg DE KLOKKE bij de Weduwe Knockaert, Zandvoordestraat, te GELUVELT. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris A. Van «lel* Moersch, te Yper, Rijsselstraat, 90. O OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN O Openbare Vei-kooping van Twee YToonhuizen met erve en afhankelijkheden en 27 aren 13 centiaren medegaande Zaailand, gelegen te POELCA PELLE, Steenweg van de Madone naar Staden. en er bekend bij kadaster sectie D, nummer 805b en deel van nummers 806d en 806L Gebruikt door de Weduwe August Goéthals-Vandevoorde. Ingenottreding met de betaling. Verdeeld in twee koopen, me! recht van samenvoeging. Elke koop afzonderlijk ingegteld 35.000 fr. (Zie plakbrieven). OVERSLAG Woensdag 9 December 1942 oin 3 uur namiddag, ter Herberg De Statie Afspanning bij Théophile Doise, te Poelcapelle. en op Woensdag 9 December 1942, om 1 uur namiddag, ten sterfhuize van wijlen heer August Goethals, steenweg van de Madone naar Staden öpenbïii*© V©n«litie van Hu is meubelen waaronderkleerkas, bascule met gewichten, tafels, stoelen, fonograaf, zetel, enz. Te bezicbtigen den dag der verkooping. Gewone voorwaarden. Comptante betaling. Studie van den Notaris Aiidcê Vim dei* Meeraeh, te Yper, Rijsselstraat, 90. —o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN Opeiibnre Verkooping van Een schoon en gerievig BURGERSHUIM met erve en afhankelijkheden staande en gelegen te YPER in de de Haernestraat, aldaar geteekend Nr 18. en er bekend bij kadaster sectie I, Nr 124e, voor een inhoudsgrootte van 115 vkm. Bewoond door Mevrouw Weduwe ecarne. mits 150 fr. per maand, meer de lasten, betaalbaar op voorhand. Ingenottreding met de betaling. Te bezichtigen den Dinsdag en den Woensdag van iedere week van 14 tot 16 uur Eenige Zitdag Maandag 21 December 1942 om 2 uur namiddag ten Gasthove Aux Trois Savoyards bij den Heer Pierre Sauvage-Dury, Neermatkt, te Yper De liefhebbers worden verzocht hun trouwboekje of uit treksel hunner geboorteakte mede te brengen. en op Dinsdag 22 December 1942, om 2 uur namiddag, ln de Zaal Lapiere, te YPER Openbare V e n «1 i t i van Waaronder tafel, buffet en zes stoelen in eikenhout, zetels, spiegels, keukenstoelen, lusters, klein bulfet, aller hande keukengerief. twee slaapkamers, Engelsche bed den, enz. enz. De meubels zijn te bezichtigen 's morgens vanaf 9 uur. Gewone voorwaarden. Comptante betaling. Studie van den Notaris Gt«bi*iel Fraelja, te Brugge. Braambergstraat. 25 O IJlt ter listn«l t© koopen E E N E genaamd «Groot Noordhuls», met zeer goede ZAAI LANDEN en VETTE WEIDEN, groot 40 Ha. 13 a. 24 ca.. gelegen ter Gemeente RAMSCAPELLE bij Nieuwpoort in de wijken «Blauwhofhoek» en Roose Stertehoek Verdeeld in 37 koopen. Gebruikt tot 1 October 1945. dóór den Heer Henri Willems. mits 44.000 frank 's jaars. Voor alle Inlichtingen zich wenden bij notaris Gabriel Fraeijs, Hraambergsfraat, 25, fe Brugge of bij M. Gerard, rue d'Arenberg, 18, te Brussel. Studie van den Notaris IPHuvettei*©, te Yper, Cartonstraat. 29. o UIT TER HAND TE KOOP Schoons en welgelegen 1© VI*KIK, nabij de stad. Alle inlichtingen ter studie van voornoemden Notaris. Studie van den Notaris ■-"■-suits Ameye, te Roeselare, H. Horriestraat, 51, Tel. 416). OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN Instel: Maandag 14 December Toeslag Maandag 28 December telkens om 2 u. namiddag in het Hotel de Bourgogne. Statieplaats, te Roeselare, van Eene goede en welgelegene met UOLYYGHOADEIK groot 8 Ha 14 centiaren gelegen te XiiikI voorde en OoateiicI©, langs den steenweg Oostende Zandvoorde. en 1 Hectare 73 aren 28 centiaren gelegen te E©i*il©g©m, langs de Ganzestraat. (Verdeeld in 20 koopen. Zie plakbrieven inet plan). GEBRUIK Deze goederen zijn gebruikt zonder geschre vene pachtvoorwaarden De Hofstede te Zandvoorde-Oostende door M. Ardiel Campe, mits 5.00' Ir., valdag I October boven de lasten, wateringen en assurantiepremiën. De Weide Ie Eernegem door M. Constant Derynck mits 1000 fr. 's jaars boven de lasten, valdag 1 October. 1/2" Instelpenning. Recht van samenvoeging. Verdere inlichtingen en atfichen met plan te bekomen bij voornoemden notaris. Studie van den Deurwaarder Geoi'geis 'l'ahon Jules Capronstraat, 11, te Yper. O Op Donderdag 17 December 1942 om 1 uur zeer stipt (ofticieel uur) in LAPIERE'S ZAAL, d'Hondtstraat, te YPER ,V1 erk wuerdige Verkooping van EN MOBILAIRE VOORWERPEN bevattende Volledige eetplaats in eik, volledige salongar nituur in eik, Amerikaansch bureel in eik, naaimachien merk Singer 2 damenvelos zoo goed als nieuw met beste banden, piano metk Liban radio merk S. B. R. 2prachtige schouwgarnituren in massief kooper. 2jachtstoven, buffttstoof, feu-continu en kolomstoven onlangs nieuw* schoone lavabo in acajou, k eet- en andere kassen, ronde en andere tafels, hoeveelheid keuken- en andere stoelen, ijzeren en houten bedden, wollen matrassen zinken bad, tapijten, kasjes, spiegels, zetels en canapés, buffetten in eik, koperen waschmarmiet, lessiveuse, schoonen toog met buffet in spie gelglas, 2u stoelen en tafels. Verders hoeveelheid andere meubels en mobilaire voorwerpen te lang om te melden Te meer Onlangs nieuwe remorque met gummi ban den eirbastier. Komptant en Gewone Voorwaarden. KWEEKT GEZONDE KONIJNEN DOOR cru* in alle apotheken of rechtstreeks te verkrijgen bij het hoofddepot Apotheek DELANOTE, Langemark Dij Pierre CHRèSTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER Druk. Dumortier. 34 Boterstraat. 34. Yper Tel. 50O

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 4