23' Jaar, Nr 34 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER 6EVOORRADINCS DIENST DE NIEUWE KERSTMIS stad ieper belangrijk bericht ZONDAG 13 DECEMBER 1942 Winterhulp leper VOETBALKRONIEK Stad leper Muziekakademie LEERLINGENCONCERT en PRIjSUITDEELING fr Bij C. S. Yper STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS flora 8TAI» IEPER O Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 28 December 1942 tot en met 26 Januari 1943 zal geschieden volgens de nummers der rantsoen- kaarten. telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. s Zaterdags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Vrijdag 18 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 411000 tot en met 413499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 413500 tot en met 416999. Zaterdag 19 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 415000 tot en met 416999. Maandag 21 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 417000 tot en met 418999 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 419000 tot en met 420499. Dinsdag 22 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 420500 tot en met 422499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422500 tot en met 423999. Woensdag 23 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 424000 tot en met 426499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 426500 tot en met 428999. Donderdag 24 December 's morgens en 's namiddags voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen Opmerkingen 1Men wordt vriendelijk doch drin gend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoen kaarten te rangschikken per nummer. 2) Iedereen moet binnen het tijdperk vgn 18 tot en met 24 December zijn rantsoenzegels komen afhalen. Na 24 December zullen er slechts in zeer dringende gevallen nog zegels worden afgeleverd 3) De identiteitskaart zal geëischt worden 4) De verlofgangers uit Frankrijk of Duitsehland kun nen. met een afschrift van hun verlofbrief, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, zegels bekomen van 13 uur tot 13. uur 45. 's Zaterdags echter worden er geen zegels afgeleverd aan verlofgangers 5) OPGELET De zegels worden uitgereikt van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tqt 16 uur 30- Den Zaterdag van 8 uur 30 tot 11 uur 30- Machtigingen voor Schoenwaren In de maand December 1942. mogen er machtigingen tot bevoorrading voor schoenwaren afgeleverd worden tot een beloop van Marsch- of werkschoenen, 1.5% van het aantal inwoners. Kinderschoenen, maat 36 tol 39, 2 id. Lichte zomerschoenen, 3 0 id. De aanvragen tot bevoorrading voor schoenwaren mogen ingediend worden bij den gemeentelijken He- oorradings- dienst vanaf Maandag 14 December 1942. om 9 ure. Er weze de belanghebbenden eraan herinnerd, dat slechts de aanvragen van personen, die verklaren slechts ÉÉN paar bruikbare schoenen te bezitten, in aanmerking zullen geno men worden. De aanvragen van personen, in het bezit van meer dan een paar bruikbare schoenen komen dus niet in aanmerking. Kolen Vanaf volgende week zal het loket Nr 5 (Kolenbureell open zijn eiken Donderdag der week, van 9 tot 12 uur, dit ten eindt de nieuw gestichte huisgezinnen voor de kolenbe- deeling in te schrijven. De personen echter die voor andere gevallen zich tot het loket 5 moeten wenden, werden 'er- zocht zich aan te bieden tusschen den I" en den 5" van iedere maand. Bijrantsoeneu voor de Werklieden Bericht aan de werkgevers. De aanvragen om bijzegels voor de periode 28 November- 27 December 1942, moeten worden ingebracht tusschen 12 ■en 16 December. De inventarissen met betrekking tot het zelfde tijdperk zullen aanvaard worden vanaf 29 December tot en met 31 December 1942. Opmerkingen. Hij de aanvragen voor de periode 28-12 42 - 26-1-43 (Januari) moet er gevoegd worden I" Een naamlijst van al de werklieden waarop vermeld staan de nummers der pensioenkaarten en der loonboekjes. 2° De nieuwe of herziene attesten waaruit blijkt dat de werklieden al of niet genieten van de voedingsreserven der producenten 'broodgraan of vleesch). Op de inventarissen en de aanvragen zal het nummer van Inschrijving in het handelsregister, ofwel van aansluiting bij een groepeering der N.L.V C., geëischt worden. »E NIEUWE KERSTMIS. DE NIEUWE KERSTMIS •P Zondag 27 en Maandag 28 December. Bepaalde personen of handelaars in aardappelen enz... werden door de Hoofdgroepeering «Tuinbouwproducten* aangesteld tot het vastleggen vair wintergroenten (wortelen, porei, kooien, enz...) Door deze aangestelde personen worden thans brieven rondgezonden dat de landbouwers onmiddellijk moeten aangeven wat voor groenten zij be schikbaar hebben en dat zij onmiddellijk het noodige zullen doen voor het laden. De landbouwers worden er echter op gewezen 1) dat deze handelaars GEEN RECHT HEBBEN deze groenten op te koopen. te laden of af te halen 2) dat deze produkten immer, voor wie ze ook bestemd zijn. moeten ge leverd worden door tusschenkomst van de door de Hoofdgroepeering aan geduide leverings- of verzamelplaats, dit wanneer het door de leveringsplaats vereischt wordt. De Burgemeester. A. NOTEBAERT. op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 14,30 uur C. S. Yper B - R. S. C. Meenen Inkomprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg. PASTEIBEDEELING. Vanaf 14 December zullen de bedeelingen van pastei plaats hebben iederen Maandag voormiddag en niet meer den Woensdag zooals vroeger. BUREELUREN. 1) Voor de ondersteunden Maandag voormiddag pasteibedeeling. Dinsdag voormiddag gesloten Woensdag voormiddag inschrijvingen en wijzigingen. Donderdag voormiddag aangekondigde bedeelingen. Vrijdag voormiddag aangekondigde bedeelingen. Zaterdag voormiddag inschrijvingen voor de soep. Den eersten Donderdag voormiddag van iedere maand melkticketten voor de ondersteunden ouder dan jaar. en*eersten en derden Donderdag voormiddag van iedere maand melkticketten voor de ondersteunde angere vrouwen en zoogende moeders Den derden Vrijdag van iedere maand broodticket- ten voor AL de ondersteunde gezinnen. De ondersteunden, die zich niet op den bepaalden dag aanmelden, verliezen het recht op de Ledeeling van dien dag. 2) Niet ondersteunden en ondersteunden met medische recepten iederen werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur ('s Zaterdags namiddag uitgesloten). BROODTICKETTENVanaf Vrijdag 18 December, zullen er iedere maand, den derden Vrijdag, brood- ticketten bedeeld worden aan de ondersteunde ge zinnen 's Voormiddags groene kaarten. 's Namiddags roode kaarten. Winterhulpkaart en rantsoenkaarten van het gezin medebrengen. Uitslagen der matchen van Zondag 6 December 1942. H' PROVINCIAAL C. S. Yper F. C Comines 2—0 R. C. Harelbeke Deerlijk Sp 12 F. C. Izegem W. S. Houthulst 3—1 R. S Waregem Wevelgem Sp. 01 C. S. Brugge F. C. Torhout 61 Vrij Waregem Sp F. C. Brugge en Stade Kortrijk. II» GEWESTELIJK B. F. C. Roeselare S K. Vlamertinge 0-10 W. S leper S. K. Roeselare 54 F. C. Comines S. C. Bizet 14 C S. Yper BS. Poperinge 27 S. K. Reningelst S. K. Staden n g. W. S Passchendale S. C. Meenen 3O Matchen van Zondag 13 December 1942 IR PROVINCIAAL Waregem Sp. R. C. Harelbeke F. C. Comines F. C. Izegem F. C. Torhout Stade Kortrijk Wevelgem Sp. C. S. Yper C. S. Brugge R. S. Waregem Vrij F. C Brugge Deerlijk Sp W. S. Houthulst II« GEWESTELIJK B. W. S. leper S. K. Vlamertinge C. S. Yper S. C. Meenen W. S Passchendale S. C Bizet F. C. Comines S. K. Reningelst S K. Roeselare S. K Staden B. S. Poperinge F C. Roeselare Vrij. Klasseering II» Provinciaal Op Zondag 13 December aanstaande, om 14.30 uur, in den Stadsschouwburg. Vandenpeereboomplaats PROGRAMMA: 1. Sonate Trio Nr 1, voor twee violen en klavier J -S Bach Adagio alla brève Largo Gigue Presto. Klavier Mejuffer DEBRUYNE Alice. 1» prijs met de grootste onderscheiding voor Kamermuziek 1942. le vioolHeer MOERMAN André, 1» prijs met de grootste onderscheiding voor Kamermuziek 1942. 2" vioolHeer DUHAMEEUW Jacques, 1» prijs met de grootste onderscheiding voor Kamermuziek 1942. 2. a) Een Beke voert haar Waters weg L. Blomme b) Libellule L Blomme c) Kerstnacht Ern. Wambach Mejuffer DAELEMANS Anne-Marie, 1» prijs met onderscheiding 1942. 3. Ballade en Polonaise, voor viool en klavier H. Vieuxtemps Heer MOERMAN André. 1» prijs met onderschei ding 1942. 4. Wat ware mij het Leven... L Blomme Goede Vrijda,g L. Blomme Erlkönig Fr. Schubert Mejuffer LEURIDON Jeanne, prijs van uitmuntend heid 1942. 5. Sonate trio Nr 2, voor twee violen en klavier J.-S Bach Largo Vivace -- Adagio Presto. Klavier Mejuffer DEBRUYNE Alice. 1» vioolHeer DUHAMEEUW Jacques. 2» viool Heer MOERMAN André- 6. Uitreiking der Diploma's en Eeremetalen. 7. Woudeantate. Em. Hullebroeck door de leerlingen der Notenleerklassen, 2». 3e, 4» en 5e studiejaren. De ingang is vrij. De Beheerraad. Stade Kortrijk 10 9 0 1 46 14 19 C. S. Brugge 11 7 2 2 47 18 16 R. C. Harelbeke 10 6 3 1 22 13 13 Wevelgem Sp. 9 5 3 1 22 17 11 W. S Houthulst 10 5 4 1 38 27 11 C. S. Yper 10 5 4 1 25 19 11 Waregem Sp. 11 4 4 3 29 33 lf F. C. Izegem 11 9 5 1 32 28 II F. C. Brugge 11 4 5 2 31 34 10 F. C. Comines 10 3 5 2 27 23 8 F. C. Torhout 10 3 6 1 16 39 T Deerlijk Sp. 11 2 7 2 20 40 R. S. Waregem 10 0 10 0 13 63 9 Klasseering II» Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 11 9 1 •1 58 12 19 S C. Bizet 11 6 3 2 37 28 14 W. S leper 11 6 4 1 37 25 13 B. S. Poperinge 10 5 3 2 48 26 12 C. S. Yper 10 6 4 0- 21 23 12 S K Roeselare n 5 5 1 30 36 11 F. C. Roeselare 10 4 4 2 19 36 10 S. C. Meenen 11 4 6 1 5'3 30 S. K. Reningelst 10 3 5 2 30 22 8 S. K. Staden 9 2 5 2 18 28 6 W S. Passchendale 9 2 7 0 11 33 4 F. C. Comines 11 1 10 0 19' 52 2 ZONDAG 13 DECEMBER 1942, om 16 ure GROOT BRIDGE TORNOOI j ten voordeele van Winterhulp ingericht door de Continental Bridge Club in haar lokaal Hotel Continental Colaertplaats. te leper, t Het Tornooi is open voor alle liefhebbers. Tafels zullen voorbehouden worden voor Whist en Manille spelers. Prijzen of giften zullen met dank aanvaard worden i in het «Hotel Continental». Steunt «Winterhulp». Groote Markt majestic Rijselstraat oud iepfr R Colaertplaats De Stroom Duitsch gesproken Een Dochter voor twee Vaders Franscb gesproken Kinderen toegelaten Ik Beschuldig Duitsèh gesproken met Hans Söhnker en Lotte Koch met Alice Tissot Gustave Libeau en Jules Berry Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 i, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur Zaterdag, om 7! uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 5 uur met Paul Hartmann en Heidemarie Hatheyer Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 21, 5 en 7 u. Maandag, om 7 j uur C. S. Yper 2 F. C- Komen 0. Eindelijk werd het actief der rood-witten wederom aangedikt met twee punten, dit ten nadeele van F. C. Komen. Aldus vinden we thans in de officieele rang schikking. achter den naam C. S. Yper het cijfer 8 en indien de Cerclemannen ook In de twee volgende kampen der heenronde de punten oogsten, dan is het zeer waarschijnlijk dat ze einde December de derde plaats zullen bezetten, maar onderlusschen luidt het ordewoord afwachten Verleden speeldag traden Godderis en O» dus weder om in lijn met C. Dumalin tusschen de palen en dit heeft onbetwistbaar zijn heilzame gevolgen gehad op de mooie verrichting der ploeg. Niet alleen speelde Ca- miel een fenomenale partij, doch de gansche samen stelling scheen herboren. Of de 2—0 zege verdiend is De meeningen zijn hier omtrent nogal verdeeld Ons inziens en achteraf beschouwd, mogen we verklaren dat de beide punten inderdaad toekwamen aan de C. S. Y - mannen die, alhoewel ze hun tegenstrevers niet domi neerden, gedurende gansch de match er een helsch tempo op nahielden en meer in den aanval waren dan Komen Ja C. Dumalin kreeg moeilijke ballen weg te werken, maar ook zijn collega van aan de overzijde werd heel wat op proef gesteld. Trouwens, naar onze meening. waren de beide doelwachters de beste acteurs op het veld. De Iepersche voorlijn ten slotte toonde zich misschien niet gevaarlijker dan die der bezoekers, waar Coudron sterk presteerde, doch ook het uithou dingsvermogen speelde een rol. Immers in de tweede helf leken Depaepe, d'Ennetlères en Gryson uitgespeeld, terwijl het Cerclekwintet even gaaf bleef evolueeren. De oefeningen in het locaal en de wekelijksche foo ting partijtjes waren hier stellig niet vreemd aan Aangezien we thans onbewust volop bezig geraakt zijn met de spelers onder het vergrootglas te nemen, zul len we maar, vooraleer een kort overzicht te geven van den wedstrijd, den ingeslagen weg blijven bewandelen. Aldus kunnen we nog mededeelen. benevens hetgeen we reeds vermeldden, dat Deplancke. Dumalin M. en Godderis. bij den aanvang der tweede helft, het spel te veel in hun midden concentreerden, met als gevolg dat noch Cherchye noch Woets gelegenheid kregen om hun kunde ten toon te spreiden en de degelijke Waalsche defensie vrij gemakkelijk de Cercle-aanvallen stuitte. In de halflijn deed A. Boudry zijn heroptreden en hij verrichtte binst de eerste 45 min. moot werk, nadien werd hij gekwetst en viel het ons ook op dat hij 'training miste. Nochtans hopen we dat zijn verwondin gen geen beletsel zullen zijn om Zondag mede te reizen naar Wevelgem Sp waar we een eminente kracht als

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1