DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDiSSEMENT YPER 6EVOORRADINGSDIENST Een bijrantsoen van 480 gr. Vleesch met de zegels nummer 9 WINTERHULP-TOONEEL VOERT OP 'De Nieuwe Kerstmis' WINTERHULP-KRONIEK STAD YPER CINEMAPROGRAN IMAS Bericht aan de Eigenaars van AloLoi'i'ijtui^en Toegelaten Taxis 23' Jaar, Nr 35 Vrijdag 18 December 1942 HET YPERSCHE UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 194326 frank. Een dag vroeger... Ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar zal ons blad een dag vroeger verschijnen. 8TAO 1 E P E R Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 28 December 1942 tot en met 26 Januari 1943 zal geschieden volgens de nummers der rantsoen- kaarten. telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. 's Zaterdags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Zaterdag 19 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 415000 tot en met 416999. Maandag 21 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 417000 tot en met 418999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 419000 tot en met 420499. Dinsdag 22 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 420500 tot en met 422499 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422500 tot en met 423999. Woensdag 23 December 's Morgens voor de rantsoenkaarten genummerd van 424000 tot en met 426499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 426500 tot en met 428999 Donderdag 24 December "s morgens en 's namiddags voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen Opmerkingen 1) Men wordt vriendelijk doch drin gend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoen kaarten te rangschikken per nummer. 2) Iedereen moet binnen het tijdperk van 18 tot en met 24 December zijn rantsoenzegels komen afhalen. Na 24 December zullen er slechts in zeer dringende gevallen nog zegels worden afgeleverd. 3) De identiteitskaart zal geëischt worden 4) De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschiand kun nen, met een afschrift van hun verlofbrief, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 45 's Zaterdags echter worden er geen zegels afgeleverd aan verlofgangers 5) OPGELET De zegels worden uitgereikt van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. Den Zaterdag van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Nieuwe inschrijving voor Suiker, Margarine, Peulvruchten en Havergort De inwoners der Stad leper worden verzocht hun rant soenkaarten bij een kleinhandelaar, waar ze wenschen ingeschreven te worden voor suiker, margarine, enz in te dienen, dit zoodra ze hun rantsoenzegels voor de maand Januari hebben afgehaald De laatste dag voor het indienen der kaarten is Zondag 3 Januari. De nieu we inschrijving geldt niet voor boter OPGELET Iedereen dient zich opnieuw te laten in schrijven. Wie zijn rantsoenkaarten tegen 3 Januari niet bij zijn kleinhandelaar heeft ingediend, zal zijn rantsoe nen suiker, margarine, enz niet ontvangen gedurende de maand Februari De personen die van een dubbel rantsoen genieten (getuigschrift afgeleverd door een Dispensarium) wor den verzocht een briefje aan hun kaart vast te maken met de vermelding T. P ze toonen het geneeskundig attest aan hun kleinhandelaar. Voor personen die in het buitenland werkzaam zijn. wordt een briefje gehecht aan de rantsoenkaart van een der gezinsleden, vermeldend, benevens naam en adres van belanghebbende. werkzaam in Frankrijk of Duitschiand Geef tijdig uw rantsoenkaarten aan uw kleinhandelaar teneinde alle moeilijkheden te vermijden. Ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar zal ten uitzonderlijken titel, een bijrantsoen van 180 gr. vleesch per persoon bedeeld worden tegen der drie zegels nr 9 van de loopende rantsoeneeringsperiode. Elk zegel geert dus recht op 60 gr. vleesch. dat op de gewone wijze bij de beenhouwers zal kunnen afgehaald worden ten laatste tot den 28 December a. s., zijnde den laatsten dag der huidige rantsoeneeringsperiode. Dit bijrantsoen, te bekomen met zegel nr 9, mag ook genomen worden onder vorm van bereide vleesch- waren en zulks dan in dezelfde verhouding als deze bedeeling thans reeds geschiedt, 1.1. z. dubbel ofwel viervoudig gewicht naar gelang van den aard der bereide vleeschwaren die men verkiest. mtndkkchouwbiirg leper door B. GUMA1NS op Zondag 27 December 1942, om 15 uur en Maandag 28 December 1942, om 19,30 uur. Prijzen der plaatsen 15 - 10 - 8 en 5 fr. Kaartenverkoop bij O. Werrebrouck, Café Klein Stadhuis, De Sowjets doen gedurig hevige aanvallen, doch alle worden met zware verliezen teruggeslagen. In den centralen sector van het Oostfront is een vijandelijke stoottroep omsingeld. In Cyrenaika werden Britsehe pantseraanvjrilen afgeslagen. ln Tunesië wordt de gevechlsbedrijvigheid door het slecht weder beperkt. Het üuitsch Iuehtwapen onderneemt met succes aanvallen op vijandelijke havens en vliegvelden en ook op mdustriebedrijven in Engeland en het scheepvaartverkeer. Donderdag 10 December 1942 naïka schipbreuk Gevechtsvliegtuigen bestookten de ha- In het Terekgebied versloegen Duitsche troepen een vijandelijke gevechtsgroep. Tusschen Wolga en Don werden Sowjet strijdkrachten omsingeld en vernietigd, en in den grooten Donboog werd de vijand verder terug geslagen. In den centralen sector werden eigen aan vallen met succes bekroond, terwijl vijandelijke tegen aanvallen verijdeld werden. De Sowjets leden zware verliezen. In Cyrenaika werd het vliegveld Derna aangevallen. Wegens het slecht weder hadden in Tunis enkel plaat selijke operaties plaats. In de haven van Bougie werd een koopvaardijschip door gevechtsvliegtuigen getiroffen. Tijdens een overvlucht boven de bezette Westelijke ge bieden werden 3 Britsehe vliegtuigen neergeschoten Vrijdag 11 December In het Zuiden van het Oostelijk front duurt de leven dige gevechtsbedrijvigheid voort Ten Noorden van Te- rek en van Stalingrad werden vijandelijke groepen ver nietigd en in den Donboog een heuvelrij ingenomen. Italiaansche troepen drongen de vijandelijke stellingen binnen. Verkenningsaanvallen der Sowjets werden door Hongaarsche troepen afgeslagen In het Wolga-Donge- bled kwamen Duitsche en Roemeensche luchtstrijd krachten in de gevechten tusschen en schoten 24 Sow jet toestellen neer. In den centralen sector werd een vijandelijke stoottroep omsingeld. Ten Zuid-Westen van Kalinin en aan het Ilmenmeer vielen de Sowjets zonder resultaat aan. Van 1 tot 10 December werden 1262 vijan delijke pantserwagens buitgemaakt of beschadigd In Cyrenaika werden 8 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. In Tunesië werden vijandelijke stellingen doorbroken. De haven van Böne werd gebombardeerd. Van 1 tot 10 Dec werden 191 vliegtuigen van den te genstrever neergehaald en gingen slechts 45 eigen toe stellen verloren Zaterdag 12 December In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front wer den meerde.e vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten Zuiden van Rsjew beproefden de Sowjets gister nog maals het Duitsche front te doorbreken, doch ook deze aanval werd met zware verliezen voor den tegenstrever verijdeld. Ten Zuid-Oosten van Toropez werden eigen aanvallen met goed gevolg uitgevoerd. Ten Zuiden van hetTImenmeer stortten herhaalde vijandelijke aanvallen ineen In Cyrenaika werd een Britsehe pantseraanval afge slagen. Acht Britsehe vliegtuigen werden tijdens een aanval neergeschoten In Tunesië zetten de Duitsche en Italiaansche troepen hun aanvallen voort. De havens van Algerië werden dag en nacht gebombardeerd. Een Duitsche duikboot kelderde vóór Oran een Amerikaan- schen destroyer. Aan de Noorsche en Vlaamsche kust werden drie en boven Frankrijk een Brltsch vliegtuig neergeschoten. Bij nacht werd de haven en scheepsbouwplaats Sun derland met bommen bestookt. In het Kanaal werd bij een zeegevecht een Britschen destroyer gekelderd en een snelboot in brand geschoten Zondag 13 December Zoowel in den sector van Toeapse als in de streek van Terek en in den sector Don-Wolga werden alle Sowje- tische aanvallen teruggeslagen. Hongaarsche stoottroe pen hebben op den Oostelijken oever van den Don vij andelijke gevechtsstellingen vernietigd. De Duitsche luchtmacht en deze hunner verbondenen ondersteunden de gevechten te land 37 vijandelijke toestellen werden neergeschoten en 7 onzer vliegtuigen worden vermist. Ten Zuiden van Rsjev hernieuwden de Sowjets hunne aanvallen te vergeefs en ook in de sectoren van Toropetz en van het Ilmenmeer bleven de aanvallen van den vijand zonder gevolg. Dank zij de krachtige tegenaanvallen van Duitsche pantsereenheden leden de Britsehe aanvallen in Cyre- ven van Tobroek. Alle pogingen van den vijand om het in Tunesië verloren terrein terug te winnen mislukten. Verleden nacht werd de haven van Böne nogmaals ge bombardeerd en een vrachtschip van 8000 brt in brand geworpen Vóór Oran werd een Britsehe torpedojager door een Duitsche duikboot gekelderd. Vijandelijke vlie gers hebben overdag enkele plaatsen in het Westen van Frankrijk aangevallen. 7 dezer vliegtuigen werden neer gehaald Maandag 14 December In het Kaukasusgebergte werden verscheidene vijan delijke aanvallen afgeslagen. In andere gedeelten van den zuidelijken sector duren de verbitterde gevechten voort. Ten Zuid-Westen van Stalingrad werden vijan delijke afdeelingen verslagen en bij een in de Kalmuk- kensteppe uitgevoerden aanval werden talrijke gevan genen binnengevoerd Italiaansche troepen sloegen op nieuw de aanvallen der Bolsjewiki aan het Donfront af. 25 vliegtuigen der Sowjets werden neergehaald en 4 eigen toestellen gingen verloren. In den sector Kalinin- Ilmenmeer duren de gevechten voort. Aan de Wolchow en ten Zuiden van het Ladogameer werden talrijke vijandelijke gevechtsposities vernietigd. Verleden nacht werd Moermansk gebombaideerd- In Cyrenaika levendige bedrijvigheid van verkenners en artillerie. Het havenverkeer te Bengasi en ook de haven van Böne werden aangevallen. In luchtgevechten werden 12 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Drie andere werden door het afweergeschut neergehaald Aan de Britsehe Oostkust werden 6 koopvaardijsche pen door Duitsche snelbooten getroffen. Boven het Ka naal en aan de Noorsche kust werden 4 Britsehe vlieg tuigen omlaag gehaald. Dinsdag 15 December Een tegenaanval van Duitsche jagers wierp den vijand ten Noord-Oosten van Toeapse op zijn vertrekstellingen terug en bracht hem zware verliezen toe Ten Noorden van den Terek leden alle aanvallen der Sowjets schip breuk. Hetzelfde gebeurde in het Wolga-Dongebied waar hardnekkige gevechten geleverd werden. Aan den Don weerden Italiaansche troepen op bloedige wijze sterke vijandelijke aanvallen af. In den centralen frontsector werden alle doorbraakpogingen van den vijand verijdeld en ten Zuid-Oosten van Toropez werden de ingesloten vijandelijke afdeelingen nog nauwer omsingeld. Kanda- lakscha en andere plaatsen der Moermansklijn werden met goed gevolg door het Iuehtwapen aangevallen. In Westelijk Cyrenaika boden onze troepen tegen een numeriek sterkeren vijand een succesrijken afweer Op woestijnvliegvelden werden geparkeerde vliegtuigen door bommen onzer gevechtsvliegtuigen getroffen. Lucht aanvallen op de haven van Bóne veroorzaakten er groote verwoestingen. Een vijandelijkeduikboot werd zwaar beschadigd, een transportschip tot zinken ge bracht en een Amerikaansche destroyer getroffen In den afgeloopen nacht werden het havengebied van Hartlepool en een industrie aan de Engelsche Oostkust met bommen bestookt. Woensdag 16 December In het Terekgebied werden vijandelijke aanvallen succesrijk afgeweerd. Tusschen Wolga en Don werden verscheidene plaatsen ingenomen en Italiaansche troe pen verijdelden vijandelijke aanvallen Een groot con tingent van den bij Toropez omsingelden vijand werd vernietigd Van 25 Nov. tot 15 Dec. verloor de vijand meer dan 3000 gevangenen. 326 pantserwagens. 227 ka nonnen en meer dan 14 000 gesneuvelden. Bezuiden het Ilmenmeer werden talrijke vijandelijke gevechtsstan den uitgeschakeld. Moermansk en het Visschersschier- eiland werden met goed gevolg door het Iuehtwapen aangevallen Van 1 tot 15 December verloren de Sowjets 441 vliegtuigen en 89 eigen vliegtuigen keerden niet terug. BERICHT De volgende Firmas, handelaars in ijzer en ijzerwaren, maken hiermede hun klanten bekend dat de magazijnen ge sloten zijn vanaf Zaterdag 26" December tot Dinsdag 5" Januari. Albert DF.NYS. pvba. Paardenmarkt, Poperinge. A. DENYS LER:<E. El verdingestraat, leper. A. DENYS-LERBE, Gasthuisstraat, Poperinge. DE LOMBAARD. Blinde Liedenstraat. leper. Gebr. ROFFIAEN, pvba, leperstraat, Poperinge. BRIDGE TORNOOI Op 13 December laatst had in de Bridge Club van het Hotel Continental een bridge tornooi plaats. De opkomst van de spelers was zeer goed en ook de financieele uitslag mag werkelijk bevredigend genoemd worden er gaat een som van 942.50 fr. naar Winterhulp Mogen wij hier de inrichters omen oprechten dank betuigen om het goede werk dat zij weer eens gedaan hebben ten bate van Winterhulp En ook willen wij de andere personen niet vergeten welke verscheidene waardevolle voorwerpen aan de inrichters geschonken hebben, voorwerpen, welke nadien als prijs aan de overwinnaars werden uitgereikt. FLORA Groote Markt Eerste Rendez-Vous Duitsch gesproken met Danielle Darrieux en Fernand Ledoux Zondag, 2 1, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Komedianten met Kathe Dorsch en Hilde Krahl Zaterdag, oni 7 J uur Zondag, om 2 5 en 7 i u. Maandag, om 7 5 uur OUD IEPER •R Colaertplaats Clarissa Duitsch gesproken met Sybille Schmitz en Gustav Fröhlich Zaterdag, om uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 uur Met het oog op de vernieuiving der vetkeersvergunningen der tot verkeer toegelaten vrachtwagens, breng ik tot de kennis van de belanghebbenden dat, volgens de daartoe strekkende aanvragen, tot op heden ten Stadhuize ingediend, vastgesteld werd dat bepaalde inlichtingen in sommige for mulieren opgegeven niet met de waarheid overeenstemmen. Ik leg er den nadruk op dat alle niet waarheidsgetrouwe opgaven vóór 31 December e, k,, dienen gewijzigd te wor den. Na dezen datum stellen de autovoerders, die dergelijke opgaven neerlegden, zich aan zekere sancties bloot die zelfs kunnen leiden tot het tijdelijk intrekken van de verkeersver- gunning. Voor het invullen van het aanvraagformulier moeten de eigenaars der vrachtwagens, voor wat betrett de opgave van het draagvermogen, zich steunen op de gegevens voorko mende op het door het bureau voor autoschouwing afgele verd bewijs van deugdelijkheid. Dit bewijs dient, samen met de aanvraag, ten Stadhuize voorgelegd (Gele kaart1. Ik herinner er anderzijds aan dat alle aan- en verkoop van autorijtuigen binnen de drie dagen, op het Stadhuis, Dienst voor Motorbrandstoffen, dient aangegegen. De Burgemeester, A. Notebawt. Van Maandag morgen 21 December tot Zondag avond 27 December 1942 inbegrepen Gaston VAN DER MEEKSCH, Fiersstraat. Arthur PATTYN. Fochlaan. Jan KOOYMAN. Dixmudestraat. Hoe vieren wij Kerstdag Met de opvoering van DE NIEUWE KERSTMIS bij te wonen op Zondag 27 en Maandag 28 December.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1