DUITSCHE LECERBERICHTEN Prjjs 0,50 fr. Vrijdag 24 December 1942 NIEUWS NOTARIEEL - AAN KO NDIGINGSWEEKBL AD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER BE VOORRADI NCSDIENST POLITIEVERORDENING STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Toegelaten Taxis 23Jaar, Nr 36 HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yner Tel ion Abonnementsprijs 1943 26 frank. 8 X A I> I P R Nieuwe inschrijving voor Suiker, Margarine, Peulvruchten en Havergort De inwoners der Stad leper worden verzocht hun rant soenkaarten bij een kleinhandelaar, waar ze wenschen ingeschreven te worden voor suiker, margarine, enz in te dienen, dit zoodra ze hun rantsoenzegels voor de maand Januari hebben afgehaald. De laatste dag voor het indienen der kaarten is Zondag 3 Januari. De nieu we inschrijving geldt niet voor boter OPGELET Iedereen dient zich opnieuw te laten in schrijven. Wie zijn rantsoenkaarten tegen 3 Januari niet bij zijn kleinhandelaar heeft ingediend, zal zijn rantsoe nen suiker, margarine, enz., niet ontvangen gedurende de maand Februari. De personen die van een dubbel rantsoen genieten (getuigschrift afgeleverd door een Dispensarium) wor den verzocht een briefje aan hun kaart vast te maken met de vermelding T P ze toonen het geneeskundig attest aan hun kleinhandelaar Voor personen die in het buitenland werkzaam zijn. wordt een briefje gehecht aan de rantsoenkaart van een der gezinsleden, vermeldend, benevens naam en adres van belanghebbende. werkzaam in Frankrijk of Dultschland Geef tijdig uw rantsoenkaarten aan uw kleinhandelaar teneinde alle moeilijkheden te vermijden. Bijrantsoenen voor de Werklieden De inventarissen der bijzegels voor de periode 28 Novem- ber-27 December 1942 zullen aanvaard worden vanaf 29 tot en met 31 December 1942. Opmerkingen. Rij de aanvragen voor de periode 28-12-42 26-1-43 ijanuari) moet er gevoegd worden 1° Een naamlijst van al de werklieden waarop vermeld staan de nummers der pensioenkaarten en der loonboekjes. 2° De nieuwe of herziene attesten waaruit blijkt dat de werklieden al of niet genieten van de voedingsreserven der producenten (broodgraan of vleesch). Op de inventarissen en de aanvragen zal het nummer van inschrijving in het handelsregister, ofwel van aansluiting bij een groepeering der N. L. V. C., geëischt worden. STAD 1EPER -o- 11 Toekenning van zegels voor speciale Tuinbouwmest- stoffen. Landbouwjaar 1942-1943. Het Gemeentebestuur brengt ter kennis aan de rechtheb benden, verder vermeld onder rubriek Regunstigden dat de inschrijving voor de bedeeling van speciale tuinbouw- meststoften zullen aanvaard worden Vanaf 28 December 1942 tot en met 15 Januari 1943 door den gemeentedienst Landbouw, Boterstraat, 13, 1* verdiep. dagelijks van g tot 12 uur. N. B. 11 De aangevers zullen hun eenzelvigheidskaart moeten voorleggen. 2) De inschrijvingen worden onwederroepelijk op 15 Jan. 1943 gesloten. Begunstigden Mogen alleen een aanvraag voor speciale tuinbouwmest stoffen indienen, de personen die, in de termen van het Re- sluit van 25 April 1942 aangaande de land- en tuinbouw- telling van 15 Mei 1942 bij deze telling een verklaring hebben afgelegd op het formulier Individueele Telkaart model A en die tot de volgende categoriën behooren C. Gelegenheidslandbouwers die minder dan 50 aren bebouwen, of E. Landbouwers die minder dan 1/2 are per persoon bebouwen. 2) Bureelen 2'Kerstdag en 2" Nieuwjaarsdag. Zaterdag 26 December (2e Kerstdag) zijn de bureelen van de bevoorradingsdiensten 's voormiddags open zooals op een gewonen Zaterdag. Zaterdag 2 Januari echter zijn de bureelen gesloten. 3i Zitdagen van den plaatselijken secretaris der N L.V.C. Camiel Geeraard, Alleen den Woensdag en Zaterdag, telkens van 9 tot 12 uur, 4) Vanaf de week na Kerstdag tot 6 januari heejt dejaar- lijksche telling plaats van de winterbezaaiingen en van het vee. Zijn tellingsplichtig a) al de persouen die op I Januari 1942 minstens een are wintertarwe, rogge, wintergerst of winterkoolzaad hebben gezaaid. b) al de bezitters van minstens een der volgende dieren paarden, runderen, varkens, muilezels, schapen, geiten, pluimvee, en biekorven. De tellers zullen alle huizen bezoeken. Wie echter op 6 Januari 's avonds nog niet bezocht werd. is verplicht eventueel zijn aangifte te komen doen binnen de 48 uren ten bureele Landbouw Boterstraat. 13. De Rurgemeester, A. Notebaert. De bij Toropez omsingelde Russische troepen werden vernietigd -Tusschen Wolga en Don boeken de Duitsche troepen verdere terreinwinst In alle sectors van het Oostfront worden de Sowjet-aanval- len afgeslagen. Tijdens Duitsche tegenaanvallen, ter bescherming van veroverde stellingen, worden den vijand zware verliezen toegebracht. Ook in Tunesië werden vijandelijke aanvallen afgeweerd. Duitsche vliegtuigen en duikhooten bestrijden met succas het vijandelijk scheepvaartverkeer. Donderdag 17 December 1942 In het Terek-gebied werd een aanval der Sowjets af geslagen. Tusschen Wolga en Don werd de vijand verder teruggeworpen en herhaalde zijner aanvallen afgesla gen in de groote Donboeht In den Donsector door de Italianen bezet zetten de Sowjets hunne aanvallen voort. In samenwerking met het Duitsche leger en luchtwa- pen werden den vijand zware verliezen toegebracht. Ten Zuiden van Rsjev mislukten herhaalde vijandelijke aanvallen De vernietiging der bij Toropez omsingelde troepen werd voltrokken. Het aantal gemaakte gevan genen steeg tot 4200 en een aanzienlijke buit viel in onze handen In den Noordelijken sector leden plaatse lijke aanvallen der Sowjets schipbreuk Gister verloor de vijand 60 vliegtuigen. 7 eigen toestellen worden ver mist. In Cyrenaika week het Duitsch-Italiaansch leger stel selmatig in Westelijkerichting. De haven van Benghasi werd hevig door Duitsche gevechtsvliegers aangevallen In Algerië en in het Tunesisch gebied worden de vijan delijke lucht- en vlootbases verder xioor het luchtwapen bestreden. Britsche vliegtuigen ondernamen vruchtelooze sto- ringsaanvallen boven Noord-West Duitschland. Een bom menwerper werd neergehaald In het Zuiden van Enge land werden verscheidene plaatsen door onze lucht macht gebombardeerd. Een onzer toestellen wordt ver mist. Duitsche duikbooten kelderden in den Atlantischen Oceaan 18 vijandelijke handelsschepen alsmede een destroyer. Vrijdag 18 December Vijandelijke aanvallen In het gebied van de Terek, bij Stalingrad en in de groote Don-bocht mislukten on der hooge verliezen voor den vijand Tusschen Wolga en Don werden vijandelijke stellingen doorbroken en verdere terreinwinst geboekt. Sterke luchtstrijdkrachten ondersteunden de gevechten. Ook in den centralen sec tor werden, met medewerking van het luchtwapen. de aanhoudende aanvallen der Sowjets afgeslagen In den Noordelijken sector werden talrijke bunkers en ge vechtsstellingen vernietigd Gister verloren de Sowjets 90 vliegtuigen. Elf eigen toestellen worden vermist. In Lybië verloopen de operaties van het Duitsch- Italiaansch pantserleger stelselmatig. In Tunis slechts bedrijvigheid van patroeljes Verleden nacht werden boven Noord-West Duitsch land 21 Britsche vliegtuigen neergehaald en overdag werden er nog 5 omlaag geschoten. Aan de Humber en aan de Oostkust van Engeland werden 's nachts ver scheidene belangrijke bedrijven gebombardeerd Twee onzer toestellen keerden van dezen tocht niet terug. Zaterdag 19 December In het gebied van dt Terek. te Stalingrad en "in de STA» IKPER betreffende het Opruimen van Sneeuw en de IJzelbestrijding (Vastgesteld door het Schepencollege in zitting van 15 December 1942 Artikel 1. - De sneeuw en het ijs van het voot of langs het gebouw of gronderf gelegen openbaar voetpad moet wegge ruimd worden. Artikel 2. Bij gladheid dient dit voetpad met stroefma- kende stotfen izand, asch. enz.) bestrooid te worden en be strooid gehouden. Artikel 3.De sneeuw en het ijs mogen bij dit wegruimen niet op den openbaren weg worden gebracht doch wel op den uitersten rand van het openbaar voetpad, zoodanig dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden gelaten voor het afvloeien van dooiwater; tramrails, tram- en autobushalten, zoomede brand- en riool- putten moeten vrij blijven. Artikel 4 Zoolang het vriest is het verboden water te brengen op den openbaren weg of op het voetpad. Artikel 5. Hoogervermelde verplichtingen rusten op den hoofdbewoner of hoofdgebruiker van een binnen de be bouwde kom der stad gelegen gebouw of gronderf. Wanneer er meer hoofdbewoners of hoofdverbruikers van een gebouw of gronderf zijn, rusten deze verplichtingen op eenieder van hen. Artikel 6. De politie is gelast met de strikte toepassing van deze bepalingen. De overtredingen hiervan zullen wor den vastgesteld bij proces-verbaal door den heet Politiekom- missaris. Artikel 7. De overtreders van de artikelen van deze verordening zullen gestraft worden met de enkele politie- straffen. De Burgemeester, A. Notebaert. FLORA Groote Markt Paswoord Machin Duitsch gesproken met Paul Dalhke en Hilde Weissner Vrijdag, om 2,30, 5 en 8 u. Zaterdag, om 8 uur Zondag, om 2,30, 5 en 8 u. Maandag, om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Madrid - Paris Duitsch gesproken met Estrellita Castro, Antonio Vico en Ricardo Merino Vrijdag, om 2,30, 5 en 7,30 u. Zaterdag, om 7,30 uur Zondag, om 2,30, 5 en 7,30 u. Maandag, om 7,30 uur OUD IEPER R Colaertplaats Paniek in 't Cirkus Duitsch gesproken met Harry Piel Vrijdag, om 2,30, 5 en 7,30 n. De Oochier tan den Zeeroover Duitsch gesproken met Duranti en Fosco Giachetti Zaterdag, om 7,30 uur Zondag, om 2,30, 5 en 7,30 u. Maandag, om 7,30 uur groote Donboeht mislukten herhaalde vijandelijke aan vallen. Tusschen Wolga en Don werd de vijand verder Noordoostwaarts achteruitgeworpen. Aan het Donfront worden den vijand uiterst gevoelige verliezen toege bracht. In den Centralen en Noordelijken sector leden plaatselijke Sowjet-aanvallen schipbreuk De Duitsche en Italfaansche troepen zetten hun ope raties in Lybië methodisch voort De haven van Tobroek en het vliegveld van Lucca op Malta werden hevig ge bombardeerd. Ten Noord-Westen van Benghasi werd een groot vijandelijk vrachtschip zwaar beschadigd. In Tunis werden klaarstaande troepen van den vijand met bommen bestookt. De Britten verloren gister 18 vlieg tuigen Drie eigen toestellen worden vermist. Maandag 21 December De vijand herhaalde zijn vergeefsche aanvallen in het Terekgebled. Tusschen Wolga en Don werd een belang rijk stroomvak bezet Bij Stalingrad en in de groote Donboeht werden hevige aanvallen afgeslagen. In den Zuidelijken sector werden 26 Sowjetvliegtuigen bij 5 eigen verliezen neergehaald. In het centrale frontvak werden voor den aanval gereedstaande vijandelijke troepen door onze artillerie uiteengedreven. Ten Westen van Toropez nam een Duitsche eenheid verscheidene stellingen der Bolsjewisten stormenderhand in. In Libye en Tunesië heerschte alleen bedrijvigheid der verkenners. De haven van Benghasi werd gebom bardeerd en langs de kust van Cyrenaika werden twee groote vijandelijke koopvaardijschepen zwaar bescha digd. Een Duitsche duikboot kelderde ten Westen van Oran een Britschen torpedojager Aan de Engelsche kust werden fabrlekinstallaties met bommen bestookt. Dinsdag 22 December Bij een tegenaanval, der Duitsche troepen werd de vijand aan het Terekfront achteruit geworpen. Een vijandelijke poging om voet te vatten in Stalingrad werd in verbitterde gevechten afgeweerd. Tie gevechten aan den Centralen Don duren voort Aan het overige Donfront en in de streek van Suchinitschi werden vijan delijke gevechtsstellingen vernield Plaatselijke aanval len van Duitsche troepen in het gebied rondom Toropez hadden aanzienlijke verbeteringen der stellingen voor gevolg De haven van Benghasi werd nogmaals met succes aangevallen. In Tunesië werden vijandelijke aanval len afgeslagen. Gevechtsvliegers vielen gemotoriseerde kolonnes en het spoorwegverkeer aan in Algerië en Tunesië en uit ëen vijandelijk konvooi werden drie groote koopvaardijschepen zwaar beschadigd Duitsche duikbooten kelderden bij Oran een transport- en een pa ssa giersschip Tijdens den Britschen luchtaanval van verleden nacht boven Zuid-Duitschland. werden bommen uitgeworpen In de streek van Munchen en aldaar onder meer een ziekenhuis vernield. Tien vijandelijke toestellen werden neergehaald. Woensdag 23 December Ten Noorden van Toropez wordt de wijkende vijand door Duitsche pantsertroepen achtervolgd. Tusschen Wolga en Don en in Stalingrad leden de Sowjets hooge verliezen Bij Woronesj drongen Duitsche troepen in de vijandelijke stellingen In den Centralen en Noorde lijken sector, gevechten van plaatselijk belang In Libye werden vijandelijke stoottroepen vernietigd. In Tunesië werd de vijand uit taai verdedigde bergstel- lingen geworpen. Twee groote transportschepen werden door Duitsche gevechtsvliegers in brand geworpen en een vijandelijke duikboot liep eveneens bomtreffers op. Britsche vliegtuigen voerden storingsaanvallen uit op Noord-West Duitsch gebied en Duitsche gevechtsvlieg tuigen bestookten het Zuiden van Engeland Bij Bor deaux werd. op 17" dezer, een Engelsche sabotagetroep ontdekt en vernietigd Bericht aan de Eigenaars van ilolori'i j tuiden Met het oog op de vernieuwing der verkeersvergunningen der tot verkeer toegelaten vrachtwagens, breng ik tot de kennis van de belanghebbenden dat, volgens de daartoe strekkende aanvragen, tot op heden ten Stadhuize ingediend, vastgesteld werd dat bepaalde inlichtingen in sommige for mulieren opgegeven niet met de waarheid overeenstemmen. !k leg er den nadruk op dat alle niet waarheidsgetrouwe opgaven vóór 31 December e, k,. dienen gewijzigd te wor den. Na dezen datum stellende autovoerders, die dergelijke opgaven neerlegden, zich aan zekere sancties bloot die zelfs kunnen leiden tot het tijdelijk Intrekken van de verkeersver- gunning. Voor het invullen van het aanvraagformulier moeten de eigenaars der vrachtwagens, voor wat betreft de opgave van het draagvermogen, zich steunen op de gegevens voorko mende op het door het bureau voor autoschouwing afgele verd bewijs van deugdelijkheid. Dit bewijs dient, samen met de aanvraag, ten Stadhuize voorgelegd (Gele kaarti. Ik herinner er anderzijds aan dat alle aan- en verkoop van autorijtuigen binnen de drie dagen, op het Stadhuis, Dienst voor Motorbrandstoffen, dient aahgegegen. De Burgemeester, A. Notebaert. Van Maandag morgen 28 December tot Zondag avond 3 Januari 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1, Nieuwstraat. PATTYN Georges. Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat. De beste tooneelspelers van Winterhulp-Tooneel voe ren «DE NIEUWE KERSTMIS» op. Zondag 27 en Maandag 28 December.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1