DUITSCHE LECERBERICHTEN NIEUWS NOTARIEEL. - 6. AA VOOR MET ARRONDI NKONDIGINGSWEEKBLAD SSEMENT YPER 23* Jaar, Nr 39 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 15 Januari 1943 Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 >WHWW»IWWH Abonnementsprijs 1943 26 frank 8T AI» IE I» E It B E VOOR RAD I NGSD I E N ST Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 27 Januari 1943 tot en met 25 Februari 1943 zal ge schieden volgens de nummers der rantsoenkaarten, telkens van 8 uur 30 tot II uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. 's Zaterdags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Donderdag 21 Januari 's Morgens voor de rantsoen- kaarten genummerd van 411000 tot en met 413499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 413500 tot en met 414999 Vrijdag 22 Januari .- 's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 415000 tot en met 416999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 417000 tot en met 418499. Zaterdag 23 Januari 's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 418500 tot en met 420-199. Maandag 25 /anuari 's Morgens \oor de rantsoenkaar ten genummerd van 420500 tot en met 422499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422500 tot en met 423999. Dinsdag 26 Januari 's Morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 424000 tot en met 426499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 426500 tot en met 428999. Woensdag 27 Januari 's Morgens en 's namiddags voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen. OPMERKINGEN 1) Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te rangschikken per nummer 2) ledereen moet binnen het tijdperk van 21 toten met 27 Januari 1943 zijn rantsoenzegels komen afhaien Na 27 Januari zullen er slechts in zeer dringende gevallen nog zegels worden afgeleverd. 3) De identiteitskaart zal geëischt worden- 4 Dé verlofgangers uit Frankrijk ol Duitschland kunnen, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitge reikt, met een afschrijf an hun verlofbrief, zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 45. 's Zaterdags uitgezonderd. 5) OPGELETDe zegels worden uitgereikt van 8 u. 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. Den Zaterdag van 8 uur 30 tot 11 uur 30. 6) De zegels voor volle melk zullen worden afgeleverd, op vertoon der melkkaart en der rantsoeneeringskaart, samen met de gewone zegels. Extra verdceling van eieren in de maanden januari en Februari Hierbij wordt aan de houders van een eierkaart ter kennis gebracht dat zij in den loop van de maand Ja nuari de zegels Nr 1-2-3-4 dienen om te wisselen, en in den loop van de maand Februari de zegels Nr 5-6-7-8 De zegels Nr 1-2-5-6 geven recht ieder op 1 eide zegels Nr 3-4-7-8 geven recht ieder op 2 eieren, zoodat ieder rechthebbende in den loop van de maanden Ja nuari en Februari 6 eieren mag afhalen bij den klein handelaar waar hij ingeschreven is Door den ravitailleeringsdienst van de gemeenten waar eieren worden verdeeld, werden in het begin van de maand Januari nieuwe eierzegels uitgereikt Perso nen die recht hebben op eierbedeeling en nagelaten heb ben hun eierzegels af te halen worden hierbij verzocht zich hiermede zoohaast mogelijk in orde te stellen, wil len zij de eieren van de maand Januari niet verliezen. Kunnen van de eierbedeeling genieten de volgende categorieën van personen die woonachtig zijn in de ge meenten .waar eieren worden verdeeld 1. De kinderen van 1 tot 4 jaar (van 12 tot 48 maand); 2 De zwangere vrouwen vanaf de 4>' maand der zwan gerschap tot 6 maand na de bevalling (dus hebben deze recht op eieren gedurende 1 jaar); Voor beide hoogergenoemde categorieën worden de eierkaart en -zegels afgeleverd door de gemeentelijke ravitailleeringsdiensten. 3. Invaliden die in het bezit zijn van de gele priori- teitskaart Nr 1. 4 Invaliden die ten voorloopigen titel genieten van de wet d d. 13 Mei 1929. Rechthebbenden vermeld onder Nr 3 en 4 kunnen hun eierkaart en -zegels ontvangen langs het Verbond voor Oorlogsinvaliden waarbij zij aangesloten zijn. 5 Een speciale bevoorrading in eieren is voorzien voor zieken die uitsluitend gevoed worden langs den darm. Aanvragen hiervoor zijn te sturen, samen met een ge tuigschrift van den behandelenden dokter, aan het Mi nisterie voor Volksgezondheid. Dienst voor de Bevoor rading der Zieken. Turincstraat. 13. Brussel. Toegelaten Taxis Van Maandag morgen 18 Januari tot Zondag avond 24 Januari 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Fiersstraat. Arthur PATTYN. Fochlaan. Jan KOOYMAN. Dixmudestraat. De Sowjets zetten nog steeds hun vruchtelooze aanvallen voort. - Door Duitsche tegenaanvallen worden hen zware verliezen toegebracht. - Ook het Russische luchtwapen lijdt gevoelige verliezen. - Welikye-Luki houdt steeds stand. - Een Britsch konvooi van groote tankschepen totaal vernield. - Duitsche duikbooten behalen nog andere successen in hun strijd tegen de vijandelijke scheepvaart. Donderdag 7 Januari 1943 De gevechten in het Don- en Kalmoekkengebied, als mede in het gebied van Stalingrad, duren voort. Met samenwerking van het luchtwapen werden alle aanval len der Sowjets afgeslagen In den Centralen frontsector vernietigden stoottroepen talrijke vijandelijke gevechts posities Voortdurende aanvallen tegen Welikije Lukt en ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer werden afge weerd Boven den Centralen en Noordelijken frontsector werden 56 vijandelijke vliegtuigen neergehaald en ging slechts een eigen toestel verloren. Het bevoorradingsver- keer der Sowjets op de ijsroute over liet Ladogameer werd voortdurend gebombardeerd In Libye versterkte bedrijvigheid van stoottroepen. Duitsche vliegtuigen vielen met goed resultaat gemotori seerde afdeelingen en een Britsche vliegtuigbasis aan. In Tunesië werden aanvallende vijandelijke afdeelingen door een tegenaanval uit hun uitgangsstelling geworpen. Het vliegveld van Bone werd met bommen bestookt. De vijand verloor 6 vliegtuigen In het Westen werden 2 Britsche vliegtuigen neerge schoten. Duitsche vliegtuigen vielen de Engelsche Oost kust aan. Vrijdag 8 Januari In het Centraal gedeelte van den Kaukasus, alsmede in het gebied van den Don en den sector ten Noord westen van Stalingrad hadden de Duitsche troepen zware doch succesvolle afweergevechten te leveren. Door een tegenaanval werd de vijand op verscheidene plaatsen teruggeworpen en leed hooge verliezen. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer viel de vijand opnieuw te vergeefs aan. Tijdens hevige luchtgevechten boven het Centraal en Noordelijk front werden, zonder eigen verliezen 32 vijandelijke vliegtuigen neergehaald De aanvallen op het bevoorradingsverkeer over het Ladogameer wer den voortgezet en bij nacht werd Moermansk ge'oom- ba rdeerd In Noord-Afrika lokale gevechtsbedrijvigheid. Door luchtaanvallen leed de vijand gevoelige verliezeA, aan materiaal. In de haven van Bone werden twee vijande lijke bewakingsschepen beschadigd. In Zuid-Tunesië weid een vijandelijke vliegtuigbasis door bommen ge troffen. Vóór Bougie werden twee koopvaardijschepen gekelderd en vijf andere zwaar beschadigd Ten Oosten van Algiers boorde een Duitsche duikboot een vijande lijken duikbootjager en een groot vrachtschip in den grond Britsche vliegtuigen ondernamen storlngsaanvallen op West-Duitsch gebied Zaterdag 9 Januari Tuschen den Kaukasus en den Don. bij Stalingrad en in het Dongebied duren de zware gevechten voort. De aanvallende Sowjets werden overal teruggeslagen en leden zware verliezen Een omsingelde vijandelijke troe- penafdeeltng werd in de pan gehakt Ten Noord-Westen van Liwny werd een vijandelijke stelling over een aan zienlijke breedte opgerold. Het steunpunt Welikije Luki weerstond aan de hevige vijandelijke aanvallen. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer zetten de Sowjets hun aanvallen voort De vijand moest voor het vernietigend afweervuur wijken. Het bombardement van Moermansk werd stelselmatig voortgezet Op het geheele Afrikaansche front werd slechts een geringe gevechtsbedrijvigheid gemeld In Libye vernie tigde het luchtwapen talrijke Britsche pantserstrijdwa gens en auto's. Boven Noord-Afrika werden 23 vijan- lijke vliegtuigen neergehaald. Verleden nacht vielen Britsche vliegtuigen enkele plaatsen van West Duitschland aan. Zes der toestellen werden naar omlaag geschoten. De aanvallen der Duit sche luchtmacht op Zuid-Engeland werden voortgezet. Maandag 11 Januari In Noord-Kaukasië. bij Stalingrad en in het Donge bied werden de aanvallen van een numeriek sterkeren vijand afgeslagen. De luchtmacht ondersteunde de he vige gevechten en in tegenaanvallen werden vijande lijke afdeelingen vernietigd. 20 Sowjet vliegtuigen wer den neergehaald en 2 eigen toestellen gingen verloren In den Centralen frontsector werden een groot aantal gevechtsinstallaties vernietigd en gevangenen gemaakt De gevechten om Welikije Luki en ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer duren voort. Van 1 tot 10 Januari wer den 624 Sowjettanks vernietigd of buitgemaakt. De Moermanskspcorweg werd door het luchtwapen op nieuw gebombardeerd en in de haven van Moermansk werd een koopvaardijschip gekelderd en een vracht boot zwaar beschadigd In Noord-Afrika plaatselijke gevechtsbedrijvigheid. Vijandelijke luchtbases. stellingen en colonnes werden door het luchtwapen aangevallen. Duitsche duikbooten hebben uit een sterk beschermd konvooi, varend van Trinidad naar Gibraltar. 13 groote tankbooten met in totaal 124 000 brt. in den grond ge boord en nog drie andere tankbooten getorpedeerd De konvooigroep werd totaal vernietigd. Dinsdag 12 Januari Tusschen Kaukasus en Don. rondoin Stalingrad en in het Dongebied werd de vijand in verbitterde gevechten en met aanzienlijke verliezen teruggeworpen. Gedurende een tegenaanval werd een vijandelijke infanteriedivisie STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS FLORA Groote Markt Geheime Politie Alarm met Karl Martell, Hilde Sessak Duitsch gesproken en Maria v. Tasnady Vrijdag, Zaterdag, óm 8 u. Zondag, 2 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Zwerversvolk Duitsch gesproken met Hans Albers, Cam. «Horn en Frangoise Rosay Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 5 u. Maandag, om 7 5 uur OUD IEPER R Colaertplaats Het Licht inde Duisternis met Olida Valli, Fosco Giachetti 7 Zondag, om 2 2, 0 en 7 u- Duitsch gesproken en Clara Calamat Maandag, om 71 uur ingesloten en verhietigd. Meer dan 1000 krijgsgevange nen werden gemaakt. In het Centraal frontgedeelte wer den bij plaatselijke aanvallen de vijandelijke stellingen ingenomen Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer zette de vijand zijn vruchtelooze aanvallen voort. Het trans- portverkeer langs den Moermanskspoorweg werd nog maals zwaar getroffen- In Libye ondernam het luchtwapen succesvolle aan vallen op Britsche vliegvelden, alsmede op troepen- en vrachtwagenconcentraties. 19 vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. In Tunesië viel de vijand sommige onzer voorpostenstellingen aan. De gevechten zijn nog aan gang. In de haven van Bougie werd een koopvaar dijschip van 5000 brt. beschadigd. 5 vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. Boven West-Duitschland ondernamen Britsche vlieg tuigen doellooze storingsaanvallen. die slechts geringe verliezen en schade veroorzaakten. De vijand verloor twee toestellen. Uit de nog bovendrijvende schepen van het vernietigd konvooi tankschepen werden nog 2 schepen, sameti 17.000 brt. metende, gekelderd en een derde schip getor pedeerd. Andere duikbooten boorden in den Atlan- tischen Oceaan 14 schepen, samen 72 000 brt. metende, in den grond. Woensdag 13 Januari In den Westelijken Kaukasus hervatte de vijand zijn sedert vrij langen tijd onderbroken aanvallen. Herhaal de pogingen om in onze stellingen te dringen werden op bloedige wijze verijdeld. Aan het bergfront werden tal rijke vijandelijke gevechtsstanden veroverd. Aan het overige Zuidelijke front duren de gevechten voort- Het luchtwapen bestreed vijandelijke uitgangsposities met vernietigende uitwerking. Bij de voortzetting van een eigen aanvalsonderneming in den Centralen frontsector vielen vele honderden gevangenen en een aanzienlijken buit in onze handen. Het steunpunt Welikije Luki ver dedigde zich verder met heldenmoed en de eigen aan val om de ontzetting ervan maakte vorderingen De vijandelijke aanvallen in het gebied van het Ilmen- en Ladogameer mislukten. Duitsche jachtvliegers schoten 52 Sowjetvllegtuigen neer. Een eigen vliegtuig wordt vermist. In Tunis verloor de vijand bij de nog voortdurende plaatselijke aanvallen een groote hoeveelheid materiaal. De aanvallen van het luchtwapen waren gericht op sterk bezette vijandelijke vliegtuigsteunpunten en stellingen van het luchtdoelgeschut. Britsche vliegtuigen voerden weer doellooze storings aanvallen uit op West-Duitsch gebied. Aan de Kanaal- kust verloor de vijand gister 2 vliegtuigen. KONINKRIJK BELGIE Aan de Bevolking De aanslagen van allerlei aard vermen:gvuldlgen zich in België. Landgenooten. behoorende tot de meest verschillende middens, zijn er het slachtoffer van geworden Ook wor den er aanslagen gepleegd op leden van het bezettings leger. Deze handelingen brengen represaillemaatregelen me de waarvan sommige bijzonder tragische uitzichten heb ben. Talrijke families zijn erdoor in rouw gedompeld, of leven in een telkens vernieuwden angst. Dergelijke aanslagen kunnen geen ander gevolg heb ben dan het leven en de vrijheid van onze landgenooten in gevaar te brengen Zij veroorzaken een schadelijke agitatie bij een bevolking waarop reeds de zware ge volgen van den oorlog drukken. Zij zijn het gevolg van een misdadige geestesverwariing welke veroordeeld wordt door al de burgers die de efschen van den huldi gen toestand beseffen. Moesten de aanslagen voortgezet worden, dan zullen al de inspanningen die de Belgische overheden zich be stendig getroosten om de medeburgers de verergering te sparen van de maatregelen die reeds het land bedreigen, volkomen nutteloos geworden zijn Het is derhalve een plicht voor de gansche bevolking, krachtdadig te ijveren samen met de bevoegde over heden. om de noodlottige actie te keer te gaan vaii die genen die. zonder zich te bekommeren om de gevolgen van hun daden, het land willen brengen onder een regime van verschrikking en bloedvergieter. De secretarissen-generaal van de ministeries zijn zich den zwaren plicht bewust die op hun schouders weegt. Zijn doen beroep op het verstand van hun landgenooten en op hun verantwoordelijkheidsgevoelalles moet in het werk gesteld opdat dadelijk een einde gemaakt worde aan een openbare wanorde die van zulken aard is. dat zij op gevaarlijke wijze de levensbelangen van het land in het gedrang brengt. De secretarissen-generaal van de ministeries. Lichtdempingsdienst L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoen de lichtdemping M. Lusaert, Pennestraat, 25 Eeraert K., Bruggesteenweg. -VOETBAL ZONDAG 17 JANUARI 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 14 uur Troostwedstrijd voor den Kampioenstitel W. S. leper - Jeugdploeg- S. K Vlamertinge Iagiagsprijs 2 ir. Tribnae I ir. opleg.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1