DUITSCHE LECERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BE VOORRADINCSDIENST WINTERHULP IEPER Het Kwelduivel!je Toegelaten Taxis Koninklijke Hof bouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper Kindervoeding leper STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS 23' Jaar, Nr 44 Vrijdag 19 Februari 1943 HET YPERSCHE UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IE I» It Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 26 Februari tot en met 27 Maart 1943 zal geschieden volgens de nummers der rantsoenkaarten, telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 tot 16 uur 30 's Zater dags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30 Zaterdag 20 Februari's morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 411060 tot en met 413799. Maandag 22 Februari 's Morgens voor de rantsoen- kaarten genummerd van 413800 tot en met 415799. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 415800 tot en met 417499. Dinsdag 23 Februari's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 4175(0 tot en met 419199. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 419500 tot en met 421999. Woensdag 2-4 Februari 's Morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 422000 tot en met 423999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 424000 tot en met 425499 Donderdag 25 Februari 's Morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 425500 tot en met 427499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 427500 tot en met 428999. Vrijdag 26 Februari 's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 429000 tot en met 429099. 's Morgens en 's namiddags voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen. OPMERKINGEN 1) Men wordt vriendelijk doch drihgend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te rangschikken per nummer. 2) Iedereen moet binnen het tijdperk van 20 tot en met 26 Februari 1943 zijn rantsoenzegels komen afhalen. Na 27 Februari zullen er slechts in zeer dringende gevalien nog zegels worden afgeleverd. 31 De identiteitskaart zal geëischt worden- 4 De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kunnen, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitge reikt, met een afschrift an hun verlofbrief, zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 30. 's Zaterdags uitgezonderd. 5) OPGELETDe zegels worden uitgereikt van 8 u. 30 tot II uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. Den Zaterdag van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Machtigingen Fietsbanden De personen die een aanvraag voor fietsbanden hebben ingediend bij den Bevoorradingsdienst in de maanden No vember en December 1942, moeten een nieuw attest van hun werkgever inbrengen, zooniet zal er geen gevolg kunnen gegeven worden aan hun aanvraag. Bedoeld attest in dubbel, moet zoohaast mogelijk worden Ingebracht. Bedeeling van Kinderschoenen Op Zaterdag 27 Februari, tusschen 9 en 12 uur zal er een bedeeling van Kinderschoenen plaats hebben voor de onder steunden, houders van een groene kaart of van een purpere kaart met één kruisjedie in het bezit zijn van een zomer- bon. Er zijn schoenen van verschillende grootte, kleiner dan Nr 40. De bedeeling zal geschieden op volgende basis één paar voor drie leden van het gezin één paar meer voor iedere twee bijkomende leden van het gezin. Winterhulpkaart, pasgeld en rantsoeneeringskaart van de rechthebbende kinderen medebrengen. Bedeeling van Kleedingsstukken De personen, houders van een groene kaart, of een pur pere kaart met één kruisje, die sinds Oktober 1942 nog geen kleederen ontvangen hebben en die nog kleederpunten, be neden Nr 100, bezitten, mogen zich voor de bedeeling laten inschrijven op volgende dagen en uren Zaterdag 20 Februari, te 11 uur. Dindag 23 Februari, te 16 u. 30. Winterhulpkaart en kleederkaart medebrengen. O Afdeeling Propaganda - Sectie Tooneel OPVOERING VAN Klucht in 3 bedrijven, doof Eng. Burg en Otto liaerting op Zondag 21 Februari, om 15 uur en Maandag 22 Februari, om 19 uur. Prijzen der plaatsen 20, 15, 10, 8 en 5 frank. Plaatsbespreking bij O. Werrebrouck, Klein Stadhuis, Groate Markt, leper. lieden van Winterhulp-Tooneel op vertoon hunner lid- kaart 1943, 50 °/o vermindering. Van Maandag morgen 22 Februari tot Zondag avoad 28 Februari 1943 inbegrepen Rayfnónd LUYTEN, 1. Nieuwstraal. PATTYN Georges. Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel, Statiestraat. Op het Oostfront woeden de verbitterde gevechten nog steeds voort. De meeste aanvallen der Sow jets worden met bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. Aan den Midden-Donetz weiden de Sowjet- stellingen doorbroken. De Duitsche troepen ontruimen Krasnodar, Postov en Vorosjilowgrad. In Tune sië werd de vijand achteruitgeslagen. Donderdag 11 Februari 1943 Bij de voortzetting der hevige afweergevechten in het Zuidelijk vak van het Oostelijk front behaalden onze troepen gister op verscheidene plaatsen belangrijke successen In het Westelijk gedeelte van den Kaukasds hadden slechts locale gevechten plaats. Ten Zuid-Wes ten van Novorossisk werden nieuw gelande vijandelijke strijdkrachten met succes aangevallen. In het gebied van den Boven Donetz werden alle vijandelijke aanval len bloedig teruggeslagen. Ten Westen van den Oskol sector slaagden Duitsche tegenaanvallen erin vooruitge drongen vijandelijke colonnes te vernietigen. De lucht macht ondernam herhaaldelijk hevige aanvallen op vijandelijke troepenconcentraties In het Noordelijk ge deelte van het Oostfront verplaatste de vijand zijne aanvallen, van het vak ten Zuiden van het Ladogameer. naar andere sectors waar zij al evenmin succes hadden. Op een plaats, waar de vijand erin slaagde binnen te dringen wordt nog hevig gevochten. Aan het Noord-Afrikaansche frcnt verliep de dag rustig. Bij vijandelijke luchtaanvallen tegen de kust der be zette Westgebieden. werden 7 vijandelijke vliegtuigen neergehaald Duitsche vliegtuigen vielengisteren ver scheidene plaatsen in Zuid-Engeland met succes aan Vrijdag 12 Februari De stormaanval van den vijand tegen ons afweer- frant in het Oosten is wat minder hevig geworden. Aan de zwaartepunten echter duren de afweergevechten voort De vijand hernieuwde zijn aanvallen bij Novo rossisk en poogde vruchteloos met schepen in de haven der stad te dringen Aan het Koeban-bruggenhoofd wer den vijandelijke omsingelingspogingen verijdeld. De Sowjets leden er hooge verliezen In het Donetz-gebied en ten Westen van het Oskol-frontvak is het wat rusti ger geworden Ten Noorden van Koersk mislukten nieuwe aanvallen van de Sowjets. Ook in het gebied van Welikije-Loeki leden zij schipbreuk Tusschen den Wolchow en het Ladogameer werden alle Sowjet-aan- vallen tijdens hevige gevechten teruggeslagen Talrijke gevangenen werden gemaakt Boven dit front werden gister, bij slechts twee eigen verliezen. 29 vijandelijke vliegtuigen naar beneden gehaald Aan het Noord-Afrikaansche front wcrdt slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid gemeld. Britsche bommenwerpers vielen gister Noord-Duitsch- land aan. In de stad Wilhelmshaven werd geringe schade aan gebouwen aangericht Ook boven West-Duitschland werden hier en daar bommen uitgeworpen. De vijand verloor 7 vliegtuigen. Zaterda,? 13 Februari Ten Zuiden van Novorossisk en in het gebied van den Beneden-Koeban werden plaatselijke aanvallen van den vijand teruggeslagen. Met het oog op de stelselmatige verkorting van het front, werd de stad Krasnodar ont ruimd .Aan den Midden-Donetz werden vijandelijke stellingen doorbroken en de Sowjets achteruit geworpen. Ten Oosten en ten Noorden van Kharkov werden vijan delijke aanvallen afgewezen en een eigen tegenaanval maakte vorderingen. Ten Noorden van Koersk misluk ten de Sowjetaanvallen Aan het front tusschen den Wolchov en het Ladogameer en bij Leningrad zette de vijand zijne hevige aanvallen zonder succes voort. Het luchtwapen kwam ook gister doeltreffend tusschen ?n de gevechten te land In het Zuidelijk frontvak alleen wer den een dertigtal Sowjetvliegtuigen neergeschoten. In Noord-Afrika verliep de dag ook gister bij het_ aan houdend slecht weder rustig Storingsaanvallen van Britsche vliegers op West- Duitschland veroorzaakten geringe verliezen onder de burgerbevolking en eenige schade aan gebouwen. Maandag 15 Februari Aan het Oostfront tracht de vijand, die steeds nieuwe formaties in den strijd werpt, door omsingelings- en doorbraakpogingen een beslissend resultaat te bekomen. De Duitsche legers verijdelen deze inzichten en brengen den vijand allerzwaarste verliezen toe De vijandelijke aanvallen bij Novorossisk en het Koebanbruggenhoofd werden afgeslagen De winterslag tusschen de monding van den Don en het gebied ten Noorden van Koersk nam weder in hevigheid toe. In het gebied van den Midden-Donetz werd een vijandelijke ruiterij-formatie van haar achterwaartsche verbindingen afgesneden en staat op het punt vernietigd te worden In het bestek van de onttrekkingsbewegingen uit den Donetzbocht en de voorziene verkorte verdedigingsstelling werden Ros tov en Vorosjilovgrad ontruimd. Tusschen Wolchow en het Ladogameer en voor Leningrad mislukten de aan vallen die de vijand op een breed front ondernam 19 vijandelijke vliegtuigen werden in dezen sector door Duitsche vliegersformaties neergeschoten. Aan de Kron- stadt-bocht heeft een kustbatterij der marine een vijan delijken aanval afgeslagen. In Noord-Afrika heerschte levendige verkennersbedrij vigheid De luchtmacht voerde succesvolle aanvallen uit en 11 vijandelijke toestellen werden tijdens luchtge vechten neergehaald In het Nauw van Kales werd een formatie lichte vij andelijke zeestrijdkrachten, die Kaap Gris Nez naderde, door een kustbatterij verdreven. Britsche vliegtuigen bombardeerden eenige plaatsen in West-Duitschland en vooral te Keulen zijn er slacht offers te betreuren. 8 der aanvallende bommenwerpers en verder aan de Kanaalkust nog 4 andere vijandelijke toestellen werden naar beneden gehaald. Dinsdag 16 Februari Aan het Oostfront duren de hevige afweergevechten nog steeds voort Aan het front van het Koebanbrug genhoofd hadden slechts lokale gèvechsoperaties plaats. Bij zijn vruchtelooze doorbraakpogingen :n het Donetz- gebied leed de vijand zware verliezen In het gebied rond Kharkow vielen de Sowjets met een terke over macht aan en in gevechten in de buitenwijken der stad werden 20 vijandelijke pantsers vernield. Ten Noorden van Koersk werden aanvallen van den vijand afgesla gen. Zuid-Oostelijk van het Ilmenmeer alsook tusschen de Wolchov en het Ladogameer werden alle pogingen om door ons front te dringen verijdeld In Tunesië werd de vijand met zware verliezen in Westelijke" richting teruggeslagen. Duitsche jagers be haalden 20 overwinningen in de lucht en schoten ver scheidene op den grond gestationneerde vliegtuigen in brand. Britsche vliegtuigen ondernamen 's nachts storines- vluchten boven West-Duitschland Aan de Kanaalkust verloor dB vijand gister 5 vliegtuigen. Woensdag 17 Februari Aan het Noordelijk front van het Koebanbruggen hoofd werd een vrij sterke aanval met hooge verliezen voor den vijand afgeslagen. In den sector tusschen de Zee van Azov en het gebied ten Zuid-Oosten van Orel, vooral in en rond Kharkov. duren verbitterde gevechten voert Ten Noorden van Koersk verslapte de vijande lijke aanvalsactiviteit eenigszins. Aanvallen der Sowjets werden afgeslagen, plaatselijke invallen afgegrendeld. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer en tusschen Vol- chov en Ladogameer zette de vijand zijn aanvallen voort Onze troepen behaalden in dezen sector een nieuw afweersucces. Aan het Tunesisch front werden gister vijandelijke troepen afgesneden en in de pan gehakt. Het luchtwa pen viel gemotoriseerde Britsche colonnes aan en sloeg deze uiteen. Bij een aanval van een formatie Amerikaansche bom menwerpers op een havenstad aan de Fransche Atlan tische kust. werden 8 vliegtuigen neergehaald. Ons luchtwapen viel overdag met goed resultaat een haven plaats in Zuid-Engeland aan en bombardeerde 's nachts het haven- en industriegebied van Swansea LANDBOUWCOMICE IEPER - KEMMEL I STAD IEPER JAAR I, I J K S C II PAARDEKFEEST en IMtl.IMIt A*II»i:!\ onder de bescherming der Stad Op Asschen-Woensdag 10 Maart 194 3 om 9 uur 30 Gemeente Dikkebuach Ten voordeeie van F. C. Vijver Jeugd, op Zondag 21 en Maandag 22 Februari, in de zaal De Pelikaan telkens om 5 u. 30, AMIISEMRXTSAVOYD door bet gekende kunstcabaret Elck wat Wils s uit Brugge. Iedereen daar naar toe Het wordt een gezellige avond, onder de kundige leiding van Jef Wildemeersch, conferen cier humorist bij Zender Brussel O Zondag 21 Februari 1943, om 14 1/2 uar ALGEMEENE VERGADERING DAGORDE l) Lezing verslag der vorige vergadering. 2) Mededee- lingen. 3) Voordracht van wegens Winterhulp 4) Beoordeeling der aanbrengsten. 5 Uilbetaling aan brengsten. 6) Tombola van zaden. Het Bestuur. N. R. De leden die zaden besteld hebben zijn verzocht zich aan te bieden om 14 1/4 uur. Bericht De raadpleging van den Donderdagnamiddag zal voortaan beginnen te 4 a. 30 om te eindigen te 5 u. 30. N B. Handschoenen werden achtergelaten in de zalen men kan ze er terugvragen. FLORA Groote Markt Achter gesloten Deuren Duitsch gesproken met Olga Tschechowa en Sabine Peters Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Vrouwenliefde - Vrouwenleed Duitsch gesproken met Magda Schneider en Ivan Petrovitch Zaterdag, om 7 j uur Zondag, om 2 j, 5 en 7 1 u. Maandag, om 71 uur OUD IEPER R Colaertplaats De groote Koning met Otto Gebühr Duitsch gesproken en Kristina Soderbaum Zaterdag, om Ij uur Zondag, om 2 5 en 7 J u Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1