VOETBALKRONIEK j«v VV.S. 1EPER 1 - F. C ZANDVOORDE ALLERHANDE NIEUWS Gemeentebestuur van Langemark BEVOORRADINGSDIENST HET YPERSCHt 19 - 2 1943 ZONDAG 21 FEBRUARI 1943 om 14.30 utfr ■lp liet Vpersch Stadium, Augustijnenstraat Jt>u(;(l|ilot'K A - .lt>ii^«l|>loeK It Ingaaxsprijs 2 fr. Tribune I fr. opleg -O- Uitslagen der Matchen van Zondag 14 Februari II Provinciaal II Gewestelijk B- VV.S.Houthulst Deerlijk Sp. 4-0 S.K.Roeselare-F.C.Roeselare 4-5 C.S.Yper-F.C.lzegem l-l S.K Staden-S.C. Bi zet 2-4 Waregem Sp.-R.S Waregem 3-2 S-C-Meenen-F.C Comines 4-0 F.C Koroen-Wevelgem Sp. 0*1 C.&Yper-S.K. Reningelst 1-6 Sw.Kortrijk-C.S.Brugge 3-4 B.S.Poperinge-W.S.Passchend. 2-5 Vrij W.S.Ieper en S.K.Vlamertinge. R.C.Harelbeke-F.C.Torhout afgel. P.C.Brugge, vrij. Matchen voor Zondag 21 Februari 1943 II' PROVINCIAAL Weveleem Sp R C Harelbeke f' C Brugge W S Houthulst C S Brugge VVaregem Sp Deerlijk Sp F C Comine.- R S Waregem F C Torhout V r:Stade Kortrijk C. S Yper F C. Izegem Il« GEWESTELIJK- B S K Ren ngelst S K Viamertinge F' C Roeselare S C Meener S C Bizet C S Yper W S Passchendn\t' S K Roeselaré F C Comines -> K Staden Vrij W S leper B S Poperinge Klasseering II Provinciaal Stade Kortrijs 14 13 0 I 64 15 27 W. S Houthulst 14 6 4 2 55 2> 18 R. C Harelbeke 12 7 3 2 3) 13 16 Wevelgem Sp 13 7 5 I 33 25 15 Waregem Sp. 15 7 7 'I 41 54 15 F. C Comines 14 6 6 2 40 27 14 C. S. Yper 12 6 5 I 32 30' 13 F C. Izegem 15 5 8 2 34 43 12 Deerlijk Sp 15 4 9 2 24 48 10 F. C. Torhout II 3 7 I 18 36 7 R S. Waregem 14 I - 12 I 21 7 3 Klasseerin; II' Gewestelijk B W. S leper 17 12 3 2 57 31 26 S. K Viamertinge 17 12 4 1 92 3" 25 S. C. F-izet 16 1«» 4 2 57 43 22 B. S. Poperinge 17 9 5 3 82 42 2! S C Meenen 18 9 7 2 750 41 20 S K Roeselare 16 7 8 1 44 50 15 C. S. Yper 16 7 8 1 31 46 15 W S Passchendale 13 6 7 0 33 36 12 F. C. Roeselare 14 5 7 2 26 52 12 S. K. Reningelst 15 5 8 2 35 45 12 S. K. Staden 12 2 8 2 18 44 6 F C. Comines 13 3 15 0 30 89 6 o Bij C. S. Yper C. S. leper 1 F* C. Izegem 1 Voorde eerste maal in 1943 kwamen de A-mannen dus. verleden speeldag, op eigen veld in lijn. Hun optreden was te dezer gelegenheid nochtans alles behalve begeesterend, maar hoe kon het ook anders Meerdere spelers had den sedert weken de trui niet meer aangetrokken. Zoo was het ongeveer an derhalve maand geleden dat A. Godderis nog gevoetbald had. terwijl bij het meerendeel der andere elementen de rustperiode schommelde vac drie tot vier weken. Daar C. Doolaeghe. wegens werkzaamheden in het buitenland, niet van de partij kon zijn. moest er beroep worden gedaan op FI. Vtière. die dus ais middenhaif evolueerde, zoodat Lesage achterspeler werd en M. Gaüquie iinkerkanthalf- Da ontmoeting. Onder gunstige omstandigheden voor de Cercleman- nen werd de match ingezet, want de gasten, die door aanvoerder Cherchye tegen wind werden geplaatst, vingen slechts aan met 10 man. Ds rood-witten voerden zoo ook oogenblikkelijk het hooge woord en keeper Devolder en zijn backs moesten zich doen gelden. Niettegenstaande de onzen domineerden, waren ze weinig gevaarlijk voor doel. Zooals het reeds dikwijls gebeurde, werd het spel te veel gesloten gehouden bij het binnentrio en Debacker en ziin collega's moesten maar Deplancke. Dumalin M. en Godderis bewaken om het gevaar af te wenden. Een vijftal minuten nadat een elfde Izegemnaar was opgekomen, mocht Cherchye een hoekschop nemen. Wardje zond in bij Deplancke. die den stand opende (1-0). Met C. S. Y. in den aanval verliep he? laatste kwartuur der eerste helft, doch de bordjes bleven op 1-0 in het deficiet van F. C. I. C. Dumalin had tot dan toe nog maar weinig moeten verrichten en ook bij den aanvang der laatste 45 minuten mocht hij sup porteren Tegen den wind in bleven Woets en zijn maten het hooge woord voeren en gedurende een geruimen tijd verwachtten we ons aan een tweede locale doelpunt. Zoover kwam het echter niet en rond het halfuur deed het gemis aan oefening.en als dusdanig de vermoeidheid zich bij Cercle gevoelen. Fl. Litière permuteerde met M. Gauquie en dit bleek voor de slimmen Laridon die thans als rechtsbuiten fungeerde, de gewenschte gelegenheid om er van onder te muizen en. na C. Dumalin uit zijn kooi te hebben gelokt, de score in evenwicht te brengen-'41-1). Daarop reageerden'de. Borstelmakers duchtig en Versaevel en Lesage moesten herhaaldelijk gepast ingrijpen. Izegem bleef aldus in de laatste minuten even gevaarlijk aandringen als C. S. Y.. doch de doelwachters werden langs beide zijden niet meer verschalkt en het einde werd bereikt met een gelijk spel (1-1). Beschouwing. Om buiten de gewoonte niet te geraken, hebben de leperlingen bet tegen de jongens van Voorzitter Deneckere andermaal lastig gehad. Alhoewel de bezoekers gedurende de 3/4 van de ontmoeting het ini tiatief in handen van hun rivalen moesten laten, behaalden de rood-witten slechts moeizaam één puntje.Een beetje meer schotvaardigheid vanwege het kwintet Dumalin M. en de nochtans stevige defensie der rood-zwarten zou ditmaal meer in 't zand hebben moeten bijten, dan Dumalin C. en zijn backs. Aldus zou de verdiende buit niet gedeeltelijk ontfutseld zijn geworden, maar gedane zaken nemen geen keer en hopen we alleenlijk, dat de Cerclemaanen. die wegens de talrijke vrije Zondagen, den vorm kwijt zijn geraakt, spoedig terug in goede conditie zullen zijn. Vermelden we hier ook nog. dat voorspe ler Cherchye E. en verdediger Versaevel V.de uitblinkers waren, terwijl het ons opviel, dat M. Gauquie als kanthalf een meesterlijke partij vertolkte en F. Litière een weinig te vroeg uitgespeeld was. PLOEGEN F. c. IZEGEM Devolder A. Vandaele A. Debackere A. Corteville J. Roose N. Vandaele R. Vanhoutte G. Laridon M. Colpaert R. Verstraete E. Declerck C. C S- YPER Cherchye E. Godderis A. Dumalin M. Deplancke A. Woets A. Gauquie M. Litière Fl. Dauchy C. Versaevel V. Lesage A. Dumalin C. C. S. Yper B 1 - S. K. Reningelst 6 De Cerckmannen stelden volgende ploeg in lijn Dewulf R. Mailliard S. Vandamme E. Deruyter C. Knockaert L. Heyte M. Decbeivèr F. Delahaye G. Vanbeaelaere A. Holkbeke M. Alleman L. De bezoekers begonnen met windnadeei. doch wisten, niettegenstaande è:t handicap, een 1-0 voorsprong te bereiken aan de pauze. Na de hernemiag vormde bet elftal der gasten een veel steviger geheel dan de C.S.Y. samenstel ling en zoo voerden Bafcop en zijn makkers spoedig de score op tot 0-6. Vijf minuten vóór het affluiten brak Delahaye G. door en gaf aan L. Knockaert de gelegenheid om een tegenpunt te netten. Vermelden we nog. dat de gekwet ste Deruyter in de tweede helft van plaats verwisselde met Dewulf en dat L. Alleman, wegens ongesteldheid, een halfuur voor het einde het veld verliet. Zondag a. s. trekken onze reserven naar S.C. Le Bizet en ze zullen zich Bink moeten inspannen, willen ze er iets van den inzet los krijgen. B. S. Poperinge B 4 - C. S. Yper 1 De Jeugdploeg. versterkt meteen viertal C-mannen. toog vorigen speeldag op bezoek bij B. S. Poperinge B. Gedurende de eerste helft verliep het spel er dee ld en de rust brak aan met l-l stand. Even na de hervatting bleek het 4atde localen meer geroutineerd waren dan hun rivalen en de punten ble ven uiteindelijk met 4 tegen l bij de gestemden. Hiermede ia het kampioenschap vcor het C elftal achter den rug en bezetten Biootacker en zijn makkers de 4«rde plaats in de klasseering. hetgeen zeer verdienstelijk is. wanneer we weten •et welke gehavende ploeg de C-ers herhaaldelijk moesten optreden R. ZONDAG 21 FEBRUARI 1943 om 14.30 uur Terrein Bruggesteenweg - Inkomprijs 3 fr. Bij White Star leper Zondag laatst waren onze spelers op rust. Ze hebben evenwel van deze gelegenheid gebruik gemaakt om wat te oefenen tegen hunne ploegmaten van het tweede elftal. Het is kwestie van de goede forme te behouden. De eerst volgende puntenraatch gaat immers door op 28 Februari a.s. op ons terrein, en zal de beslissing brengen inzake het kampioenschap. Zondag a.s. 21 Februari, speelt ons eerste elftal een vriendenwedstrijd tegen de ophefmakende ploeg van F.C.Zandvoorde.die in haar reeks van het Westland zoo'n rare dingen heeft verwezenlijkt, en in feite eerst-geklasseerd staat in haar reeks. Zandvoorde houdt er een "eigen" reglement op na.inzake spelersmateriaal. Wat er ook van zij. White Star verlangt dat ze zich zoo sterk mogelijk zouden opstellen, ten einde een goede oefening te kunnen heb ben. Inderdaad, door het falen van Blue Star Poperinge eenerzijds. en van S.K.Vlamertinge anderzijds, zijn de kansen van White Star op dc eindzege gestegen. Één voorwaarde nochtans de kamp tegen Le Bizet moet gewonnen worden. Met gelijke wedstrijden staat Le Bizet twee punten voor. Dc kans voor leper staat dus op gelijke hoogte. Daarom is de oefening van Zondag van belang, en zullen onze mannen zich totaal in den strijd wei pen. ten einde voor 28 Februari «fitt and well" voor den grooten slag te kunnen uitkomen. Gezien er Zondag geen andere wedstrijden gespeeld worden in stad. zullen de liefhebbers graag hun stappen wenden naar het terrein van den Brugge- steenweg. waar de aftrap gegeven wordt te 14.30 uur. Op Zondag 28 Februari speelt ons jeugdelftal de herkansing van het kam pioenschap in zijn reeks, tegen S.K. Viamertinge. op het terrein van S.K.V.. te 14 uur. Jongeren, bereidt u voor op dezen harden kamp! Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Uitslagen der matchen Tweede Afdeeling V.J.Dikkebusch-B.S.Kemmel 1-3 (van 10-T) R.S.Loker-G.S.Voormezeele 2-1 (van 3-1) Bij /oudere Reserve Reeks B.SPoperinge-C-S.Yper 4-1 (van 20-12) van Zondag 14-2-43 Reserve Reeks C B.S. Kemmel-V.J. Dikkebusch 00 (van 10-1) Vrienden wedstrijden S.K.St.Juliaan-S.C.Zonnebcke 4-1 S.K.Haringe-F.C.Roesbrugge 0-4 E.Boezinge-E.Westvletercn afgel. C.S.Langemark-S.K.Zillebeke 4-1 W.S.Proven-E.Watou 3-2 Union Abeele-A.C.Boeschepe 7-2 Matchen voor Zondag 21 Februari 1943 2e Afdeeling S: K. Nieuwkerke V. J. Dikkebusch (van 17-1) Reserve C V. J. Dikkebusch S. K. Nieuwkerke (van 17-1) B. S. Kemmel F. C. Westoutre (van 20-12-42) Vriendenwedstrijden C. S. Langemark F. C. Zonnebeke. S. K. Haringe R. S. Stavele (propaganda). Cevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Vrijdag 12 Februari, door M. Van Elslande Augustin. Koeimarkt. een armbanduurwerk. Zaterdag 13. door Me Huysentruyt Aline. G. de Stuersstraat. een paar sajetten handschoenen. Door Me Pissonier Julia. Dickebuschsteenweg. een mansregenscherm. Dinsdag 16, door M. Deplancke Gustaaf. Ligywijk. een zakje met pater noster. Verloren Vrijdag 12 Februari, door M. Delaire Oscar. Ligywijk. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Sedeyn Roger, van Elverdinge. een bruin lederen geldbeugel inhoudende eenzelvigheidskaart. taksbewijs van rij wiel, ontslagingsbe wijs, pensioenkaart en een som van 370 fr. Door M. Werquin Leonce. Boterstraat. een brieventasch inhoudende geld en eenzel vigheidspapieren. Saterdag 13. door M. Claeys Georges. Zonnebekesteenweg. een rood lede1 ren brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. fransche papieren, foto's en een som geld. Door Me Sinnaeve Madeleine. Meenensteenweg. hare een zelvigheidskaart. Door Me Volckaert Madeleine. Neerstraat, een zwart lederen geldbeugel voorzien van een som van 200 fr. Door Me Grimmon- prez Maria. Hoornwerk, een blauw zijden sjaal versierd met witte bollen. Door M. Wuylens Roger. Minneplein, een klein bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. kleederkaartenen een som geld. Zondag 14. door Mej. Versaevel Martha. Zaalhof. hare eenzelvigheids kaart en rijwieltaksplaatbewijs- Maandag 15. door Mej. Velghe Irma. Lindendreef. hare eenzelvigheids kaart en verminderingskaart voor spoorwegen. Door M. Verhaeghe Cy- rille. Kaai-Oost. zijne eenzelvigheidskaart. Door Mej. Hennebo Gabrielle. Lindendreef, een armbandhorloge met nikkelen armband. Door M. Van- derghote Jan, G. de Stuersstraat. een paar bruin lederen handschoenen. Door M. Faessen Omer. van Elverdinge. een ransel inhoudende bruin ke teltje, ledig zakje en mondvoorraad. Door M. Richet Michel, van Kemmel. een bruin lederen taschje inhoudende broodzegels, eenzelvigheidskaart op naam van Minnekeer Bertha, en foto's. Dinsdag 16, door M. Degraeve Gaston. Bruggesteenweg. een gestel van rijwielzadel zonder leder. Door M. Ossieur Raymond. Tegelstraat, een klein bruin lederen brieventasch inhoudende een kleine geldsom en eenzelvig heidskaart. Woensdag 17. door M. Corneillie Daniel. Kleine Pennestraat. een brieven tasch inhoudende eenzelvigheidskaart en wat kleingeld. Door M. Lammey Daniel, van Poperinge. een paar bruin daslederen handschoenen gevoerd met konijnenvel. Donderdag 18. tusschen Viamertinge en Brielen. een blauwee regenmantel. Terugbrengen tegen belooning ten bureele van 't blad. Wie nog geen kaarten heeft voor "Het K wclduivcltje spoed? zich toant er zijn nog slechts enkele mooie plaatsen vrij. IF.PER. - Diefstallen. - Deze laatste dagen werd tot tweemaal toe een diefstal gepleegd ten nadeele van de Buurtspoorwegen. Verleden week Vrij dag werd er eerst een wagon opengebroken van waaruit een dynamo en een opgerolde lederen drijfriem voor machine ontvreemd werden, en daarna zijn in den nacht van Zondag op Maandag dieven in de tramstatie zelf binnen gedrongen, waar ze de hand op een aantal aldaar staande goederen legden. Vrijdag laatst, omtrent het middaguur, heeft een onbekende in den winkel van M. Delmotte. Boterstraat. een eiken houten kasje gèstolen dat een dozijn vulpennen bevatte. Dinsdag namiddag begaf de genaamde Vanoudendycke Julia, van Zil- iebekc. zich op bezoek in het moederhuis alhier en plaatste er haar rijwiel op den koer van het gesticht. Ecnigen tijd later, toen ze wilde heengaan, stelde ze vast dat haar velo gestolen was. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn dieven binnengebroken in de garage van M. Lacante. Ste Elisabethstraat. en zijn er aan den haal gegaan met 6 autowielen. Wnstland floreert. Vrijdag 12-2-43. trein Brussel-Kortrijk... En ze zaten met 4 man aan het kaarten 4 hoogstudenten, toen José Roussel. met zijn spel. een solo-slim speelde met de 10 hoogste harten alsmede aas. heer cn vrouw van piekens. De medespelers waren Juul Beele. Flor Bafcop en Juul Dejonghe. Getuigen M. Vandermarliere- Jef^Beele. G. Verstraete en Frans Vande Casteele. Aan José Roussel proficiat om zijn puike prestaties. Tegen kommer en zorgen bestaat er een goeae remedie Wie het aanbelangt kome morgen naar de prachtige Komedie Hot Kweliluiveltjo Zondag 2\ en Maandag 22 Februari Langemark Diefstal- 's Nachts zijn dieven door het keldergat in den kelder gedrongen van landbouwer Kamiel Deman. wonende De Bosch kant en wisten er een onlangs ingezouten varken te ontvreemden. Ongeval. De genaamde Bouckenooghe Oscar was Zondag laatst bezig met hout te kappen toen zich plots een ontploffing voordeed en de man hier door een groote verwonding aan de linkerhand opliep. In het hout moet zich waarschijnlijk een klein doch gevaarlijk oorlogstuig bevonden hebben. dat onder de slagen van het kapmes tot ontploffing kwam. Beselare Ontvreemd In den nacht, zijn dieven in den zwijnenstal van landbouwer Deleu. Vierstraat. gedrongen en hebben er een varken van rond de 60 kgr. meegenomen. Verder langs de beek werd het dier geslacht. De ingewanden werden er teruggevonden. Door machina gevat Woensdag werd de 17 jarige Dumez Joseph, i' terwijl hij bezig was met tabatc te kerven, met de rechterhand in de machine gevat en den wijsvinger verpletterd. Het slachtoffer werd ter verzorging naar (het O. L. Vrouwhospitaal van leper overgebracht. Zonnebeke Namiddagfeest Op Zondag 21 Februari 1943. te 5 ure stipt 's namiddags in de patronage, luisterlijk blijspel in drie bedrijven j Neef Bill uit Mexico opgevoerd door de plaatselijke tooneelgroep. j Het tooneelstuk zal opgeluisterd worden door menigvuldige mooie muzi kale stukken. De toegangskaarten kan men vooraf bekomen in de Patronage. den Zondag voormiddag. 21 dezer, van 8 tot 12 ure. Dieven ontmaskerd. In ons vorig nummer meldden wij dat men er in geslaagd was de dieven, die 300 kgr. broodgraan bij landbouwer Deceu- j ninck Henri gestolen hadden, te ontmaskeren en onder deze gaven wij den naam op van een zekeren Degr. A. Thans doet Degrendel Aloys. eveneens wonende Westhoek, ons opmerken dat. alhoewel de beginletters van zijn naam overeenstemmen met deze van den dader, hij met dezen laatste niets gemeens heeft. Nieawa pastoor. De E. H. Arthur Mathys. voorheen pastoor te Meenen. alhier pastoor benoemd in vervanging van E. H. Lammens Gerard op rust, is thans aangekomen. Wegens oorlogsomstandigheden heeft geen plechtige inhuldiging plaats. Op Zondag 21 dezer nochtans zullen de kerke lijke diensten met meer plechtigheid geschieden en zal de nieuwe herder onder al de missen een toespraak tot zijn parochianen houden. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANDAMME, Rijselstraat. is alleen open op Zondag 21 Februari Uitreiking der RantsoeneeriDgszegels De uitreiking der gewone zegels zal plaats hebben op de hiernavermelde dagen en uren, volgens de hiernavermelde orde Maandag 22 Februari 1943 van 9 tot 12 uur Klerkenstraat. Beekstraat. Kleine Merkemstraat. Diksmuidestraat. Melkerijstraat. Pottestraat. Nieuwe Kalsijde. van 2 tot 4 uur Mangelaarstraat. Galgestraat, Wolvengrachtstraat, Grasstraat. van 4 tot 5 u. 30 Poelkapellestraat. Eeckhoutmolenstraat, Korte Eeckhoutmolenstraat. Schreiboomstraat. Hoeyaerdstraat. Groenestr.. Korte Ieperstraat. Dinsdag 23 Februari 1943 van 9 tot 12 uur Zonnebekestraat. Keerzelaarstraat. Bruynbrouck- straat. Markt, O. L. Vrouwstraat. Roeselarestraat. Peperstraat. Sta tionstraat, Donkerweg. Boezingestraat. van 2 tot 4 uur Bruggestraat. St Juliaanstraat. Hazéweidestraat. Waterstraat. Wijngaardstraat. Verlorenhoekstraat. Cayennestraat. Bikschotesteenweg. van 4 tot 5 uur dit uur zal voorbehouden worden aan de gezins hoofden met minstens vier kinderen beneden 14 jaar en aan de gezins hoofden van minstens 65 jaar, die persoonlijk hun zegels afhalen. NOTA Bemerk wel dat de volgorde eenigszins gewijzigd is. Bijrantsoenen Zwangere vrouwen Woensdag 24 Februari 1943. Werkgevers Donderdag 25 Februari 1943. Maalvergunningen vanaf 26 Februari 1943. Inbrengen der melkzegels bij de N.L.V.C. op 26 of 27 Februari 1943. Gemeente Viamertinge Plaats van tijdelijke bediende te begeven bij den Rantsoeneeringsdienst Voorwaarden 11 Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 2) Getuigschrift van niet inschrijving in het Jodenregister. 3) Getuigschrift van Nationaliteit. 4) Minstens 21'jaar en hoogstens 35 jaar 5) Toepassing der wet van 3 8 1919 en 21-7-1924. en besluit van 10-11-1942. 6) Drager zijn van diploma van Lager-Midd. Onderwijs 7) De aanvragen met vereischte getuigschriften richten aan den heer Burgemeester van Viamertinge. vóór 4 Maart 1943, om 10 uur. Viamertinge. den 18 Februari 1943. Namens het Schepencollege De Sekretaris, O. Ligaal. De Burgemeester, Rafael Six. Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz wendt U Paterstraat, 1. leper.— Gewaarborgd werk. 3823) HAND8QOGSCHIETINGEN LIGGENDE PERS Zaterdag 20 Februari 1943 Zaterdag wordt In de Zon niet geschoten. Zondag 21 Februari 1943 Om 14 1 2 uur YPER. Willem-Teil. in de Zon- Statieslraat Oppervogel 110 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 25 fr Alle vijftal een primé van 20 fr Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Al zonder aftrek. DE VLAG - HOEKJE Klavierrecital Walter Rum- mei Op Zondag 14 Februari mocht onze stad op initiatief der DeVlag een unicum op gebied van kunstprestatie beleven De wereldberoemde klaviervirtuoos Walter Rummel. die een tournee maakt door enkele steden in Vlaanderen, droeg net Iepersche publiek een klavier recital voor, dat programmatisch hoog er. tevens voor or.ingewijden door de juiste keus der stukken, belang stelling en begeestering inboezemde. Het programma ving aan met J S. Bach, eerst hoor den we een korac.lvoorspel door den meester zelf be werkt. sober doch vurig als een gebed voorgedragen Daarna het preludium en Fuga F. moll uit hel codex van de kunstpianistiek Das Wohltemperierte Cla vier en de beroemde Chaconne in de versie van Busoni die door haar majestatlschcn stijl en grootheid de harten beroerde. Van van Beethoven, de groote Vlaamsche Meester, werd irt een stemming van louter innigheid die uit groeide in het slot tot brandenden hartstocht, de «Mond- scheinsonate» gespeeld Onmiddellijk reageerden de toe hoorders. het kon ook niet anders, met geestdriftig ap plaus. Chopin, de lievelingsauteur v. n Walter RUMMEL. was goed vertegenwoordigd door de populaire Nocturne Es dur, twee Etudes dj)- 25. nr 9 en op 10, nr 12. echte parels van goeden smaak en romantische passie. Tot slot de bekende Polonaise As dur. heroïsche geriiaarad, die dan ook van interpretatie én rollede virtuositeit heel in dit teeken stond Telkens stormachtig toegejuicht had de kunstenaar zijn publiek gewonnen, en dankte voor herhaald en wel verdiend applaus, met twee prachtige toegiften, een mooie wals van Chopin en den hartstochtelij'ken Lie- bestraum van Liszt. Hetgeen als een waagstuk kon doorgaan, was geslaagd. Rummel was in leper geweest pn had in het oude West land een sprankel Germaansche grootheid en schoonheid, aan vatbare kunstminnaars gebracht, die in een laaien de geestdrift ontbrandden Zondag 28-2-43 te 15 en te 19 30 uur voert het Volkstooneel in den Stadsschouwburg te Iepèr het stuk van den befaamden schrijver van Als de Bruine Aarde Renaat Maes op «DE POLITIEK DER LIEFDE» Kaarten zijn reeds te bekomen in bet Café Astrid Vandenpeereboomplaats, te leper (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2