Kleine Aankondigingen BEDANKINGEN Priesterlijke Benoemingen HET YPERSCHE 19-2-1943 Mevrouw Raymond Socquet. geboren Irène Terrière Eerwaarde Heer Louis Socquet. Directeur der St Jozefs Vrije Berodpsschoól te leper Juffrouw Jearme Socquet Eerwaarde Zuster Marie Raymonde. in het klooster der Zusters Ursulinen te Hei-Kruis, in de wereld Juffrouw Madeleine Socquet, bedanken Ued. voor Uw gebeden en de blijken van christelijke deelneming hun betuigd bij het afsterven van hun dochter en zuster Juffrouw Antoinette SOCQUET Heer Marcel Payen Jufvrouw Marie-José Payen; Jufvrouw Liliane Payen; Heer en Mevrouw Henri Hebben-Pauwelyn Heer en Mevrouw Emiel Deforche-Devos en kinderen Jeanne en Yvonne Heer en Mevrouw Leon Deforche-Poulain en hun zoon Jean Heer en Mevrouw Daniel Deforche-Bracq en hun dochter Yvette Heer en Mevrouw Frangois Payen en hun zoon Marcel; Heer en Mevrouw Jules Payen Heer en Mevrouw Henri Payen en kinderen De familiën Deforche. Pauwelyn, Payen, Douchez en Hebben, in de onmogelijkheid allen rechtstreeks te tref fen, bieden langs dezen kant aan alle vrienden en ken nissen hun hartelijksten dank voor de blijken van deel neming hen betuigd tijdens het afsterven van Mevrouw Martha DEFORCHE hunne teergeliefde eehtgenoote. moeder, dochter, zuster, schoonzuster, tante en bloedverwante, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. leper, Dikkebuschsteenweg. 94 ZIELMI§HEK Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 7 30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Jeanne CAPPAERT eehtgenoote van. Heer Maurice Callewaert. (4395) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd df ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 8 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Vrouw Marcel PAYEN geboTen Martha Deforche Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 8 30 uur, in St Pieterskerk tot zielelafenis van Vrouw Suzanne CASTELEIN eehtgenoote van Heer Valère Leroy (4370) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 8 30 uur, in St Maarten kathedraal. tot zielelafenis van Vrouw Emma NOPPE eehtgenoote van Heer Henri Dequecker Dixmuidesteenweg. 4. (4371) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Henri NOTERDAME geboren Julia Delcroix (43961 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 9 uur, In St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Henri CARREIN echtgenoot van Vrouw Emma Pinet en kleindochter Ivonne HENSMANS. (4394) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Remi MOLEIN van wege de Ste Theresia's Broederschap (4397) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 11 30 uur, in St Maarten kathedraal. tot zielelafenis van Heer Charles VANASSCHE echtgenoot van Vrouw Marie Warlop. (4372) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de 'ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden on ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8 uur, in St Niklaaskerk. tel zielelafenis van Vrouw Weduwe Jules DEPUYDT geboren Leonie Delaere. (4425) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, "tot zielelafenis van Heef en Vrouw Leon LEGRAND en zoon Emeric. (4398) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8-30 uur, in St Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Juffrouw Cecile DEVOS dochter van Heer Jozef en Mevrouw Eleonore Dechièvre 14423) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Juffrouw Yvonne VERHAEGHE dochter van Heer Albert en Vrouw Alida Behaeghel. (4430) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk tot zielelafenis van Heer Lionel MONTEYNE echtgenoot van Vrouw Antoinette Talon. (4399) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 10 uur, in de kerk der E P Capucieraen, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Charles VERSAVEL-KESTELOOT (4422) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIBLMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 11.30 uur, in St Maartens- ,I»n#>edraal, tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Ildefons HEUGHEBAERT geboren Ludovica-Marta Rycx. (4424) STERFGEVAL Heer Jerome Pauwels Juffrouwen Madeleine en Suzanne Pqpwei-»: p Heer Alois Pauwels; - De familiën Pauwels. Verbrugghe en Kesteloot melden met diepe droefheid het overlijden van hunne teergeliefde eehtgenoote. moeder, dochter en bloedver wante Vrouw Jerome PAUWELS geboren Martha Pauwels te Renin,ghe, den 20 October 1896 en godvruchtig over leden te Yper, den 17 Februari 1943 De lijkdienst zal gecelebreerd worden op ZATERDAG 20 FEBRUARI 1943, om 9 uur, in de parochiale kerk van St Niklaas te Yper. Dit bericht dient als kennisgeving Yper. Dikkebuschsteenweg, 224. (4400) St jczef's Kerk der Carmelieten, leper 9 WOENSDAGEN TER EERE VAN DEN H. JOZEF Woensdag 24 Februari Te 6 u-, uitstelling van 't Allerheiligste tot 8 u. 30 Te 7 u. 30 communiemis met offerande en zegen ter intentie van een der wijken van de stad- 's Avonds te 5 u., rozenkrans, sermoen over JOZEF, DE RECHTVAARDIGE, door den E. P IDESBALDUS Aanbevelingen, oefenin gen. lofzang en zegen. Z. Hgw. Exc. Mgr. Lamiroy. bisschop van Brugge heeft benoemd Pas toor te Kcmmel. E. H. Gruwier, pastoor te Zuydschote te Zuydschote, E. H. Van Antwerpen, onderpastoor te Ruiselede te Zonnebeke, E. H. Mat- thys, pastoor te Meenen te Meenen. St. Jozef. E. H. Hillewaere. pastoor te Ten Brielen (Komen), en te Komen-ten-Brielen. E. H. Landrieux. onderpastoor te Waasten. Burgerlijke Stand van leper van den 12 tot den 17 Februari 1943 Geboorten Decramer Liliane, Patteelstraat, 8 Deven Roland, Recollettenpoort, 5, Bruggesteenweg. 53. De- knudt Frans, Recollettenpoort, 5. van Zillebeke Dumalin Diane, Recollettenpoort. 5, Zonnebekesteenweg, 23. Rosseeuw Mare, Recollettenpoort, 5, de Montstraat, 2 Lemay Albin Dikkebuschsteenweg, 153. Heernaert Fla- vie, Recollettenpoort, 5, Maarschalk Haiglaan, 168. Car- rein Gerda, Recollettenpoort, 5 van Langemark. Vanbel- leghem Etienne Recollettenpoort, 5, van Langemark. Chaerel Marceline, Recollettenpoort, 5, Maarschalk Foch- laan, 43. Huwelijk Rerthelemy Emile, suikerbakker, te La Made leine en Van Damme Emilienne, z. b., te leper. Overlijdens Knockaert Renatus, handelaar, 78 jaar, echtg. Lalleman Pharaïlde. Diksmuidestraat, 67. Lief- hooghe Augustus, landbouwer, 60 jaar. echtg Degryse Maria-Theresia, van Brielen. Gadeyne Gustavus. zonder beroep, 79 jaar, echtg. Spinnewijn Clementia, Rijke Klaren- straat, 29. Vandevivere Michel, groothandelaar, 58 jaar, echtg. Spenninck Leonie, Dlkkebu«chsteenweg, te leper. Huwelijksbeloften Fernand Dekoker, hulprekenplichtige, te leper, en Alice Savaete, bureelbediende, te Kemmel. Georges Degroote, landbouwwerkman, te leper, en Laura Adam, z. b.. te Wytschaete. Antoine Pecceu, onderwij zer, te Nieuwpoort, en Maria Vangheluwe modenmaakster, te leper. Cyrille Vandewalle, handelaar, te leper, en Maria Grillet, huishoudster, te Oostnleuwkerke. Aloysius Joos, leurder, te Gent. en Angele Biervliet, leurster, te leper. UITTREKSEL VAN VONNISSEN Bij beslissing genomen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper DEKENS Cyrille, handelaar te Wervik Steenacker- s tra at, 23, wordt veroordeeld tot eene geldboete van Vijftig Duizend Frank (50.000 fr.), wegens aankoop en verhandeling van aardappelen tegen woekerprijzen Met publicatie van uittreksel van dit vonnis in de weekbladen Het Iepersohe en De Poperingenaar Mét verwijzing tot de kosten dezes en van inlassohing. Bij beslissing genomen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper CASTRIQUE Maurice, eigenaar, te Westouter, Belle straat, 55, wordt veroordeeld tot eene geldboete van Zeven Duizend Frank (7.000 fr.), wegens wederrechtelijk bezit van 811 kgr. tarwe Met publicatie van uittreksel van dit vonnis in de weekbladen Het Iepersche en De Poperingenaar Met verwijzing tot de kosten van geding en inlas- sching Gedaan te leper den 10 Februari 1943 (get WILLEM BOONEN CAFÉ VILLE DE RENAIX, Bij Vanderbeke Arthur, de Stuersstraat, 54, Op Zondag 7 Maart 1943. GROOTE BILJART PRIJSKAMP met 800 frank prijzen. Begin om 2 uur namiddag 300 200 120 80 50 30 Serie 20 frank (4421) MEN VRAAGT te leper en op iedere gemeente, aan wijzers voor levensverzekeringen. Uiterst winstgevend voor al wie de wil heeft iets bij te verdienen Schrijven Peirsegaele. 92. A4. Goedendaglaan. Kortrijk. (4348) .GEVRAAGD GOEDE MEID, liefst boven de 20 aar Adres ten bureele. (4402) HOVENIER VRAAGT WERK om hoven te bewerken, planten, zaaien enz. LEMPEIRE Henri. Feverhoek. 12. Ylamertinge. (4407) GEVRAAGD HUISGEZIN van 45 tot 55 jaar. zonder klnders. om kosteloos 4 plaatsen van woonhuis met hof te bewonen Schrijven S.D.B bureel van 't blad (4409) MEISJE 18 JAAR VRAAGT PLAATS voor 3 of 4 da gen per week. voor alle werk. Adres ten bur (4412) KUISCH- en WASCHVROUW VRAAGT PLAATS alle dagen vrij. Adres ten bureele (4415) GEVRAAGD REIZIGER die bij de landbouwers goed ingevoerd is, voor een artikel te plaatsen dat meer kan opleveren dan hoofdartikel Schrijven Peirsegaele. 92. A4, Goedendaglaan. Kortrijk. (4351) MEID VRAAGT PLAATS voor alle werk. keuken kennende. Adres ten bureele. (4426) GEVRAAGDBEKWAME METAALPOLIERDERS voor chromage Alsook leergasten 17 jaar. Zich wenden Weduwe WITDOUCK. Zonmebesteenweg. 61. Yper (4429) VROEDVROUW (Diploma grootste onderscheiding der Provinciale school Oost-Vlaanderen, te Gent). LEN4 GEV4GRT Flverilingetd i-untÏO, IEPER beveelt zich aan in de gunst van de bevolking der stad en der aanpalende gemeenten. (4303) Vrouw alleen zoekt gemeubelde kamer Adres ten bureele. (4308) Cafe over te nemen Adres ten bureele. 14385) DRINGEND TE HUUR GEVRAAGD; APPARTE MENT, 2 of 3 plaatsen, of klein huis. Adres opgeven ten bureele. >4405) MEN VRAAGTvoor overname of huur huis met hen- nekweekerij of dienstdoende. Adres ten bureele (4352) TE KOOP; WAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel. Plaats, 16, Dikkebusch (4327) POSTZEGELS Ik ben kooper van alle verzamelingen postzegels. Schrijven aan D. H. Goedendaglaan. 49. Kortrijk (4213) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, ai. ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren. steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg. 145. (Villa) leper (4228). Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Rourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Te koop Kaarten voor Het Kwelduiveltje Zich wenden In 't Klein Stadhuis Groote Markt, T/S. Verlangt U een geldig rijbrevet. wendt U tot het Instituut voor Gas-benzine en dieselmotoren 's Zondags van 9 tot II uur in Café Casino Statiestraat, Yper. (4347) Te koop gepolierde notelaren eetplaats, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. 4375) Te koop Buitendeur, binnendeuren, bureau minister en kinderbed. Zich wenden Fochlaan, 4, Yper. i4378 Te koop Waschmachien met wringer en droger, merk Flandria Adres ten bureele. (4379) Te koop Electrische handhaardrog er, bas sin voor haar te wasschen op voet en krultang Marcel Adres ten bureele. (4380; Te koop; Occasie botten in lederen in caout chouc- Pannecoucque, Rijsselsteenweg. 17, Voormezeele. (4388 TE KOOP: SCHOONE SPIEGEL, eiken raam 1 29 op O"175 Adres ten bureele (4401) TE KOOP: KINDERVOITUUR, zoo goed als nieuw en rose sajetten kapmantel, voor kindje. Adres ten bureele (4404) TE KOOP: GOEDE NAAIMACHIEN. Adres ten bu reele (4406) TE KOOP JACHTSTOOF, 0»'60 breed zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4408) TE KOOP: CUISINIÈRE, Lindendreef. 99. Yper. (4410) TE KOOPSCHOONE PIANO, in goeden staat Adres ten bureele. (4411) TE KOOP: WINKELTOOG, met marmeren blad, 1.50 m. lang. alsook regenmantel (witte trench-coat). Rijselsteenweg, (Koninghoek), 19, Yper. (4414) GEVRAAGD: VENTILATEUR in goeden staat Schriftelijk aanbod aan R. D. bureel van 't blad (4416) TE KOOP GROOTE HOEVEELHEID BRANDHOUT, in bundels. Mandestraat. 322- Kemmel. (4417) TE KOOP GEVRAAGD: WEEGBRUG van 10W# of 15.000 kgr. Adres ten bureele (4418) TE KOOPPIANO- Adres ten bureele (4365) TE KOOPKINDERBED. Zich wenden Hoornwerk. 64. Yper (4430) TE KOOPSPORTVELO, met vooroorlogsche ban den Te bezichtigenZaterdag en Zondagnamiddag Adres ten bureele (4427) TE KOOP KLEERKAS, in goeden staat alsook kin- der wieg in riet op staan, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele (4428) Allo Allo HEROPE!VI!VG van liet Café HAIAE MAAN de Haernestranl, 3 Alle ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAGEN Schoon Orkest met Accordeon. (4391) HOUTLIJM HOUTLIJM Beschikbaar in beperkte hoeveelheid KOUDLIJM (gereed voor verbruik) voor alle houtbewerking HALVE WARME LIJM bijzonder geschikt voor het fineeren van meubelen Verkrijgbaar bij depothouder A. VALLAEYS (St JuliaanlLangemark* (4419) GEVRAAGD Gepensionneerde om zich 4 a 6 uur per week. gedurende zijn vrije uren met het bezoeken onzer klienter. bezig te houden De belanghebbende is eene goede betrekking verzekerd Hij wordt volledig op de hoogte gesteld Schrijven: Peirsegale. 92. A4 Goeden- daglaan. Kortrijk. (4346) Vrouw vraagt hurerlwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kóst, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. (4149) Gevraagd goede meid. keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) Gevraagd A/leid, van ongeveer 30 jaar. Adres ten bureele. (4377> Linnennaaister vraagt naaiwerk, nieuw en ver stelling, verzorgd werk. Adres ten bureele. (4381 MEISJE 19 JAAR VRAAGT PLAATS als MEID of WERKVROUW. Rachel Plovaert Neerplaats 8. Dikke busch (4413) TABAKVERKOOPERS «5 en Klantenboeken te bekomen Bo terStraat. 34, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3