NOTARIEELE VERKOOPINGEN F Claeyssens - Tsteca KAASSTREMSEL I A N O S Vuylsfeke Gebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE KALORINE WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden EEN NIJVERHEIDSGEBOUW VERVOER -VERHUIZINGEN AUTO TAPISSIÈRE TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND In hef goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER 118, Dickebuschsfeenweg, 118 YPER Telefoon 189 BESTE ENKEL EN DUBBEL fer Apotheek DELANOTE Langemark. VRAAGT CRSSTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depof BROUWERIJ J, G. DONCK 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 19-2-1943 STAD IEPER Verpachting van Maaigras Op Maandag 22 dezer, om 2 ure, in de raadzaal van het stadhuis. Ie verdiep, zal er overgegaan worden, bij monde ling opbod, tot de verpachting van hel gras op het kerkhof en op de vestingen De perceelen worden verdeeld zooals vorig jaar. De Burgemeester, A NOTEBAERT. Studie van den Notaris Krueiat DeCoek, Korte Thouroutstraat. 4, te Yper o De openbare verkooping van 24 2 43 van het HUIS te Yper, Merghelynckstraat, 7, is onbepaald uitgesteld. Studie van den Notaris Ernent I>e Korte Thouroutstraat, 4, Yper o BIJ STERFGEVAL Op Maandag 22 Februari 1943 te 2 ure zeer stipt namiddag te YPER. in de Lapierezaal D'Hondtstraat. OPENBARE VERKOOPING van (üelioone II KUBELS Mobilaire Voorwerpen en Oudheden Zooals Schoone meubels van salon, eetplaats en slaap kamers waaronder een deel zeer oud, en verders jachtstoof, BRANDKAST, keukengtrief en allerhande voorwerpen. Gewone voorwaarden. Kontante betaling. Tentoonstelling op Zondag 21 Februari 1943, van 10 tot 12 uur voormiddag en van 2 tot 4 uur namiddag. Kantoor van den Notaris Georges Moeneclaey, te Torhout en den Notaris Van «lei* Meergch, te leper. Kantoor van den Notaris X'mi K4»t?k«», te Poperinge. INSTEL: Op Dinsdag 23 Februari 1943 om 2 ure namiddag, ter herberg Den Haan, Rijsselstraat, Torhout, van STAD TORHOUT. GRIETE EO HOFSTEDEKEN met gerieven en afhankelijkheden. te Torhout. Griete groot in oppervlakte 2 Ha. 98 aren 40 centiaren, i Verdeeld in verschillende koopen). Zie plakbrieven. Bewoond en gebruikt door de medeverkoopster jufvrouw Madeleine Van Damme tot 1 April 1943. 1/2 Instelpremie. Recht van samenvoeging Op Woensdag 10 Maart, om 1 ure stipt namiddag, ten gemelde hove, Veinlitie van HELIBELS, beKllaal, alaam en vruchten. Later breeder vermeld. Studie van den Notaris E. I.ouie* Deeock, te Nieuwkerke, Ieperstraat, 8. o Openbare Vei-kooping; van twee Aaneeinpalende Huizen met Hof, 6 aren 61 en 6 aren 4 5 te NIEUWKERKE, Dorp Koop een ingesteld 93.000 fr. Koop twee ingesteld 127 000 fr. TOEWIJS: DINSDAG 23 FEBRUARI 1943 om 2 ure namiddag, ter Hotel Belle Vue te Nieuwkerke Markt, bij O. Borry. Studie van den Notaris Deeock, te Nieuwkerke, leperstraat, 8. Xe paetiten HUIS met afhankelijkheden en hof (ongeveer 5 aren), te land. Vrij Op Maandag 1 Maart 1943 te 2 uur namiddag, te Poperinge, Ier herberg De Kantien bij Jufvrouwen Dewickere, St lanskruisstraat. Instel met premie van STAD POPERINGE I" Koop en I ar** 50 ca, bebouwden grond en erf, ter westzijde der Kerkhofstraat, geteekend Nr 25. Indertijd bewoond door Mevr. Wed. Renti Duquesne Scherpereel, thans onbewoond. 2" Koop en 23 «ren 30 ca. bebouwden grond en zaailand, ter westzijde der Jagerstraat, geteekend Nr 1. Verpacht aan M. Theotiel Duquesne, voor gansch den duur van zijn leven mits 150 fr. 's jaars bovenalle grond en andere belastingen, met bepaling dat de pachter het goed noch ten geheele noch ten deele mag voortverpachten zonder de schriftelijke toestemming van den verpachter. Een stal letje en de afsluiting rond het huis worden niet medever- kocht. 3° Koop en 7 5 ca. bebouwden grond en erf, ter zuidzijde van 's Staatssteenweg naar Reningelst, getee kend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Vrouw Wed. Duquesne- Scherpereel thans onbewoond. Overslag op Maandag 15 Maart 1943. zelfde uur en plaats. De huizen zijn zichtbaar den Maandag. Woensdagen Vrij dag van iedere week 's voormiddags van 9 tot 12 uur en 's namiddags van 2 u tot 4 uur. Voor de sleutels der huizen begrepen in koopen 1 en 3 zich te wenden ten kantore van den Notaris Van Eecke voornoemd, te Poperinge, Brugge- straat, 9 Studie van den Deurwaarder (icorgcs Tulion Jules Capronstraat, 11, te Yper. =o BIJ WOONSTVERANDERING o OP WOENSDAG 10 MAART 1943 (A.ch-Woenadagi otn 1 uur namiddag, in de Groote Zaal LAP1F.RE D'Hondtstraat, te YPER, Mcrkwcci'tlijte Yei-koopiitf; van een groote hoeveelheid Schoone fel EU BEU» en Mobilaire Voorwerpen bevattende namelijk vier volledige slaapkamers In acajou, een moderne slaapkamer, 10 andere bedden, 10 matrassen in wol. kassen, lavabos, volledige salongarnituur, canapé,, zetels, hoeveelheid rieten en andere stoelen, tafels, antieke en gebeeldhouwde Vlaamsche en Hollandsche buffetten, antieke eiken dressoir in Vlaamschen stijl, 6 foyers «Nestor Martin geëmailleerde herbergstoof Nestor Martin gasvuur met' 3 vuren en oven, gas-strijkijzers, wasclikeern in vernikkeld koper met dynamo en wringer andere waschkeern wit ge ëmailleerd fonten bad met verwarmingstoestel, dame-bureau met stoel, andere bureau, groote en kleine spiegels (oude stijl), 2 lusters, bibliotheek, étagère met specerijpotten, horloge rookservies in koper, strandhut in riet, kinderwa- gentje, enz., enz I Verders groot tapijt, Radio merk Point Bleu Koniptant en gewone voorwaarden Alle te koop gestelde meubels zullen kunnen bezichtigd: worden daags voor de verkooping. Studie van den Notaris Thevelin, te Meesen. o Uit tei* IiuikI te koop fefe O O ïfel H U I met 1 hst. lü steen Xststilstml en Tuin in 't Zuiden van IEPER Inlichtingen ter studie van voornoemden Notaris. Studie van den Notaris Dstmstult, te Wervik. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN Studiën van de Notarissen Bstert, te Diksmuide en Verelftt, te Antwerpen. 0 OVERSLAG Maandag 1 Maart 1943 om 2 ure namiddag. In 't Hotel Café Brasserie bij M. Henri Dejonghe, Groote Markt te Diksmuide, van dienstig voor allen handel en nijverheid, alsmede 5»dï aren 84 ca. Bouwgrond, gelegen te DIKSMUIDE, Grauwe Broedersstraat of Leege- weg. zijnde het Werkhuis van de N.V. Westland - Diamant. Vrij van gebruik. Hoogstgebracht 2 8 5.000 fr. (Worden medeverkocht eene ruime moderne BRANDKAS en Waterinrichting sihipomp en leiding). Openbare Verkooping van HEK B E KG Al EU BEL§ en Mobiluirc Voorwerpen Zooals piano, biljart, radioapparaat, tafels, stoelen, marmeren herbergtafels, spiegels, verscheidene volledige slaapkamers, buffet, stoven, keukengerief. gleiswerk en andere te lang om te melden. Alles afhangende der nalatenschap van wijlen M. René Heze te Wervik. Op Maandag 15 Maart 194 3 te 2 uur stipt des namiddags, in de zaai van het gasthuis Kapittel Ooievaarstraat, te WERVIK Tentoonstelling: Op Zondag 14 Maart, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 7 uur. en op Maandag 15 Maart, van 9 tot 12 u. Gewone voorwaarden en komptant geld. Studie van Mr llsuusuilt. Notaris te Wervik. Uit tei* hantl te koop GEMEENTE KOMEN I Merkwaardige Eigendom, kun nende dienen voor allen groothandel en gelegen in het centrum 2. Verscheidene bestgelegene Herbergen. 3. Anderhalve hectare IsiihI, gelegen Doornkapel. Alle inlichtingen ter studie. met groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76. Rijselstraat, Yper. (3219) iiaiwnwi'iwwj'iwwwt r iw» tn*naczw- -; M. V. G. Y. Bespaart VO Kolen Best geschikt voor het verbranden van SCHI.AM. in 't Groot LEO -V M EEL ELVERDINGESTRAAT, IEPER 4000> Voor uwe aankoopen van NAA1MACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. Verzorgd werk. Matige prijzen. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis Honoré VAX LERSBEKGHE leperstraat. 85bis, VLAMERT1NGE. 4317> ■IWIWWIHWWW fi wwnnnwttnaigwip t wwr KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. 3, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. Groote twens nieuwe en ocetx*ie Cam QUAGHEBEUR, Ieper.traat, 27, POPERINGE TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn gMde zorgen en zijn stiptheid. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. wmtmmm ms» Druk. Dumori er. 34. Boterstraat. 34. Yoer Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4