DUITSCHE LEGERBERICHTEN VOLKSVOORSTELLING Vrjjdag 6 Oogst 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER AANDACHT TENTOONSTELLING VAN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN Antwerpsch Voordrachtkwartet Meldingen over veranderingen bij paarden Toegelaten Taxis STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 24' Jaar, Nr 16 Prijs 0,50 tr. HET YPERSCHE uitgever: DUMORT1ER, 34, Peterstraat, Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER Vei'lxxlen Verkeer Ingevolge artikel 2 van hei Besluit van 25 Juni 1942, houdende reglementeering van den toegang tot de beteelde gronden en de veldwegen om het behoud der OOGSTEN en der VRUCHTEN van den grond te verzekeren, is het verkeer op den veldweg langs de Dikkebuschbeek. van de Capucie- nenstraat tot de Omloopstraat verboden. leper, den 3 Oogst 1943. Aflevering van Eieren De Krelskommandantur Roeselare deelt mede dat men eraan denkt, einde Augustus, de verordening over de eieren buiten werking te stellen. Tekortleveraars kunnen nu nog tot 18-8-43 hun tekort inleveren en daardoor een straf voorkomen. Na dien datum zullen de tekortleveraars met zware straffen bestraft worden en bovendien de nalevering van het tekort moeten doen. De Burgemeester. A. Notebaert- Op algemeene aanvraag Op Zondag 8 Oogst 1943 om 19 uur VAN HET CABARETFEEST Nieuwe nummers worden ingelascht De Optimisten en The Harry Boys op hun best. De Winterhulpballetten, Leiding Jeaninne Darby. Marinette, Zangeres. Free, Humorzanger. Tlti en Toto, de koningen van den lach. August, het muzikale wonder. Oinette, Stepdanseres. Jim Albert. Voordrachtkunstenaar OPGELET Gezien Volksvoorstelling Prijzen der Plaatsen 5 8 en 12 fr. Locatie vanaf heden in Café Astrid, Van de Peereboomplaats. LACH ZANG HUMOR RYTHME VAN 8 TOT 15 AUGUSTUS in de Zalen van de Beroepschool, Meenenstraat. Op het Oostelijk front worden in de Orelbocht verbitterde gevechten geleverd. - Alle Sowjetische aanvallen wor den met zware verliezen teruggeslagen. - Aan het Miusfront boeken onze troepen eenige terreinwinst- - Hevige gevechten op Sicilië, waar alle vijandelijke doorbraakpogingen schipbreuk lijden. - Nieuwe luchtaanvallen op Helgoland, Kiel en Hamburg. PROGRAMMA Zaterdag 7 Oogit, om 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. VOORDRACHT door den Heer Waterschoot, over Van Blauwvoet tot Zonnekin, het kustland in de sociale branding Zoodag 8 Oogst, om 10 uurplechtige opening der Ten toonstelling. Toespraak van den Heer Burgemeester A. Notebaert. Bezoek aan de tentoonstelling onder leiding van Dr. G. Lambrecht. leider van den Provincialen Kultuurdienst. Om 15 uur: BEIAARDCONCERT gespeeld door den Heer E. Ryckelynck, stadsbeiaardler. Om 20 uur BEIAARDCONCERT gespeeld door den Heer Moenaert, stadsbeiaardier van Iseghem. Maandag 9 Oogst, om 19 30 uur in de zaal van de Be roepschool. Meenenstraat. optreden van het e Antwerpsch Voordrachtkwartet met musicaal intermezzo. Doaderdag 12 Oogst, om 19.30 uur, in de Raadzaal van het Stadhuis VOORDRACHT door den Heer Jos. Janssens over Lie constante trekken van het Vlaamsch Tooneel Zondag 15 Oogst, om 12 uur BEIAARDCONCERT, ge speeld door den Heer E Ryckelynckstadsbeiaardier. N. B. De tentoonstelling is open ;-alle dagen vgn 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Geleide bezoeken alle dagen om 10, II, 15, 16 en 17 u, Tentoonstelling van het Graafschap Vlaanderen van 8 tot 15 Oogst 1943 OP MAANDAG 9 OOGST, om 19.30 uur in de Heroepsschool, Meenenstraat, optreden van het onder leiding vèn Bert De Bois. Medewerkers jos. Willekens, Flor. Eoone, Mary Wens. Muzikaal intermezzo, uitvoering van kamermuziek door Mevrouw Van den Broucke en den Heer Moerman Kaarten aan 20 - 10 en 5 frank te bekomen ten Stadhuize (Secretariaat). Tentoonstelling Het Graafschap Vlaanderen Bezoek V T. B. Zooals bekend gaat de tentoonstelling over «Het Graafschap Vlaanderen» te leperdoor van 8 tot 15 Au*u»tu. in de talen der Beroepsschool. Meenen straat. De leden van den V. T. B. zoowel uit de stad als uit het arrondisse ment. worden in groep verwacht op Zondag 8 Augustus, om de tentoon stelling onder deskundige leiding te bczoeken.Bijeenkomst aan de Beroepsschool t« 2,30 aar. DONDERDAG 29 JULI 1943 Op verscheidene plaatsen van den frontboog bij Orel waren onze troepen, goed door het luchtwapen gesteund, in hevige afweergevechten gewikkeld. Alle vijandelijke doorbraakpogingen werden verijdeld en de Sowjets leden hooge verliezen. Aan de andere frontvlakken ondernam de tegenstrever slechts locale aanvallen, welke afgesla gen werden. Langs de Noordkust van Sicilië werden de aanvallen der Amerikanen afgeslagen. In den Centralen sector mis lukten hevige vijandelijke aanvallen en vóór de Zuidkust van Sicilië beschadigden Dultsche gevechtsvliegtuigen zes transportschepen. Vijandelijke vliegtuigen overvlogen gister voormiddag het Rijksgebied en wierpen bommen uit op Kassei en verscheidene buitengemeenten. 35 viermotorige bommen werpers werden neergehaald en 7 eigen Jachttoestellen gingen verloren. Den afgeloopen nacht werden ook nog storingsvluchten ondernomen boven Noord-West en West- Dultschland Dultsche vliegtuigen bombardeerden het ge bied van Londen. VRIJDAG 30 JULI Bij Orel werden opnieuw hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladogameer verminderde de aanvalsactiviteit van de Sowjets. Hunne herhaalde lokale aanvallen werden bloedig teruggeslagen. Dultsche zeestrljdkrachten beschoten nogmaals vijandelijke stel lingen aan het Mius front. In de Flnsche golf werd een klein oorlogsvaartuig der Sowjets gekelderd. Op Sicilië werden in den Centralen sector vijandelijke doorbraakpogingen afgeslagen Vóór de Zuidkust werd een vijandelijk transportschip van 8.000 brt. zwaar be schadigd. In den Atlantlschen Oceaan werd een koopvaardijschip van 10.000 brt. in den grond geboord en twee andere groote vaartuigen zwaar getroffen. Gister werden Helgoland alsmede eenige locallteiten In het Noord-Duitsche kustgebied, waaronder Kiel, door de vijandelijke luchtmacht aangevallen, 's Nachts werd an dermaal een zwaren terreuraanval op Hamburg uitge voerd. 54 vijandelijke vliegtuigen werden naar beneden gehaald. Duitsche vliegtuigen bombardeerden 's nachts objec tieven In Zuid-Engeland. Eenheden van de oorlogsmarine kelderden ten Noorden van Terschelling een Brltsche snelboot. ZATERDAG 31 JULI In de voornaamste gevechtssectoren van het Oostelijk front nam de gevechtsactiviteit gister toe. De door den vijand nieuw ondernomen aanvallen werden verijdeld. Aan het Koeban-bruggenhoofd en aan het Ladogameer viel de tegenstrever andermaal met sterke krachten aan. Ten Westen van Krimskaja leed de vijandelijke aanval schipbreuk. Ten Zuiden van het Ladogameer werden de aanvallende Sowjets afgeslagen. Vijandelijke eenheden die ons front waren binnengedrongen, werden vernietigd. Een duikboot kelderde In de Zwarte Zee een tankschip van 7.000 brt. Op Sicilië behaalden onze troepen gister een volledig afweersucces Alle vijandelijke doorbraakpogingen werden verijdeld. Boven het gebied der Mlddellandsche Zee wer den 16 vijandelijke vliegtuigen naar beneden gehaald. De luchtvloot beschadigde een transportschip en plaatste bomtreffers tusschen landingsvaartuigen, op benzinede pots en installaties van de haven Avola. Vijandelijke luchtformaties vielen gister de stad Kassei en eenige localiteiten in de bezette Westlanden aan. 's Nachts bombardeerden zij Remscheid. 60 vliegtuigen werden neergeschoten. Duitsche duikbooten kelderden in den Atlantlschen Oceaan drie schepen, samen 15.000 brt. metende, en ln de Noordelijke IJszee een bewakingsschip. Boven den Atlantlschen Oceaan haalden zij een Noord-Amerikaansch luchtschip en een vliegtuig naar beneden. ZONDAG 1 AUGUSTUS De verlevendigde gevechtsbedrijvigheid aan het Ooste lijk front nam gisteren af, uitgenomen aan de Orelbocht. Aan het Miusfront gingen onze troepen Noordelijk van Kuibichevo tot den tegenaanval over en vernietigden een ingesloten Sowjetgevechtsgroep. Nabij Bjelgorod leden plaatselijke aanvallen der Sowjets schipbreuk Eigen tegenaanvallen hadden een succesrijk verloop. In de Orelbocht mislukten de gansch den dag voortgezette aanvallen der Bolsjewisten. Een plaatselijke doorzijpeling werd afgegrendeld. Sedert 5 Juli werden alleen reeds door de troepen van ons leger 7110 vijandelijke pantsers vernietigd. Op Sicilië werden de vijandelijke doorbraakpogingen in het Centraal frontgedeelte verijdeld. Ook aan het Noordelijk en Zuidelijk front leden alle aanvallen van den vijand schipbreuk. Door marine-eenheden en -afweer werden van 21 tot 31 Juli een Noord-Amerikaansch luchtschip en 56 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In den loop der maand Juli werden in de Middellandsche Zee 94 vijandelijke schepen gekelderd en 53 andere schepen met in totaal 246 750 brt. vernietigend getroffen. Daarenboven werden nog minstens 22 schepen met circa 780.000 brt. door bom- en torpedotreffers beschadigd. De vijandelijke oor logsvloten leden eveneens zware verliezen. MAANDAG 2 AUGUSTUS Onze aanval aan het Miusfront leverde nieuwe ter reinwinst op. Een heuvelstelling werd ingenomen. De Sow jets leden hier bijzonder zware verliezen. Ten Zuid-Westen van Orel werden de vijandelijke aan vallen afgeslagen. Het luchtwapen kwam in de gevechten tusschen 6 transporttreinen en een pantsertrein werden getroffen. Aan het Kandalaksjia-front werden 2 vijande lijke bataljons uiteengeslagen. In Sicilië zet de vijand zijn aanvallen voort, die allen mislukten Door een bij verrassing uitgevoerden tegen aanval viel een belangrijk bergterrein terug ln onze han den. Duitsche vliegtuigen kelderden in de haven van Paler mo een munitieschip van 5000 brt. 8 groote transport schepen werden zwaar getroffen. Boven de Italiaansche kust werden 7 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Ongeveer 125 Amerlkaansche bommenwerpers beproef den gister een aanval op het Roemeensche oliegebled uit te voeren. Zij werden zoo krachtdadig uiteengedreven dat slechts 60 tot 70 vliegtuigen tot een onsamenhangenden aanval konden overgaan. Daarvan werden 36 bommen werpers neergehaald en talrijke andere zwaar beschadigd. De veroorzaakte schade aan de aanvalsdoelen ls onbe langrijk. Boven den Atlantlschen Oceaan werd een groote vijan delijke vliegboot neergeschoten. DINSDAG 3 AUGUSTUS Aan het Koeban - bruggenhoofd werden verscheidene aanvallen der Sowjets bloedig afgeslagen. De eigen aan val ten Noorden van Kulbyschewo wordt met succes voortgezet. Aan het Donetz-front leden vijandelijke aan vallen schipbreuk. Ten Zuid-Westen van Orel zette de vijand zijn doorbraakpogingen voort. Onze troepen wezen alle aanvallen af en hebben een tijdelijk verloren gegaan gebied heroverd. Ook ten Zuiden van het Ladogameer werden de Sowjets teruggeworpen. Op 1 en 2 Augustus verloor de vijand 227 vliegtuigen. Op Sicilië zijn onze troepen in hevige afweergevechten gewikkeld. De aanvallen leden schipbreuk en een vijan delijke eenheid, die erin geslaagd was tijdelijk een hoogte te bezetten, werd teruggeworpen Ook in het Zuidelijk frontvak van Sicilië zijn de gevechten heviger geworden. De vijand verloor gister 21 vliegtuigen. Na afzonderlijke vluchten van vijandelijke vliegtuigen over dag boven de bezette Westlanden en boven de Noor- sche kust, bombardeerden de Britten 's nachts opnieuw Hamburg. 27 vijandelijke toestellen werden naar beneden gehaald. Bij een Britschen luchtaanval op een Duitsch konvooi werden 10 vliegtuigen neergeschoten. Vier andere toe stellen werden door de oorlogsmarine boven het West- Europeesch kustgebied vernietigd. Van den mislukten vijandelijken luchtaanval op het Roemeensch petroleum- gebied is, naar onze vaststellingen, meer dan de helft van de gestarte formatie niet teruggekeerd. De werkelijke verliezen van het Amerlkaansch eskader bommenwerpers moeten evenwel nog grooter zijn. WOENSDAG 4 AUGUSTUS Aan den Mius-stroom werden de herhaalde doorbraak pogingen van sterke vijandelijke krachten verijdeld en de ten Noorden van Kulbyschewo Ingedrongen vijand werd verslagen. Tijdens deze gevechten werden 17.895 gevangenen genomen en een aanzienlijken buit gemaakt. Aan het front van den Donetz en in het gebied van Bjel gorod trachtte de vijand door het front te breken. Aan het Orel-front hebben de Bolsjewisten hun aanvallen voortgezet. Zij werden overal afgeslagen. Ook ten Zuiden van het Ladogameer mislukten de vijandelijke aanvallen. Ons luchtwapen ondersteunde de gevechten te land en schoot 118 vijandelijke vliegtuigen neer. In 't zeegebied van Moermansk werden 2 vijandelijke kustcargo's en een snelboot tot zinken gebracht. Op Sicilië hebben Duitsche en Italiaansche troepen op nieuw een groot afweersucces behaald. De aanvallen van den vijand werden met voor hem zeer zware verliezen afgeslagen. In het gebied der Middellandsche Zee werden 199 vliegtuigen neergehaald en 9 ln de bezette gebieden van het Westen. Ten Noorden van Terschelling werden zonder eigen verliezen 3 Britsche snelbooten gekelderd, een andere zwaar beschadigd en een vijfde ln brand geschoten. STAD IEPER Stierenkeuring Er wordt ter kennis gebracht der stierenhouders dat er op Dinsdag 10 Oogst aanstaande, te 14 tiur, een bijge voegde STIERENKEURING zal plaats hebben te leper, Veemarkt. leper, den 4 Oogst 1943. De paardenbezltters worden nog eens aan de voor schriften herinnerd, volgens welke iedere verandering ln de hoeveelheid paarden (toe en afgang van Iedere soort paarden en muilezels, die 1 jaar en ouder zijn) en ook in het bijzonder het bijkomen van veulens zoodra deze 1 Jaar oud zijn, aan den Burgemeester moet aange meld worden. Overtredingen tegen deze verordening zullen streng gestraft worden. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Van Maandag morgen 9 Oogst tot Zondag avond 15 Oogst 1943 inbegrepen SEDEYN Michel, Statiestraat- L DOCHY, Capronstraat. VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat FLORA Groote Markt Het Kwelduiveltje Duitsch gesproken met Lucie Englisch en Paul Hörbiger Vrijdag, Zaterdag, om 7 u. Zondag, om 2 I> 5 en 7 i n. Maandag, om 7 i uur MAJESTIC Rijselstraat De Zondares Duitsch gesproken met Paola Barbara en Fosco Giachetti Zaterdag, om 7 l uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u- Maandag, om 7 I uur OUD IEPER R. Colaertplaats Ik wacht op U Duitsch gesproken met Fosco Giachetti en Mariella Lotti Zaterdag, om 7 J u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 i u Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1