DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 tr. Vrijdag 3 September 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER BEVOORRADINCSDIENST Bijzegels STAD IEPER - BEIAARDCONCERT -VOETBAL- om 14.30 uur •p het Tpersch Stadium, Augustijnenstraat C. S. YPER A - Stade MOESKROEN ROOD KRUIS VAN BELGIE WINTERHULP IEPER Id het Notariaat STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS De Roode Storm Rijksmiddelbare School en Atheneumafdeeling - leper Toegelaten Taxis BILL1AU Wylvère 24' Jaar, Nr 20 HET YPERSCHE itgever DUMOKTIER, 34, Peterstraat. Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER De personen die nog bijzegels voor de periode 16/7 43- 24/8/43 Augustusi moeten afhalen, worden verzocht zich onverwijld te wenden tot loket 1. Laatste dag Zaterdag 4 September 1943. De inventarissen der werkgevers moeten eveneens op 4 9-43 binnen gebracht zijn. Melkkaarten De melkkaarten worden uitgereikt op Maandag 13, Dinsdag 14 en Woensdag 15 September. Verdere onderrichtingen zullen aanstaande week worden medege deeld. Lijst der personen die een machtiging tot bevoorrading voor schoenen mogen komen afhalen aan winket Nr 9. Aileman Irma Angiitis Celina Baete Evarist Beauprez Medard Becarren Adrienae Beckaert Gaston Beun Firmin Baeyens Arthur Bocarren Adrienne Bocarren Gabriel Bogaert Carolie Bogaert Juvenal Bogaert Maria Burggraeve Gaston Busschaert Paula Kameriinck Madeleine Cerano Maria Claerhout Geraid Clinckemailie Gustaaf Coffijn Helene Compernolle Simonne C re pee le Emma Decoene Marguerite Deceuninck Alidoor Declercq Zoé Decoainck Jeannette Dekervel Martha Delafontaine M. Oeman Gerard Deauack M.-Therese Deprince Melanie Deraeve Daniel Deraeve Daniel Deroos Edouard Dervoax Elie Descamps Adeline Deschimdt August Deschimdt Daniel Despegel André Desramault Maurice Desramault Paul Dethoor Jeanne Dethoor Lucia Deweerdt Marie Dewilde Polidoor De witte Wilfried Dezitter Elisabeth Duwel Jacques Passen Roger Fiers Willy Garrein Julie Gauquie Maurice Geeradyn Omer Gequiere Alfons Gillebert Maurice Gisquiere Celina Goudezeune Angele Grouset Marie Haentjens Edmond Harteel Edmond Harteel Marie-Louis Hosten Marguerite lm pens Camiel Joubaert Anne-Marie Knockaert Roger Kooiman Berendina Lamerant Gabrielle Lanssens Maria Laten Daniel Lefebvre Helene Lemaire Camiel Leroy Marguerite Li berecht Helene Lolita Ania Lotegier Mathiide Lussaert Antoinette Maerten Suzanne Martinez Constantino Merendez Firminoz Meselis Julius Molle Esther Moncarey André Monnet Anna Monnet Adonie Moyaert Gilbert Mullie Valere Nevejans Edmond Notredame Godelieve Nuytten Gustaaf Pareyn Leonia Pareyt Josma Pecquet Marie-Louise Peirsegaele Marguerite Peperstraete Achiel Piatevoet Roger Priem Marcel Prosec Amanda Racke Marie Samijn Emma Seys Angèle Tachel Maurice Titeca Lucien Tyteca Lucien Vaesen Lucienne Vandamme Arthur Vandenabeele André Vandenameele Maria Vandendriessche Jozef Vandeviver Romanie Vandevoorde Irene Vanhoutte Jeanne VanraemdonckYvonne Vansteckelman Roma- Velghe Leopold [nie Verbrugghe Albert Vercruysse Jeanne Verfaillie Yvonne Verhaeghe Albert Verhoest Irma Verkindt Bertha Vermeersch Elisa Versa vel Ferdinand Verschoore M.-Louise Verschoot Adrienne Verwaerde Camiel Vuylsteke Yvonne Walgraeve Amelia Warlop Marie Wolleghem Julia STAD IEPER Licht demping Nu cie duisternis terug vroeger invalt, achten wij het nuttig nogmaals te herinneren aan de VERPLICHTING tot lichtdemping. In het bijzonder wijzen wij erop dat deuren en vens ters volledig dienen afgedempt te worden vooraleer licht aan te maken. De hoofdbewoner van het huis draagt volledige verant woordelijkheid voor de stipte toepassing dezer maatrege len. Politie en Z. H. D. hebben bevel ontvangen ten streng ste op te treden tegenover verzuim of nalatigheid inzake verduistering. Wie geklop of bellen van de rondemannen niet beant woordt zal als moedwillige overtreder beschouwd worden. De door de wet voorziene straffen zullen op ieder overtreder worden toegepast. leper, den 30 Oogst 1943. De BurgemeesterA. NOTEBAERT. Het Sowjet-offensief duurt nog steeds met onver minderde kracht voort - In hevige afweergevechten en door tegenaanvallen worden de vijandelijke doorbraakpogingen verijdeld en uiterst zware verliezen aan den tegenstrever toegebracht - Tagan rog werd door de Duitsche troepen ontruimd - Duitsche duikbooten behalen nieuwe successen Twee Britsche kruisers ver nietigd en een derde zwaar beschadigd - Tijdens de maand Augustus leed de vijandelijke oorlogs- en handelsvloot bijzonder hooge verliezen - Vijandelijke luchtaanvalten op het Rijksgebied en onder meer op de steden Neurenberg en Berlijn. DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1943 Aan het Mlus - front duurden de sterke vijandelijke aanvallen voort. De Sowjet^'leden daar opnieuw groote verliezen. Een doorbraakpoging der Bolsjewisten bij Is- jum werd afgeslagen en door een onmiddellijk daarop uitgevoerde achtervolging werd terreinwinst gemaakt. Ten Westen van Kharkoff werd een vijandelijke aanval afgeweerd en door een tegenaanval werden de Sowjets naar het Noorden teruggeworpen. Bij het afweren van luchtaanvallen op Zuid-Itallaan- sche steden haalden Duitsche Jagers en luchtdoelartillerie gister 9 vijandelijke vliegtuigen neer. Ten Westen van Kaap Ortegal werd een vijandelijke torpedojager tot zinken gebracht. Boven den Atlantischen Oceaan en de bezette gebieden van het Westen verloor de vijand 8 vliegtuigen. 5 andere werden in de wateren der West-Friesche eilanden neer gehaald. Vijandelijke vliegtuigen wierpen verleden nacht hier en daar bommen uit boven het Noordelijk Rijksgebied zonder noemenswaardige schade aan te richten. Zondag 5 September 1943, le 19 uur 1. Preludium J. S. Bach 2. Sonatine I ^kyel a) Allegro non troppo b) Adagio c) Roado. 3. a) Inleidingslied op het ziagen verzameling Jaa Bols b) Van Jesukenen Sint Janneke* c) Het Looze Visschertje d) 's Avonds als ik slapen ga 4. Le Baptême de la Poupée 5. Ptazicati (Sylvia) 4. Rondo (finaal uit het strijkkwartet in C dur) Th. Lack L. Delibes J. Haydn Zondag September 1943 Ingangsprijs 5 fr. - Tribune I fr. opleg VRIJDAG 27 AUGUSTUS Aan het Mius-front werd de aanvallende vijand door een Duitsche gevechtsgroep In de flank aangegrepen en met hooge verliezen teruggeworpen. Bij Isjoem werden vijandelijke aanvallen afgeslagen en Sowjet-lnvallen door een tegenaanval weer goed gemaakt. In het gevechtsge- bied van Charkow werden de aanvallen der Bolsjewisten afgeslagen. Bij Orel gingen de Sowjets gister tot den verwachten aanval over. Hun doorbraakpoging echter mislukte. Ip het hooge Noorden sloegen onze vliegtuigen een vijandelijken luchtaanval op een Duitsch konvooi af en vernietigden, zonder eigen verliezen, 26 Sow jet-toestellen. In de Finsche golf werden 3 vijandelijke bommenwerpers neergehaald. Aan de Oostkust van Sicilië werden vijandelijke sche pen met goed gevolg door ons luchtwapen aangevallen. In Zuid-Italië haalden Duitsche luchtafweerafdeelin- gen 6 vijandelijke vliegtuigen naar"beneden. ZATERDAG 28 AUGUSTUS Aan het Mlus-front, in het gebied rond Kharkoff en ten Zuid-Westen van Orel waren ook gister onze troepen in een zwaren afweerstrijd tegen een in meerderheid zijnden vijand. Door energieke tegenaanvallen werden doorgebroken vijandelijke afdeelingen afgesneden en omsingeld. Op 26 en 27 Augustus werden door formaties jachttoestellen 104 Sowjetvliegtuigen omlaag geschoten. Duitsche vliegtuigen vielen 's nachts het havengebied van Algiers aan en troffen een oorlogsschip en 7 trans portbooten. Boven Zuid-Italië werden 8 vijandelijke vlieg tuigen naar beneden gehaald. Een Duitsche duikboot heeft In de Middellandsche Zee een Britschen kruiser der Aurora «-klasse gekelderd, een tweede heeft een anderen kruiser zwaar beschadigd. Ten Westen van Kaap Flnlstère werd een vijandelijke kruiser in brand geworpen, terwijl een torpedojager, ge troffen door bommen, ontplofte en zonk. Bij vijandelijke luchtaanvallen boven het kustgebied van het bezette Westen werden 15 vliegtuigen neerge schoten. Verleden nacht ondernamen Britsche bommen werpers een terreuraanval op de stad Neurenberg. 60 van de aanvallende toestellen werden vernietigd. ZONDAG 29 AUGUSTUS In den Zuidelijken en Centralen sector van het Ooste lijk front duren de zware en met voor den vijand bij zonder hooge verliezen gepaard gaande gevechten voort. In de west-Siberische Zee hebben Duitsche duikbooten drie schepen met 12.000 brt. tot zinken gebracht. Bij een luchtaanval op de haven van Augusta plaatsten onze vliegtuigen treffers op 4 schepen van middelmatige grootte. Bij Napels en vóór de Zuidkust van Sardinië haalden Duitsche jagers gister 11 vijandelijke vliegtuigen naar beneden. Boven de bezette gebieden In het Westen, boven den Atlantischen Oceaan en de Noorsche kust werden 4 andère toestellen neergehaald. Duitsche duikbooten hebben In de Middellandsche Zee 3 schepen met 20.000 brt. In den grond geboord en een groot troepen transportschip zwaar beschadigd. MAANDAG 30 AUGUSTUS In de zware slagen, die sedert 3 Juli bijna zonder on derbreking In het Oosten voortduren, zijn de Sowjets er, ondanks hun groote numerieke meerderheid, niet ln ge slaagd het Duitsche front te doorbreken Daar waar de vijand erin geslaagd was binnen te breken, gelukte het onze troepen de linies te houden of te heroveren, en waar uitwijkende bewegingen werden uitgevoerd, geschiedde zulks in volledige orde en met het doel het front te ver korten. Ook gister werden voornamelijk in den Zuidelij ken sector hevige afweergevechten geleverd. Het volko men vernietigde Taganrog werd stelselmatig ontruimd. In de haven van Augusta werden 2 tankbooten met in totaal 16.000 brt. en 2 andere schepen vernietigd, ter wijl nog 4 vrachtbooten beschadigd werden. In de Mid dellandsche Zee werden een vijandelijk slagschip en een kruiser door vliegtuigbommen getroffen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen verleden nacht bom men op enkele plaatsen in West^Duitschland. DINSDAG 31 AUGUSTUS In den Zuidelijken en Centralen sector van het Ooste lijk front zijn de verbitterde gevechten nog aan gang. In de wateren Westelijk van Taganrog werden 2 vijande lijke kanonneerbooten tot zinken gebracht en 2 bom menwerpers neergeschoten. Duitsche vliegtuigen deden over dag een nieuwen aan val op de haven van Augusta en beschadigden een vijan delijk transportschip en een landingsboot. In het gebied van Napels werden 26 vijandelijke vliegtuigen omlaag gehaald. Boven den Atlantischen Oceaan werd een groote Britsche vliegboot neergeschoten. Verleden nacht werd West-Duitsch gebied, inzonderheid de steden Muenchen-Gladbach en Rheydt. door vijande lijke luchtstrijdkrachten aangevallen. 25 aanvallende Britsche bommenwerpers werden vernietigd. Duitsche duikbooten brachten ln de Middellandsche Zee en in de kustwateren van den Atlantischen Oceaan 5 schepen, met 34.000 brt.. 1 destroyer en 4 transport- zeilschepen tot zinken. Verder torpedeerden zij nog een tankschip van 10.000 brt. en schoten 4 vijandelijke vlieg tuigen neer. In de Zwarte Zee vernietigden Duitsche duikbooten 2 Sowjet-Russische bewakingsschepen en 1 sleeper met 3 vaartuigen. WOENSDAG 1 SEPTEMBER Verscheidene vijandelijke aanvallen aan liet Koeban- bruggenhoofd mislukten. In het gevechtsgebied Westelijk van den Mius en van Kharkoff, alsmede in het gebied van Rylsk, Sewsk en ten Westen van Wjasma leden talrijke Sowjet-aanvallen schipbreuk. De Dultschers ondernamen succesrijke tegenaanvallen. In den Noordelijken sector van het front verliep de dag over het algemeen rustig. Vóór de haven Jeisk, aan de Zee van Azov, werd een vijandelijke kanonneerboot tot zinken gebracht. Verdragend marlnegeschut nam een vijandelijke for matie oorlogsschepen vóór de Engelsche kust onder vuur en schoot een vaartuig in brand. Tijdens den verloopen nacht vielen Britsche vliegtuigen andermaal het gebied van Groot-Berlijn aan. Afzonder lijk opereerende vijandelijke vliegtuigen wierpen bom men uit op nog andere plaatsen in het rijksgebied. 47 der aanvallende toestellen werden neergehaald. Gister verloor de vijand nog 8 andere vliegtuigen boven het be zette Westgebled. De oorlogsmarine en het luchtwapen kelderden ln de maand Augustus 2 kruisers, 6 destroyers. 1 duikboot. 1 mijnenveger en 5 snelbooten. Zij beschadigden 1 slag schip, 10 kruisers. 9 destroyers, 5 snelbooten en nog 5 andere oorlogsbodems. Verder werden 70 koopvaarders met 377.000 brt. alsmede 4 tarnsportzeilschepen vernie tigd, 125 andere schepen met cicra 580.000 brt. getroffen en sommige zoo zwaar dat met hun verlies mag gerekend worden. AFDEELING IEPER OPROEP De Iepersche krijgsgevangenen vragen kleederen. De personen die zouden in het bezit zijn van militaire kleederen (muts, vest. mantel en broek), worden ge vraagd ze af te geven in het bureel van het Roode Kruis. Groote Markt Koning Albert I, (Stadhuis) te leper, 's morgens van 9 tot 12 uur. Kolen Het overschot van 100 kgr. op het rantsoen van Juli - Augustus-September zal op volgende dagen bedeeld worden Maandag 6 September, van 9 tot 12 u., groene kaarten. 14 tot 17 u roode kaarten (X) Dinsdag 7 September, van 9 tot 12 u.. roode kaarten (XX) met min dan 4 personen, van 14 tot 16 u.. roode kaarten (XX) met meer dan 4 personen. Bij besluiten van 27 Augustus 1943 Is. op zijn verzoek, ontslag verleend aan de* Heer De Boninge F.-L. uit zijn ambt van notaris ter standplaats Wevelgem. Hij is gemachtigd tot het voeren ven den eeretitel van zijn ambt. Zijn benoemd tot notaris Ter standplaats Wevelgem. de Heer Debucquoy A.-H.. licentiaat in het notariaat te Bellegem. Ter standplaats Meenen. de Heer Vroman J.-N.-O- P.. advocaat en licen- ciaat in het notariaat te Rekkem. Ter standplaats Poperinge. de Heer De Sagher W.-H.-M.-L-L advocaat en licenciaat in het notariaat te Gent. F L O B A Groote Markt De Knische Geliefde Duitsch gesproken met Willy Fritsch en Camilla Hom Vrijdag, Zaterdag, om 7 J u Zondag, om 2 I, 5 en 7 i u Maandag, om 7 J uur MAJESTIC Rjjselstraat Kellnerin Anna Duitsch gesproken met Franziska Kin» en Otto Wernicke Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u Maandag, om 7 4 uur OUD IEPER R Coiaertplaats Duitsch gesproken met rriedrich Kayssler en Hélène Fehdmer Zaterdag, om 7 J u. Zondag, om 2 5 en 7 5 u Maandag, om 7 5 uur De inschrijving van de nieuwe leerlingen gebeurt in het gebouw ter MERGHELYNCKSTRAAT, op Zaterdag. 11 September en Maandag, 13 September, telkens van 9 tof 12 uur. Men brengt het trouwboekje mede. Vai Maandag morgen i September Ut Zondag avond 12 September 1943 inbegrepen SfiDEYN Michel. Statiestraat. J. TIMPERMAN. Groote Markt- VAN DER BEKE Marcel, Statiestraat De jonge Virtnoog-Accordeoiiapeler ■al vanaf heden Zaterdag optreden in het Ensemble Gilbert Orkest r«n de BRISTOL BAR Ieder Zaterdag en Zondag concert.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1