DUITSCHE LEGERBERICHTEN Lapiere's Zaal D'Hoidlstraat Prijs 0.50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP IEPER ROOD KRUIS VAN BELCIE -VOETBAL- C. S. YPER A - S. C. B1ZET IEPER - Post-Telegraaf - POPERINGE STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS Toegelaten Taxis Nationale Bank van België Emissiebank te Brussel Lichtdempingsdienst PO-POL en JO .IO 24' Jaar, Nr 25 Vrjjdag 8 October 1943 HET YPERSCHE •itgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 506 Abonnementsprijs 1943 26 frank. STAD IEPER De personen die geen aardappelcontract bezitten en die ingeschreven zijn bij de kleinhandelaars, worden dringend verzocht zich hier ten bureele aan te melden aan loket 11 op Dinsdag 12 en Woensdag 13 October, telkens van 9 tot 12 uur, ten einde de aardappelzegels in ontvangst te nemen. Voornoemde personen moeten voorzien zijn van hunne rantsoeneerings- en steekkaarten. MELKTICKETTEN De melkticketten voor de kinderen tot 14 jaar en voor de houders van een kaart van dubbel rantsoen zullen bedeeld worden op Donderdag 1 4 October 's voormiüdags vod. de groene kaarten 's namiddags voor de purpere en de roode kaarten. De melkkaarten van de rechthebbenden zul len samen met de kaart van Winterhulp moeten voorgelegd worden. SCHLAMM De gezinnen, die in den loop der verleden week geen schlamm-ticketten ontvangen hebben, en hun volledig rant soen voor de perioden April-Mei-juni en Augustus-Septem ber October nog niet bekwamen, moeten hun ticketten afha len op Vrijdag IS October,'s voormiddags. Deze ticket ten zullen slechts geldig zijn toten met Dinsdag 19 October. AF DEELING IEPER In verband met de tusschenkomst van onze afdeeling in de ramp van Ploegsteert, ontvingen wij onlangs het Rondschrijven dat volgt van den Heer Directeur-Gene raal van het Rood Kruis van België. GEACHTE HEER VOORZITTER, De jongste bombardementen op Kortrijk, Gent, Brus sel en andere middens, hebben eens te meer onze hulp organisatie op de proei gesteld, en de beteekenis van onze tusschenkomsten. evenals de eigenschappen van ons personeel in het licht gebracht. Onze achtbare Voorzitter, de Heer Professor P. NOLP, de Algemeene Raad van het Rood Kruis en het Uitvoe rend Comité, wisten niet met welke woorden hun be wondering uit te drukken, over de wijze waarop allen, in verschillende hoedanigheid, actief deel genomen heb ben aan oeze sociale actie. De meest vleiende lofprijzingen werden ons toege stuurd, zoowel door hooggeplaatste personaliteiten als door eenvoudige menschen. Ge teisterden, van alles be roofd, hebben er aan gehouden ons de hulde van hun dankbaarheid te brengen. Ter plaats hebben wij ons kunnen rekenschap geven van de opofferingen welke onze medewerkers en mede werksters aan den dag gebracht hebben, en van de lief dadige gevoelens waarmede allen bezield waren. Men zou niet kunnen uitkiezen, wie soms speciaal te danken of uitdrukkelijk buiten de anderen te vermelden is. De oprechtheid, de ijver en de zelfverloochening, waar mede zij hun taak volbrachten, overtrof de stoutste ver wachtingen. Midden puinen, angst en smart werd het Rood Kruis kenteeken met waardigheid gedragen. Het is dan ook met diepe erkentelijkheid, dat ik mijn bewondering uitdruk over het vrijwillig doch eenvoudig voorbeeld dat U komt te toonen. Ik ben fier het Alge meen Beheer van onze verheven inrichting te mogen waarnemen, en alzoo edele scharen te leiden. Moge dit voorbeeld van broederlijkheid vruchtbaar zijn. Onze medeburgers twijfelen niet meer aan het ver heven doel welke wij nastreven. Zij zijn getuige geweest van onze behulpzame en vrome daden ons kenteeken is een blijk van vriendschap, van onderlinge hulpvaar digheid, van achting en van oprechtheid. Het Rood Kruis van België is flink opgebouwd, en dank aan U, paraat om de pijnlijkste zendingen te volbrengen. RAYMOND HANUS, Directeur-Generaal a. i. De vergeefsche doorbraakpogingen der Sowjets worden met voor hen bloedige verliezen afgeslagen. Aan den Midden-Dnjepraan de monding van de Pripet en ten Westen van Smolensk duren de hardnekkige gevech ten nog voort. Taman bij de zeeëngte van Kertsj door de Duitsche troepen ontruimd. In Zuid-Italië hebben onze troepen nieuwe stellingen betrokken. - De stad Napels en ook het eiland Corsica werden ontruimd. Britsche landing achter ons front nabij Termoli. De zuiveringsactie van Noord-I talie wordt met succes voort gezet. Duitsche troepen bezetten het eiland Kos. Vijandelijke konvooien zwaar door Duitsche duikbooten beschadigd. In de maand September leed de vijandelijke vloot uiterst gevoelige verliezen. Tijdens dezelfde periode verloren de Sow jets 1464 vliegtuigen. Hevige luchtbombardementen op verscheidene Duitsche steden, waaronder Bochum, Hagen, Muenchen, Kassei, Frankfort-am-Main, enz. Zonda^ ÏO October* 1043 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 43,30 uur C. S Yper - Jeugdpl - Prior Langemark om 45 uur Ingangsprijs Ploeg A 5 fr. andere match 3 fr. Tribune1 fr. opleg. om 47 uur Ingangsprijs 2 fr. Zondag ÏO October 1943 Terrein Bruoobsteenweo. om 44,30 uur W. S. IEPER B - F. C POPERINGE om 47 uur W. S. leper - Jeugdpl. - W. S. Passchendale Ingangsprijs 3 fr. DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1943 Aan den Centralen sector van het Koebanbruggen- hoofd mislukte een aanval van sterke vijandelijke krach ten. Een nieuwe doorbraakpoging der Sowjets in het ge- vechtsgebied van Zaporosje werd met bloedige verliezen afgeslagen. Aan den Midden-Dnjepr heeft de vijand op talrijke plaatsen getracht den stroom over te steken. Een Duitsche tegenaanval wierp de Sowjets uit een brug genhoofd terug. In den Centralen frontsector voerden onze troepen de bevolen bewegingen uit. Op het Zuid-Itallaansche front heeft de vijand onze bewegingen in het algemeen slechts met zwakkere krach ten gevolgd. Oprukkende Britsche pantsertroepen wer den ten Zuiden van den Vesuvius tot staan gebracht. Ten einde vijandelijke landingen te verhinderen, werden de haveninstallaties van Napels vernield. Scherpe maat regelen werden genomen tegen opnieuw opduikende com munistische woelingen. 'De zuivering van Noord-Italië van Sloweensche en communistische benden vordert goed. Britsche bommenwerpers vlogen verleden nacht naar het Rijnsch-Westfaalsche gebied en wierpen bommen op verscheidene gemeenten, vooral op Bochum. Duikbooten brachten 6 schepen met 4.300 brt. en een destrover tot zinken. Van 1 tot 30 September werden door Duitsche zeestrijdkrachten en marineluchtdoelartil- lerie 121 vliegtuigen neergehaald. VRIJDAG 1 OCTOBER Op het landfront van het Koeban-bruggenhoofd wer den verscheidene sterke aanvallen van den vijand afge slagen. Vijandelijke gevechtsgroepen, die opnieuw tracht ten te landen, werden vernietigd. Ten Zuid-Oosten van Zaporosje hebben de gevechten van gister een volledig succes voor den afweer gehad. De doorbraakpogingen der Sowjets werden afgeslagen. Aan den Midden-Dnjepr zijn nog verbitterde gevechten aan den gang. In verscheidene sectors van het centrum en van het Noorden van het Oostfront werden plaatselijke aanvallen der Sowjets af gewezen. Het luchtwapen is doeltreffend in de gevechten tusschengekomen Op het Zuid-Italiaansche front ontstonden er gister slechts ten Zuiden van den Vesuvius noemenswaardige gevechten. Aanvallen van Britsche pantsertroepen wer den aldaar afgeslagen. In de Middellandsche Zee werden twee vijandelijke oorlogsbodems beschadigd en 3 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de Zwarte Zee bracht een duikboot een vijandelijke stoomboot tot zinken. Tijdens de maand September werden 1 slagschip, 3 kruisers, 20 destroyers. 3 torpedobooten. 13 snelbooten, 1 duikboot en -verscheidene miniatuurduikbooten, 2 mij nenvegers, 2 kustwachters en 20 landingsbooten tot zin ken gebracht. Werden beschadigd 1 slagschip. 18 krui sers. 17 destroyers. 1 torpedoboot, 8 snelbooten. 15 lan dingsbooten en 5 andere oorlogsvaartuigen. Verder wer den nog 55 koopvaardijschepen met in totaal 315.700 brt. en 1 transportzeilschip tot zinken gebracht of vernield en 133 andere schepen met meer dan 60.000 brt. bescha digd. ZATERDAG 2 OCTOBER Ten Zuid-Oosten van Zaporosje heeft de vijand slechts eenige plaatselijke succeslooze aanvallen gedaan. Aan den Midden-Dnjepr worden de gevechten om de brug genhoofden der Sowjets voortgezet. Van de rest van het Oostfront wordt slechts uit den middensector levendige gevechtsactiviteit gemeld. In de maand September wer den 1464 Sowjet-vliegtuigen vernield In Zuid-Italië viel de vijand slechts met kleine afdee- llngen langs de wegen naar den Vesuvius en aan den Westelijken rand van de vlakte van Foggia zonder ge volg aan. Om een bres ten Noorden van Foggia wordt nog gevochten. Het terugtrekken onzer troepen op een voorbereide bergstelling verloopt stelselmatig. De stad Napels werd. na vernieling van alle voor den oorlog van belang zijnde installaties, aan den vijand overgelaten. In de Middellandsche Zee werden een vijandelijke destroyer en een koopvaardijschip beschadigd. Noord-Amerikaansche formaties van bommenwerpers hebben gister getracht doelwitten in Zuid-Duitschland te bombardeeren. Zij werden op grooten afstand der Rijksgrenzen aangevallen door jachtvliegers. zoodat eenige verplicht werden hun bommen in zee te werpen en terug te keeren. Andere werden hardnekkig nagezet en meestal verhinderd bun objectieven te naderen. Ver leden nacht deden Britsche bommenwerpers een terreur- aanval op Rijnsch-Westfaalsch gebied. Vooral te Hagen werd schade aangericht en leed de bevolking verliezen. Bij deze aanvallen werden 24 viermotorige bommenwer pers neergeschoten. ZONDAG 3 OCTOBER Taman, bij de zeeëngte van Kertsj. werd door de Duit sche troepen ontruimd. Om de Russische bruggenhoof den aan den Midden-Dnjepr wordt verder gestreden. In Italië wijken de Duitsche troepen voort in Noord- Westelijke richting. In het Noorden van het eiland Cor sica werden aanvallen van de Gaulllstisch-Marokkaansche troepen afgeslagen en gevangenen gemaakt. Een zware bomaanval werd ondernomen op de stad Muenchen. Zeven Britsche toestellen werden neerge schoten. MAANDAG 4 OCTOBER Verscheidene lokale aanvallen der Sowjets tegen het verkorte Koeban-bruggenhoofd werden afgeslagen. Aan den Midden-Dnjepr leverden eigen aanvallen goede resul taten op. In het gebied van de Pripet-monding en ten Westen van Smolensk vielen de Sowjets tevergeefs aan. Elders werden slechts plaatselijke gevechten geleverd. In Zuid-Italië werden, ten Noorden van Napels en ten Noord-Westen van Foggia, eenige vijandelijke aanvallen afgeslagen. Op het eiland Corsica werden de stellingen onzer FLORA Groote Markt Een Dag Jonge Liefde Duksch gesproken met Monika Burg en Karl John Vrijdag,Zaterdag, om 7 j u. Zondag, om 2 5, 5 en 7 5 u. Maandag, om 7 J nur MAJESTIC Rijselsirant De Laatste Ronde Durtsch gesproken met Camilla Horn en Attila Hörbiger Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 21, 5 en 71 u. Maandag, om 7 1 nur OUD IEPER R GoiaortplaoAf De Vlaschaard Durtsch gnap.xi-.cn met Paul Wegener en. Bruni Löbel Vijdag en Zaterdag, om 7.30 uur Zondag, om 2j, 5 en 74 u- Maan-, Dint-. Woenzdag. 7.30 uur. achterhoeden rond Bastia verscheidene malen aange vallen. In Istrië wordt de operatie tot vernietiging van com munistische benden met succes voortgezet. Na het gebied ten Oosten van Gorizta. wordt thans de streek ten Oosten en ten Zuid-Oosten van Triest gezuiverd. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op lokalitei ten in de bezette gebieden van het Westen. Vooral in woonwijken van eenige Hollandsche steden werd schade veroorzaakt, 's Nachts vielen vijandelijke bommenwer pers de stad Kassei aan. Bij deze aanvallen werden 44 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Twee andere wer den in de wateren ten Westen van Engeland neergescho ten. Ons luchtwapen heeft 's nachts vliegvelden en an dere militaire Inrichtingen in Groot-Brittannië gebom bardeerd. Duitsche verdragende batterijen beschoten de Britsche kust en plaatsten treffers op Ramsgate. Deal. Dover en Folkestone. DINSDAG 5 OCTOBER Aari het Koeban-bruggenhoofd werden sterke door braakpogingen der Sowjets met bloedige verliezen afge slagen. Aan den Midden-Dnjepr, in den Centralen sector en op eenige plaatsen van den Noordelijken sector van het Oostfront mislukten plaatselijke aanvallen van den viiand. De gevechten duren nog voort. In Zuid-Italië heeft de vijand zijn druk op den Ooste lijken sector van het front versterkt. Hij voerde terzelf- dertijd onmiddellijk achter ons front een landing uit nabij Termoli. Sterke Duitsche strijdkrachten zijn voor den tegenaanval aangetreden. Na Sardinië, werd ook het eiland Corsika ontruimd. Alle troepen en hun materiaal werden naar het vasteland overgebracht. De eigen ver liezen bij deze operatie zijn uiterst gering. Na twee dagen strijd werd het eiland Kos. ten Noor den van Rhodos. door onze troepen bezet. Duitsche duikbooten brachten vóór de Noord-Afrikaan- sche kust 7 schepen met 59.000 brt. en 1 destroyer tot zinken. Formaties vliegtuigen vielen eveneens een kon vooi aan en beschadigden 8 groote schepen. Vijandelijke vliegerformaties hebben overdag en bij nacht terreuraanvallen tegen plaatsen in de Rijn-, Main- en Saargebieden ondernomen. Vooral Frankfort-am-Main werd zwaar getroffen. Ook worden verwoestingen te Of fenbach Mannheim. Lud wigshaf en. Worms eu Saarlouis gemeld. Gister werden 41 vijandelijke toestellen neerge haald. Het Duitsche luchtwapen voerde 's nachts een aantal afzonderlijke aanvallen uit tegen belangrijke doelwitten in Engeland. Aan de kust van West-Frankrijk ontstond er in den nacht Van 3 op 4- October een gevecht tusschen lichte Duitsche zeestrijdkrachten en Britsche destroyers. Een Britsche destroyer werd getorpedeerd en eenige andere beschadigd. De Duitsche formatie keerde met geringe schade naar haar steunpunt terug. WOENSDAG 6 OCTOBER In het Noordelijk gedeelte van het Taman-schiereiland heerschte slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Een ten Westen van de Koebanmonding gelande vijandelijke groep werd vernietigd. Aan den Midden-Dnjepr leden vij andelijke aanvallen schipbreuk. Door eigen tegenaanval len werden de Sowjet-Russische bruggenhoofden verder beperkt. Aan beide zijden van de Pripet-monding duren de hardnekkige gevechten voort. Ten Zuiden van Gomel en ten Westen Van Smolensk bleven herhaalde door braakpogingen van den vijand zonder gevolg. In Zuid-Italië viel de vijand op verscheidene punten onze achterhoeden aan. doch werd overal met verliezen teruggeslagen. De gevechten met de bij Termoli gelande vijandelijke groep zijn nog aan den gang. Duitsche vliegtuigen vielen met succes concentraties van tanks en automobielen aan en brachten drie groote landingsbooten tot zinken. Bij de zuiveringsgevechten in Istrië werden talrijke gevangenen en een omvangrijken buit binnengevoerd. Bij den gemelden aanval op een vijandelijk konvooi vóór de Noord-Afrikaansche kust werden in totaal 16 schepen met 130.000 brt. getroffen. Formaties vliegtuigen hebben een vijandelijk steun punt in het Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee aangevallen en in de Fgeische Zee een vrachtboot in brand geschoten. Gister verloor de vijand 21 vliegtuigen boven het gebied der Middellandsche Zee en de bezette gebieden in het Westen. Van Maandag morgen II October tat Zondag avond 17 October 1943 inbegrepea Raymond LUYTEN. 1. Nieuwstraal. PATTYN Georges. Fochlaan L. LAMAIRE, Casselstraat. 2. Tot nader bericht zijn de buretlen slechts open in den voormiddag, van 9 tot 12 uur. L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoende lichtdemping: Bogaerd. D'Hondtstraat, 22 Knockaert A., Hoornwerk. 43 Deprez H.. Zonnebekesteenweg. 187 Molly A., Dixmudf straat. 63; Lewahien E., Elver- dingestraat. 23 Van Wassenhove M., Dixmndestraat. 97. HET KADER Zontlap; ÏO October 1948 de lustige CLOWNS Zaal verwarmd. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1